3. § Onderhoud kapitaalgoederen

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Kapitaalgoederen zijn van belang voor de realisatie van provinciale programma’s. Zo speelt een goed onderhouden infrastructuur een belangrijke rol in de economie en het sociaal leven. Een integrale afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van strategisch belang voor de Provincie en voor haar financiële positie.

Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de begroting stellen Provinciale Staten kaders voor onderhoud van infrastructuur, wegbeheer en gebouwen.

Infrastructuur

Terug naar navigatie - Infrastructuur

Infrastructuurvoorzieningen hebben effect op diverse uitvoeringsprogramma’s. Ze zijn van essentieel belang voor de Limburgse economie en de verbinding tussen mensen. Wij faciliteren onze bereikbaarheid maximaal en houden onze infrastructuurvoorzieningen vanwege de veiligheid in optimale conditie. 

Het beleid voor het onderhouden van infrastructuur is opgenomen in de door Provinciale Staten op 14 februari 2020 vastgestelde ‘Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie Limburg 2020’.  Dit kader handhaaft het voorzieningenniveau van de provinciale wegen met kwaliteitsniveau ‘BASIS’. Met dit kwaliteitsniveau is een goed functionerend provinciaal (wegen)netwerk geborgd en is het risico op het ontstaan van achterstallig onderhoud beheersbaar.

Binnen dit kader draagt de Provincie zorg voor het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur en een gedeelte van de railinfrastructuur nodig voor de exploitatie van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). De Provincie is eigenaar van infrastructuur bestaande uit globaal 450 km weg  (inclusief naastgelegen voorzieningen) en de railinfrastructuur ZLSM en is wettelijk verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en rehabiliteren hiervan.

Daarnaast wordt het beheer en onderhoud daar waar mogelijk gecombineerd met andere provinciale programma's en leidt dit tot aanpassingen aan de provinciale infrastructuur, de reconstructies.  Het beheer en onderhoud en de reconstructies zijn opgenomen in het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg 2023 – 2027 (IPML).

Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur

Terug naar navigatie - Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur

Daar waar nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd of infrastructuur wordt aangepast, markeert de ingebruikname het punt waarbij overdracht aan de beheerder aan de orde is.  De kosten voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur zullen op het moment van ingebruikname ten laste worden gebracht van de provinciale begroting. In onderstaande tabel is het moment van ingebruikname van deze nieuwe infrastructuur opgenomen.  Een aantal onderdelen van de provinciale infrastructuur wordt vanwege de functie in het totale infrastructuurnetwerk aangepast en eventueel op termijn overgedragen aan derde partijen. 

Oplevering projecten
Nr. IPML Wegnummer Naam Project Periode
B31 N293 Roermond-Posterholt N293 Vervangen kunstwerk Roerbrug 2023
B48 N281 Nijswiller-Hoensbroek N281 Rehabilitatie 4-baans gedeelte gem. Heerlen (fundering en verharding, km 22- 32) 2023/2024
B58 N278 Maastricht-Vaals N278 Vervangen kunstwerk Fommestraat 2024
W1 N271 Mook - Venlo N271 Plasmolen Mook 2023/2024
W4 N271 Mook - Venlo N271 Aanleg Rotonde Well 2023
W7 N270 Eindhoven-Well N270 VIA Venray projecten (incl. afrit Deurnseweg) 2024
W19 N266-N275 Nederweert-Helmond N266-N275 Nederweert 2024
W20 N273 Ittervoort-Venlo N273 kom Neer 2025
W24 N280 Weert-Roermond N280 Deelproject West-Leudal (incl. reconstructie aansluiting N280/N279 rotonde en carpoolplaats Kelpen) 2025
W32 N276 Brunssum-St. Joost N276 Maasbracht (Ei van St. Joost) 2023
W37 N297 N276 Born - Millen Brunssum - St Joost Gebiedsontwikkeling Randweg VDL Nedcar 2024
W45 Ntb Nieuw wegvak Randweg Abdissenbosch on hold
W59 N595 Valkenburg-Wittem N595 fietspaden Wittemer Allee 2025
W60 N598 De Hut-De Plank N598 P 246 De Hut - De Plank - fietspad 2024

Financiële consequenties voor de begroting

Terug naar navigatie - Financiële consequenties voor de begroting

Financiële consequenties van beheerplannen en de planning uit het IPML zijn vertaald in de begroting 2023 en bijhorende meerjarenraming in het begrotingsprogramma 3. Regionale Bereikbaarheid en OV.  

Exploitatiebudget € x 1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Exploitatielasten * 17.381 19.769 20.106 20.156 20.202 20.509
* Incl. steunpunten wegen.

Investeringen in weginfra

Terug naar navigatie - Investeringen in weginfra

Onderstaande tabel geeft inzicht in  reeds door PS vastgestelde vervangings-, levensduurverlengende of uitbreidingsinvesteringen. De nieuwe investeringsprojecten maken onderdeel uit van de investeringsplanning, zoals opgenomen in de financiële begroting.

Investeringen € x 1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Projecten 6.723 17.968 12.665 11.580 10.221 13.848
Kunstwerken 0 0 5.200 0 0 0
Vervangingsinvesteringen (incl. OMOP verhardingen) 1.372 3.301 8.269 10.288 10.762 2.745
Totaal 8.095 21.269 26.134 21.868 20.983 16.593

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

De provincie Limburg heeft 13 gebouwen of opstallen in eigendom. Dit zijn:

  • het Gouvernement aan de Maas;
  • drie steunpunten voor provinciale wegen (Hulsberg, Sittard en Nederweert);
  • drie provinciale musea (Bonnefantenmuseum Maastricht, Limburgs Museum Venlo en het Discovery museum Kerkrade);
  • kasteel Groot Buggenum te Grathem; 
  • cargoloods Oost Maastricht-Airport;
  • stationsgebouw met loods, werkplaats, watertoren en seinhuisjes van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Simpelveld.

Het Gouvernement en de steunpunten worden gebruikt voor de huisvesting van (provinciale) medewerkers,  de overige  gebouwen worden verhuurd aan de betreffende stichtingen die het gebouw gebruiken. 

Beleid

Kwalitatief goed onderhoud is belangrijk voor de representativiteit, maar ook voor de functionaliteit en dus ook voor de uitvoering van de provinciale programma’s. Het doel is het waarborgen van het vastgestelde onderhoudsniveau (representativiteit en functionaliteit) van alle provinciale gebouwen. Van alle gebouwen zijn Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld die als basis dienen voor de inrichting van  de voorziening groot onderhoud provinciale gebouwen

Op basis van deze plannen wordt de representativiteit en functionaliteit van de gebouwen geborgd en duurzaam gefinancierd. Tevens wordt voldaan aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) van het Ministerie Binnenlandse Zaken en de voorwaarden van de accountant.

Verduurzaming gebouwen

De gebouwen zijn in de afgelopen jaren op diverse gebieden verduurzaamd en hebben nagenoeg allen het energielabel A, voor de kantoorruimten is de minimale eis energielabel C. Voor de monumentale gebouwen zal maatwerk worden toegepast. In het kader van de Wet milieubeheer is bij RVO voldaan aan de informatieplicht energiebesparing. Bij natuurlijke vervangingsmomenten van installaties worden energiezuinige alternatieven toegepast.

In het kader van de Provinciale energiestrategie (PES) is onderzocht of het mogelijk is om op de beschikbare gebouwde omgeving PV-panelen aan te brengen. In het kader van de voorbeeldfunctie, wordt alleen duurzaam opgewekte energie ingekocht en is onze bedrijfsvoering duurzaam en circulair.

Plannen in 2023

  • Herziening van het MJOP waarin herinspectie van de (bouw)elementen en de re-allokering van gelden binnen de voorziening groot onderhoud provinciale gebouwen. Deze plannen worden ter besluitvorming voorgelegd.
  • Aan de hand van de routekaart verduurzaming provinciaal maatschappelijk vastgoed van het IPO zullen plannen voor  de verdere verduurzaming per gebouw worden opgesteld. Deze plannen worden ter besluitvorming voorgelegd.
  • Aanbrengen van PV-panelen op gebouwde omgeving waar de capaciteit van het openbare elektranet dit toelaat.
  • Uitvoering geven aan de activiteiten in het MJOP.