30.739 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

5. Milieu, energie en klimaat

5. Milieu, energie en klimaat

30.739 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Milieu, energie en klimaat

Terug naar navigatie - Milieu, energie en klimaat

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Wij hebben op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbonden door een goede samenkomst van de provinciale energiestrategie en de regionale energiestrategieën. Onze ambitie was en is het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst. De Provincie Limburg zet in op een toekomstbestendige energie-infrastructuur en een energietransitie ingebed in de leefomgeving. Daarbij zijn en worden duurzame investeringen mogelijk gemaakt, onder meer via het Limburgs Energiefonds (LEF) en de Duurzaam Thuis regeling. We hebben geïnvesteerd en investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. We hebben de ambitie om de nationale doelstellingen te halen: de economie in 2050 volledig te laten draaien op producten en grondstoffen die efficiënt worden ingezet en optimaal worden hergebruikt. Wij realiseren ons daarbij wel dat dit een bijzondere grote uitdaging is die afhankelijk is van de inzet van vele anderen.  Met het ruimtelijk instrumentarium geeft en heeft de Provincie Limburg mede richting gegeven aan de plekken waar duurzame energie opgewekt kan worden en hoe ruimte te geven aan de gevolgen van klimaatverandering.

Alle overheden hebben in het Deltaprogramma afgesproken ernaar te streven Nederland in 2050 klimaat-adaptief te laten zijn. In het Provinciaal Waterprogramma is uitwerking gegeven aan het provinciaal beleid op het gebied van hoogwaterbescherming, watertekort-droogte en verbetering van de waterkwaliteit. De klimaatverandering zet door en we houden daarom rekening met extremer weer, hogere temperaturen met meer verdamping, langere perioden van droogte en meer hevige buien.

We hebben  vergunningen verleend, en hebben toezicht gehouden op de naleving van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet luchtvaart, Ontgrondingenwet, Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en de Omgevingsverordening Limburg 2014 en daar waar nodig handhavend opgetreden (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk).

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

Terug naar navigatie - 5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

Binnen de contouren van bovenstaande doelen zijn de volgende subdoelen opgenomen:

Circulaire Economie:  De Provincie Limburg heeft in 2023 samen met en tussen het midden- en kleinbedrijf  (MKB), Brightlands campussen, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden gewerkt aan versterking van het Limburgs innovatie ecosysteem als basis voor toepassing van circulariteit in de (chemie)industrie, de bouw-, de afval- en land- en tuinbouwsector. Dit hebben we o.a. gedaan door het steviger verankeren van circulair ondernemerschap door het stimuleren van  circulaire innovaties en toepassingsmogelijkheden in Limburg, het verankeren van het circulaire kennisniveau in samenwerking met onze Limburgse onderwijs- en kennisinstellingen en door het benutten van nationale en Europese fondsen.

Provinciale Energie Strategie: De Provincie Limburg heeft in 2023 samen met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven gewerkt aan een innovatieve en structuurversterkende energietransitie en passende energiemix voor Limburg op weg naar 2030,  waarbij we ons gericht hebben op besparen, vergroenen en duurzaam opwekken van energie. Hierin hebben wij op verschillende manieren onze rol gepakt bij de uitvoering van wetten en wettelijk geborgde afspraken over de verschillende thema's van de energietransitie. Daarnaast hebben we ook meer faciliterende en regisserende rollen gepakt op het gebied van energie infra, warmte, verduurzaming industrie en bedrijven, en verduurzaming gebouwde omgeving. Grootschalige opwek is via ons partnerschap in de RES'sen vormgegeven. 

Bodem en ondergrond: Wij hebben ingezet op een veilig,  duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond om zodoende optimaal bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Deze 3 ingezette doelen van het gebruik van de bodem hebben concrete invloed op de leefwereld van de Limburgse burgers. Dit vereist dat rekening wordt gehouden met het functioneren van bodem en ondergrond als natuurlijk systeem (driedimensionale ordening staat centraal). 

VTH: Wij voeren vergunningverlening, toezicht en handhaving uit in het belang van de Limburgse leefomgevingskwaliteit. Het doel voor 2023 was het effectief en efficiënt uitvoeren van de bevoegd gezag rol van de verschillende provinciale wettelijke VTH taken binnen de daarvoor geldende termijnen.  En het voor de provinciale milieutaken zorgdragen voor goede coördinatie en opdrachtgeverschap naar de RUD.  Daarnaast het goed voorbereiden van de uitvoerende taken op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (01-01-2024). De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het VTH Uitvoeringsprogramma 2023 en grotendeels binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen uitgevoerd. De coördinatietaken en opdrachtgeverschap aan de RUD zijn conform afspraken uitgevoerd.  In 2023 heeft de staatssecretaris van I&W geconstateerd dat de RUD ZL en RUD LN onvoldoende robuust zijn. In 2024 zal voor beide omgevingsdiensten een plan van aanpak worden opgesteld om dit te verbeteren.

Milieu: In 2023 was ons doel een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van nu, maar ook voor de inwoners van de toekomst. Onze investering was gericht op een leefmilieu, dat in de basis op orde is; zorgen dat wettelijke grenswaarden op verschillende milieudomeinen worden gerespecteerd. We hebben daarnaast gewerkt aan een voortdurende verbetering van het leefmilieu. Ingezet is op het voorkomen van afwenteling van negatieve milieueffecten op toekomstige generaties door het belang van een gezond leefmilieu integraal en volwaardig te betrekken bij het realiseren van andere maatschappelijke opgaven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma Milieu, energie en klimaat van € 5,98 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 29,62 mln. en dit is € 12,26  mln. hoger dan de bijgestelde begroting 2023.

De achterblijvende realisatie van de lasten houdt verband met € 3,58 mln. lagere baten, respectievelijk minder onttrekking uit de reserves van € 2,71 mln.

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 2.689 12.426 5.163 7.263
512 Duurzaamheid en circulaire economie 1.390 3.719 2.488 1.230
513 Milieu 203 969 263 707
514 Bodem en ondergrond 656 4.780 2.002 2.777
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.087 10.078 10.199 -121
590 Personele lasten programma milieu, energie en klimaat 9.910 9.910 9.502 407
591 Kapitaallasten programma milieu, energie en klimaat 7 7 7 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 23.942 41.887 29.624 12.263
Totaal Lasten 23.942 41.887 29.624 12.263
Baten
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 663 4.557 1.346 3.211
512 Duurzaamheid en circulaire economie 0 61 119 -58
513 Milieu 50 675 247 428
514 Bodem en ondergrond 647 647 647 0
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.055 1.076 1.081 -5
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 2.415 7.015 3.440 3.576
Totaal Baten 2.415 7.015 3.440 3.576
Saldo van baten en lasten -21.528 -34.872 -26.184 -8.688
Stortingen
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 0 1.115 1.115 0
514 Bodem en ondergrond 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 0 1.115 1.115 0
Totaal Stortingen 0 1.115 1.115 0
Onttrekkingen
5 Milieu, energie en klimaat
514 Bodem en ondergrond 0 3.446 737 2.709
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 0 3.446 737 2.709
Totaal Onttrekkingen 0 3.446 737 2.709
Saldo mutatie reserves 0 2.331 -378 2.709

Verbonden partijen milieu, energie en klimaat

Terug naar navigatie - Verbonden partijen milieu, energie en klimaat

Het Limburgs Energie Fonds (LEF B.V.) verstrekt geldleningen of aandelenkapitaal, specifiek voor initiatieven met als doel duurzame energie opwek, energiebesparing en circulariteit. Middels ons publiek belang in Enexis wordt het voeren van excellent netbeheer geborgd en dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie.

Met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg en de RUD Limburg Noord beogen wij het leveren van kwaliteit voor de leefomgeving voor inwoners en bedrijven in Limburg.