Status activiteiten

Balans per 31-12-2023

Balans per 31-12-2023

Status activiteiten

De provinciale balans

Terug naar navigatie - De provinciale balans

Onderstaand de provinciale balans ultimo 2023.  Deze bestaat op hoofdlijnen uit activa (debet) en passiva (credit). De activazijde geeft aan wat de Provincie bezit en de passivazijde hoe dit is gefinancierd. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen vreemd vermogen (schulden en verplichtingen) en eigen vermogen (gespaard geld van voorgaande jaren). In algemene zin vertoont de provinciale balans en resultatenrekening geen grote fluctuaties tussen de opeenvolgende jaren.  De balans is altijd in evenwicht. 

De balans laat de veranderingen zien ten opzichte van 2022. Wij wijzen echter ook op de toelichting in het strategisch kader waar op basis van de belangrijkste financiële kengetallen de meerjarige ontwikkelingen in beeld zijn gebracht in een uiteenzetting van de financiële positie. Deze laat zien dat  de Provincie financieel gezond is, maar het meerjarig perspectief onder druk staat. 

Balans - Activa

Terug naar navigatie - Balans - Activa

De activazijde van de balans maakt onderscheid in vaste activa en vlottende activa.

€ x 1.000
Activa Ultimo 2023 Ultimo 2022
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 13 37
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 81.550 68.997
81.564 69.034
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut 34.910 38.680
- Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 315.651 312.810
- In erfpacht 39.251 41.016
389.812 392.506
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 310.001 306.342
Leningen u/g aan:
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 357.460 288.000
- deelnemingen 335.943 313.195
- overige verbonden partijen 5.112 1.250
Overige langlopende leningen 255.176 224.072
Uitzettingen in s'Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 50.000 100.000
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 119.839 122.833
1.433.532 1.355.693
Totaal vaste activa 1.904.908 1.817.232
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -12.155 -13.123
Gereed product en handelsgoederen 11.449 11.508
-706 -1.615
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 24.675 17.365
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 81.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 158.348 181.671
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 19.690 21.420
Overige vorderingen 5.434 4.998
208.147 306.454
Liquide middelen
Banksaldi 33 23
33 23
Overlopende activa
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen 0 20
- Het Rijk 4.026 3.902
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 70.198 37.677
74.225 41.598
Totaal vlottende activa 281.699 346.459
Totaal activa 2.186.607 2.163.692

Balans - Passiva

Terug naar navigatie - Balans - Passiva

De passivazijde maakt onderscheid in vaste passiva en vlottende passiva.  Het bedrag dat aan borgstellingen is verstrekt bedraagt 0,37 mln. en is  nader toegelicht bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

€ x 1.000
Passiva Ultimo 2023 Ultimo 2022
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 106.100 73.118
Bestemmingsreserves 1.453.888 1.451.318
Gerealiseerde resultaat 110.143 129.002
1.670.131 1.653.438
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 11.440 10.097
Voorzieningen ter egalisering van kosten 10.763 9.087
22.202 19.184
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar
Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en ov.financiële instellingen 724 905
- openbare lichamen 12.147 13.226
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 31.627 38.083
Waarborgsommen 2.861 1.933
47.358 54.147
Totaal vaste passiva 1.739.692 1.726.769
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige schulden 62.820 58.422
62.820 58.422
Overlopende passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 126.764 136.045
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
- Europese overheidslichamen 3.477 2.368
- Het Rijk 241.306 227.737
- Overige Nederlandse overheidslichamen 8.447 9.870
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 4.101 2.481
384.095 378.500
Totaal vlottende passiva 446.915 436.923
Totaal passiva 2.186.607 2.163.692