8. § Openbaarheid

8. § Openbaarheid

Nieuw in de begroting: Wet open overheid (Woo)

Terug naar navigatie - Nieuw in de begroting: Wet open overheid (Woo)

Deze openbaarheidsparagraaf is een nieuwe verplichte paragraaf in de jaarlijkse begroting waarin aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). De verplichting is opgenomen in artikel 3.5 van de Woo. 

Op 1 mei 2022 is de Woo in werking getreden. Het doel van de Woo is een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorziening op basis van een ordentelijke informatiehuishouding. Onder de Woo is de Provincie verplicht om 11 categorieën informatie uit eigen beweging geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Die verplichting tot actieve openbaarmaking is niet per 1 mei 2022 in werking getreden, maar treedt op een later moment gefaseerd in werking. De documenten aangaande deze 11 informatiecategorieën worden door middel van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) actief openbaar gemaakt. De minister van BZK heeft een ‘implementatiestrategie actieve openbaarmaking’ vastgesteld en bekendgemaakt welke richtinggevend zal zijn voor de implementatie van deze informatieverplichting binnen meer dan duizend bestuursorganen, waaronder die van de Provincie Limburg. 

De volgende vier informatiecategorieën worden als eerste geïmplementeerd:
1.    Bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend;
2.    Vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden;
3.    Convenanten; 
4.    Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie.

In 2023 wordt – samen met alle andere Nederlandse bestuursorganen - gestart met de stapsgewijze implementatie van de vier informatiecategorieën conform de strategie van de minister. Vooruitlopend op de ‘officiële’ fasering wordt bekeken of de Provincie bepaalde documenten actief openbaar kan maken op een eigen webomgeving, zoals dit nu al gebeurt voor de Woo-verzoeken en de agenda’s van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten.

In 2023 worden tevens verdere maatregelen in gang gezet om de afhandeling van Woo-verzoeken te verbeteren en te versnellen waaronder de aanschaf van software voor het ontdubbelen en anonimiseren van documenten. Daarnaast worden verdere stappen gezet in het op orde krijgen van de informatiehuishouding, zoals het (verder) stimuleren van het gebruik van Sharepoint en uitfaseren van de huidige netwerkschijven.