Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit onderdeel geven wij inzicht in onze begroting en bijhorende meerjarenraming. Onderwerpen die daarbij specifiek worden toegelicht zijn:

  • het begrotingsresultaat 2022-2026;
  • dwarsdoorsnedes baten en lasten in 2023;
  • specificaties van de begroting en meerjarenraming;
  • nieuw beleid;
  • het structurele en incidentele begrotingsbeeld;
  • jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

 

Meerjarig overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarig overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten meerjarig opgenomen. Daarbij zijn ook de vergelijkende cijfers 2021 (jaarrekening) en 2022 (Gewijzigde programmabegroting t/m 2e Afwijkingenrapportage 2022) betrokken. Om deze vergelijking mogelijk te maken is de structuur van 2021 en 2022 geconverteerd. De verschillen tussen de diverse jaarcijfers zijn met name het gevolg van incidentele beleidsmiddelen, die in aanloop naar de nieuwe statenperiode afnemen. Dit is terug te zien in de afname van de begrotingstotalen, terwijl het begrotingsresultaat vanaf 2023 een stijging laat zien. De begrotingsruimte die dan ontstaat is bestemd voor de nieuwe Staten.  

€ x 1.000
Begrotingsprogramma Realisatie 2021 Begr.ná wijz.2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Regionale economie 63.077 12.116 72.255 21.497 45.176 7.932 19.592 1.326 15.075 1.326 14.617 926
2 Cultuur en maatschappij 64.269 5.589 84.991 7.830 59.232 6.182 48.408 6.182 46.510 5.672 46.021 5.672
3 Regionale bereikbaarheid en OV 125.223 23.524 183.638 34.582 155.925 18.586 137.803 10.956 138.314 8.953 138.911 8.953
4 Ruimtelijke ontwikkeling 53.965 33.914 62.138 17.146 12.039 1.600 6.556 1.600 6.633 1.600 6.520 1.600
5 Milieu, energie en klimaat 22.152 3.238 37.914 3.433 23.942 2.415 20.162 1.752 19.623 1.771 19.593 1.771
6 Landelijk gebied 44.016 36.855 100.462 52.462 89.881 26.226 70.990 19.052 52.075 4.452 47.889 1.052
7 Kwaliteit openbaar bestuur 19.008 448 30.001 296 23.337 668 22.261 497 21.725 228 20.604 253
8 Financiën en overhead 40.933 321.795 59.258 327.001 80.946 364.206 76.397 377.163 84.313 385.765 91.155 377.033
Totaal baten lasten 432.643 437.478 630.658 464.248 490.478 427.815 402.168 418.528 384.268 409.769 385.309 397.261
Mutatie reserves
Toevoeging aan reserves 272.060 210.840 40.717 3.942 4.024 2.560
Onttreking aan reserves 316.928 395.481 113.188 27.611 16.182 10.578
Totaal ná mutatie reserves 704.703 754.406 841.498 859.729 531.194 541.003 406.109 446.139 388.292 425.950 387.870 407.838
Resultaat 49.703 18.231 9.809 40.030 37.658 19.968
Totaal 754.406 754.406 859.729 859.729 541.003 541.003 446.139 446.139 425.950 425.950 407.838 407.838

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid

Met bestaand beleid in financiële zin wordt bedoeld: budgetten en investeringskredieten, die reeds door Provinciale Staten zijn geautoriseerd (besluiten van PS tot en met de 2e Afwijkingenrapportage 2022, waarvan de laatste onder voorbehoud).  De programmabegroting kent, zoals toegelicht in de inleiding van de begroting,  in financiële zin aanvullend budget voor:

  • ICT.  Conform voorstel bedragen deze € 1.083.000 in 2023, € 1.272.000 in 2024 en € 1.425.000 in 2025 en verder. 
  • Risicoreservering IPML.  Er wordt nu voorgesteld een hogere reservering op te nemen. Dit leidt tot kapitaallasten van € 2,41 mln., of in termen van de risicoreserve bereikbaarheidsmiddelen een kredietruimte van € 99,2 mln. Dit verschil van jaarlijks € 0,68 mln. in kapitaallasten kwalificeert als nieuw beleid. Dit wordt als een separate nota aan uw Staten voorgelegd. Deze ruimte wordt wel reeds geoormerkt middels deze stelpost.

Voor het overige beleid zijn er wel ruimtevragende mutaties geweest. Deze zijn echter het gevolg van de Voorjaarsnota 2022.

Specificaties van de exploitatiebegroting 2023-2026

Terug naar navigatie - Specificaties van de exploitatiebegroting 2023-2026

Via onderstaande (interactieve) tabel kan de begroting 2023-2036 tot op productniveau worden geraadpleegd. De baten, lasten en mutaties reserves zijn uitklapbaar. De grafiek onder de tabel geeft het saldo van baten en lasten weer, dus zonder de mutaties reserves. Dit saldo is te vergelijken met het resultaat uit bedrijfsvoering. In 2023 is hier sprake van een tekort. De financiële betekenis hiervan is dat zonder inzet van daarvoor ingestelde bestemmingsreserves er een tekort zou ontstaan. In dit kader is het van belang om te kijken naar het structurele begrotingsgevenwicht. Verder op in de uiteenzetting van de begroting en meerjarenraming wordt dit toegelicht.

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023 PB2024 PB2025 PB2026
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 5.997 5.047 5.047 5.047
112 MKB, logistiek en industrie 4.116 3.423 76 76
113 Brightlands Kennis/As 870 400 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 15.107 3.309 3.309 2.909
121 Toerisme en recreatie 2.099 158 16 0
122 Innovatieve landbouw 805 590 30 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 8.701 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 1.081 631 631 631
132 Onderwijs 785 500 500 500
190 Personele lasten programma regionale economie 5.299 5.218 5.197 5.185
191 Kapitaalllasten programma regionale economie 315 315 269 269
Totaal 1 Regionale economie 45.176 19.592 15.075 14.617
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 10.566 8.343 7.963 7.493
212 Veiligheid 871 176 0 0
221 Cultuur 29.955 26.870 25.656 25.656
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 8.453 6.460 6.348 6.348
231 Sport 4.073 1.342 1.342 1.342
290 Personele lasten programma cultuur en maatschappij 3.935 3.875 3.859 3.850
291 Kapitaalllasten programma cultuur en maatschappij 1.378 1.342 1.342 1.332
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 59.232 48.408 46.510 46.021
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 67.868 66.222 66.484 66.501
312 Railagenda 4.249 249 249 249
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 15.942 4.203 2.654 2.354
322 Fiets 3.903 0 0 0
323 Verkeersveiligheid 1.731 1.903 970 970
324 Weginfra 20.154 21.144 21.191 21.498
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV 15.380 15.145 15.084 15.048
391 Kapitaalllasten programma regionale bereikbaarheid en OV 26.697 28.937 31.683 32.291
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 155.925 137.803 138.314 138.911
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 2.583 0 0 0
413 Regiodeal transformatie Parkstad 800 0 0 0
421 Wonen in Limburg 1.025 13 113 13
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 903 903 903 903
441 Waterveiligheid Maas 1.000 0 0 0
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 5.728 5.640 5.617 5.604
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 12.039 6.556 6.633 6.520
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 2.689 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie 1.390 450 0 0
513 Milieu 203 203 153 153
514 Bodem en ondergrond 656 656 656 656
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.094 9.094 9.094 9.087
590 Personele lasten programma milieu, energie en klimaat 9.910 9.758 9.719 9.696
591 Kapitaalllasten programma milieu, energie en klimaat 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 23.942 20.162 19.623 19.593
6 Landelijk gebied
611 Natuur 26.249 23.999 25.915 25.143
612 Stikstof 51.111 39.573 18.910 15.510
621 Landschap 487 127 127 127
631 Watersysteem 6.179 1.524 1.379 1.379
690 Personele lasten programma landelijk gebied 5.857 5.767 5.744 5.730
Totaal 6 Landelijk gebied 89.881 70.990 52.075 47.889
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 930 880 680 680
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 5.167 5.181 5.195 5.234
713 Internationalisering en Public Affairs 3.279 2.396 2.120 1.010
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur 13.899 13.744 13.704 13.680
791 Kapitaalllasten programma kwaliteit openbaar bestuur 62 60 26 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 23.337 22.261 21.725 20.604
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20.019 20.569 21.174 21.305
824 Reservering nieuw beleid 12.634 0 0 0
825 Rente 1.083 935 857 780
826 Stelposten en overige financiën 7.974 16.591 24.370 31.714
827 Onvoorziene uitgaven 2.500 2.500 2.500 2.500
890 Personele lasten programma financiën en overhead 34.045 33.532 33.399 33.320
891 Kapitaalllasten programma financiën en overhead 2.691 2.270 2.013 1.535
Totaal 8 Financiën en overhead 80.946 76.397 84.313 91.155
Totaal Lasten 490.478 402.168 384.268 385.309
Baten
1 Regionale economie
114 Maastricht Aachen Airport 955 955 955 555
123 Regiodeal Noord-Limburg 6.606 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 372 372 372 372
Totaal 1 Regionale economie 7.932 1.326 1.326 926
2 Cultuur en maatschappij
212 Veiligheid 176 176 0 0
221 Cultuur 4.066 4.066 3.733 3.733
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 6.182 6.182 5.672 5.672
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 8.093 8.093 8.093 8.093
312 Railagenda 284 284 284 284
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 9.204 1.575 61 61
323 Verkeersveiligheid 490 490 0 0
324 Weginfra 515 515 515 515
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 18.586 10.956 8.953 8.953
4 Ruimtelijke ontwikkeling
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.600 1.600 1.600 1.600
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.600 1.600 1.600 1.600
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 663 0 0 0
513 Milieu 50 50 0 0
514 Bodem en ondergrond 647 647 647 647
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.055 1.055 1.124 1.124
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 2.415 1.752 1.771 1.771
6 Landelijk gebied
612 Stikstof 25.175 18.000 3.400 0
631 Watersysteem 1.052 1.052 1.052 1.052
Totaal 6 Landelijk gebied 26.226 19.052 4.452 1.052
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 5 5 5 5
713 Internationalisering en Public Affairs 663 492 223 248
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 668 497 228 253
8 Financiën en overhead
811 Overhead 285 285 285 285
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.686 117.884 120.124 122.406
822 Provinciefonds 220.958 233.390 241.683 234.085
823 Dividenden 5.800 8.000 9.900 9.100
825 Rente 21.477 17.604 13.773 11.156
Totaal 8 Financiën en overhead 364.206 377.163 385.765 377.033
Totaal Baten 427.815 418.528 409.769 397.261
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -62.663 16.360 25.501 11.951
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 2.765 1.265 965 800
114 Maastricht Aachen Airport 4.598 1.590 1.590 1.590
Totaal 1 Regionale economie 7.363 2.855 2.555 2.390
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 34 34 34 34
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 34 34 34 34
6 Landelijk gebied
611 Natuur 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 0 0 0 0
8 Financiën en overhead
824 Reservering nieuw beleid 1.525 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 31.794 1.053 1.435 136
Totaal 8 Financiën en overhead 33.319 1.053 1.435 136
Totaal Stortingen 40.717 3.942 4.024 2.560
Onttrekkingen
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 1.560 1.460 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 3.648 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 5.208 1.460 0 0
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 488 518 470 0
212 Veiligheid 20 0 0 0
221 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 1.483 1.493 1.446 976
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 1.305 218 11 11
312 Railagenda 4.000 0 0 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 5.225 1.125 1.090 790
322 Fiets 3.903 0 0 0
323 Verkeersveiligheid 719 647 0 0
324 Weginfra 3.977 2.711 4.413 4.603
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 19.129 4.701 5.514 5.403
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 0 0 100 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 100 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 3.021 484 4.491 0
612 Stikstof 10.426 8.600 0 0
631 Watersysteem 25 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 13.472 9.084 4.491 0
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20 20 20 20
824 Reservering nieuw beleid 21.500 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 52.375 10.853 4.611 4.179
Totaal 8 Financiën en overhead 73.895 10.873 4.631 4.199
Totaal Onttrekkingen 113.188 27.611 16.182 10.578
Mutaties reserves 72.472 23.669 12.158 8.017

Analyse structureel begrotingsevenwicht

Terug naar navigatie - Analyse structureel begrotingsevenwicht

De Programmabegroting 2023 is structureel sluitend en kent duurzaam financieel evenwicht.  Ten opzichte van de programmabegroting 2022 is het structureel evenwicht licht afgenomen. Enerzijds zijn er meer structurele lasten opgenomen in de meerjarenraming, in lijn met de Voorjaarsnota 2022.  Anderzijds zijn ook de structurele inkomsten in de periode 2023-2025 toegenomen als gevolg van de meicirculaire provinciefonds 2022.  Per saldo daalt het evenwicht licht tot 2026. De daling in 2026 wordt veroorzaakt door het zogenaamde "Ravijn" in het provinciefonds, zoals gepubliceerd in de meicirculaire 2022

€ x 1.000
2023 2024 2025 2026
Saldo baten en lasten -63.384 13.328 21.700 3.523
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 72.272 23.469 12.158 8.017
Begrotingsresultaat 8.887 36.798 33.857 11.540
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -26.853 2.976 -34 3.653
Structureel begrotingssaldo 35.740 33.822 33.891 7.887

Structurele baten en lasten

Terug naar navigatie - Structurele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft (bij openklappen) gedetailleerd inzicht in de structurele baten en lasten, incl. mutaties reserves. In de grafiek zijn alleen de baten en lasten opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023(s) PB2024(s) PB2025(s) PB2026(s)
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 5.047 5.047 5.047 5.047
112 MKB, logistiek en industrie 76 76 76 76
114 Maastricht Aachen Airport 3.807 2.909 2.909 2.909
131 Arbeidsmarkt 631 631 631 631
132 Onderwijs 500 500 500 500
190 Personele lasten programma regionale economie 5.299 5.218 5.197 5.185
191 Kapitaalllasten programma regionale economie 315 315 269 269
Totaal 1 Regionale economie 15.676 14.697 14.629 14.617
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 7.825 7.825 7.493 7.493
221 Cultuur 25.656 25.656 25.656 25.656
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 4.117 5.989 5.989 5.989
231 Sport 175 1.342 1.342 1.342
290 Personele lasten programma cultuur en maatschappij 3.935 3.875 3.859 3.850
291 Kapitaalllasten programma cultuur en maatschappij 1.378 1.342 1.342 1.332
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 43.085 46.028 45.681 45.662
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 65.962 66.004 66.473 66.490
312 Railagenda 249 249 249 249
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 1.668 1.654 1.654 1.654
323 Verkeersveiligheid 523 766 970 970
324 Weginfra 20.154 20.944 21.191 21.498
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV 15.380 15.145 15.084 15.048
391 Kapitaalllasten programma regionale bereikbaarheid en OV 26.697 28.937 31.683 32.291
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 130.633 133.700 137.304 138.201
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 13 13 13 13
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 903 903 903 903
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 5.728 5.640 5.617 5.604
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 6.643 6.556 6.533 6.520
5 Milieu, energie en klimaat
513 Milieu 153 153 153 153
514 Bodem en ondergrond 656 656 656 656
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.094 9.094 9.094 9.087
590 Personele lasten programma milieu, energie en klimaat 9.910 9.758 9.719 9.696
591 Kapitaalllasten programma milieu, energie en klimaat 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 19.813 19.662 19.623 19.593
6 Landelijk gebied
611 Natuur 24.474 24.037 24.445 25.143
612 Stikstof 15.510 15.510 15.510 15.510
621 Landschap 32 7 7 7
631 Watersysteem 1.379 1.379 1.379 1.379
690 Personele lasten programma landelijk gebied 5.857 5.767 5.744 5.730
Totaal 6 Landelijk gebied 47.252 46.701 47.085 47.769
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 680 680 680 680
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 5.193 5.207 5.221 5.234
713 Internationalisering en Public Affairs 1.113 952 980 1.010
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur 13.899 13.744 13.704 13.680
791 Kapitaalllasten programma kwaliteit openbaar bestuur 35 34 0 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 20.921 20.617 20.585 20.604
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20.019 20.569 21.174 21.305
825 Rente 1.083 935 857 780
826 Stelposten en overige financiën 7.723 16.558 24.370 31.714
827 Onvoorziene uitgaven 2.500 2.500 2.500 2.500
890 Personele lasten programma financiën en overhead 34.045 33.532 33.399 33.320
891 Kapitaalllasten programma financiën en overhead 2.691 2.270 2.013 1.535
Totaal 8 Financiën en overhead 68.061 76.364 84.313 91.155
Totaal Lasten 352.084 364.324 375.752 384.120
Baten
1 Regionale economie
114 Maastricht Aachen Airport 555 555 555 555
131 Arbeidsmarkt 372 372 372 372
Totaal 1 Regionale economie 926 926 926 926
2 Cultuur en maatschappij
221 Cultuur 3.733 3.733 3.733 3.733
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 5.672 5.672 5.672 5.672
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 8.093 8.093 8.093 8.093
312 Railagenda 284 284 284 284
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 75 61 61 61
324 Weginfra 515 515 515 515
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 8.967 8.953 8.953 8.953
4 Ruimtelijke ontwikkeling
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.600 1.600 1.600 1.600
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.600 1.600 1.600 1.600
5 Milieu, energie en klimaat
514 Bodem en ondergrond 647 647 647 647
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.055 1.055 1.124 1.124
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 1.702 1.702 1.771 1.771
6 Landelijk gebied
631 Watersysteem 1.052 1.052 1.052 1.052
Totaal 6 Landelijk gebied 1.052 1.052 1.052 1.052
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 5 5 5 5
713 Internationalisering en Public Affairs 371 200 223 248
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 377 206 228 253
8 Financiën en overhead
811 Overhead 285 285 285 285
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.686 117.884 120.124 122.406
822 Provinciefonds 220.958 233.390 241.683 234.085
823 Dividenden 5.800 8.000 9.900 9.100
825 Rente 21.477 17.604 13.773 11.156
Totaal 8 Financiën en overhead 364.206 377.163 385.765 377.033
Totaal Baten 384.502 397.274 405.969 397.261
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 32.417 32.950 30.217 13.141
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 800 800 800 800
114 Maastricht Aachen Airport 950 1.590 1.590 1.590
Totaal 1 Regionale economie 1.750 2.390 2.390 2.390
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 34 34 34 34
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 34 34 34 34
6 Landelijk gebied
611 Natuur 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 0 0 0 0
8 Financiën en overhead
826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen 1.784 2.424 2.424 2.424
Onttrekkingen
2 Cultuur en maatschappij
221 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 976 976 976 976
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 0
324 Weginfra 2.012 2.511 4.413 4.603
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 2.012 2.511 4.413 4.603
6 Landelijk gebied
611 Natuur 3.021 3.021 4.491 0
Totaal 6 Landelijk gebied 3.021 3.021 4.491 0
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20 20 20 20
826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 20 20 20 20
Totaal Onttrekkingen 6.028 6.528 9.900 5.598
Mutaties reserves 4.244 4.104 7.476 3.174

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft (bij openklappen) gedetailleerd inzicht in de incidentele baten en lasten incl. mutaties reserves. In de grafiek zijn alleen de baten en lasten opgenomen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023 (i) PB2024(i) PB2025(i) PB2026(i)
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 949 0 0 0
112 MKB, logistiek en industrie 4.040 3.347 0 0
113 Brightlands Kennis/As 870 400 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 11.300 400 400 0
121 Toerisme en recreatie 2.099 158 16 0
122 Innovatieve landbouw 805 590 30 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 8.701 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 450 0 0 0
132 Onderwijs 285 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 29.500 4.895 446 0
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 2.741 518 470 0
212 Veiligheid 871 176 0 0
221 Cultuur 4.299 1.214 0 0
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 4.337 471 359 359
231 Sport 3.898 0 0 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 16.147 2.380 829 359
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 1.905 218 11 11
312 Railagenda 4.000 0 0 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 14.275 2.548 1.000 700
322 Fiets 3.903 0 0 0
323 Verkeersveiligheid 1.209 1.137 0 0
324 Weginfra 0 200 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 25.292 4.103 1.011 711
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 2.583 0 0 0
413 Regiodeal transformatie Parkstad 800 0 0 0
421 Wonen in Limburg 1.012 0 100 0
441 Waterveiligheid Maas 1.000 0 0 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 5.395 0 100 0
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 2.689 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie 1.390 450 0 0
513 Milieu 50 50 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 4.129 500 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 1.775 -38 1.470 0
612 Stikstof 35.601 24.063 3.400 0
621 Landschap 455 120 120 120
631 Watersysteem 4.800 145 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 42.630 24.289 4.990 120
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 250 200 0 0
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie -26 -26 -26 0
713 Internationalisering en Public Affairs 2.166 1.444 1.140 0
791 Kapitaalllasten programma kwaliteit openbaar bestuur 26 26 26 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 2.416 1.644 1.140 0
8 Financiën en overhead
811 Overhead 0 0 0 0
824 Reservering nieuw beleid 12.634 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 252 33 0 0
890 Personele lasten programma financiën en overhead 0 0 0 0
891 Kapitaalllasten programma financiën en overhead 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 12.885 33 0 0
Totaal Lasten 138.394 37.844 8.516 1.190
Baten
1 Regionale economie
114 Maastricht Aachen Airport 400 400 400 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 6.606 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 7.006 400 400 0
2 Cultuur en maatschappij
212 Veiligheid 176 176 0 0
221 Cultuur 333 333 0 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 510 510 0 0
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 9.130 1.513 0 0
323 Verkeersveiligheid 490 490 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 9.619 2.003 0 0
4 Ruimtelijke ontwikkeling
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 0 0 0 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 663 0 0 0
513 Milieu 50 50 0 0
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 713 50 0 0
6 Landelijk gebied
612 Stikstof 25.175 18.000 3.400 0
Totaal 6 Landelijk gebied 25.175 18.000 3.400 0
7 Kwaliteit openbaar bestuur
713 Internationalisering en Public Affairs 291 291 0 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 291 291 0 0
8 Financiën en overhead
823 Dividenden 0 0 0 0
825 Rente 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 0 0 0 0
Totaal Baten 43.314 21.254 3.800 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -95.080 -16.590 -4.716 -1.190
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 1.965 465 165 0
114 Maastricht Aachen Airport 3.648 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 5.613 465 165 0
8 Financiën en overhead
824 Reservering nieuw beleid 1.525 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 31.794 1.053 1.435 136
Totaal 8 Financiën en overhead 33.319 1.053 1.435 136
Totaal Stortingen 38.933 1.518 1.600 136
Onttrekkingen
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 1.560 1.460 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 3.648 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 5.208 1.460 0 0
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 488 518 470 0
212 Veiligheid 20 0 0 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 508 518 470 0
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 1.305 218 11 11
312 Railagenda 4.000 0 0 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 5.225 1.125 1.090 790
322 Fiets 3.903 0 0 0
323 Verkeersveiligheid 719 647 0 0
324 Weginfra 1.965 200 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 17.118 2.190 1.101 801
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 0 0 100 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 100 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 0 -2.537 0 0
612 Stikstof 10.426 8.600 0 0
631 Watersysteem 25 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 10.451 6.063 0 0
8 Financiën en overhead
824 Reservering nieuw beleid 21.500 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 52.375 10.853 4.611 4.179
Totaal 8 Financiën en overhead 73.875 10.853 4.611 4.179
Totaal Onttrekkingen 107.160 21.083 6.282 4.979
Mutaties reserves 68.227 19.566 4.682 4.843

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves

Onderstaande tabel geeft(na openklappen) gedetailleerd inzicht in de structurele mutaties reserves. en welke reserves bij welk programma worden ingezet. Voor meerjarig inzicht in de ontwikkeling van de reserves verwijzen wij naar de toelichting op de balans.

Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023(s) PB2024(s) PB2025(s) PB2026(s)
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As
69506 113 Toevoeging risicoreserve SIS 800 800 800 800
Totaal 113 Brightlands Kennis/As 800 800 800 800
114 Maastricht Aachen Airport
69502 114 Toevoeging risicoreserve SIS 950 1.590 1.590 1.590
Totaal 114 Maastricht Aachen Airport 950 1.590 1.590 1.590
Totaal 1 Regionale economie 1.750 2.390 2.390 2.390
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda
67601 312 Toevoeging bestemmingsreserve ZLSM 34 34 34 34
Totaal 312 Railagenda 34 34 34 34
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 34 34 34 34
6 Landelijk gebied
611 Natuur
67552 A30801 Toevoeging reserve stikstof N2000 0 0 0 0
Totaal 611 Natuur 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 0 0 0 0
8 Financiën en overhead
826 Stelposten en overige financiën
67880 826 Toevoeging reserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0
69322 826 Toev Risicoreserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0
Totaal 826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 0 0 0 0
Totaal Stortingen 1.784 2.424 2.424 2.424
Onttrekkingen
2 Cultuur en maatschappij
221 Cultuur
66004 221 Aanw bruteringsreserve Limburgs Museum 187 187 187 187
69518 A20201 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen 82 82 82 82
69522 A20201 Aanwending bruteringreserve Creative City 706 706 706 706
Totaal 221 Cultuur 976 976 976 976
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 976 976 976 976
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen
69531 A30201 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0
Totaal 321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 0
324 Weginfra
67528 324 Aanwending bruteringsreserve realisatie N280 505 542 1.271 1.406
69028 A30205 Aanwending bruteringreserve VDL Nedcar 574 1.036 2.209 2.264
69535 324 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0
69633 324 Aanw bruteringsreserve N270 OoijenWanssum 933 933 933 933
Totaal 324 Weginfra 2.012 2.511 4.413 4.603
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 2.012 2.511 4.413 4.603
6 Landelijk gebied
611 Natuur
67548 611 Aanwending reserve Natuur 3.021 3.021 4.491 0
69521 611 Aanwending reserve stikstof N2000 0 0 0 0
Totaal 611 Natuur 3.021 3.021 4.491 0
Totaal 6 Landelijk gebied 3.021 3.021 4.491 0
8 Financiën en overhead
811 Overhead
69519 811 Aanwending bruteringsreserve prov gebouwen 20 20 20 20
Totaal 811 Overhead 20 20 20 20
826 Stelposten en overige financiën
65907 A40303 Aanwending algemene reserve egalisatie 0 0 0 0
67881 A40307 Aanwending reserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0
69323 A40307 Aanw Risicoreserve Bereikbaarheidsmiddelen 0 0 0 0
Totaal 826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 20 20 20 20
Totaal Onttrekkingen 6.028 6.528 9.900 5.598

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

In de begroting zijn stortingen in de voorziening APPA opgenomen. De voorziening kent per 1 januari 2022 een omvang van € 9,81 mln. Voeding vindt plaats op basis van gemiddelde stortingen over enkele jaren. In de begroting is € 0,45 mln. opgenomen voor kosten voormalig personeel/niet-actieven en € 0,38 mln. voor kosten voormalig bestuur.