139.612 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

3. Regionale bereikbaarheid en OV

3. Regionale bereikbaarheid en OV

139.612 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Regionale bereikbaarheid en OV

Terug naar navigatie - Regionale bereikbaarheid en OV

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor een Nederland van krachtige regio's. Regionale bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor een goede economie, maar brengt mensen ook in beweging en verbinding met elkaar. De Provincie speelt binnen mobiliteit een bijzondere rol. Veel vraagstukken op mobiliteit spelen zich namelijk af op het regionale of provinciale niveau. Reizigers moeten zich nu en in de toekomst makkelijk, snel, veilig, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen binnen en tussen regio's. Provincies werken en hebben daarom samengewerkt met de Rijksoverheid, gemeenten en vervoerders aan mobiliteit. Samen is gewerkt aan het bieden van zekerheid en voorspelbaarheid voor reizigers en het mobiliteitssysteem duurzaam en toekomstbestendig maken. Zo is de Provincie Limburg de opdrachtgever (concessieverlener) van het openbaar vervoer. Provincie Limburg heeft ook zorggedragen ook voor de aanleg en het onderhoud van 450 kilometer aan provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Verder heeft de Provincie Limburg verder gewerkt aan slimmer en duurzamer vervoer, onder meer door smart mobility, smart logistics en het stimuleren van fietsgebruik. Voor Limburg in het bijzonder zijn goede internationale verbindingen van belang.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

Terug naar navigatie - 3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

Als concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer (OV) hebben wij in 2023 de reiziger centraal gesteld, en in staat gesteld om te kiezen voor een duurzame, veilige en betrouwbare verplaatsing.  Wij zijn blijven streven naar een kwalitatief goed aanbod.  Arriva zou volgens afspraak in de nasleep van Covid 95% van haar dienstregeling uitvoeren, maar is als gevolg van een structureel tekort aan personeel geconfronteerd met bovenmatige rituitval.  De omvang hiervan zal bij de eindafrekening over het jaar 2023 worden vastgesteld.

Vanwege onze ligging is het cruciaal dat Limburg (en daarmee ook Nederland) via frequente treinverbindingen verbonden wordt met het duurzame hogesnelheidsnet van Europa via de hogesnelheidsstations: Düsseldorf, Aken, Luik en Antwerpen. Samen met onze partners en in afstemming met alle gebruikers van het spoor hebben wij meegewerkt aan de (voorbereiding van) verbetering van de internationale spoorverbindingen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

Terug naar navigatie - 3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

Uitgangspunten hierbij waren een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en  een gebiedsgerichte aanpak. We hebben samen met partners gewerkt aan o.a. smart mobility (Slim, Veilig en Duurzaam) en logistiek om de ontwikkelingen in de mobiliteit in goede banen te leiden. Verder hebben we de pilots beveiligd vrachtwagenparkeren verder uitgewerkt (voorbereidingsfase).  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma Regionale bereikbaarheid en OV van € 2,04 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 135,69 mln. en dit is € 37,21 mln. lager dan de bijgestelde begroting 2023. De achterblijvende realisatie van de lasten houdt verband met € 8,29 mln. lagere baten, respectievelijk minder onttrekking uit de reserves van € 26,88 mln. 

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 67.868 76.510 73.335 3.175
312 Railagenda 4.249 4.414 438 3.976
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 15.942 29.083 6.491 22.592
322 Fiets 3.903 12.576 5.719 6.857
323 Verkeersveiligheid 1.731 2.092 1.701 391
324 Weginfra 19.221 20.851 21.283 -432
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV 15.380 14.328 13.739 589
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 27.630 13.047 12.988 60
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 155.925 172.902 135.694 37.207
Totaal Lasten 155.925 172.902 135.694 37.207
Baten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 8.093 8.483 8.766 -283
312 Railagenda 284 284 302 -18
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 9.204 11.133 2.261 8.872
322 Fiets 0 326 326 0
323 Verkeersveiligheid 490 490 611 -122
324 Weginfra 515 608 765 -157
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 18.586 21.324 13.031 8.293
Totaal Baten 18.586 21.324 13.031 8.293
Saldo van baten en lasten -137.339 -151.578 -122.663 -28.915
Stortingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 34 34 34 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 0
324 Weginfra 0 3.884 3.884 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 34 3.918 3.918 0
Totaal Stortingen 34 3.918 3.918 0
Onttrekkingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 1.305 3.734 1.416 2.318
312 Railagenda 4.000 4.000 6 3.994
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 5.225 16.090 3.188 12.902
322 Fiets 3.903 12.250 5.393 6.857
323 Verkeersveiligheid 719 1.080 645 435
324 Weginfra 3.977 4.875 4.501 374
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 19.129 42.028 15.149 26.879
Totaal Onttrekkingen 19.129 42.028 15.149 26.879
Saldo mutatie reserves 19.095 38.111 11.231 26.879

Verbonden partijen regionale bereikbaarheid en OV

Terug naar navigatie - Verbonden partijen regionale bereikbaarheid en OV

In het samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten (Coörperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.) wordt gewerkt aan thema’s in het openbaar vervoer die door hun samenhang een landelijke aanpak behoeven. Hiertoe behoort enerzijds de kennisdeling en het op elkaar afstemmen van OV-beleid ten behoeve van de doorstroming (OV-netwerk) en anderzijds de standaardisatie en het openbaar beschikbaar stellen van OV-data ten behoeve van reisinformatie en betalen en tarieven.