23.942 Uitgaven (x1000)
5. Milieu, energie en klimaat

5. Milieu, energie en klimaat

23.942 Uitgaven (x1000)

Milieu, energie en klimaat

Terug naar navigatie - Milieu, energie en klimaat

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Wij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden door een goede samenkomst van de provinciale energiestrategie en de regionale energiestrategieën. Onze ambitie is het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst. De Provincie Limburg zet in op een toekomstbestendige energie-infrastructuur en een energietransitie ingebed in de leefomgeving. Daarbij worden duurzame investeringen mogelijk gemaakt, onder meer via het Limburgs Energiefonds (LEF) en de Duurzaam Thuis regeling. We investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Met het ruimtelijk instrumentarium geeft de Provincie Limburg mede richting aan de plekken waar duurzame energie opgewekt kan worden en hoe ruimte te geven aan de gevolgen van klimaatverandering.

Alle overheden hebben in het Deltaprogramma afgesproken ernaar te streven Nederland in 2050 klimaat-adaptief te laten zijn. In het Provinciaal Waterprogramma wordt uitwerking gegeven aan het provinciaal beleid op het gebied van hoogwaterbescherming, watertekort-droogte en verbetering van de waterkwaliteit. De klimaatverandering zet door en we houden daarom rekening met extremer weer, hogere temperaturen met meer verdamping, langere perioden van droogte en meer hevige buien.

Provincies houden toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de Provincie verontreiniging tegen, onder meer door bodemsanering.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

Terug naar navigatie - 5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

Binnen de contouren van bovenstaande doelen zijn de volgende subdoelen opgenomen:

Circulaire Economie:  Provincie Limburg wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die efficiënt worden ingezet en optimaal worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, burgers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. 

Provinciale Energie Strategie: de Provincie Limburg werkt samen met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven aan een innovatieve en structuurversterkende energietransitie en passende energiemix voor Limburg op weg naar 2030, waarbij we ons richten op besparen, vergroenen en duurzaam opwekken van energie. Hiervoor zullen wij onze rol pakken bij de uitvoering van wetten en wettelijk geborgde afspraken, zoals het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën (RES).

Bodem en ondergrond: wij zetten in op duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond om zodoende optimaal bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Dit vereist dat rekening wordt gehouden met het functioneren van bodem en ondergrond als natuurlijk systeem (driedimensionale ordening staat centraal).

VTH: het uitvoeren van de bevoegd gezag rol van de verschillende provinciale wettelijke VTH taken binnen de daarvoor geldende termijnen.  Voor een deel van deze taken zorgdragen voor goede coördinatie en opdrachtgeverschap naar de RUD. 

Milieu: ons doel is een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van nu maar ook voor de inwoners van de toekomst. We investeren daarvoor in een leefmilieu dat in de basis op orde is. Vandaaruit  werken we aan een voortdurende verbetering van het leefmilieu.  Wij voorkomen afwenteling van negatieve milieueffecten op toekomstige generaties door het belang van een gezond leefmilieu integraal en volwaardig te betrekken bij het realiseren van andere maatschappelijke opgaven. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 2.689
512 Duurzaamheid en circulaire economie 1.390
513 Milieu 203
514 Bodem en ondergrond 656
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.094
590 Personele lasten programma milieu, energie en klimaat 9.910
591 Kapitaalllasten programma milieu, energie en klimaat 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 23.942
Totaal Lasten 23.942
Baten
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 663
513 Milieu 50
514 Bodem en ondergrond 647
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.055
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 2.415
Totaal Baten 2.415
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -21.528