Status activiteiten

8. § Openbaarheid

8. § Openbaarheid

Status activiteiten

Wet open overheid (Woo)

Terug naar navigatie - Wet open overheid (Woo)

Deze openbaarheidsparagraaf is een verplichte paragraaf waarin aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens en realisatie inzake de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). De verplichting is opgenomen in artikel 3.5 van de Woo. 

Op 1 mei 2022 is de Woo in werking getreden. Het doel van de Woo is een open overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorziening op basis van een ordentelijke informatiehuishouding. Onder de Woo is de Provincie verplicht om 11 categorieën informatie uit eigen beweging geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Die verplichting tot actieve openbaarmaking is niet per 1 mei 2022 in werking getreden, maar treedt op een later moment gefaseerd in werking.  De minister van BZK heeft een ‘implementatiestrategie actieve openbaarmaking’ vastgesteld en bekendgemaakt welke richtinggevend zal zijn voor de implementatie van deze informatieverplichting binnen meer dan duizend bestuursorganen, waaronder die van de Provincie Limburg. 

De volgende vier informatiecategorieën worden als eerste geïmplementeerd:
1.    Bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend;
2.    Vergaderstukken van vertegenwoordigende lichamen van decentrale overheden;
3.    Convenanten; 
4.    Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie.

In 2023 zijn de categorieën 1, 2 en 4 vooruitlopend op de ‘officiële’ fasering gekoppeld c.q. actief openbaar gemaakt via de zogenaamde Woo-index. Daarnaast is via deelname in Provinciale en Landelijke werkgroepen een start gemaakt met de voorbereiding van de publicatie van de overige informatiecategorieën. 

In 2023 werden 88 Woo verzoeken ingediend bij de Provincie. Het aantal Woo-verzoeken verschilt hiermee niet t.o.v. voorgaande jaren. Wel is er een toename van zeer omvangrijke en/of complexe Woo-verzoeken.