49.898 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

4. Ruimtelijke ontwikkeling

4. Ruimtelijke ontwikkeling

49.898 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ontwikkeling

Provincies hebben in de periode 2019-2023  samen met gemeenten bepaald hoe de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven wordt gebruikt. Ruimte in Nederland is schaars en de ruimtebehoefte verandert, ook als gevolg van een veranderende samenleving en maatschappelijke opgaven die ruimtelijk hun beslag dienen te krijgen. In ons omgevingsbeleid was en is volop aandacht voor een goede balans tussen wonen, werken, leven en natuurontwikkeling. De kwaliteit van de leefomgeving en een gezond leefmilieu zijn belangrijke factoren voor het Limburgse vestigingsklimaat en kenniseconomie. Grote transities in onze samenleving leiden tot grote ruimteclaims; dit vraagt om ruimtelijke afwegingen en keuzes door Provincies, in het bijzonder op het gebied van:
•    landbouw, natuur en stikstof;
•    klimaat, water en energie;
•    wonen en bereikbaarheid.

Op nationaal niveau heeft het Rijk haar rol verstevigd in de ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking krijgen de provincies een centrale rol; dit geldt zeker voor De Peel en Zuid-Limburg die vanwege de complexe stapeling van opgaven zijn aangewezen als NOVEX-gebieden.

De ruimtelijke keuzes zijn onder meer vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Hiermee is ruimtelijk richting gegeven aan de ambities en doelen voor de Limburgse fysieke leefomgeving. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

Terug naar navigatie - 4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

Met aandacht voor complementariteit tussen gemeenten onderling en in samenwerking met ofwel Limburgse gemeenten, ofwel regio Parkstad, is de leefomgeving en het vestigingsklimaat van kleine kernen, wijken, buurten en dorpen versterkt.
Dit doel is onder andere bereikt doordat er doorstroming, transformatie, betaalbaarheid, woningen specifiek voor doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten, statushouders, beschermd), versnelling en afstemming van vraag/aanbod gerealiseerd is. Hierbij is er preventief gestuurd op kwaliteit en maatwerk door in te spelen op nieuwe woonvarianten (flexwonen, tiny houses, hofjeswoningen, tijdelijke woonruimte, kluswoningen), technische innovaties (digitale ondersteuning in zorgvragen/domotica) en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen (nabijheid van voorzieningen c.q. faciliteiten op gebied van welzijn en leefbaarheid). 
Naast de woonopgave in Limburg is er door aandacht voor bredere investeringsprogramma’s perspectief op werk en inkomen gerealiseerd specifiek voor bewoners van regio Parkstad. Ook dit heeft bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de regio om in te wonen, werken en leven. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

Terug naar navigatie - 4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

Het doel van de Limburgse Agenda Wonen was het beschikbaar krijgen van ‘de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment’. Samen met onze partners is er in de afgelopen jaren toegewerkt naar een voortreffelijke woon- en leefomgeving waar mensen zich prettig voelen. Deze inzet wordt in de komende jaren, samen met onze partners voortgezet. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

Terug naar navigatie - 4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

Onze ambities voor de fysieke omgeving in 2023 zijn verwoord in de Provinciale omgevingsvisie  (POVI): een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving (in stedelijke omgeving én landelijk gebied, boven- en ondergronds) die ruimte biedt aan een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame economie, energietransitie en klimaatadaptatie. We koppelen dit aan de uitnodiging van het Rijk aan de Provincie om als gebiedsautoriteit gebiedsgericht te werken aan de realisatie van de grote nationale opgaven. Indicatoren voor doelbereik komen voort uit de POVI-monitor.  Na vaststelling van de provinciale Omgevingsvisie  geeft deze richting aan de bescherming en benutting van de Limburgse omgeving in projecten en besluiten. De Omgevingsverordening regelt de juridische binding van bedrijven en burgers waar provinciale belangen dat nodig maken. Dit heeft een directe invloed op de leefomgeving van burgers.
Waar het gaat om de beoordeling van ruimtelijke plannen zien de Limburgers de resultaten pas als de ruimtelijke plannen tot uitvoer komen ná besluitvorming ervan door de gemeenten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

Terug naar navigatie - 4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

In 2023 hebben we verder gewerkt aan de waterveiligheidsopgave langs de Maas, een meerjarige aanpak die er op termijn toe moet leiden dat de Maas veiliger en mooier wordt. Onze bijdrage hierin is het versterken van ruimtelijke kwaliteit in hoogwaterprojecten, het versterken van de toepassing van maatwerk en innovatieve oplossingen bij dijkversterkingen, het bijdragen aan de ontwikkeling van het programma Integraal Riviermanagement en het Deltaprogramma Maas én het voldoen aan onze wettelijke taken (goedkeuren dijkverbeteringsplannen). De omvang van deze opgave, de complexiteit van de oplossingen, het vele onderzoek wat hierbij nodig is, alsmede de brede belangenafweging en de ruimte burgerparticipatie maakt dat dit gaat over een meerjarenaanpak.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma  Ruimtelijke ontwikkeling van € 19,67 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 49,76 mln. en dit is € 11,05  mln. hoger dan de bijgestelde begroting 2023. De hogere lasten houden verband met € 3,47 mln. hogere baten, respectievelijk meer onttrekking uit de reserves van € 27,25 mln.  

Enerzijds zijn de kapitaallasten ruim € 27,25 mln. hoger dan begroot. Ultimo boekjaar heeft er een afwaardering van grondposities rondom het majeure project Ooijen-Wanssum plaatsgevonden. In het transformatieproces van gronden naar natuur is de waarde van deze bezittingen duurzaam afgenomen en daarom afgewaardeerd. Dit is in lijn met de kaders uit het totaalplan. Deze afwaardering wordt volledig gedekt uit de daarvoor ingestelde reserve DU Ooijen-Wanssum.

Anderzijds is binnen de reguliere product-budgetten een overschot aan middelen. De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
411 Stedelijke ontwikkeling 0 9 2 7
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 2.583 12.863 6.067 6.796
413 Regiodeal transformatie Parkstad 800 4.322 2.105 2.218
421 Wonen in Limburg 1.025 4.166 1.772 2.395
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 903 1.940 2.533 -593
441 Waterveiligheid Maas 1.000 8.320 3.218 5.102
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 5.728 6.780 6.501 279
491 Kapitaallasten programma ruimtelijke ontwikkeling 0 307 27.559 -27.252
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 12.039 38.708 49.757 -11.049
Totaal Lasten 12.039 38.708 49.757 -11.049
Baten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 0 1.248 342 906
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.600 1.889 5.232 -3.343
441 Waterveiligheid Maas 0 0 1.031 -1.031
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.600 3.137 6.604 -3.467
Totaal Baten 1.600 3.137 6.604 -3.467
Saldo van baten en lasten -10.438 -35.570 -43.152 7.582
Stortingen
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 0 0 0 0
413 Regiodeal transformatie Parkstad 0 0 0 0
421 Wonen in Limburg 0 142 142 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 0 142 142 0
Totaal Stortingen 0 142 142 0
Onttrekkingen
4 Ruimtelijke ontwikkeling
413 Regiodeal transformatie Parkstad 0 1.752 1.752 0
421 Wonen in Limburg 0 0 0 0
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 0 0 0 0
441 Waterveiligheid Maas 0 500 27.752 -27.252
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 0 2.252 29.504 -27.252
Totaal Onttrekkingen 0 2.252 29.504 -27.252
Saldo mutatie reserves 0 2.111 29.362 -27.252