6. § Verbonden partijen

6. § Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in diverse aspecten van de verbonden partijen. Bij de uitwerking van deze paragraaf is enerzijds rekening gehouden met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en anderzijds met de informatie die voor de gebruikers van deze jaarrekening het meest relevant is.

Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar

In het lopende boekjaar, 2022, is in totaal voor € 13,9 mln. geïnvesteerd in de Provinciale deelnemingen. De investering valt uiteen in € 10,4 mln. in Provinciale fondsen, € 2,1 mln. in de Brightlands Campussen en € 1,5 mln. in de luchthaven.

In financiële zin zien wij bij onze verbonden partijen in het eerste half jaar van 2022 vooral kapitaalstorting vanuit bestaande kredieten. De reguliere capital calls van de investeringsfondsen en deelnemingen. Er zijn wel 2 bijzonderheden zichtbaar. Ten eerste de € 8,7 mln. storting in het LIOF als onderdeel van de coronaherstel impuls vanuit het rijk, gekoppeld aan de oprichting van het Limburg Start-Up Capital fund. Dit is in lijn met uw Statenbesluit. Ten tweede de boekwaarde daling van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Dit is het gevolg van een agio terugstorting. Het ontwikkelbedrijf kende overliquiditeit als gevolg van de hoge verkoopsnelheid en is daarom overgegaan tot een uitkering aan haar aandeelhouders. Dit is geen dividenduitkering, en heeft daarom nu geen resultaat effect. Dit is ook passend gelet op de nog resterende onzekerheden in de grondexploitatie. 

In 2023 verwachten wij de impact van een aantal majeure besluiten terug te zien bij de deelnemingen. Dit zijn de aanvullende bijdragen in de Brightlands campussen, en de vervolgfinanciering van MAA op basis van de nieuwe business case die momenteel wordt uitgewerkt op basis van het amendement. Daarnaast bevindt Ruimte voor Ruimte zich in de afrondende fase en verwachten wij dat de gesprekken met het rijk inzake de netbeheerders, voor Limburg Enexis, tot concrete afspraken leiden.

 

Visie en beleidsvoornemen deelnemingen

Terug naar navigatie - Visie en beleidsvoornemen deelnemingen

Het aangaan van een deelneming, alsmede het behouden daarvan dient voort te vloeien uit tenminste de navolgende drie uitgangspunten:

•    Er is sprake van een strategisch Provinciaal belang;
•    Een permanente rol en betrokkenheid wordt wenselijk of noodzakelijk geacht;
•    De Provincie wil actief kunnen sturen.

De aansluiting bij deze principes verschilt per deelneming en wordt toegelicht in de factsheets per verbonden partij. Alle overwegingen ten aanzien van het aangaan en beheer van verbonden partijen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van Sturing in Samenwerking 3.0 Ten aanzien van de bemensing van de verbonden partijen kunt u https://www.limburg.nl/bestuur/benoemingenregister/ raadplegen.

Interpretatie

Terug naar navigatie - Interpretatie

Voor de interpretatie van deze paragraaf zijn de volgende zaken van belang: de opgenomen subsidie betreft enkel de structurele subsidies, dan wel subsidie bij oprichting. Volledigheid van de financiële gegevens is afhankelijk van het moment van vaststelling van de jaarrekening van de externe partij. Het belang zoals vermeld in het organogram is het belang van de bovenliggende entiteit. Dochtervennootschappen worden enkel separaat opgenomen als deze niet worden meegeconsolideerd in de directe deelneming van de Provincie. Uitzondering hierop zijn de beide dochtervennootschappen van Chemelot Participaties BV (6. Chemelot Campus BV en 7. Chemelot Research Facilities BV). De kredieten van Provinciale Staten zijn namelijk verstrekt aan deze vennootschappen, welke vennootschappen op een later moment dochtervennootschap van Chemelot Participaties BV zijn geworden. De boekwaarde zoals vermeld in de Factsheet betreft de boekwaarde per 30 juni 2022 (na afwaarderingen). De grafiek provinciale investeringen in de Factsheet geeft de bruto investering (na afwaardering) weer voor het betreffende boekjaar.  

Regeling Grote Projecten

Terug naar navigatie - Regeling Grote Projecten

Diverse verbonden partijen vallen onder de Regeling Grote Projecten. Conform deze Regeling worden periodiek gedetailleerde voortgangsrapportages opgesteld en met uw Staten gedeeld. In deze voortgangsrapportage wordt onder meer gerapporteerd over doelbereik, GS/PS-besluiten, financiën en risico’s.

Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij

In onderstaande tabel het totaal verloopoverzicht van alle verbonden partijen. De factsheets met onderliggende informatie is opgenomen in de bijlage van deze begroting.

Verbonden Partij 31-12-2021 Mutatie boekjaar 30-6-2022
1 Enexis Holding N.V. (VP) € 6.202.544 € - € 6.202.544 Essent
2 CSV Amsterdam B.V. (VP) € 3.220 € - € 3.220
3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (VP) € 1 € - € 1
4 Chemelot Campus Vastgoed C.V. (VP) € 62.745.266 € - € 62.745.266 Brightlands Chemelot
5 Chemelot Participaties B.V. (VP) € 29.194.800 € - € 29.194.800
6 Chemelot Campus B.V. (VP) € - € - € -
7 Chemelot Research Facilities B.V. (VP) € - € - € -
8 Chemelot Scientific Participations B.V (VP) € 1 € 1.155.000 € 1.155.001
9 Enabling Technologies B.V. (VP) € 2.325.000 € - € 2.325.000
10 Maastricht Health Campus B.V. (VP) € 1.013.717 € 644.833 € 1.658.550 MHC
11 Campus Heerlen Huisvesting B.V. (VP) € - € - € - SSC
12 Campus Heerlen Management & Development B.V. (VP) € - € - € -
13 Campus Vastgoed Greenport Venlo B.V. (VP) € 11.721.551 € - € 11.721.551 GPV
14 Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. (VP) € 8.096.693 € - € 8.096.693
15 Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo B.V. (VP) € 27.200.000 € -15.302.489 € 11.897.511
16 Brightlands Campus Greenport Venlo B.V. (VP) € - € 300.000 € 300.000
17 Holding Businesspark Luchthaven Maastricht N.V. (VP) € 20.860.298 € 1.460.525 € 22.320.823 MAA
18 Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht-Aachen Airport N.V. (VP) € 1 € - € 1
19 Provincie Limburg AviationValley Commandiet B.V. (VP) € 1.668.000 € - € 1.668.000
20 Land Development AviationValley Maastricht C.V. (VP) € - € - € -
21 Land Development AviationValley Maastricht N.V. (VP) € 18.000 € - € 18.000
22 Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Liof) N.V. (VP) € 42.877.738 € 8.700.000 € 51.577.738 Fondsen
23 MKB-Leningenfonds (MKB-L) B.V. (VP) € 12.558.990 € -1.170.833 € 11.388.157
24 Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. (VP) € 13.595.423 € -97.814 € 13.497.609
25 Chemelot Ventures B.V. (VP) € 7.425.467 € 887.132 € 8.312.599
26 Brightlands Ventures Partners Fund IV B.V. (VP) € 756.483 € 298.128 € 1.054.611
27 Brightlands Agrifood Fonds B.V. (VP) € 1.291.495 € 493.830 € 1.785.325
28 Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. (VP) € 60.000.000 € - € 60.000.000
29 Provincie Limburg Commandiet B.V. (VP) € - € - € - RvR
30 RvR Limburg Beheer B.V. (VP) € - € - € -
31 RvR Limburg C.V. (VP) € - € - € -
32 BNG Bank N.V. (VP) € 22.689 € - € 22.689 Overig
33 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (VP) € 3.063 € - € 3.063
34 Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (VP) € 132.458 € - € 132.458
35 Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. (VP) € 66.000 € - € 66.000
36 IBA Parkstad BV (VP) € - € - € -
37 Stichting Euregio Maas-Rijn (VP) € - € - € -
38 Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (VP) € - € - € -
39 RUD Zuid-Limburg (VP) € - € - € -
40 Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (VP) € - € - € -
41 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Limburg (VP) € - € - € -
42 Het Interprovinciaal Overleg (VP) € - € - € -
43 Zuidelijke Rekenkamer (VP) € - € - € -
44 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (VP) € - € - € -
Totaal € 309.778.899 € -2.631.689 € 307.147.210