114.266 Uitgaven (x1000)
8. Financiën en overhead

8. Financiën en overhead

114.266 Uitgaven (x1000)

Financiën en overhead

Terug naar navigatie - Financiën en overhead

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder de financiële begroting.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20.019
824 Reservering nieuw beleid 12.634
825 Rente 1.083
826 Stelposten en overige financiën 7.974
827 Onvoorziene uitgaven 2.500
890 Personele lasten programma financiën en overhead 34.045
891 Kapitaalllasten programma financiën en overhead 2.691
Totaal 8 Financiën en overhead 80.946
Totaal Lasten 80.946
Baten
8 Financiën en overhead
811 Overhead 285
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.686
822 Provinciefonds 220.958
823 Dividenden 5.800
825 Rente 21.477
Totaal 8 Financiën en overhead 364.206
Totaal Baten 364.206
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 283.260
Stortingen
8 Financiën en overhead
824 Reservering nieuw beleid 1.525
826 Stelposten en overige financiën 31.794
Totaal 8 Financiën en overhead 33.319
Totaal Stortingen 33.319
Onttrekkingen
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20
824 Reservering nieuw beleid 21.500
826 Stelposten en overige financiën 52.375
Totaal 8 Financiën en overhead 73.895
Totaal Onttrekkingen 73.895
Mutaties reserves 40.576

Verbonden partijen financiën en overhead

Terug naar navigatie - Verbonden partijen financiën en overhead

De deelnemingen voortvloeiend uit de verkoop van Essent worden aangehouden ter afronding van dit proces, met uitzondering van Enexis. Middels het aandeelhouderschap in Enexis wordt gestuurd op duurzaam beleid en stabiele dividendinkomsten.

De NWB en BNG zijn van belang in relatie tot de gemeentelijke financiering. Het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen is ingericht ter financiering van de eeuwigdurende nazorg van voormalige stortplaatsen.