23.337 Uitgaven (x1000)
7. Kwaliteit openbaar bestuur

7. Kwaliteit openbaar bestuur

23.337 Uitgaven (x1000)

Kwaliteit openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Kwaliteit openbaar bestuur

De provincies dragen zorg voor een goed openbaar bestuur. Provincies houden op onderdelen toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Met name het financieel toezicht op gemeenten en het wettelijk toezicht in het buitengebied vragen bijzondere aandacht. De provincie en in het bijzonder ook de Commissaris van de Koning (als rijksorgaan) geven invulling aan het tegengaan van ondermijning, het bevorderen van integriteitsbesef, de zorg voor goede interbestuurlijke verhoudingen en een weerbare overheid. Het provinciebestuur heeft ook aandacht voor de doorontwikkeling van de Limburgse bestuurscultuur. En wij bevorderen een goede aansluiting van Limburgse ondernemers, (kennis)instellingen en inwoners/ gemeenten op de beschikbare Europese en nationale programma’s. Daarbij nemen wij op onderdelen ook zelf het initiatief in het voorbereiden en ondersteunen van voorstellen met grote impact voor Limburg of waar programma’s direct aansluiten op de Limburgse beleidsambities en programma’s.  Wij onderhouden goede contacten in Den Haag, Brussel en de buurlanden om zorg te dragen voor een sterke belangenbehartiging en goede samenwerking op voor Limburg belangrijke onderwerpen en dossiers.  

Eren en gedenken is en blijft belangrijk. De aanloop naar 80 jaar bevrijding start al in 2023. Bovendien vindt de start van de Nationale Viering van de Bevrijding in 2024 plaats in de provincie Limburg. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

Terug naar navigatie - 7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

We realiseren de bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 930
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 5.167
713 Internationalisering en Public Affairs 3.279
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur 13.899
791 Kapitaalllasten programma kwaliteit openbaar bestuur 62
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 23.337
Totaal Lasten 23.337
Baten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 5
713 Internationalisering en Public Affairs 663
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 668
Totaal Baten 668
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -22.669

Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur

IPO behartigt de provinciale belangen op landelijk niveau en met de stichting Euregio Maas-Rijn wordt de positie van Limburg in de Euregio bestuurlijk verankerd. De Europese groepering voor territoriale samenwerking in de Euregio Maas-Rijn richt zich op het oplossen van problemen met een grensoverschrijdend karakter. 

De Zuidelijke Rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het Provinciebestuur van Limburg en Noord-Brabant gevoerde bestuur.