23.655 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

7. Kwaliteit openbaar bestuur

7. Kwaliteit openbaar bestuur

23.655 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Kwaliteit openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Kwaliteit openbaar bestuur

De provincies dragen zorg voor een goed openbaar bestuur. Provincies houden op onderdelen toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Met name het financieel toezicht op gemeenten en het wettelijk toezicht in het buitengebied vragen bijzondere aandacht. De Provincie en in het bijzonder ook de Commissaris van de Koning (als rijksorgaan) geven invulling aan weerbare overheid en het tegengaan van ondermijning, het bevorderen van integriteitsbesef, de zorg voor goede interbestuurlijke verhoudingen en een weerbare overheid. Het provinciebestuur heeft ook aandacht voor de doorontwikkeling van de Limburgse bestuurscultuur. En wij bevorderen een goede aansluiting van Limburgse ondernemers, (kennis)instellingen en inwoners/-gemeenten op de beschikbare Europese en nationale programma’s. Daarbij nemen wij op onderdelen ook zelf het initiatief in het voorbereiden en ondersteunen van voorstellen met grote impact voor Limburg of waar programma’s direct aansluiten op de Limburgse beleidsambities en programma’s. Wij onderhouden goede contacten in Den Haag, Brussel en de buurlanden om zorg te dragen voor een sterke belangenbehartiging en goede samenwerking op voor Limburg belangrijke onderwerpen en dossiers.  

Eren en gedenken was, is en blijft belangrijk. De aanloop naar 80 jaar bevrijding 2024 is gestart in 2023. De Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei 2024 vindt plaats in de provincie Limburg. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

Terug naar navigatie - 7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

We hebben de bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma Kwaliteit openbaar bestuur van € 5,80 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 23,66 mln. en dit is € 5,88  mln. lager dan de bijgestelde begroting. 

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 2.086 1.324 1.252 72
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 5.167 6.799 6.967 -168
713 Internationalisering en Public Affairs 3.279 9.872 3.410 6.462
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur 12.743 11.513 11.999 -486
791 Kapitaallasten programma kwaliteit openbaar bestuur 62 26 26 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 23.337 29.535 23.655 5.880
Totaal Lasten 23.337 29.535 23.655 5.880
Baten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 5 252 327 -75
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 0 7 97 -90
713 Internationalisering en Public Affairs 663 663 415 247
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 668 922 840 82
Totaal Baten 668 922 840 82
Saldo van baten en lasten -22.669 -28.613 -22.815 -5.798
Stortingen
7 Kwaliteit openbaar bestuur
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 0 0 0 0
713 Internationalisering en Public Affairs 0 0 0 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen
7 Kwaliteit openbaar bestuur
713 Internationalisering en Public Affairs 0 0 0 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo mutatie reserves 0 0 0 0

Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur

IPO behartigt de provinciale belangen op landelijk niveau. De Europese groepering voor territoriale samenwerking in de Euregio Maas-Rijn richt zich op het oplossen van problemen met een grensoverschrijdend karakter. 

De Zuidelijke Rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het Provinciebestuur van Limburg en Noord-Brabant gevoerde bestuur.