Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden

Uitvoeringsinformatie met behulp van taakvelden

Financieel overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Financieel overzicht taakvelden

Naast de organieke indeling op basis van programma's en producten die de provincie zelf mag kiezen zijn we wettelijk verplicht om de begroting op basis van taakvelden te presenteren (conform de regeling van Ministerie BZK en Iv3-informatievoorschrift 2022 Provincies). Elke provincie kent deze verplichting, waardoor cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.

€ x 1.000
Begroting 2023
Lasten Baten Saldo
0. Algemene dekkingsmiddelen
0.1 Uitkering provinciefonds 0 223.770 223.770
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 115.686 115.686
0.3 Geldleningen en uitzettingen 1.923 21.477 19.554
0.4 Deelnemingen 5.350 5.800 450
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten 14.033 0 -14.033
0.6 Overhead 54.404 285 -54.118
0.7 Vennootschapsbelasting 0 0 0
0.8 Mutaties reserves 40.717 113.188 72.472
0.9 Resultaat 9.809 0 -9.809
Totaal 0. Algemene dekkingsmiddelen 126.234 480.207 353.973
1. Bestuur 0
1.1 Provinciale Staten 4.127 0 -4.127
1.2 Gedeputeerde Staten 2.745 0 -2.745
1.3 Kabinetszaken 4.272 5 -4.266
1.4 Bestuurlijke organisatie 877 0 -877
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 5 0 -5
1.6 Openbare orde en veiligheid 2.858 0 -2.858
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 9.772 663 -9.109
Totaal 1. Bestuur 24.655 668 -23.987
2. Verkeer en vervoer 0
2.1 Landwegen 49.039 515 -48.525
2.2 Waterwegen 0 0 0
2.3 Openbaar vervoer 87.483 8.493 -78.989
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 26.220 9.694 -16.527
Totaal 2.Verkeer en vervoer 162.742 18.702 -144.040
3. Water 0
3.1 Waterkeringen 1.000 43 -957
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 284 0 -284
3.3 Kwantiteit grondwater 1.629 1.052 -577
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 882 0 -882
3.5 Kwaliteit grondwater 171 0 -171
3.9 Water, overige baten en lasten 4.000 0 -4.000
Totaal 3. Water 7.965 1.094 -6.871
4. Milieu 0
4.1 Bodembescherming 524 0 -524
4.2 Luchtverontreiniging 0 0 0
4.3 Geluidhinder 160 0 -160
4.4 Vergunningverlening en handhaving 9.082 865 -8.217
4.5 Ontgronding 11 147 136
4.6 Duurzaamheid 4.688 663 -4.025
4.9 Milieu, overige baten en lasten 7.617 0 -7.617
Totaal 4. Milieu 22.083 1.675 -20.408
5. Natuur 0
5.1 Natuurontwikkeling 24.195 2.000 -22.195
5.2 Beheer natuurgebieden 44.366 23.175 -21.192
5.3 Beheer flora en fauna 2.184 0 -2.184
5.9 Natuur, overige baten en lasten 11.332 0 -11.332
Totaal 5. Natuur 82.076 25.175 -56.902
6. Regionale economie 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 13.344 6.606 -6.739
6.2 Logistiek 9.972 555 -9.417
6.3 Kennis en innovatie 15.045 0 -15.045
6.4 Recreatie en toerisme 249 284 35
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 8.376 372 -8.004
Totaal 6. Regionale economie 46.986 7.816 -39.169
7. Cultuur en maatschappij 0
7.1 Cultuur 41.751 4.066 -37.685
7.2 Maatschappij 13.329 0 -13.329
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten 2.912 0 -2.912
Totaal 7. Cultuur en maatschappij 57.992 4.066 -53.926
8. Ruimte 0
8.1 Ruimtelijke ordening 6.518 621 -5.896
8.2 Volkshuisvesting 1.814 0 -1.814
8.3 Stedelijke vernieuwing 1.308 0 -1.308
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 630 979 349
Totaal 8. Ruimte 10.270 1.600 -8.670
Totaal 541.003 541.003 0