89.881 Uitgaven (x1000)
6. Landelijk gebied

6. Landelijk gebied

89.881 Uitgaven (x1000)

Landelijk gebied

Terug naar navigatie - Landelijk gebied

In het landelijke gebied komen veel functies samen. Niet alles kan overal. De stikstofproblematiek is urgent en vraagt om een aanpak op zowel korte als lange termijn. Dat geldt ook voor de aanpak van onze watersystemen na de overstromingen in 2021. De provincie werkt hierin nauw samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers van het landelijke gebied. In december 2020 hebben provincies met het rijk afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur. Voor het robuuster maken van de watersystemen heeft de regering ook extra  financiële middelen gereserveerd. Deze extra investeringen zijn nodig  om de biodiversiteit te herstellen en te zorgen dat de watersystemen voorzien in kwalitatief goed water en klimaatbestendig worden. Er is een balans nodig tussen wat de natuur en de watersystemen kunnen dragen en wat de samenleving vraagt.  De landbouw zet verdere stappen om te verduurzamen. De provincie zorgt ervoor dat dit alles in samenhang gebeurt met andere veranderingen in het landelijk gebied, zoals de aanpassingen in de energievoorziening en de bouw van nieuwe woningen. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. Vanaf 2023 zal een nieuw GLB in werking treden en geeft de Provincie Limburg uitvoering aan haar aandeel in het nationale plan. De Provincie Limburg zorgt voor de verlening van vergunningen c.q. ontheffingen Wet natuurbescherming en is ook toezichthouder in het buitengebied en zorgt voor de handhaving bij milieudelicten.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

Terug naar navigatie - 6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

Behoud en versterking van de biodiversiteit door een natuurinclusieve samenleving en een transitie van het landelijk gebied.

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Aantal hectares ingericht voor natuur 2.162 ha
(31-12-2021)
3.400 ha 2027
Oppervlakte natuurgebiedenbeheer 33.482 ha
(31-12-2021)
35.000 ha 2027

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

Terug naar navigatie - 6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

We werken in Limburg aan het behouden en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap in samenhang met urgente ruimtelijke opgaven en transities.

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Oppervlakte agrarisch natuur- en landschapsbeheer  2.645 ha
(per 31-12-2021)
3.020 ha 2023

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

Terug naar navigatie - 6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

We realiseren in Limburg een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Aantal kilometers beekherstel ( uitgevoerd door waterschap Limburg) 81 km
(2022)
153 km 2027
Aantal te ondersteunen klimaatadaptieve projecten  van de waterregio's   7
(2022)
11 projecten 2023

 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
6 Landelijk gebied
611 Natuur 26.249
612 Stikstof 51.111
621 Landschap 487
631 Watersysteem 6.179
690 Personele lasten programma landelijk gebied 5.857
Totaal 6 Landelijk gebied 89.881
Totaal Lasten 89.881
Baten
6 Landelijk gebied
612 Stikstof 25.175
631 Watersysteem 1.052
Totaal 6 Landelijk gebied 26.226
Totaal Baten 26.226
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -63.655
Stortingen
6 Landelijk gebied
611 Natuur 0
Totaal 6 Landelijk gebied 0
Totaal Stortingen 0
Onttrekkingen
6 Landelijk gebied
611 Natuur 3.021
612 Stikstof 10.426
631 Watersysteem 25
Totaal 6 Landelijk gebied 13.472
Totaal Onttrekkingen 13.472
Mutaties reserves 13.472

Verbonden partijen landelijk gebied

Terug naar navigatie - Verbonden partijen landelijk gebied

Door de uitvoering van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) en de Ruimte voor Ruimte (RvR) via de verbonden partijen PLC B.V., RVR C.V. en RVR Beheer B.V., is inmiddels een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het Limburgse landelijk gebied gerealiseerd. 

WML beheert het leidingennetwerk en de drinkwatervoorziening in Limburg.