12.039 Uitgaven (x1000)
4. Ruimtelijke ontwikkeling

4. Ruimtelijke ontwikkeling

12.039 Uitgaven (x1000)

Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ontwikkeling

Provincies bepalen samen met gemeenten hoe de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven wordt gebruikt. Ruimte in Nederland is schaars en de ruimtebehoefte verandert, ook als gevolg van een veranderende samenleving en maatschappelijke opgaven die ruimtelijk hun beslag dienen te krijgen. In ons omgevingsbeleid moet volop aandacht zijn voor een goede balans tussen wonen, werken, leven en natuurontwikkeling. De kwaliteit van de leefomgeving en een gezond leefmilieu zijn belangrijke factoren voor het Limburgse vestigingsklimaat en kenniseconomie. Grote transities in onze samenleving leiden tot grote ruimteclaims; dit vraagt om ruimtelijke afwegingen en keuzes door Provincies, in het bijzonder op het gebied van:

  • landbouw, natuur en stikstof;
  • klimaat, water en energie;
  • wonen en bereikbaarheid.

Op nationaal niveau verstevigt het Rijk haar rol in de ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking krijgen de provincies een centrale rol; dit geldt zeker voor De Peel en Zuid-Limburg die vanwege de complexe stapeling van opgaven zijn aangewezen als NOVEX-gebieden.

De ruimtelijke keuzes worden onder meer vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Hiermee wordt ruimtelijk richting gegeven aan de ambities en doelen voor de Limburgse fysieke leefomgeving. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

Terug naar navigatie - 4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

Dit met aandacht voor complementariteit tussen gemeenten onderling en in  samenwerking met ofwel Limburgse gemeenten, ofwel regio Parkstad.

Centraal in de aanpak staat daarbij de woonopgave: doorstroming, transformatie, betaalbaarheid, koop en huur, doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten, statushouders, beschermd wonen), versnellen, afstemmen vraag/aanbod en preventief sturen op kwaliteit. Onvoldoende doorstroming is een belangrijke bottleneck in de huisvesting. Het versneld beschikbaar komen van de juiste woonruimte op de juiste plaats draagt bij aan een oplossing. Dat veronderstelt maatwerk en dus kennis van vraag en aanbod op verschillende niveaus. Maar ook verkennen van en inspelen op nieuwe woonvarianten (flexwonen, tiny houses, hofjeswoningen, tijdelijke woonruimte, kluswoningen), technische innovaties (digitale ondersteuning in zorgvragen/domotica) en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen (nabijheid van voorzieningen c.q. faciliteiten op gebied van welzijn en leefbaarheid). 

Naast de woonopgave is er in de regio Parkstad maar ook in andere delen van (Zuid) Limburg aandacht voor bredere investeringsprogramma’s die bewoners perspectief op werk en inkomen geven en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de regio om in te wonen, werken en leven. In Zuid-Limburg is een van de beoogde doorbraken het wegwerken van achterstanden op sociaal en gezondheidsgebied (aandachtspunt NOVEX-gebied Zuid-Limburg).

Wat gaan we daarvoor doen?

4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

Terug naar navigatie - 4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

Met de Limburgse Agenda Wonen willen we bereiken dat we ‘de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar’ krijgen. Samen met onze partners werken we de komende jaren toe naar een voortreffelijke woon- en leefomgeving waar mensen zich prettig voelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

Terug naar navigatie - 4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

Onze ambities voor de fysieke omgeving in 2023 zijn verwoord in de Provinciale omgevingsvisie  (POVI): een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving (in stedelijke omgeving én landelijk gebied, boven- en  ondergronds) die ruimte biedt aan een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame economie, energietransitie en klimaatadaptatie. We koppelen dit aan de uitnodiging van het Rijk aan de Provincie om als gebiedsautoriteit gebiedsgericht te werken aan de realisatie van de grote nationale opgaven. Indicatoren voor doelbereik komen voort uit de POVI-monitor.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

Terug naar navigatie - 4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

We brengen de opgave voor waterveiligheid langs de Maas in Limburg in balans met een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en leefgebied op de korte, middellange en lange termijn. Onze inzet richt zich op het versterken van ruimtelijke kwaliteit in hoogwaterprojecten, het versterken van de toepassing van maatwerk en innovatieve oplossingen bij dijkversterkingen, het bijdragen aan de ontwikkeling van het programma Integraal Riviermanagement en het Deltaprogramma Maas én het voldoen aan onze wettelijke taken (goedkeuren dijkverbeteringsplannen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie PB2023
Lasten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 2.583
413 Regiodeal transformatie Parkstad 800
421 Wonen in Limburg 1.025
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 903
441 Waterveiligheid Maas 1.000
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 5.728
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 12.039
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 12.039
Totaal Lasten 12.039
Baten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.600
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.600
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.600
Totaal Baten 1.600
Onttrekkingen
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 0
Mutaties reserves 0
Totaal Onttrekkingen 0