52.539 Uitgaven (x1000)
1. Regionale economie

1. Regionale economie

52.539 Uitgaven (x1000)

Regionale economie

Terug naar navigatie - Regionale economie

Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor regionaal economisch beleid. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincie Limburg ontwikkelt daartoe eigen beleid en neemt deel aan het LIOF als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Het economisch beleid is met name gericht op het stimuleren van innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en sterke sectoren in Limburg zoals agri, logistiek en toerisme. Met behulp van Europese structuurfondsen investeert de provincie in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen. In Limburg zijn er de Brightlands campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo. Ondernemers, onderzoekers en overheden werken hier samen aan de producten en diensten van morgen. De Provincie Limburg is als investeerder, lobbyist en verbinder betrokken bij de Brightlands Campussen. Onze missiegedreven economische agenda en onze regionale innovatiestrategie (RIS3) bieden het perspectief om vanuit de toenemende innovatiekracht van onze Brightlands Campussen te bewegen naar duurzame economische groei. De weerbaarheid en wendbaarheid van de regionale economie versterken door vanuit onze innovatiekracht in te spelen op de transities in de samenleving. Onze missies zijn ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

Terug naar navigatie - 1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

Limburg streeft naar een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie. Een economie, die bestendig is geëquipeerd voor de vestiging en groei van nieuwe en bestaande ondernemingen. In het Missiegedreven Economisch Beleidskader presenteren wij een visie voor een gezonde Limburgse economie op de middellange termijn. In de kern beoogt het kader om het aanpassingsvermogen van de regionale economie te versterken op veranderingen die steeds sneller op ons afkomen (transities). Kortom we zetten in op de vergroting van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze economie. En dat doen we met twee maatschappelijke missies als stip op de horizon. Onze missies: ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’ bepalen onze koers. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

Terug naar navigatie - 1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

We streven naar een sterke Limburgse kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is. Wij zetten in op innovatie, de verbinding tussen de Brightlands campussen en actoren in de sociaaleconomische structuur van Limburg zoals het MKB en onderwijs en tussen de Brightlands campussen onderling gericht op de maatschappelijke opgaven van de landbouw-, gezondheids- en energietransitie. Via de LIOF programma's en communities bereiken we de ondernemers en ondersteunen hen bij het maken van bedrijfskeuzes.

De belangrijkste prestatie-indicatoren:

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar

Toerisme en recreatie: aantal bedrijven dat ondersteund is bij het maken van een plan van aanpak om de vitaliteit van hun bedrijf te vergroten:

0 15 2023
Landbouw: Aantal ondersteunde / gecoachte ondernemers agrifoodondernemers in maken van bedrijfskeuzes en vraagarticulatie 349 800 2023

 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

Terug naar navigatie - 1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat is noodzakelijk voor de sterke economische regio die Limburg wil zijn. En het is belangrijk om de grote economische en maatschappelijke transitieopgaven te kunnen realiseren. Dat zijn circulaire economie, energie, voeding, gezondheid en digitalisering. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen te maken met steeds snellere veranderingen die deze transitieopgaven teweeg brengen. Er veranderen of verdwijnen bestaande banen, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Tegelijkertijd staat een te grote groep Limburgers nog langs de kant. We willen dat iedereen ertoe doet en zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Daarbij houden wij rekening met de effecten van de COVID-19-crisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Verder streven wij naar het te gelde maken van kennis. Hiervoor stimuleren wij een goede wisselwerking tussen het wetenschappelijk en het (hoger) beroepsonderwijs en het bedrijfsleven (MKB) in Limburg.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 5.997
112 MKB, logistiek en industrie 4.116
113 Brightlands Kennis/As 870
114 Maastricht Aachen Airport 15.107
121 Toerisme en recreatie 2.099
122 Innovatieve landbouw 805
123 Regiodeal Noord-Limburg 8.701
131 Arbeidsmarkt 1.081
132 Onderwijs 785
190 Personele lasten programma regionale economie 5.299
191 Kapitaalllasten programma regionale economie 315
Totaal 1 Regionale economie 45.176
Totaal Lasten 45.176
Baten
1 Regionale economie
114 Maastricht Aachen Airport 955
123 Regiodeal Noord-Limburg 6.606
131 Arbeidsmarkt 372
Totaal 1 Regionale economie 7.932
Totaal Baten 7.932
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -37.244
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 2.765
114 Maastricht Aachen Airport 4.598
Totaal 1 Regionale economie 7.363
Totaal Stortingen 7.363
Onttrekkingen
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 1.560
114 Maastricht Aachen Airport 3.648
Totaal 1 Regionale economie 5.208
Totaal Onttrekkingen 5.208
Mutaties reserves -2.155

Verbonden partijen inzake regionale economie

Terug naar navigatie - Verbonden partijen inzake regionale economie

LIOF, MKB-L en LBDF vervullen gezamenlijk de financieringsfunctie gericht op stimulering van bedrijfsinvesteringen, start-ups en doorontwikkeling van het MKB. Elk van deze verbonden partijen is gericht op een specifieke doelgroep. 

De drie venture fondsen CV, BVP fonds IV en BAF dienen als financieringsinstrument voor start-ups en scale-ups op de Brightlands campussen.

LHB B.V. draagt bij aan de opwaardering van de Limburgse bedrijventerreinen. LDAVM C.V. en de daaraan gelieerde entiteiten richten zich specifiek op de ontwikkeling van het bedrijventerrein aangrenzend aan Maastricht Aachen Airport. HBLM en N.V. ALTMAA dragen bij aan de beoogde groei van het exportvolume in Limburg middels de exploitatie van de luchthaven Maastricht Aachen Airport.

De Chemelot entiteiten beogen een versterking van de sector Chemie en materialen door de investeringen in vastgoed en innovatie ontwikkelingen op de campus. MHC B.V. zet in op de doorontwikkeling van de sector life sciences. Greenport Venlo in samenhang met het plan van aanpak GPV versterken de sector Tuinbouw en Agrofood. De entiteiten CMD en CHV focussen gezamenlijk met het instituut BISS op de sector Smart Services.