Balansinformatie

Balansinformatie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf geven wij verplichte informatie over:

 • de prognose balans;
 • de bijhorende investeringsplanning (activa);
 • reserves en voorzieningen (passiva);
 • immunisatiereserve uitgelicht;
 • financiering;
 • het EMU-saldo.

Prognose balans

Terug naar navigatie - Prognose balans

De prognosebalans geeft inzicht in een aantal relevante ontwikkelingen.

 • de mutaties in de immateriële en materieel vaste activa en kapitaalverstrekkingen zijn het gevolg van de in deze paragraaf opgenomen investeringsplanning en het vigerende afschrijvingsbeleid;
 • de mutaties in de overige financiële vaste activa, zoals de uitgezette leningen en (teruglopende) uitzettingen zijn nader toegelicht in de paragraaf financiering;
 • het resultaat is cumulatief opgenomen. Dit is feitelijk nog niet bestemd en zal in de nieuwe Statenperiode naar verwachting volledig worden ingezet voor autonoom beleid;
 • de daling van de reserves is het gevolg van inzet bestemmingsreserves op basis van bestaand beleid en is nader gespecificeerd verder op in deze paragraaf;
 • de verplicht ingestelde voorzieningen stijgen licht en zijn eveneens nader gespecificeerd in deze paragraaf;
 • de schuldpositie is en blijft gunstig. Gelet op de solide financieringspositie van de Provincie zoals opgenomen in de paragraaf Financiering is de verwachting dat geen structureel externe financiering nodig zal zijn in de komende jaren. Meer informatie is terug te vinden in genoemde paragraaf.
x € 1.000
Activa Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025 Ultimo 2026
Vaste activa
Immateriële vaste activa 55.391 111.711 109.625 107.594 103.358 99.106
Materiele vaste activa 405.440 486.890 555.794 640.468 644.752 635.294
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 311.429 337.724 359.295 378.308 393.308 407.508
Financiële vaste activa: Leningen 727.758 708.026 624.803 535.263 423.233 333.525
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 125.838 122.832 119.839 66.846 233 233
Totaal vaste activa 1.625.856 1.767.183 1.769.356 1.728.479 1.564.884 1.475.666
Vlottende activa
Voorraden: onderhanden werk en grond 17.935 31.729 30.628 29.512 28.357 17.540
Voorraden: gereed product en handelsgoederen 44 44 44 44 44 44
Uitzettingen < 1 jaar 354.422 27.211 722 9.573 195.696 303.552
Liquide middelen 9 9 9 9 9 9
Overlopende activa 28.621 28.487 28.487 28.487 28.487 28.487
Totaal vlottende activa 401.031 87.480 59.890 67.625 252.593 349.632
Totaal activa 2.026.887 1.854.663 1.829.246 1.796.104 1.817.477 1.825.298
Passiva
Vaste passiva
Resultaat (cumulatief) 49.703 18.231 28.040 68.070 105.728 125.697
Reserves 1.605.586 1.470.648 1.398.176 1.374.507 1.362.349 1.354.332
Voorzieningen 17.099 17.923 18.433 18.942 19.452 19.962
Vaste schuld 60.032 53.394 46.756 40.118 35.480 30.842
Totaal vaste passiva 1.732.420 1.560.196 1.491.405 1.501.637 1.523.010 1.530.832
Vlottende passiva
Vlottende schuld 52.875 52.875 96.249 52.875 52.875 52.875
Overlopende passiva 241.592 241.592 241.592 241.592 241.592 241.592
Totaal vlottende passiva 294.467 294.467 337.841 294.467 294.467 294.467
Totaal passiva 2.026.887 1.854.663 1.829.246 1.796.104 1.817.477 1.825.299

Investeringsplanning

Terug naar navigatie - Investeringsplanning

De belangrijkste investeringen in immateriële vaste activa, materieel vaste activa en deelnemingen hebben betrekking op:

 • Regionale economie: onze (revolverende) investeringen in de campussen en fondsen (regionale economie);
 • Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer: investeringen in de infrastructuur, zoals de Maaslijn, N280, VDL-nedcar (regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer). Ook de reguliere vervangingsinvesteringen zijn hierin meerjarig opgenomen.
€ x 1.000
Totaal Begroting na wijz. Begroting Meerjarenraming
Investeringen 2022 2023 2024 2025 2026
Uitgaven
1. Regionale economie 54.595 24.121 24.014 20.000 14.200
3. Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 204.575 104.271 130.253 46.992 22.651
4. Ruimtelijke ontwikkeling 3.151 0 0 0 0
7. Kwaliteit openbaar bestuur 157 0 0 0 0
8. Financiën en overhead 1.042 0 0 0 0
Totaal uitgaven 263.519 128.392 154.267 66.992 36.851
Bijdragen
1. Regionale economie 28.300 2.550 5.000 5.000 0
3. Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 39.469 5.370 13.746 10.672 0
4. Ruimtelijke ontwikkeling 3.151 0 0 0 0
Totaal bijdragen 70.920 7.920 18.746 15.672 0

Investeringen naar balanscategorie

Terug naar navigatie - Investeringen naar balanscategorie

De investeringen leiden tot de volgende uitgaven en bijdragen op de provinciale balans:

€ x 1.000
Totaal Begroting na wijz. Begroting Meerjarenraming
Investeringen 2022 2023 2024 2025 2026
Uitgaven
Economisch nut 1.447 150 0 0 0
Maatschappelijk nut 138.707 101.961 128.083 46.992 22.651
Overige (deelnemingen, activa derden) 123.366 26.281 26.184 20.000 14.200
Totaal uitgaven 263.519 128.392 154.267 66.992 36.851
Bijdragen
Maatschappelijk nut 32.656 5.370 13.746 10.672 0
Overige (deelnemingen, activa derden) 38.264 2.550 5.000 5.000 0
Totaal bijdragen 70.920 7.920 18.746 15.672 0

Specificatie nieuwe investeringen programmabegroting 2023

Terug naar navigatie - Specificatie nieuwe investeringen programmabegroting 2023

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2023 worden ook onderstaande nieuwe reguliere vervangingsinvesteringen geautoriseerd.

€ x 1.000
Begroting 2023
Investeringsbesluit Afschrijvings-termijn Kredietbedrag Looptijd Fasering 2023
3. bereikbaarheid en mobiliteit
N281 Rehabilitatie + Viaduct Terworm 15 jr 15 1.764.000 2023 1.764.000
N281 Rehabilitatie + Viaduct Terworm 40 jr 40 4.536.000 2023 4.536.000
N595 Wittemer Allee 15 jr 15 904.400 2023 904.400
N595 Wittemer Allee 40 jr 40 2.325.600 2023 2.325.600
N598 Reconstructie De Hut - De Plank 15 jr 15 574.000 2023 574.000
N598 Reconstructie De Hut - De Plank 40 jr 40 1.476.000 2023 1.476.000
OMOP verhardingen (investeringen) 15 6.214.290 2023 6.214.290
Openbare verlichting 2023 15 750.000 2023 750.000
Groencompensatie 15 200.000 2023 200.000
Bewegwijzering 2023 15 245.000 2023 245.000
Verkeersregelinstallaties 2023 15 1.345.000 2023 1.345.000
Vervanging geleiderails 2023 15 300.000 2023 300.000
Incidentele investeringen (grondaankopen, faunavoorzieningen, groenbeheer en verkeersveiligheid) 2023 15 800.000 2023 800.000
Aanschaf gladheidsbestrijdingsmateriaal 2023 15 150.000 2023 150.000
Totaal 21.584.290 21.584.290

Specificatie meerjarige ontwikkeling stand reserves

Terug naar navigatie - Specificatie meerjarige ontwikkeling stand reserves

Onderstaande tabel geeft een gespecificeerd meerjarig inzicht in het verloop van de reserves. Uit bovenstaande grafiek en onderstaande tabel is te zien dat het provinciaal vermogen daalt van bijna € 1,65 mld. (ultimo 2021) naar € 1,36 mld. (ultimo 2026).  Wij merken daarbij op:

 • de inzet van de Algemene reserve dient ter dekking van fasering van middelen (bv. overboekingsvoorstellen) en daalt daarmee uiteindelijk naar nul. Deze reserve heeft dus een beklemd karakter;
 • de daling van de Immunisatie is het gevolg van PS-besluitvorming en wordt verder op gespecificeerd. Deze reserve heeft net name een inkomensfunctie;
 • bruteringsreserves dienen ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten en de hoogte van de reserve is afgestemd op de toekomstige afschrijvingen. Deze dalen dus langzaam maar zeker;
 • overige bestemmingsreserves worden ter egalisatie conform instellingsbesluiten ingezet.
€ x 1.000
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Balans ultimo 2021 Bestem. resultaat Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind
dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand
Algemene reserve (egalisatie) 107.713 43.813 22.793 135.407 38.912 31.794 52.375 18.331 1.053 10.853 8.531 1.435 4.611 5.354 136 4.179 1.312
Immunisatiereserve 957.974 5.890 8.586 35.310 937.140 0 21.500 915.640 0 0 915.640 0 0 915.640 0 0 915.640
Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS 91.268 0 18.221 243 109.246 5.240 0 114.486 2.855 0 117.341 2.555 0 119.896 2.390 0 122.286
Reserve Campusorganisatie Chemelot 2.054 0 0 0 2.054 0 0 2.054 0 0 2.054 0 0 2.054 0 0 2.054
Reserve aandeeltransacties LIOF 3.200 0 564 180 3.584 0 1.560 2.024 0 1.460 564 0 0 564 0 0 564
Reserve knelpunten Economisch beleid 2.226 0 0 0 2.226 0 0 2.226 0 0 2.226 0 0 2.226 0 0 2.226
Bestemmingsreserve DU bedrijventerreinen 476 0 0 0 476 0 0 476 0 0 476 0 0 476 0 0 476
Reserve NEDAB Luchthaven MAA 1.793 0 4.048 5.842 0 3.648 3.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg 3.932 0 0 1.965 1.967 0 1.965 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding 402 0 0 0 402 0 0 402 0 0 402 0 0 402 0 0 402
Bestemmingsreserve realisatie N280 110.795 0 0 477 110.318 0 505 109.813 0 542 109.271 0 1.271 108.000 0 1.406 106.594
Bestemmingsreserve ZLSM 40 0 34 0 74 34 0 108 34 0 142 34 0 176 34 0 210
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen 107.909 0 81.986 126.374 63.521 0 15.153 48.368 0 1.990 46.378 0 1.101 45.278 0 801 44.477
Risicoreserve Bereikbaarheidsmiddelen 8.650 0 2 205 8.447 0 0 8.447 0 0 8.447 0 0 8.447 0 0 8.447
Bruteringreserve VDL Nedcar 30.540 0 22.891 77 53.354 0 574 52.780 0 1.036 51.744 0 2.209 49.535 0 2.264 47.271
Reserve DU Regiodeal Parkstad 12.076 0 0 6.477 5.600 0 0 5.600 0 0 5.600 0 0 5.600 0 0 5.600
Risicoreserve Grondexploitatie 3.809 0 0 3.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve grondwaterbeheer 565 0 0 111 453 0 0 453 0 0 453 0 0 453 0 0 453
Reserve DU Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 84.573 0 0 45.045 39.528 0 0 39.528 0 0 39.528 0 0 39.528 0 0 39.528
Reserve DU Zoetwatermaatregelen 3.947 0 0 3.880 67 0 0 67 0 0 67 0 0 67 0 0 67
Reserve DU-uitkering bodemsanering 7.363 0 0 2.253 5.109 0 45 5.064 0 200 4.864 0 0 4.864 0 0 4.864
Reserve DU Naijl-effecten mijnbouw 2.492 0 0 950 1.542 0 0 1.542 0 0 1.542 0 0 1.542 0 0 1.542
Reserve Transitiefonds 3.667 0 0 389 3.277 0 488 2.789 0 518 2.271 0 570 1.701 0 0 1.701
Reserve Stikstof & Natura 2000 31.594 0 9.411 24.516 16.489 0 10.426 6.063 0 6.063 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Natuur 9.019 0 1.859 43 10.835 0 3.021 7.814 0 3.021 4.793 0 4.491 302 0 0 302
Bruteringsreserve duurzaamheid gebouwen 1.847 0 0 102 1.745 0 102 1.643 0 102 1.542 0 102 1.440 0 102 1.338
Bruteringsreserve Limburgsmuseum Venlo 2.616 0 0 187 2.429 0 187 2.241 0 187 2.054 0 187 1.866 0 187 1.679
Bruteringsreserve Creative City 9.887 0 0 706 9.181 0 706 8.475 0 706 7.769 0 706 7.062 0 706 6.356
Reserve POB cao provincie 3.158 0 0 0 3.158 0 0 3.158 0 0 3.158 0 0 3.158 0 0 3.158
Bruteringsreserve N270 Ooijen-Wanssum 0 0 40.445 933 39.512 0 933 38.579 0 933 37.646 0 933 36.713 0 933 35.780
Totaal 1.605.586 49.703 210.840 395.481 1.470.648 40.717 113.188 1.398.177 3.942 27.611 1.374.507 4.024 16.182 1.362.349 2.560 10.578 1.354.332

Immunisatiereserve

Terug naar navigatie - Immunisatiereserve

Het meerjarige verloop van de Immunisatiereserve staat in onderstaande tabel nader gespecificeerd. De mutaties geven aan wanneer tot inzet besloten is. Er zijn in deze begroting 2023 geen nieuwe mutaties met betrekking tot inzet van deze reserve. Eventuele vrijval in 2022 van de bereikbaarheidsmiddelen is nog niet verwerkt. Dat zal bij het opmaken van de Jaarstukken 2022 gebeuren. 

€ x 1.000
PS-besluit 2022 2023 2024 2025 2026
Stand Immunisatiereserve Jaarstukken 2021 957.974
Begrotingsmutaties:
Life Sciences Brightlands Maastricht Health Campus 7-7-2017 -645
Collegeprogramma 2019-2023 beleidsintensiveringsmiddelen 6-11-2020 -21.500 -21.500
Bijdrage Center for Big Data Statistics Heerlen 9-11-2020 -400
Bestemming resultaat 2020 23-6-2022 8.586
Bestemming resultaat 2021 23-6-2022 5.890
Fasering middelen University College 23-6-2022 -2.265
Statenvoorstel Brightlands- visie en rol provincie Limburg 24-6-2022 -10.500
Totaal mutaties -20.834 -21.500 0 0 0
Stand ultimo 937.140 915.640 915.640 915.640 915.640

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

In onderstaande tabel geeft inzicht in het meerjarige verloop van de voorzieningen. 

 • de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) voorziet in het pensioen en de sociale zekerheid van gedeputeerden en commissarissen van de Koning,  Stortingen zijn gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.;
 • de voorziening Sociaal Plan bestaat uit een restant van claims;
 • de voorziening onderhoud provinciale gebouwen is gebaseerd op het door PS vastgestelde onderhoudsplan.

Deze voorzieningen hebben een verplicht karakter en zijn niet vrij besteedbaar.

€ x 1.000
2022 2023 2024 2025 2026
Beginstand Vermeer Vermin Begin Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind
U2021 dering dering saldo dering dering saldo dering dering saldo dering dering saldo dering dering saldo
Voorzieningen voor toekomstige verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening APPA 9.811 824 0 10.635 510 0 11.145 510 0 11.654 510 0 12.164 510 0 12.674
Voorziening sociaal plan 2011-2016 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100
9.911 824 0 10.735 510 0 11.245 510 0 11.754 510 0 12.264 510 0 12.774
Lastenegaliserende voorzieningen
Voorziening onderhoud provinciale gebouwen 7.188 5.052 5.052 7.188 5.053 5.053 7.188 5.053 5.053 7.188 5.053 5.053 7.188 5.055 5.055 7.188
7.188 5.052 5.052 7.188 5.053 5.053 7.188 5.053 5.053 7.188 5.053 5.053 7.188 5.055 5.055 7.188
Totaal 17.099 5.876 5.052 17.923 5.562 5.053 18.433 5.562 5.053 18.942 5.562 5.053 19.452 5.565 5.055 19.962

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

De opgenomen referentiewaarde is op basis van de Septembercirculaire Provinciefonds 2021: 'Individuele EMU-referentiewaarden provincies 2022. Voorlopig wordt de huidige afspraak rond het EMU-saldo een jaar wordt verlengd. De bedoeling is dat in het najaar 2023 afspraken worden gemaakt voor de daaropvolgende jaren.

€ x 1000
Mutaties 2022 2023 2024 2025 2026
Activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen en leningen -6.563 61.652 70.527 97.030 75.508
Uitzettingen > 1 jaar 3.006 2.993 52.993 66.613 0
Vlottende activa Uitzettingen < 1 jaar 327.211 26.489 -8.851 -186.122 -107.857
Liquide middelen 0 0 0 0 0
Overlopende activa 134 0 0 0 0
323.788 91.134 114.669 -22.479 -32.349
Passiva Vaste passiva Vaste schuld 6.638 6.638 6.638 4.638 4.638
Vlottende passiva Vlottende schuld 0 -43.374 43.374 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
6.638 -36.736 50.012 4.638 4.638
EMU-saldo -317.150 -127.870 -64.657 27.117 36.987
EMU-saldo referentiewaarde* -48.878 -48.878 -48.878 -48.878 -48.878
Verschil -268.272 -78.992 -15.779 75.995 85.865