Status activiteiten

Overige verplichte rapportages

Overige verplichte rapportages

Status activiteiten

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op Provincie Limburg. Het voor Provincie Limburg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (Algemene WNT-bezoldigingsmaximum). Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Tabel: Bezoldiging topfunctionarissen
Gegevens 2023
Bedragen x € 1 De heer T.H.C. Schulpen De heer P. Diez De heer D. Timmer De heer A.O.J. Pregled
Functiegegevens Secretaris / Secretaris / Secretaris / Griffier
Algemeen directeur Algemeen directeur Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023 01/01 - 31/01 01/02 - 30/11 01/12 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 15.090 137.411 16.425 124.860
Beloningen betaalbaar op termijn 1.925 19.129 1.872 20.860
Subtotaal 17.015 156.540 18.297 145.720
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.940 185.121 18.940 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 17.015 156.540 18.297 145.720
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2022
Bedragen x € 1 De heer T.H.C. Schulpen De heer P. Diez De heer D. Timmer De heer A.O.J. Pregled
Functiegegevens Secretaris / N.v.t. N.v.t. Griffier
Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022 01/06 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.735 111.547
Beloningen betaalbaar op termijn 13.858 20.472
Subtotaal 114.593 132.019
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 126.641 216.000
Bezoldiging 114.593 132.019

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen relevante gebeurtenissen na balansdatum

In het tijdspad van opstellen en vaststellen van de jaarrekening door het college van Gedeputeerde Staten moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, altijd in de jaarrekening worden verwerkt als deze onontbeerlijk zijn voor het inzicht van Provinciale Staten bij de vaststelling van de Jaarstukken. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van de totale baten en/of lasten.

Op het moment van publicatie zijn er geen gebeurtenissen na balansdatum relevant voor deze Jaarstukken 2023.

Verantwoording Specifieke uitkeringen 2023 (Single information - Single audit)

Betekenis Single information Single audit (SiSa)

Deze bijlage vormt een apart onderdeel van de jaarrekening met een wettelijke en noodzakelijke verantwoordingsinformatie die de Provincie heeft ontvangen van het Rijk. Dat betekent dat het Rijk in principe voldoende heeft aan het provinciale jaarverslag en dat er niet per afzonderlijke uitkering een aparte verantwoording hoeft plaats te vinden inclusief bijhorende accountsverklaring. 

SiSa - Bijlage

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
BZK C13 Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden) Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)
Provincies
Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t.
Indicator: C13/01 Indicator: C13/02 Indicator: C13/03 Indicator: C13/04 Indicator: C13/05 Indicator: C13/06
€ 514.428 € 733.439 15 30 83 nvt
Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C13/07 Indicator: C13/08 Indicator: C13/09
Ja Nee € 0
BZK C41 Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd
Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41/01 Indicator: C41/02 Indicator: C41/03 Indicator: C41/04 Indicator: C41/05 Indicator: C41/06
€ 0 € 586.140 € 153.020 9 75 3.300
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41/07 Indicator: C41/08
Nee Nee
BZK C59 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI/NOVEX-gebieden Besteding over het totale project (jaar T-1) Besteding over het totale project (jaar T) Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T) Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) Correctie indicator bestedingen (jaar T-1) Activiteiten die zijn omschreven in het interbestuurlijk vastgestelde plan van aanpak/ontwikkelperspectief (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C59/01 Indicator: C59/02 Indicator: C59/03 Indicator: C59/04 Indicator: C59/05 Indicator: C59/06
€ 391.978 € 233.815 € 625.793 Ja € 0 Ja
Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C59/07
Nee
BZK C75 Regiodeals 3e tranche Betreft pijler Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cofinanciering per pijler (jaar T) Totale besteding per pijler (t/m jaar T) Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T) Toelichting
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) Inclusief uitvoering door derden Inclusief uitvoering door derden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C75/01 Indicator: C75/02 Indicator: C75/03 Indicator: C75/04 Indicator: C75/05 Indicator: C75/06
1 Thema 1 - Future Farming € 1.061.686 € 1.061.686 € 2.323.371 € 1.161.686
2 Thema 2 - Vitaal en gezond € 605.731 € 613.703 € 5.154.202 € 2.658.269
3 Thema 3 - Talent € 542.675 € 542.675 € 3.723.732 € 1.861.866
4 Thema 4 - Veilige en leefbare omgeving € 4.559 € 4.559 € 1.293.567 € 646.784
5 Thema 5 - GROS -€ 28.063 -€ 28.063 € 2.112.370 € 1.056.185
6
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T) Totale compensabele BTW (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Inclusief uitvoering door derden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C75/07 Indicator: C75/08 Indicator: C75/09 Indicator: C75/10
Nee € 40.176 € 17.656 Nee
BZK C81 Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal woondeals dat is tot stand gekomen met hulp van deze middelen Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C81/01 Indicator: C81/02 Indicator: C81/03 Indicator: C81/04
€ 16.515 1 Ja Nee
BZK C86 Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)
Provincies
Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t.
Indicator: C86/01 Indicator: C86/02 Indicator: C86/03 Indicator: C86/04 Indicator: C86/05 Indicator: C86/06
€ 57.166 € 57.166 13 0 33 Nee
Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten die richting geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 (Ja/Nee/Nvt) Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het aanvragen van subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en het opstellen van relevante (advies-)documenten om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening (Ja/Nee/Nvt) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Eventuele toelichting
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C86/07 Indicator: C86/08 Indicator: C86/09 Indicator: C86/10
Ja Ja Nee
BZK C103 Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals tweede tranche Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C103/01 Indicator: C103/02 Indicator: C103/03
€ 29.179 Ja Nee
BZK C117 Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren Naam onderdeel Besteding (jaar T) per onderdeel Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) per onderdeel
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: C117/01 Indicator: C117/02 Indicator: C117/03
1 Ondersteuning gemeenten bij opstellen (pre)SMP’s € 0 € 0
2 Handhaving € 0 € 0
3 Beoordeling ontheffingsverzoeken WNB € 0 € 0
4 Alternatieve verblijfplaatsen € 0 € 0
Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C117/04 Indicator: C117/05
€ 0 Nee
BZK C210 Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C210/01 Indicator: C210/02 Indicator: C210/03 Indicator: C210/04 Indicator: C210/05 Indicator: C210/06
€ 270.000 € 0 9 9 3.300 Nee
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C210/07
Nee
OCW D13 Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en vernieuwing' Naam instelling of samenwerkingsverband (per regel) Besteding (jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per instelling of samenwerkingsverband Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting op niet afgerond projecten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D13/01 Indicator: D13/02 Indicator: D13/03 Indicator: D13/04 Indicator: D13/05
1 Stichting Hoge Fronten € 83.333 € 249.998 Nee
2 Stichting Musica Sacra € 83.333 € 249.998 Nee
3 Stichting Via Zuid € 166.665 € 499.995 Nee
4
5
6
7
8
9
10
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 IENM/BSK-2016/63016 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2
100
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 IENM/BSK-2016/63016 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
2
100
IenW E10 Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting op niet-afgeronde projecten
Provincies
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E10/01 Indicator: E10/02 Indicator: E10/03 Indicator: E10/04 Indicator: E10/05 Indicator: E10/06
1 Snelfietsroute Maastricht-Sittard (gemeente Maastricht) € 325.991 € 460.828 Nee Nee project op grondgebied gemeente Maastricht nog niet afgerond; project stilgelegd ivm besluit over warmtenet onder het fietspad
2 Snelfietsroute Maastricht-Sittard (gemeente Meerssen) € 0 € 1.074.000 Ja Nee
100
Kopie projectnaam/nummer Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee) Ernstige vertragingen? (Ja/Nee) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: E10/07 Indicator: E10/08 Indicator: E10/09 Indicator: E10/10 Indicator: E10/11
1 Snelfietsroute Maastricht-Sittard (gemeente Maastricht) Nee Ja Nee € 0
2 Snelfietsroute Maastricht-Sittard (gemeente Meerssen) Nee Nee Nee € 0
100
IenW E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen Totale besteding (jaar T) Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018)) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Provincies
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E12/01 Indicator: E12/02 Indicator: E12/03
€ 1.428.686 € 1.458.186 Ja
Projectnaam/nummer Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee) Totale omvang per type maatregel Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: E12/04 Indicator: E12/05 Indicator: E12/06 Indicator: E12/07
1 N276 km. 12.9-13.15, stalen geleiderail Nee 250 m Ja
2 N275 km 28.4-28.5, stalen geleiderail Nee 100 m Ja
3 Diverse wegen, sanering stalen lichtmasten voor botsveilige masten Nee 588 stuks Nee
4 N281 wegvak Simpelveld ten Eschen + saneren 20 bewegwijzeringsmasten Nee 10 stuks Ja
5 N280 wegvak Horn, tweezijdige bermverharding Nee 7500 m Ja
6 N280 wegvak Leudal, tweezijdige bermverharding Nee 8900 m Nee
7 N280 wegvak Leudal, enkelzijdige bermverharding Nee 12600 m Nee
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85