Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Begroting in één oogopslag en strategisch kader
    1. Blz. 5 Begroting in één oogopslag
     1. Blz. 6 Begroting 2023 in één oogopslag
    2. Blz. 7 Strategisch perspectief
     1. Blz. 8 Afronding van de beleidsperiode 2019-2023: ambities realiseren
     2. Blz. 9 Van Voorjaarsnota 2022 naar Programmabegroting 2023: keuzes maken binnen een nieuwe financiële werkelijkheid
     3. Blz. 10 Structuur van de Programmabegroting 2023: een schone lei voor de periode 2023-2027
     4. Blz. 11 Beleidskaders, doelenbomen, indicatoren en sturen op Kwaliteit, Tijd en Geld
    3. Blz. 12 Financieel kader
     1. Blz. 13 Financiële positie in de politieke context
     2. Blz. 14 Immunisatiereserve
     3. Blz. 15 Incidentele en structurele lasten en beïnvloedbaarheid
     4. Blz. 16 Structureel en incidenteel beeld
     5. Blz. 17 Wendbaarheid van de begroting
     6. Blz. 18 Ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2022-2026
     7. Blz. 19 Toelichting op het nieuwe budgetvragende voorstel inzake intensivering ICT
     8. Blz. 20 Toelichting op het nieuwe budgetvragende voorstel risicoreservering Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg
   2. Blz. 21 1. Regionale economie
    1. Blz. 22 Regionale economie
    2. Blz. 23 Onze beleidskaders
    3. Blz. 24 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 25 1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie
      1. Blz. 26 1.1.1. Economische samenwerking, acquisitie en LIOF: netwerken, financiering en groei van bedrijvigheid
      2. Blz. 27 1.1.2. MKB, Logistiek en Industrie: blijvend innoveren, ontwikkelen verdienmodellen en verduurzaming
      3. Blz. 28 1.1.3. Brightlands Kennis/As: versterking economische structuur en vestigingsklimaat
      4. Blz. 29 1.1.4. Maastricht Aachen Airport: duurzame luchthaven met minder ernstig gehinderden
     2. Blz. 30 1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is
      1. Blz. 31 1.2.1. Toerisme en recreatie: innovatieondersteuning
      2. Blz. 32 1.2.2. Innovatieve landbouw: circulair, versterking marktpositie en grensoverschrijdend verbinden
      3. Blz. 33 1.2.3. Regiodeal en investeringsagenda Noord-Limburg: impuls brede welvaart
     3. Blz. 34 1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers
      1. Blz. 35 1.3.1. Arbeidsmarkt: Loopbaanontwikkeling en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling
      2. Blz. 36 1.3.2. Onderwijs: kwalitatief goed, breed, toekomstbestendig en Euregionaal
    4. Blz. 37 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 38 Verbonden partijen inzake regionale economie
   3. Blz. 39 2. Cultuur en maatschappij
    1. Blz. 40 Cultuur en maatschappij
    2. Blz. 41 Onze beleidskaders
    3. Blz. 42 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 43 2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren
      1. Blz. 44 2.1.1. Sociale agenda en Zorg: inlopen van de gezondheidsachterstanden
      2. Blz. 45 2.1.2. Veiligheid: Georganiseerde aanpak tegen ondermijning, preventie en veilige wijken, veilig buitengebied
     2. Blz. 46 2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving
      1. Blz. 47 2.2.1. Cultuur: basisinfrastructuur behouden en versterken
      2. Blz. 48 2.2.2. Erfgoed, Monumenten en Archeologie: instandhouding
     3. Blz. 49 2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen
      1. Blz. 50 2.3.1. Sport: bevordering van sporten en bewegen
    4. Blz. 51 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 52 3. Regionale bereikbaarheid en OV
    1. Blz. 53 Regionale bereikbaarheid en OV
    2. Blz. 54 Onze beleidskaders
    3. Blz. 55 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 56 3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen
      1. Blz. 57 3.1.1. Openbaar vervoer en concessiemanagement: de reiziger centraal
      2. Blz. 58 3.1.2. Railagenda: versterken positie spoor als drager van OV
     2. Blz. 59 3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen
      1. Blz. 60 3.2.1. Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen: mensen en goederen veilig en tijdig op hun plek
      2. Blz. 61 3.2.2. Fiets: stijging van het aantal fietskilometers
      3. Blz. 62 3.2.3. Verkeersveiligheid: daling aantal ernstige slachtoffers
      4. Blz. 63 3.2.4. Weginfra: kwaliteit op orde
    4. Blz. 64 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 65 4. Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 66 Ruimtelijke ontwikkeling
    2. Blz. 67 Onze beleidskaders
    3. Blz. 68 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 69 4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat
      1. Blz. 70 4.1.1. Stedelijke ontwikkeling: versterking van het vestigings- en leefklimaat
      2. Blz. 71 4.1.2. Kwaliteitsimpuls Limburgse centra: doorstroming en bereikbaarheid van de woningmarkt
      3. Blz. 72 4.1.3. Regiodeal transformatie Parkstad: sociaal-economische structuurversterking
     2. Blz. 73 4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen
      1. Blz. 74 4.2.1. Wonen in Limburg: fundament, versterken en versnellen
     3. Blz. 75 4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied
      1. Blz. 76 4.3.1. Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid: hernieuwde afspraken met gemeenten
     4. Blz. 77 4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei
      1. Blz. 78 4.4.1. Waterveiligheid Maas: versterken van de ruimtelijke kwaliteit en deelname projecten
    4. Blz. 79 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 80 Verbonden partijen ruimtelijke ontwikkeling
   6. Blz. 81 5. Milieu, energie en klimaat
    1. Blz. 82 Milieu, energie en klimaat
    2. Blz. 83 Onze beleidskaders
    3. Blz. 84 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 85 5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot
      1. Blz. 86 5.1.1 Energie: een passende mix
      2. Blz. 87 5.1.2 Duurzaamheid en Circulaire economie: bewustwording en innovatie
      3. Blz. 88 5.1.3. Milieu: een veilige en gezonde leefomgeving
      4. Blz. 89 5.1.4. Bodem en ondergrond: duurzaam gebruik
      5. Blz. 90 5.1.5. Vergunningen, toezicht en handhaving: bevoegd gezag en coördinatie RUD
    4. Blz. 91 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 92 Verbonden partijen milieu, energie en klimaat
   7. Blz. 93 6. Landelijk gebied
    1. Blz. 94 Landelijk gebied
    2. Blz. 95 Onze beleidskaders
    3. Blz. 96 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 97 6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven
      1. Blz. 98 6.1.1. Natuur: beheer, ontwikkeling, bescherming en een nieuw natuurprogramma 2023-2030
      2. Blz. 99 6.1.2. Stikstof: herstel balans natuur en economie
     2. Blz. 100 6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap
      1. Blz. 101 6.2.1 Landschap: versterking integrale gebiedsontwikkeling
     3. Blz. 102 6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit
      1. Blz. 103 6.3.1. Watersysteem: klimaatbestendig
    4. Blz. 104 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 105 Verbonden partijen landelijk gebied
   8. Blz. 106 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 107 Kwaliteit openbaar bestuur
    2. Blz. 108 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 109 7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.
      1. Blz. 110 7.1.1. Rijks- en veiligheidstaken CdK
      2. Blz. 111 7.1.2. Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie: als partner en als toezichthouder
      3. Blz. 112 7.1.3. Internationalisering en Public Affairs: vernieuwend verbinden over grenzen heen
    3. Blz. 113 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 114 Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur
   9. Blz. 115 8. Financiën en overhead
    1. Blz. 116 Financiën en overhead
    2. Blz. 117 Onze beleidskaders en verordeningen
    3. Blz. 118 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 119 Verbonden partijen financiën en overhead
  3. Blz. 120 Verplichte paragrafen
   1. Blz. 121 1. § Lokale heffingen
    1. Blz. 122 Inleiding
    2. Blz. 123 Inkomsten uit lokale heffingen
    3. Blz. 124 Beleid ten aanzien van de diverse provinciale heffingen
    4. Blz. 125 Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
    5. Blz. 126 Lokale lastendruk
    6. Blz. 127 Interprovinciaal traject nieuwe financieringssystematiek
    7. Blz. 128 Leges in het kader van de Omgevingswet
    8. Blz. 129 Grondwaterheffing
    9. Blz. 130 Ontgrondingenheffing
    10. Blz. 131 Kwijtscheldingsbeleid
   2. Blz. 132 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 133 Inleiding
    2. Blz. 134 Beleid inzake weerstandscapaciteit en risico's
    3. Blz. 135 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
    4. Blz. 136 Risico-inventarisatie
    5. Blz. 137 Risico's als gevolg van inflatie en de Oekraïnecrisis
    6. Blz. 138 Belangrijkste risico's in de begrotingsprogramma's
    7. Blz. 139 Top 4 grootste risico's
    8. Blz. 140 Kengetallen BBV inzake financiële positie
    9. Blz. 141 Netto schuldquote
    10. Blz. 142 Solvabiliteit
    11. Blz. 143 Grondexploitatie
    12. Blz. 144 Structureel exploitatiesaldo
    13. Blz. 145 Opcenten motorrijtuigenbelasting
   3. Blz. 146 3. § Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 147 Inleiding
    2. Blz. 148 Infrastructuur
    3. Blz. 149 Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur
    4. Blz. 150 Financiële consequenties voor de begroting
    5. Blz. 151 Investeringen in weginfra
    6. Blz. 152 Gebouwen
   4. Blz. 153 4. § Financiering
    1. Blz. 154 Inleiding
    2. Blz. 155 Algemene ontwikkelingen
    3. Blz. 156 Financiering integraal
    4. Blz. 157 Portefeuilleontwikkeling tijdelijk overtollige middelen
    5. Blz. 158 Rendement op tijdelijk overtollige middelen
    6. Blz. 159 Vervalkalender portefeuille uitzettingen overtollige middelen
    7. Blz. 160 Uitgezette geldleningen aan verbonden partijen
    8. Blz. 161 Uitgezette geldleningen aan derden
    9. Blz. 162 Verleende borgstellingen bij bankleningen aan derden
    10. Blz. 163 Rendement op uitzettingen uit hoofde van de publieke taak
    11. Blz. 164 Voorzieningen op uitstaande geldleningen
    12. Blz. 165 Opgenomen geldleningen
    13. Blz. 166 Verantwoording wettelijke normen: vlottende schuldpositie
    14. Blz. 167 Verantwoording wettelijke normen - vaste schuldpositie
    15. Blz. 168 EMU-saldo
    16. Blz. 169 Beleidsplan 2023
   5. Blz. 170 5. § Bedrijfsvoering
    1. Blz. 171 Inleiding
    2. Blz. 172 Organisatievisie
    3. Blz. 173 Human resources
    4. Blz. 174 Communicatie en informatievoorziening
    5. Blz. 175 Juridische zaken, inkoop en aanbesteding
    6. Blz. 176 Financiën en subsidies
    7. Blz. 177 Huisvesting en facilitaire zaken
   6. Blz. 178 6. § Verbonden partijen
    1. Blz. 179 Inleiding
    2. Blz. 180 Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar
    3. Blz. 181 Visie en beleidsvoornemen deelnemingen
    4. Blz. 182 Interpretatie
    5. Blz. 183 Regeling Grote Projecten
    6. Blz. 184 Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij
   7. Blz. 185 7. § Grondbeleid
    1. Blz. 186 Inleiding
    2. Blz. 187 Beleid in relatie tot de in de begroting opgenomen programma’s
    3. Blz. 188 Uitvoering van het beleid
    4. Blz. 189 Boekwaarden en verwachte resultaten
    5. Blz. 190 Toelichting op deze projecten
    6. Blz. 191 Risico’s en risicoreserve
   8. Blz. 192 8. § Openbaarheid
    1. Blz. 193 Nieuw in de begroting: Wet open overheid (Woo)
  4. Blz. 194 Financiële begroting
   1. Blz. 195 Financieel perspectief
    1. Blz. 196 Financiële positie
    2. Blz. 197 Ontwikkeling van het begrotingsresultaat
    3. Blz. 198 Specificatie effecten 2e Afwijkingenrapportage 2022
    4. Blz. 199 Financiële vertaalslag rondom de bereikbaarheidsmiddelen
    5. Blz. 200 Specificatie effecten Voorjaarsnota 2022
    6. Blz. 201 Specificatie autonome ontwikkelingen en overige bijstellingen
    7. Blz. 202 Financiële restantruimte intensiveringsmiddelen
    8. Blz. 203 Toelichting op de inzet van intensiveringsmiddelen
    9. Blz. 204 Mogelijkheden tot heroverweging nieuwe Statenperiode
    10. Blz. 205 Wendbaarheid in beeld
   2. Blz. 206 Begroting en meerjarenraming
    1. Blz. 207 Inleiding
    2. Blz. 208 Begrotingsresultaat 2022-2026
    3. Blz. 209 Meerjarig overzicht baten en lasten
    4. Blz. 210 Dwarsdoorsnede lasten Programmabegroting 2023
    5. Blz. 211 Dwarsdoorsnede baten Programmabegroting 2023
    6. Blz. 212 Nieuw beleid
    7. Blz. 213 Specificaties van de exploitatiebegroting 2023-2026
    8. Blz. 214 Analyse structureel begrotingsevenwicht
    9. Blz. 215 Structurele baten en lasten
    10. Blz. 216 Incidentele baten en lasten
    11. Blz. 217 Structurele mutaties reserves
    12. Blz. 218 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
   3. Blz. 219 Balansinformatie
    1. Blz. 220 Inleiding
    2. Blz. 221 Prognose balans
    3. Blz. 222 Investeringsplanning
    4. Blz. 223 Investeringen naar balanscategorie
    5. Blz. 224 Specificatie nieuwe investeringen programmabegroting 2023
    6. Blz. 225 Stand van de reserves (per 1-1)
    7. Blz. 226 Specificatie meerjarige ontwikkeling stand reserves
    8. Blz. 227 Immunisatiereserve
    9. Blz. 228 Voorzieningen
    10. Blz. 229 EMU-saldo
   4. Blz. 230 Financiële grondslagen
    1. Blz. 231 Algemene uitgangspunten
    2. Blz. 232 Exploitatiegrondslagen
    3. Blz. 233 Balansgrondslagen
   5. Blz. 234 Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden
    1. Blz. 235 Financieel overzicht taakvelden
  5. Activiteiten
  6. Overzicht
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap