Status activiteiten

Toelichting op balans per 31-12-2023

Toelichting op balans per 31-12-2023

Status activiteiten

Vaste activa

Vaste activa

Op de activazijde (linkerkant) van de balans staan de provinciale bezittingen. Het geeft op 31-12-2023 een momentopname van de waarde  van onze gronden, panden, machines, auto's, voorraden, vorderingen en geld, zoals aandelen, uitstaande gelden of liquide middelen. Het zijn bezittingen die voor een periode van langer dan één jaar zijn vastgelegd en waarbij normaal gesproken geen grote waardeveranderingen worden verwacht. De waarde ontwikkelt zich op basis van  nieuwe investeringen, desinvesteringen, bijdragen van derden, afwaarderingen en reguliere afschrijvingen. Bij desinvesteringen worden investeringen van de balans gehaald door het buitengebruik stellen of verkoop van een actief. De wijze van afschrijving is gebaseerd op de financiële verordening 2023 en is ook terug te vinden in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, zoals opgenomen in deze jaarrekening.

De bezittingen zijn te onderscheiden in twee posten:

 1. Vaste activa, bestaande uit immateriële -, materiële en financieel vaste activa;
 2. Vlottende activa, bestaande uit voorraden, uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa.

De totale waarde aan bezit ultimo 2023 is bijna € 2,19 miljard. Daarmee stijgt ons bezit met € 0,03 mln. ten opzichte van 2022 (€ 2,16 miljard).  Dit betreft voornamelijk onze vaste activa. Deze stijgen van € 1,82 miljard naar € 1,90 miljard.  Deze stijging betreft met name de stijging van financieel vaste activa. 

Onderstaande toelichtingen op de diverse balansposten geven inzicht in deze stijging.

Immateriële vaste activa - totaaloverzicht

Immateriële vaste activa zijn activa die niet tastbaar zijn. Investeren betekent in financiële zin dat wij vermogen vastleggen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. In deze categorie zijn dat investeringen die de Provincie doet waar geen bezittingen tegenover staan, zoals de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor mogelijke investeringen. Daarnaast zijn hier investeringen in activa van derden opgenomen. Onderstaand treft u de toelichting op de balans van deze posten op hooflijnen. Hieruit blijkt een toename van € 12,53 mln. waarbij de balanswaarde is gestegen van € 69,03 mln. naar € 81,56 mln. Dit is vooral het gevolg van investeringen in spoorinfra (bijdrage aan activa in eigendom van derden).

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2023 Boekwaarde 31-12-2022
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 13 37
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 81.550 68.997
81.564 69.034

Immateriële vaste activa - verloopoverzicht

Onderstaande tabel specificeert het verloop van deze posten en geeft daarmee inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van immateriële vaste activa. 

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen 2023 Desinvesteringen 2023 Afschrijvingen 2023 Bijdragen van derden 2023 Afwaarderingen 2023 Boekwaarde 31-12-2023
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 37 0 0 23 0 0 13
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 68.997 19.714 0 2.595 4.567 0 81.550
69.034 19.714 0 2.618 4.567 0 81.564

Bijdrage Tram Maastricht Hasselt

Zoals vermeld in de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling bestaat het risico dat het project Tram Maastricht Hasselt zal worden afgeboekt. De huidige boekwaarde bedraagt € 6,13 mln. en is verantwoord onder de post "Bijdragen in activa in eigendom van derden". Over de precieze impact bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.  Het is afhankelijk van de betrokken partijen of er overeenstemming wordt bereikt over de terugbetaling van betaalde kosten.

Immateriële vaste activa - belangrijkste investeringen in bijdragen aan activa van derden

De grootste post betreft de investeringen in bijdragen van derden. Onderstaande tabel specificeert deze verder. 

€ x 1.000
Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed 2023 Cumulatief besteed t/m 2023
Investeringen
Railagenda Electrificatie Maaslijn 225.030 3.184 25.885
Stationsomgeving Beek-Elsloo 5.583 5.278 5.278
Overwegproject Vierpaardjes Venlo 18.500 7.500 14.500
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf 68.140 3.473 35.615
Overig 10.900 280 937
328.154 19.714 82.215

Materiële vaste activa - totaaloverzicht

Materiële vaste activa zijn investeringen waarin geld langer dan een jaar wordt vastgelegd, zoals grond, gebouwen etc. Investeren betekent in financiële zin dat wij vermogen vastleggen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Iets dat te koop c.q. te verkopen is, maakt het nog niet “verhandelbaar”. Verkeersvoorzieningen (bijvoorbeeld verkeerslichten) worden gekwalificeerd als ‘inrichting van de openbare ruimte’ en zijn vergelijkbaar met straatverlichting, afvalbakken, bankjes, speeltoestellen etc. Al deze goederen leveren geen geld op, maar hebben een maatschappelijk nut en zijn derhalve investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. 

De boekwaarde ultimo 2023 is per saldo met € 2,69 mln. gedaald.  Dit is  met name het gevolg van reguliere afschrijvingen.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2023 Boekwaarde 31-12-2022
Investeringen met een economisch nut 34.910 38.680
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven N.v.t. N.v.t.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 315.651 312.810
In erfpacht uitgegeven gronden 39.251 41.016
389.812 392.506

Materiële vaste activa - investeringen met economisch nut

De investeringen met economisch nut zijn opgebouwd uit onderstaande posten.  De boekwaarde van investeringen met economisch nut zijn met € 3,77 mln. gedaald.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2023 Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen 894 910
Woonruimten 12 13
Bedrijfsgebouwen 31.027 34.235
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 101 134
Vervoermiddelen 14 21
Machines, apparaten en installaties 1.157 1.536
Overige materiële vaste activa 1.705 1.831
34.910 38.680

Materiële vaste activa - verloopoverzicht investeringen met economisch nut

Onderstaande tabel specificeert het verloop van deze posten en geeft daarmee inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van de investeringen met economisch nut.  De boekwaarde daalt van € 38,68 mln. naar € 34,91 mln. De daling in boekwaarde is met name het gevolg van reguliere afschrijvingen.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen 2023 Desinvesteringen 2023 Afschrijvingen 2023 Bijdragen van derden 2023 Afwaarderingen 2023 Boekwaarde 31-12-2023
Grond en terreinen 910 0 0 16 0 0 894
Woonruimten 13 0 0 1 0 0 12
Bedrijfsgebouwen 34.235 0 0 3.208 0 0 31.027
Grond-,weg- en waterbouwkundige werken 134 0 0 34 0 0 101
Vervoermiddelen 21 0 0 7 0 0 14
Machines, apparaten en installaties 1.536 169 0 547 0 0 1.157
Overige materiële vaste activa 1.831 417 0 589 -46 0 1.705
38.680 585 0 4.402 -46 0 34.910

Materiële vaste activa - investeringen met maatschappelijk nut

Er wordt bij de investeringen met maatschappelijk nut geen onderscheid gemaakt in investeringen van voor 2017 en vanaf 2017 als gevolg van wijzigingen in de BBV, omdat investeringen van voor 2017 waarbij sprake was van inzet van reserves ultimo 2016 geen boekwaarde meer hadden.

De investeringen met maatschappelijk nut zijn opgebouwd uit onderstaande posten. Hieruit blijkt per saldo een stijging van € 2,84 mln. De balanswaarde van deze post is daarmee gestegen van € 312,81 mln. naar € 316,65 mln.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2023 Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terrreinen 5.391 34.267
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 295.938 264.889
Machines, apparaten, installaties 12.201 11.429
Overige materiële vaste activa 2.121 2.225
315.651 312.810

Materiële vaste activa - verloopoverzicht investeringen met maatschappelijk nut

Onderstaande tabel specificeert het verloop van deze posten en geeft daarmee inzicht in de ontwikkeling van de balanspositie van investeringen met maatschappelijk nut. De stijging van de boekwaarde (€ 2,84 mln.) van € 312,81 mln. naar € 315,65 mln.  is vooral het gevolg van investeringen in de provinciale infrastructuur. Uit de tabel blijkt ook de afwaardering van 27,25 mln.  Dit betreft  gronden in het majeure project Ooijen Wanssum ter grootte van € 27,25 mln.  Deze last komt ook terug in de exploitatierekening bij programma 4 en wordt volledig gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen 2023 Desinvesteringen 2023 Afschrijvingen 2023 Bijdragen van derden 2023 Afwaarderingen 2023 Boekwaarde 31-12-2023
Gronden en terrreinen 34.267 15 1.639 0 0 27.252 5.391
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 264.889 42.706 89 9.160 2.407 0 295.938
Machines, apparaten, installaties 11.429 2.254 0 1.193 288 0 12.201
Overige materiële vaste activa 2.225 320 0 324 101 0 2.121
312.810 45.294 1.728 10.677 2.796 27.252 315.651

Materiële vaste activa - belangrijkste investeringen met maatschappelijk nut

Onderstaand overzicht specificeert de belangrijkste investeringen met maatschappelijk nut.  Uit de tabel blijkt dat er meer is besteed dan initieel begroot bij OMOP-verhardingen. Het budget voor OMOP-verhardingen maakt onderdeel uit van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen. Binnen deze investeringen wordt tussen de diverse posten geherprioriteerd binnen het totale investeringsprogramma van het programma mobiliteit en daarmee blijven ze op totaalniveau binnen de gestelde kaders.

€ x 1.000
Beschikbaar gesteld krediet Werkelijk besteed in 2023 Cumulatief besteed t/m 2023
OMOP verhardingen 11.617 10.612 15.049
N271 Fietspaden Plasmolen Mook (MIP 2015) 11.100 8.090 9.083
N281 Rehabilitatie 4-baans gedeelte gem. Heerlen 22.418 5.153 5.499
Parkstadroute 12.500 4.935 5.158
57.635 28.790 34.789
Overig 920.234 16.504 484.034
977.868 45.294 518.823

Materiële vaste activa - in erfpacht uitgegeven gronden

Door middel van erfpacht geeft de Provincie derden de bevoegdheid om gronden in bezit van de Provincie te houden en te gebruiken. De Provincie ontvangt hiervoor een vergoeding (erfpachtcanon). Deze wordt als baat in de exploitatie verantwoord. Onderstaand de specificatie van de in erfpacht uitgegeven gronden. Hieruit blijkt de daling van € 1,77 mln. als gevolg van grondverkoop. Hierdoor is de waarde van onze grondposities gedaald van € 41,02 mln. naar € 39,25 mln. 

€ x 1.000
Erfpacht Boekwaarde per 31-12-2022 Investeringen Desinvesteringen Boekwaarde per 31-12-2023
Erfpacht Organic Nutrition 3.750 0 0 3.750
Erfpacht Watersley 2.500 0 0 2.500
Erfpachtgronden vm Andeno terrein Venlo 1.765 0 1.765 0
Erfpachtgronden Haven Wanssum 7.890 0 0 7.890
Erfpacht gronden tuinbouwgebied Siberië 11.045 0 0 11.045
Erfpacht railterminal Tradeport Noord 14.066 0 0 14.066
Totaal 41.016 0 1.765 39.251

Financiële vaste activa - verloopoverzicht

Financieel vaste activa betreffen geldleningen en kapitaalverstrekkingen aan derden. Hieronder vallen de uitgeleende gelden aan derden en kapitaalverstrekkingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer dan een jaar. Rentetypische looptijd betekent dat de rente is vastgelegd voor een bepaalde tijd (looptijd van de uitgeleende gelden). 

Deze financiële vaste activa zijn een belangrijke post voor de Provincie en het achterliggende beleid wordt gevormd door Sturing in Samenwerking 3.0.

Uit de balans blijkt een toename van de boekwaarde van bijna € 1,36 miljard naar ruim € 1,43 miljard.  Dit na diverse investeringen en desinvesteringen. Het is noodzakelijk om op basis van de waarderingen van de diverse deelnemingen over te gaan tot afwaardering. Hier is sprake van een duurzame waardevermindering van bijna € 4,88 mln.  Deze afschrijvingen zijn onderdeel van de afschrijvingskosten in de provinciale exploitatierekening en worden gedekt uit de risicoreserve Financieel Instrumentarium Sturing in Samenwerking. 

Het bedrag aan voorzieningen is niet gewijzigd ten opzichte van 2022 en bedraagt € 9,36 mln. Deze voorzieningen zijn nodig, omdat er een hoge mate van zekerheid is dat er verliesgevende posities zijn die wettelijk moeten worden gedekt. Het verlies is reeds genomen, er wacht nog met name een formele afhandeling. In de presentatie op de balans wordt daarmee de gepresenteerde balanswaarde lager om zo beter inzicht te geven in de waarde van de financieel vaste activa. 

Het overzicht levert verder nog informatie over uitzettingen > 1 jaar. Dit betreft: 

 • uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar.  Het betreft alle middelen die uit hoofde van de Wet Fido in ’s Rijks schatkist worden aangehouden in de vorm van één of meerdere deposito’s met een resterende looptijd van één jaar of langer;
 • overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar. Dit heeft betrekking op verhandelbare vorderingen aan toonder met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. De houder van deze schuldtitel heeft geen eigendomsrechten op de emittent. Kort gezegd gaat het om risicomijdend verhandelbaar papier met een lange looptijd. Voorbeelden zijn obligaties en Medium Term Notes. Het gaat hier niet om langlopende leningen. Ook bezittingen aan effecten vallen hier niet onder.
€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2022 Investeringen 2023 Desinvesteringen 2023 Afschrijvingen 2023 Afwaarderingen 2023 Boekwaarde 31-12-2023 Voorzieningen Balanswaarde 31-12-2023
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 310.287 10.418 2.133 0 4.626 313.946 3.945 310.001
Leningen u/g aan:
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet Fido 288.000 95.000 25.540 0 0 357.460 0 357.460
- woningbouwcorporaties 0 0 0 0 0 0 0 0
- deelnemingen 318.609 36.168 13.421 0 0 341.357 5.414 335.943
- overige verbonden partijen 1.250 3.862 0 0 0 5.112 0 5.112
Overige langlopende leningen u/g 224.072 55.495 24.141 0 250 255.176 0 255.176
Uitzettingen in s'Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 100.000 50.000 100.000 0 0 50.000 0 50.000
Overige uitzettingen > 1 jaar 122.833 0 2.993 0 0 119.839 0 119.839
1.365.051 250.944 168.228 0 4.876 1.442.890 9.359 1.433.532

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in 2023

Onderstaande tabel specificeert de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen uit het verloopoverzicht van de financiële vaste activa in 2023. Deze post heeft betrekking op vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen. Dergelijke vorderingen geven de houder recht op een aandeel in de winst alsmede in het netto vermogen in geval van liquidatie. Hier is sprake van risicodragende vorderingen. De waarde van de vordering en de vergoeding voor het beschikbaar gestelde vermogen staan niet contractueel vast, maar zijn afhankelijk van marktontwikkelingen. Dividenden die hieruit voortvloeien maken onderdeel uit van de exploitatie. In onderstaande tabel staan de kapitaalverstrekkingen in 2023  aan deelnemingen gespecificeerd.  Evenals de afwaarderingen op de diverse deelnemingen. Er zijn geen nieuwe voorzieningen getroffen.

€ x 1.000
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Investeringen Desinvesteringen Afwaarderingen Voorzieningen
Brightlands Venture Partners Fund IV (VP) 760 0 0 0
Provincie Limburg Aviation Valley Commandiet B.V. (VP) 1.316 0 0 0
Brightlands Agrifood Fund BV (VP) 644 0 0 0
Campus Vastgoed Greenport Venlo B.V. (VP) 995 0 995 0
Maastricht Health Campus BV (VP) 650 0 650 0
Chemelot Ventures B.V. (VP) 929 0 0 0
Campus Heerlen Management & Development B.V. (VP) 600 0 600 0
Chemelot Scientific Participations B.V (VP) 1.482 0 1.482 0
Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V (VP) 413 341 0 0
Limburg energie Fonds (LEF) B.V. (VP) 709 0 0 0
Chemelot Campus Vastgoed C.V. (VP) 1.021 0 0 0
Brightlands Campus Greenport Venlo B.V. 900 0 900 0
MKB-Leningenfonds (MKB-L) B.V. (VP) 0 1.792 0 0
10.418 2.133 4.626 0

Financiële vaste activa - Leningen u/g aan deelnemingen in 2023

Onderstaande tabel specificeert de leningen u/g aan deelnemingen uit de verloopstaat van de financieel vaste activa in 2023. De leningen betreffen hier langlopende, niet-verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan één jaar, blijkend uit niet-verhandelbare documenten tussen leningnemer en de Provincie. Kenmerken zijn: een onvoorwaardelijke schuld met aflossing op vaste vervaldata volgens een afgesproken aflossingsschema en een afgesproken rentevergoeding. De rentevergoedingen worden in de exploitatie verantwoord. Tot langlopende leningen behoren ook gestorte waarborgsommen. In onderstaande tabel staan de verstrekte leningen aan deelnemingen in 2023 gespecificeerd. Er zijn geen nieuwe voorzieningen getroffen.

€ x 1.000
Leningen u/g aan deelnemingen Investeringen Desinvesteringen Afwaarderingen Voorzieningen
WML N.V. (F) 0 10.000 0 0
Provincie Limburg Commandiet B.V. (F) 968 0 0 0
Maastricht Aachen Airport Beheer&Infrastructuur - baanonderhoud (F) 35.200 0 0 0
Geldlening Campus Heerlen Huisvesting BV 0 207 0 0
Maastricht Aachen Airport Beheer&Infrastructuur 0 64 0 0
LHB B.V. (F) 0 3.150 0 0
36.168 13.421 0 0

Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen u/g in 2023

Onderstaande tabel specificeert de overige langlopende leningen u/g uit de verloopstaat van de financieel vaste activa. Net als bij de leningen aan deelnemingen gaat het hier ook om  langlopende, niet-verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan één jaar. Onderstaand de specificatie van de verstrekte leningen in 2023. Er zijn geen nieuwe voorzieningen getroffen.

€ x 1.000
Overige langlopende leningen u/g Investeringen Desinvesteringen Afwaarderingen Voorzieningen
Watersley Development B.V. (F) 245 0 0 0
Medace B.V. (F) 113 0 0 0
SVn Stimuleringsleningen Duurzaam Thuis (F) 40.137 16.591 0 0
Startersleningen voor huiseigenaren (F) 15.000 0 0 0
Geldlening Block Materials BV (F) 0 24 0 0
R.K.S.V. Groene Ster (F) 0 1 0 0
Football Club Hoensbroek (F) 0 1 0 0
Hockey Club Nova (F) 0 2 0 0
Stichting Beringe Buiten (F) 0 15 0 0
Coöperatie Gedeelde Weelde B.A. (F) 0 4 0 0
Toverland Holding B.V. - 2017 Fase 5 (F) 0 228 0 0
Stichting Plattelandshoés (F) 0 15 0 0
Maestro B.V. Zon-PTC BV(F) 0 5.000 0 0
Toverland Holding B.V. - 2015 Senior (F) 0 150 0 0
Toverland Holding B.V. - 2015 Achtergesteld (F) 0 150 0 0
St. Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij ZLSM (F 0 17 0 0
Stichting Happiness (F) 0 7 0 0
Stichting WoonZorg Elisabeth Stift (F) 0 10 0 0
Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A. (F) 0 542 0 0
Compartiment 1A Transitiefonds Limb. Woningmarkt F 0 34 0 0
Stichting Kasteel Groot Buggenum - 2 (F) 0 100 0 0
HAS Opleidingen (F) 0 1.250 0 0
Enci 0 0 250 0
55.495 24.141 250 0

Vlottende activa

Vlottende activa

Vlottende activa kenmerken zich door dat deze investeringen normaliter binnen een jaar weer in geld worden omgezet, zoals voorraden, kortlopende vorderingen en liquide middelen. De waarde hiervan kan jaarlijks sterk fluctueren. Bijvoorbeeld bij activa grondexploitaties, die (deels) afgerond en verkocht worden, of waarin geïnvesteerd wordt door de Provincie.

De waarde van de vlottende activa in gedaald van € 346,46 mln. naar € 282,70 mln. Een daling van € 86,76 mln. 

Voorraden - totaaloverzicht

De balanswaarde van de voorraden verschilt  van de boekwaardes, omdat voorzieningen hierop in mindering worden gebracht.  De totale voorraadpost op de balans bedraagt minus € 0,71 mln.  Dit betreft:

 • de balanspost Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie bedraagt ultimo 2023 minus € 12,16 mln. en bestaat uit:
  • de balanswaarde van de bouwgronden in exploitatie van € 0,44 mln. De boekwaarde ultimo 2023 bedraagt echter € 9,84 mln.  Het verschil bedraagt € 10,28 en betreft de voorziening die in het verleden is getroffen voor het project Laerbroeck;
  • De ontwikkelopgave Natuur min € 11,71 mln.  De negatieve waarde is ontstaan door voorschotten van het Rijk op het project, maar zal op termijn naar een nulsaldo ontwikkelen.
 • de balanspost Gereed Product ter grootte van € 11,45 mln. Deze bestaat uit:
  • overige grondvoorraden € 11,40 mln.;
  • handelsgoederen € 0,05 mln.

De boekwaarde van de voorraden  is van 2022 naar 2023 toegenomen met € 0,91 mln. Met name door de ontwikkelopgave Natuur.  

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Voorraden
Onderhanden werk (inclusief in exploitatie genomen bouwgronden) 9.837 9.800
Onderhanden werk ontwikkelopgave natuur -11.711 -12.642
Gereed product en handelsgoederen overige grondvoorraden 11.397 11.467
Gereed product en handelsgoederen overige (representatie) 52 41
Totaal 9.575 8.666

Voorraden - overige grondvoorraden

De boekwaarde is met € 0,07 mln. afgenomen door verkopen van gronden.

Overige grondvoorraden Boekwaarde per 31-12-2022 Balansverschuiving Investeringen Desinvesteringen Naar gronden in exploitatie of overige gronden Boekwaarde per 31-12-2023 Voorzieningen Balanswaarde per 31-12-2023
Californië II 7.030 282 0 0 0 7.312 0 7.312
Ruilgronden/anticiperende aankopen 4.438 -282 0 70 0 4.086 0 4.086
Totaal 11.467 0 0 70 0 11.397 0 11.397

Voorraden - in exploitatie genomen bouwgronden

Bouwgrondexploitaties zijn activiteiten waarbij ruwe onbebouwde gronden worden omgevormd tot aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen. De voorziening voor project BIE IPS/Yard Overname grondexploitatie ad € 3,7 mln. is in lijn met het BBV gepresenteerd op de creditzijde van de balans onder de voorzieningen.  Zoals ook uit de paragraaf grondbeleid blijkt, verwachten wij geen voor- of nadelig eindresultaat op deze projecten. 

€ x 1.000
In exploitatie genomen bouwgronden Boekwaarde per 31-12-2022 Balans verschuiving Boekwaarde 1-1-2023 Vermeer- deringen Verminderingen Boekwaarde per 31-12-2023 Voorziening verlieslatend complex Balanswaarde per 31-12-2023 Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Winstuitname Geraamde eindresultaat
Laerbroeck 12.694 0 12.694 0 0 12.694 10.281 2.413 0 0 0 2.413
Project BIE IPS/YARD Overname grondexploitatie -2.894 0 -2.894 37 0 -2.857 0 -2.857 0 2.857 0 0
Totaal 9.800 0 9.800 37 0 9.837 10.281 -444 0 2.857 0 2.413

Voorraden - onderhanden werk ontwikkelopgave natuur

Onderhanden werk betreft gronden buiten bestemmingsplannen, herinrichting van locaties of terreinen. Dit geldt voor de realisatie van de ontwikkelopgave Natuur. Onderstaande tabel specificeert de financiële stand van zaken met betrekking tot realisatie van deze opgave. Van het totale gevoteerde krediet van € 181,17 is inmiddels € 126,21 mln. besteed. De negatieve boekwaarde ultimo boekjaar is veroorzaakt doordat er op dit moment meer inkomsten dan uitgaven op het project zijn gerealiseerd. Wij verwachten nog € 54,96 mln. te spenderen en ontvangen daarbij nog € 43,25 mln. aan projectinkomsten. Resulterend in een geraamd eindresultaat van € 0. Het project loopt daarbij tot en met 2027.

x € 1.000
Onderhanden wertk Boekwaarde per 31-12-2022 Vermeer- deringen Verminderingen Boekwaarde per 31-12-2023 Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Geraamde eindresultaat
Ontwikkelopgave Natuur -12.642 8.754 -7.823 -11.711 54.964 43.253 0
Totaal -12.642 8.754 -7.823 -11.711 54.964 43.253 0

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

Dit heeft betrekking op verhandelbare vorderingen aan toonder met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. De houder van deze schuldtitel heeft geen eigendomsrechten op de emittent. Kort gezegd gaat het om risicomijdend verhandelbaar papier met een lange looptijd. Voorbeelden zijn obligaties en Medium Term Notes. 

In relatie tot het schatkistbankieren vermelden wij dat het drempelbedrag waarover verantwoording wordt afgelegd en dat door de Provincie buiten de schatkist van het Rijk wordt aangehouden zeer beperkt van omvang is en gericht is op kleine transacties. Meer hierover in de paragraaf financiering.

Ook bij deze post is er sprake van een verschil in presentatie op de balans en de boekwaarde, omdat de voorziening oninbaarheid in mindering wordt gebracht op de boekwaarde. 

x €1.000
Boekwaarde 31-12-2023 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2023 Balanswaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen 24.675 0 24.675 17.365
Verstrekte geldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 81.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 0 0 0 181.671
Rekening-Courantverhouding met het Rijk 158.348 0 158.348 0
Rekening-Courantverhouding met het niet-financiële instellingen 19.690 0 19.690 21.420
Overige vorderingen 16.372 10.938 5.434 4.998
Totaal 219.085 10.938 208.147 306.454

Liquide middelen - totaaloverzicht

Liquide middelen zijn bank- en kassaldi. 

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Banksaldi 33 23
Totaal 33 23

Liquide middelen - specificatie

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Bank RABO 33 23
Totaal 33 23

Overlopende activa - totaaloverzicht

Dit betreft bijvoorbeeld vooruitbetaalde bedragen, evenals de nog te ontvangen bijdragen van derden  en andere overheidslichamen. Deze post is gestegen van € 41,60 mln. naar € 74,23 mln.

€ x 1.000
Overlopende activa Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
De van de EU en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:
- Europese overheidslichamen 0 20
- Het Rijk 4.026 3.902
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen: 70.198 37.677
Totaal 74.225 41.598

Overlopende activa - specificatie EU en Nederlandse overheidslichamen

€ x 1.000
De van de EU en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: Saldo 31-12-2022 Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2023
Europese overheidslichamen:
Europese bijdrage DigitalDEConstruction 20 0 20 0
Europese bijdrage Wildlife Economy 0 43 43 0
20 43 63 0
Het Rijk
Rijksbijdrage regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 250 0 250 0
Rijksbijdrage vervoersprestatie Maaslijn 2021 1.807 0 1.807 0
Rijksbijdrage vervoersprestatie Maaslijn 2022 1.835 0 1.835 0
Rijksbijdrage BOSA bedrijventerreinen 10 110 119 0
Rijksbijdrage vervoersprestatie Maaslijn 2023 0 1.835 0 1.835
Rijksbijdrage versterking havenvoorziening 0 250 0 250
Rijksbijdrage beschikbaarheid regio ov-consessies 2022 0 78 0 78
Regionale Uitvoer aanpak piekbelasting 0 300 0 300
Rijksbijdrage voorbereidingskosten landelijk gebied versnellingsvoorstellen 0 1.563 0 1.563
3.902 4.136 4.012 4.026
Totaal 3.921 4.179 4.074 4.026

Overlopende activa - specificatie overig

€ x 1.000
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen: Saldo 31-12-2023 Saldo 31-12-2022
Declareren bij derden 53 46
Rente 15.547 9.057
Opcenten motorrijtuigenbelasting 9.521 9.535
Bijdrage grondwaterbeschermingsgebied 861 861
Rente uitkering Chemelot Campus Vastgoed CV 1.699 0
Nog te factureren aanslagen grondwaterbelasting 2023 1.052 0
Nog te factureren aanslagen grondwaterbelasting 2022 0 1.011
Elena subsidie 1.022 680
Gebruikersvergoeding spoorweg en opstallen ZLSM 259 259
Archeologische kosten Maaspark Well 214 214
Vooruitbetaalde bedragen inzake subsidies 33.878 12.058
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 6.094 3.956
Totaal 70.198 37.677

Vaste passiva

Vaste passiva

De passivazijde van de balans (rechterzijde) geeft inzicht hoe onze bezittingen zijn gefinancierd. Dit kan door:

 1. vaste passiva, bestaande uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden;
 2. vlottende passiva, bestaande uit kortlopende schulden en overlopende passiva.

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en jaarrekeningresultaat. Het vreemd vermogen bestaat uit voorzieningen en schulden. 

De totale passivazijde is gelijk aan de activazijde en bedraagt € 2,19 miljard. Daarmee stijgt de wijze van financiering eveneens met € 0,02 miljard (afgerond)  ten opzichte van 2022 (€ 2,16 miljard).

Eigen vermogen en jaarresultaat - totaaloverzicht

Het Eigen vermogen bestaat uit de provinciale reserves en het gerealiseerde resultaat. Op de balans is deze indeling terug te vinden. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan Provinciale Staten een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

Het eigen vermogen is ultimo boekjaar gestegen van € 1,65 miljard naar € 1,67 miljard.  Wij merken op dat dit een tijdelijk effect is. Zo bestaat de algemene reserve uit dekkingsmiddelen voor overboekingsvoorstellen en zal deze vermogenscomponent dalen. Daarnaast is ultimo boekjaar bij de presentatie van de balans nog geen bestemming gegeven aan het gerealiseerde resultaat.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2023 Boekwaarde 31-12-2022
Algemene Reserve 106.100 73.118
Bestemmingsreserves 1.453.888 1.451.318
Gerealiseerde resultaat 110.143 129.002
Totaal 1.670.131 1.653.438

Verloopoverzicht - reserves

Onderstaand het verloopoverzicht van de reserves.  Naast de reguliere toevoegingen en onttrekkingen die worden toegelicht in de exploitatierekening is in onderstaande tabel ook de bestemming van het resultaat van de jaarstukken 2022 terug te vinden.  Ook is een verbijzondering te zien van vermindering ter dekking van afschrijvingen. Deze verminderingen gaan voornamelijk ten laste van zogenaamde bruteringsreserves. Dit zijn reserves die speciaal zijn ingesteld om toekomstige kapitaallasten te dekken, waarbij de hoogte is afgestemd met de restant afschrijvingen gedurende de hele looptijd.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2022 Toevoegingen Onttrekkingen Bestemming resultaat vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2023
Algemene reserve
Algemene reserve (egalisatie) 73.118 119.061 153.124 67.045 0 106.100
Subtotaal algemene reserve 73.118 119.061 153.124 67.045 0 106.100
Vrij aanwendbaar
Reserve Knelpunten Economisch Beleid 2.911 939 0 0 0 3.850
Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding 381 0 381 0 0 0
Subtotaal vrij aanwendbaar 3.291 939 381 0 0 3.850
Gebonden
Reserve Immunisatie 976.635 0 21.500 2.274 0 957.409
Risicoreserve Financieel Instrumentarium Sturing in Samenwerking 95.915 17.652 4.876 9.723 0 118.414
Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg 1.967 0 1.967 0 0 0
Bestemmingsreserve Realisatie N280 115.120 3.584 0 0 1.056 117.648
Bestemmingsreserve ZSLM 41 34 6 0 0 68
Reserve Campusorganisatie Chemelot 2.054 0 2.026 0 0 28
Bestemmingsreserve NEDAB Luchthaven MAA 276 3.648 3.925 0 0 0
Bestemmingsreserve Transitiefonds 3.233 0 488 0 0 2.745
Reserve Grondwaterbeheer 873 0 113 0 0 760
Bruteringsreserve Limburgs Museum 1.659 0 0 0 187 1.472
Reserve brutering Creative City Limburg 9.181 0 0 0 706 8.475
Reserve brutering Duurzaamheid Provinciale Gebouwen 904 89 0 0 200 793
Egalisatiereserve DU-uitkering Bedrijventerreinen 424 0 37 0 0 387
Reserve DU-uitkering Bodemsanering 5.509 0 326 0 0 5.184
Reserve Waterveiligheid Limburg 0 0 0 49.960 0 49.960
Reserve Stikstof & Natura 2000 37.603 1.589 4.593 0 0 34.599
Reserve Natuur 10.631 0 1.285 0 0 9.346
Reserve DU-uitkering Gebiedsontw. Ooijen-Wanssum 38.568 0 27.823 0 0 10.744
Reserve DU-uitkering Na-ijlende effecten mijnbouw 1.520 0 580 0 0 940
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen 46.645 0 10.942 0 0 35.703
Reserve aandelentransactie LIOF 3.584 0 490 0 0 3.094
Reserve DU Zoetwatermaatregelen 643 0 641 0 0 2
Bruteringsreserve VDL Nedcar 50.753 300 0 0 76 50.976
Reserve DU Regiodeal Parkstad 1.774 0 1.752 0 0 22
Bruteringsreserve N270 Oojen-Wanssum 39.512 0 0 0 721 38.791
Reserve POB cao provincies 3.001 271 796 0 0 2.476
Subtotaal gebonden 1.448.026 27.167 84.167 61.957 2.947 1.450.038
Totaal bestemmingsreserves 1.451.318 28.107 84.547 61.957 2.947 1.453.888
Totaal 1.524.435 147.168 237.671 129.002 2.947 1.559.988

Toelichting reserves

Met behulp van onderstaande tabellen wordt de aard van elke reserve toegelicht, evenals het voedings- en bestedingsplan. Voor de specifieke toelichtingen rondom de toevoegingen en onttrekkingen per begrotingsprogramma, verwijzen wij naar de financiële toelichtingen in de programmarealisatie. 

 

Vrij aanwendbare reserves

Naam reserve

Reserve Knelpunten Economisch Beleid 
Instellingsdatum PS-besluit 28 mei 2004 (beleidsnota reserves en voorzieningen 2004).
Doel van de reserve Het wegnemen van knelpunten die zich voordoen bij acquisitie van nieuwe bedrijven naar Limburg. De reserve heeft ook een egaliserende functie voor het budget Knelpuntenfonds.
Voedingsplan -
Bestedingsplan De inzet van de reserve Knelpuntenfonds is gekoppeld aan wat bekend staat als de Knelpuntenregeling. Dit is een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel. Binnen de kaders van de Knelpuntenregeling kan aan bedrijven of instellingen die zich in Limburg vestigen een financiële tegemoetkoming worden geleverd in de investeringen óf in de kosten van scholing. 
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding
Instellingsdatum PS-besluit 28 mei 2004 (Beleidsnota reserves en voorzieningen 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Doel van de reserve Gelijkmatige belasting van de exploitatierekeningen met de kosten van de gladheidbestrijding.
Voedingsplan De onderuitputting op de begrote kosten wordt toegevoegd aan de reserve.
Bestedingsplan De reserve wordt aangewend als dekking voor de overschrijding van de begrote kosten.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Gebonden bestemmingsreserves: Financiële reserves

Naam reserve Immunisatiereserve *
Instellingsdatum PS-besluit 22 juni 2013 (Begrotingswijziging bij de Jaarstukken 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Doel van de reserve Inkomensfunctie, realiseren van een vaste jaarlijkse inkomstenbron uit beleggingen. Dekkingsbron voor majeure investeringen of opvangen van onverwachte tegenvallers.
Voedingsplan Voordelige vrije deel van rekeningresultaten vloeien terug naar deze reserve.
Bestedingsplan De reserve zal worden ingezet conform de bestedingsdoelen uit de begroting of het opvangen van onverwachte tegenvallers bij de jaarstukken.
Maximum omvang € 1.100.000.000
Rentetoevoeging Nee

* Deze Immunisatiereserve zal na vaststelling  van de Jaarstukken 2023 opgaan in de Algemene reserve in lijn met het besluit van de Programmabegroting 2024. 

 

Naam reserve Risicoreserve Financieel instrumentarium Sturing in Samenwerking
Instellingsdatum PS-besluit 15 december 2017
Doel van de reserve Afdekken van financiële risico’s die ontstaan bij inzet van het financieringsinstrumentarium.
Voedingsplan

Het uitgangspunt is dat de stortingen op basis van de risico-inschatting bij inzet van het financieringsinstrumentarium, plaatsvinden ten laste van de reguliere middelen. Onder reguliere middelen wordt in deze context begrepen de programmagelden, stelposten en vrij aanwendbare bestemmingsreserves. 

Toekomstige tekorten en overschotten in deze risicoreserve met betrekking tot Financieringen, Garantstellingen, verbonden partijen, grond- en vastgoedexploitaties en erfpacht worden in onderstaande volgorde gedekt of vallen vrij:
a.    jaarrekeningresultaat:
       - inclusief rente opbrengsten;
       - inclusief bijzondere baten (bijvoorbeeld dividend);
b.    begrotingsruimte binnen de coalitieperiode;
c.    deel Immunisatiereserve boven de € 900 mln.;
d.    taakstellingen.
E.e.a. conform de Memorie van toelichting bij de Programmabegroting 2018.

Bestedingsplan Als een risico uit de gehele portefeuille van het financieringsinstrumentarium daadwerkelijk optreedt, wordt deze risicoreserve voor het bedrag van dit risico  aangesproken.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Gebonden bestemmingsreserves rondom (Rail)infra en Provinciale Wegen

Naam reserve Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg
Instellingsdatum PS-besluit 10 juli 2009 (Voortgangsrapportage 2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Doel van de reserve Bijdrage in de kosten (de programmakosten, kapitaallasten en apparaatskosten) voor het beheer en onderhoud van de -van het Rijk overgenomen weg- de N273 (Napoleonsbaan).
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan De besteding vindt plaats conform de looptijd van 15 jaar waar de hoogte van de afkoopsom op is gebaseerd.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Bestemmingsreserve Realisatie N280
Instellingsdatum PS-besluit 13 juni 2013 (Jaarstukken 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Doel van de reserve Financiële dekking investeringskosten infrastructuur N280. 
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Bestemmingsreserve ZLSM 
Instellingsdatum PS-besluit 25 oktober 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Doel van de reserve Financiële dekking van investeringen opstallen en infrastructuur ZLSM.
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan Directe afschrijvingen.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Overige gebonden bestemmingsreserves 

Naam reserve Reserve Campusorganisatie Chemelot 
Instellingsdatum PS-besluit 11 februari 2011 
Doel van de reserve Doel van de reserve is de financiering van de provinciale bijdrage in de kosten van de activiteiten van de ontwikkelingsmaatschappij Chemelot. 
De kosten bedragen voor de 10-jaarlijkse periode (2012-2021) in totaal 
ca. € 45 mln. en worden gelijkelijk verdeeld over de 3 consortiumpartners (Provincie Limburg, DSM en UM/MUMC+).
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan Inzet van de reserve vindt plaats in de periode 2012 t/m 2021 ter dekking van de jaarlijkse kosten van de ontwikkelingsmaatschappij. De bestedingen vinden nu nog in 2020 ad € 1 mln. en 2021 ad € 0,75 mln. plaats. De inzet van de middelen ad € 2.026.249 zal plaatsvinden in de periode 2020-2024.
Maximum omvang € 15.080.536
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Bestemmingsreserve NEDAB Luchthaven MAA
Instellingsdatum PS-besluit 16 mei 2014 
Doel van de reserve De reserve is bedoeld voor de dekking van de jaarlijkse kosten van Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (b.v. security en brandweer) van de luchthaven Maastricht Aachen Airport. 
Voedingsplan Gerealiseerd.   
Bestedingsplan De reserve wordt jaarlijks aangesproken voor de werkelijke kosten van Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (b.v. security en brandweer) van de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Tot uiterlijk 30 juni 2024 kan de reserve worden aangesproken.
Maximum omvang € 30.000.000
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Bestemmingsreserve Transitiefonds
Instellingsdatum PS-besluit 7 februari 2014
Doel van de reserve Financiële ondersteuning van initiatieven die een waardevolle en aantoonbare bijdrage leveren aan de transitie van de Limburgse Woningmarkt teneinde deze weer dusdanig in balans te krijgen dat de noodzakelijke dynamiek in de markt weer op gang wordt gebracht.
Voedingsplan Egalisatie exploitatiebudgetten.
Bestedingsplan De middeleninzet gebeurt conform de menukaart in het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringskader “Sturing in Samenwerking 2.0”. De besteding is onderverdeeld in een drietal componenten:
1a) borgstellingen en leningen (p.m.);
1b) subsidies € 6.000.000;
2) sloopfonds € 10.000.000.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Risicoreserve Grondexploitatie 
Instellingsdatum PS-besluit 17 februari 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Doel van de reserve Met het aankopen en voorfinancieren van gronden zijn risico’s gemoeid. Voor het opvangen van deze risico’s is besloten om bij grondaankopen een risicoreserve te vormen. 
Voedingsplan Voor - of nadelige resultaten van de grondexploitatie in de toekomst worden ten gunste, respectievelijk ten laste van deze risicoreserve verantwoord.
Bestedingsplan Zie voedingsplan.
Maximum omvang Wordt jaarlijks gerelateerd aan de vereiste weerstandscapaciteit.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve Grondwaterbeheer
Instellingsdatum PS-besluit                           3 juli 1998 (bij vaststelling jaarrekening 1997)
Doel van de reserve Provinciale Staten zijn sinds 1997 op basis van de Grondwaterwet bevoegd bij wijze van provinciale belasting een heffing in te stellen wegens het onttrekken van grondwater, ter bestrijding van de ten laste van de Provincie komende kosten van maatregelen, direct verband houdende met het voorkomen en tegengaan van nadelige gevolgen van de onttrekking en infiltraties, voor zover deze kosten niet voor rekening van de vergunninghouder gebracht worden. Voor het opvangen van mee- en tegenvallers in de opbrengsten grondwaterbelasting is een egalisatiereserve ingesteld.
Voedingsplan Meevallers in de opbrengsten van de grondwaterbelasting.
Bestedingsplan Tegenvallers in de opbrengsten van de grondwaterbelasting.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve  Bruteringsreserve Limburgs Museum 
Instellingsdatum PS-besluit 11 februari 2011 
Doel van de reserve Doel van deze gebonden bestemmingsreserve is dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van door Provinciale Staten aangewezen investeringen die geactiveerd moeten worden.
Voedingsplan  Gerealiseerd.
Bestedingsplan De reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn jaarlijks aangewend ter dekking van de afschrijvingslasten van de daartoe specifiek aangewezen provinciale investeringen.
Maximum omvang  N.v.t.
Rentetoevoeging  Nee

 

Naam reserve Reserve brutering Creative City Limburg 
Instellingsdatum PS-besluit 7 februari 2014 (Structuurversterkende projecten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Doel van de reserve Deze ‘gebonden’ bestemmingsreserve is bedoeld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de provinciale investering in het Creative City Limburg in Kerkrade.
Voedingsplan Gerealiseerd.  
Bestedingsplan De reserve wordt ingaande 2015 jaarlijks aangewend ter dekking van de afschrijvingslasten van de provinciale investering in het Creative City Limburg. 
Maximum omvang € 14.125.000
Rentetoevoeging  Nee

 

Naam reserve Reserve brutering Duurzaamheid Provinciale Gebouwen 
Instellingsdatum PS-besluit Besluit Jaarstukken 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Doel van de reserve Dekking van kapitaallasten.
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan Op basis van werkelijke realisatie van de kapitaallasten.
Maximum omvang  N.v.t.
Rentetoevoeging  Nee

 

Naam reserve Egalisatiereserve DU-uitkering Bedrijventerreinen 
Instellingsdatum PS-besluit Besluit Jaarstukken 2010.
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. De middelen die via de decentralisatie-uitkering zijn geoormerkt en ontvangen moeten behouden blijven voor de uitvoering n.a.v. besluitvorming conform PS besluit 9 okt 2015 (Ontwikkeling MAA), GS-besluit 14 okt 2014 (Bargeterminal Venlo), AvA LHB BV dd. 16 dec 2015.
Voedingsplan Egalisatie. 
Bestedingsplan Conform besluitvorming PS en GS zijnde:
1. Aanwending Ontwikkeling MAA in 2016 ad € 1,4 mln.;
2. Aanwending t.b.v. uitbreiding Bargeterminal Venlo ad € 2 mln.;
3. Aanwending t.b.v. dekking beheerkosten LHB BV 2016-2022.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve DU-uitkering Bodemsanering 

Instellingsbesluit PS-besluit

22 juni 2013 (Jaarstukken 2011).
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. Via het convenant bodemontwikkelingsbeleid is voor 2010 t/m 2020 budget toebedeeld aan het bevoegde gezag Wet bodembescherming om bodemsaneringen uit te voeren.
Voedingsplan Decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds.
Bestedingsplan MJP bodem 2010-2014, 2015 en MJP bodem en ondergrond 2016-2020.
Maximum omvang € 3.656.812
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve Stikstof & Natura 2000
Instellingsdatum PS-besluit 13 juni 2013 (Jaarstukken 2012)
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. De middelen die via het Provinciefonds zijn geoormerkt en ontvangen, moeten behouden blijven voor Programmatische aanpak stikstof.
Voedingsplan Via het Provinciefonds.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve Natuur
Instellingsdatum PS-besluit 13 juni 2013 (Jaarstukken 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. De middelen die via het Provinciefonds zijn geoormerkt en ontvangen, moeten behouden blijven voor Natuur.
Voedingsplan Via het Provinciefonds.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve DU-uitkering Gebiedsontw. Ooijen-Wanssum 
Instellingsdatum PS-besluit 19 juni 2014 (Jaarstukken 2013)
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. De middelen die via de decentralisatie-uitkering zijn geoormerkt en ontvangen moeten behouden blijven voor het project Ooijen-Wanssum.
Voedingsplan Decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve DU-uitkering Na-ijlende effecten mijnbouw
Instellingsdatum PS-besluit 22-06-2018
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. Bij brief van 10-02-2017 (kenmerk DGETM-EO / 17014164) van het Ministerie van Economische Zaken zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en financiering van het maatregelenpakket naar aanleiding van het onderzoek naar na-ijlende gevolgen van de steenkolenwinning.
Voedingsplan Decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds. 
Bestedingsplan Uitvoering van het afgesproken maatregelenpakket, te weten:
- het lokaliseren, het jaarlijks inspecteren en het saneren van de 59 historische schachten in de gemeente Kerkrade;
- jaarlijkse inspectie van de industriële schachten en het saneren van zes aangewezen industriële schachten;
- het monitoren van de bodembeweging in de regio aan de hand van InSardata;
- het monitoren van het mijnwater en grondwater, zowel de stijging als de kwaliteit;
- monitoring van de aanwezigheid van mijngas in gebouwen in het Oostelijk gedeelte van het voormalige steenkoolwinningsgebied in Limburg.
E.e.a. conform GS-nota van 28-03-2017 (documentnummer 2017/20716).
Maximum omvang N.v.t.
Looptijd reserve Met het Rijk is afgesproken dat de bijdrage structureel is. Er is geen eindmoment door EZ aangegeven met betrekking tot haar financiële bijdrage, jaarlijks wordt de voortgang met EZ geëvalueerd.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve Bereikbaarheidsmiddelen
Instellingsdatum PS-besluit 6 november 2015
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. De middelen die via het Provinciefonds zijn geoormerkt en ontvangen, moeten behouden blijven als onderdeel van de Bereikbaarheidsmiddelen.
Voedingsplan Via het Provinciefonds.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Risicoreserve Bereikbaarheidsmiddelen
Instellingsdatum PS-besluit 19-6-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Doel van de reserve De middelen zijn bestemd ter dekking van  mobiliteitsopgaven (risico’s en gewijzigde/nieuwe initiatieven).
Voedingsplan Jaarlijkse storting vanuit de kapitaallasten.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het gestelde doel.
Looptijd reserve 2020-2034
Maximum omvang € 92.800.000
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve aandelentransactie LIOF
Instellingsdatum PS-besluit 5 februari 2016
Doel van de reserve Als onderdeel van de aandelentransactie LIOF met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), vloeit € 8,0 mln. van de overnameprijs terug naar de Provincie. Deze middelen moeten conform de koopovereenkomst in samenspraak met het Ministerie van EZK worden ingezet voor nieuwe investeringen in Limburg of dienen ter vervanging van de jaarlijkse subsidie van het Ministerie van EZK aan LIOF indien deze (landelijk) komt te vervallen.
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan De middelen worden in samenspraak met het Ministerie van EZK ingezet voor nieuwe investeringen in Limburg of dienen ter vervanging van de jaarlijkse subsidie van het Ministerie van EZK aan LIOF indien deze (landelijk) komt te vervallen.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve  Reserve DU Zoetwatermaatregelen
Instellingsdatum PS-besluit 4 november 2016
Doel van de reserve  Egaliserende functie. De nog niet geclaimde gelabelde gelden voor Zoetwatermaatregelen worden in deze reserve gestort en aangewend op het moment dat ze geclaimd worden. De cofinanciering van het Rijk loopt niet parallel aan de uitbetaling aan de partners.
Voedingsplan  Decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds.
Bestedingsplan  Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Maximum omvang  N.v.t.
Rentetoevoeging  Nee

 

Naam reserve Bruteringsreserve VDL Nedcar
Instellingsdatum PS-besluit 21 juni 2019 (Statenvoorstel Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar)
Doel van de reserve Doel van deze gebonden bestemmingsreserve is dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van door Provinciale Staten aangewezen investeringen die geactiveerd moeten worden.
Voedingsplan Gerealiseerd.
Bestedingsplan Deze reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn jaarlijks aangewend ter dekking van de afschrijvingslasten van de daartoe specifiek aangewezen provinciale investeringen.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve DU Regiodeal Parkstad
Instellingsdatum PS-besluit 13 december 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Doel van de reserve De middelen die via de decentralisatie-uitkering zijn geoormerkt en ontvangen moeten behouden blijven voor de Regiodeal Parkstad.
Voedingsplan Decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het gestelde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Bruteringsreserve N270 Ooijen-Wanssum
Instellingsdatum PS-besluit 4-11-2022 (2e Afwijkingenrapportage 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Doel van de reserve Financiële dekking investeringskosten infrastructuur N270 Ooijen-Wanssum.
Voedingsplan De in de exploitatiebegroting gereserveerde middelen zijn in 2022 in deze reserve gestort: € 40.444.887.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het bestemde doel.
Looptijd reserve 1-1-2022 t/m 31-12-2101
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

 

Naam reserve Reserve POB CAO provincies
Instellingsdatum PS-besluit 13 december 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Doel van de reserve Egalisatiefunctie. De middelen bestemd voor het persoonlijk ontwikkelbudget moeten conform de vigerende CAO beschikbaar blijven.
Voedingsplan Jaarlijkse storting vanuit de personele begroting.
Bestedingsplan Op afroep beschikbaar voor het gestelde doel.
Maximum omvang N.v.t.
Rentetoevoeging Nee

Mutaties voorzieningen

Voorzieningen zijn voornamelijk voorwaardelijke verplichtingen en risico's waarvan de omvang en/of het tijdstip van nakoming niet exact te bepalen zijn, maar redelijk in te schatten.

€ x 1.000
Boekwaarde 31-12-2022 Toevoeging Vrijval Aanwending Boekwaarde 31-12-2023
Voorziening voor toekomstige verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening APPA 7.360 962 0 635 7.686
Voorziening BIE IPS/ Yard 2.656 1.079 0 0 3.736
Voorziening sociaal plan 2011-2016 81 0 0 63 18
10.097 2.041 0 698 11.440
Voorzieningen ter egalisering van kosten
Voorziening onderhoud provinciale gebouwen 9.087 2.910 0 1.234 10.763
9.087 2.910 0 1.234 10.763
Totaal 19.184 4.951 0 1.932 22.202

Toelichting voorzieningen

 

Naam voorziening

Voorziening APPA
Instellingsdatum PS 22 juni 2012 (Jaarstukken 2011) 
Doel van de voorziening Verplichte dekking van pensioenverplichtingen rondom (voormalige) GS-leden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Voedingsplan Jaarlijks, op basis van actuariële berekeningen. 
Bestedingsplan Op basis van werkelijke realisatie.

 

Naam voorziening

Voorziening IPS-Yard
Instellingsdatum PS 23 juni 2022
Doel van de voorziening Opvangen van verliezen binnen de grondexploitatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Voedingsplan Jaarlijks, op basis van actuele berekeningen. 
Bestedingsplan Op basis van werkelijke realisatie.

 

Naam voorziening

Voorziening sociaal plan 2011-2016
Instellingsdatum PS 4 november 2011
Doel van de voorziening Financiering sociaal plan (exclusief salariskosten).
Voedingsplan Op basis van het coalitieakkoord is € 6 mln. beschikbaar gesteld en gereserveerd in de bestemmingsreserve reorganisatie 2011-2014. Deze reserve dient als dekkingsbron voor deze voorziening.
Bestedingsplan Looptijd sociaal plan is 2011-2016. Besteding uit deze voorziening vanaf 2012 op basis van werkelijke kosten, afhankelijk van het aantal herplaatsingskandidaten, de snelheid waarmee passend/geschikt werk voor deze herplaatsingskandidaten gevonden wordt en het gebruik van de faciliteiten in het sociaal plan.

 

Lasten-egaliserende voorzieningen

Naam voorziening

Voorziening onderhoud provinciale gebouwen
Instellingsdatum PS 16 juli 2004
Doel van de voorziening Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud.
Voedingsplan De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op het ‘Meerjaren-onderhoudsplan 2019-2035’. Eenmaal per vier jaar vindt een actualisatie van het onderhoudsplan plaats. Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse inflatiecorrectie. De huidige onderhoudsvoorziening is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (PS-nota G-19-031) dat op 13 december 2019 is vastgesteld door Provinciale Staten.
Bestedingsplan Op basis van daadwerkelijk gerealiseerde onderhoudskosten.

 

Balanspresentatie
Naast bovengenoemde voorzieningen hebben wij risicovoorzieningen getroffen in verband met mogelijke oninbaarheid van vorderingen. Deze zijn gecorrigeerd op de boekwaarde van het betreffende actief (zie toelichting op de balans, vaste activa).

Vaste schulden

Vaste schulden betreft geldleningen die zijn afgesloten voor een periode langer dan een jaar. Deze schuldpositie is gedaald van € 54,15 mln. naar € 47,36 mln. De totale rentelasten in 2023 waren € 0,9 mln. 

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 724 905
- openbare lichamen als bedoeld in art. 1, onderdeel a, Wet Fido 12.147 13.226
- buitenlandse instellingen 31.627 38.083
Waarborgsommen 2.861 1.933
Totaal 47.358 54.147

Vaste schulden - specificatie

Onderstaande tabel specificeert deze schuldpositie. De daling kan daarbij voor € 13,17 mln. worden verklaard uit aflossingen.

€ x 1.000
Saldo 31-12-2022 Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2023
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 905 0 181 724
- openbare lichamen als bedoeld in art. 1, onderdeel a, Wet Fido 13.226 0 6.456 12.147
- buitenlandse instellingen 38.083 0 6.456 31.627
Waarborgsommen 1.933 1.002 75 2.861
Totaal 54.147 1.002 13.168 47.358

Vlottende passiva

Vlottende passiva - totaaloverzicht

De vlottende passiva worden onderverdeeld in vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva. Overlopende passiva betreffen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot uitbetaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Onze korte termijn schuldpositie is gestegen (€ 9,09 mln.) van € 436,92 naar € 446,82 mln.  

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 62.820 58.422
Overlopende passiva 384.095 378.500
Totaal 446.915 436.923

Vlottende passiva - netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Overige schulden 62.820 58.422
Totaal 62.820 58.422

Vlottende passiva - overlopende passiva

€ x 1.000
Boekwaarde per 31-12-2023 Boekwaarde per 31-12-2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 126.764 136.045
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen 3.477 2.368
- Het Rijk 241.306 227.737
- Overige Nederlandse overheidslichamen 8.447 9.870
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 4.101 2.481
Totaal 384.095 378.500

Vlottende passiva - verplichtingen opgebouwd in begrotingsjaar

€ x 1.000
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Saldo 31-12-2023 Saldo 31-12-2022
Transitorische posten op basis van verplichtingen 114.474 119.609
Af te dragen loonheffing, premies e.d. 7.597 7.193
Af te dragen BTW 1.420 1.629
RVO inzake natuur- en landschapsbeheer 0 1
Subsidiebeschikking Stikstof & N2000 0 2.590
Nog te betalen Maaslijn Prorail 1.848 2.568
Nog te betalen RUD 190 596
Diversen 1.234 1.859
Totaal 126.764 136.045

Vlottende passiva - voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

€ x 1.000
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Saldo 31-12-2022 Ontvangen bedragen Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen Saldo 31-12-2023
Europese overheidslichamen
Bijdrage CEF project Rhombus Binnenhavens works 1(2020: Bijdrage Beveiligd Vrachtwagen Parkeren) 71 1.961 499 1.533
Bijdrage CEF project Rhombus 2020 Binnenhavens upside study 2.104 0 344 1.760
Bijdrage Wildlife Economy Europe 0 2 0 2
LIFE project All4biodiversity 193 0 11 182
2.368 1.963 854 3.477
Het Rijk
Bijdrage Regio Deal Noord-Limburg 1e tranche 12.397 0 2.192 10.205
Geluidbelastingkaart 9 0 0 9
Bijdrage tramlijn Vlaanderen 24.493 0 0 24.493
Specifieke uitkering stimulering duurzaam verkeersinfrastructuur 1.136 250 259 1.126
Bijdrage snelfietsroutes 2020-2023 326 0 326 0
Specifieke uitkering vakantieparken 12 0 12 0
Bijdrage Slimme en duurzame mobiliteit 2020 103 0 103 0
Specifieke uitkering Maas pilots 3 0 0 3
Uitkering IBP Vitaal Platteland Heuvelland 3.608 0 103 3.505
Specifieke uitkering decentraal spoor 0 6.386 6.386 0
Specifieke uitkering Beschikbaarheidsverg.regionale OV-bedrijven 2021 0 360 0 360
Specifieke uitkering ontzorgingsprog.maatschappelijk vastgoed 1.781 0 514 1.266
Specifieke uitkering MIRT 2017-2019 57 0 0 57
Bijdrage MKB -deal innovatie familiebedrijven 0 0 -28 28
Specifieke uitkering flexpool woningbouw 77 0 0 77
Specifieke uitkering Novigebieden De Peel 298 0 213 84
Specifieke uitkering Novigebieden ZL 112 0 20 92
Specifieke uitkering SVHL 5.295 0 3.254 2.041
Specifieke uitkering E87 DHZ 0 11.712 0 11.712
Uitkering verkeersveiligheidsmaatregelen 198 0 0 198
SPUK verkeersmaatregelen 2022-2023 355 0 0 355
Specifieke uitkering Natuur 31.127 24.517 7.643 48.000
Specifieke uitkering L19 Duurzaam Schoon Grondwater 0 200 200 0
Specifieke uitkering diffuus lood Geuldal 29 0 0 29
Specifieke uitkering impuls versterking reg.culturele infrastructuur 0 333 333 0
Specifieke uitkering opkoop veehouderijen 91.339 0 27.233 64.106
Specifieke uitkering N-wegen 1.261 0 357 903
SPUKSLA-22-03318662 Meetstation veehouderij 73 0 3 71
SPUKSLA-22-03318626 Meetstation grens 80 0 39 41
SPUKSLA-22-03318606 Meetnet ultrafijnstof 346 0 155 191
SPUK Voorb. Versnellingsvoorstellen en Pas-melders 905 1.148 2.053 0
SPUK Versnellingsvoorst transitie landelijk gebied 25.200 500 1.807 23.893
SPUK beschikbaarheidsverg regio OV-concessies 2022 312 0 312 0
SPUK bodemopgaven 2022 118 0 0 118
SPUK Versterking havenvoorz. goederenvervoer O-ZO 750 0 750 0
SPUK omzetderving ondernemers watersnood 2021 23.552 0 5.028 18.524
SPUK Opstellen en uitvoeren Woondeals 290 0 17 273
Flexpools 2022 910 201 270 841
SPUK 2 Ontzorging 2022 1.185 0 57 1.128
SPUK Bodem 2023 De Straat 0 2.404 0 2.404
SPUK L27 PAS-melders 0 9.615 0 9.615
SPUK BO EVI cluster Chemelot 2023/2024 0 321 29 292
SPUK l29 capaciteit natuurmonitoring 0 150 22 128
SPUK L31 Regeling uitvoering BO Nitraat 0 1.188 27 1.161
SPUK Natuurinclusief 0 3.840 0 3.840
SPUK Beekdalen zijrivieren Maas Limburg 0 7.941 353 7.589
SPUK Woondeals