Status activiteiten

6. § Verbonden partijen

6. § Verbonden partijen

Status activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in diverse aspecten van de verbonden partijen. Bij de uitwerking van deze paragraaf is enerzijds rekening gehouden met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en anderzijds met de informatie die voor de gebruikers van deze jaarrekening het meest relevant is.

Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar

Terug naar navigatie - Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar

In het boekjaar 2023 is in totaal voor € 5,4 mln. geïnvesteerd in de Provinciale deelnemingen. De investering valt uiteen in € 3,1 mln. in Provinciale fondsen, € 1 mln. in de Brightlands Campussen en € 1,3 mln. in de luchthaven. Bijzonderheden zijn de storting in de PLAC in het kader van de transitie MAA ten behoeve van de uitkoop van minderheidsaandeelhouders LDAVM en de verdere aflossingen binnen MKB-L.

Vooruitkijkend naar 2024 verwachten wij in een meer ‘going concern’ fase terecht te komen nadat eind 2023 voor Brightlands en de luchthaven meerjarige financiële besluiten zijn genomen. Dit vraagt desalniettemin veel van onze aandeelhoudersrol, omdat de middelen vaak pas vrijkomen met een apart AvA besluit (via GS), we in het geval van de programmareserve Brightlands een besluit van uw Staten vragen én wij de bestaande portefeuille met een waarde van € 314 mln. zorgvuldig moeten monitoren. Zoals u ook ziet in de paragraaf portfoliomanagement nemen de risico’s binnen de verbonden partijen toe, nu ook de economische omstandigheden langzaam kantelen. Dit vraagt zorgvuldige sturing, die ook in een nieuwe Sturing in Samenwerking 4.0 benadrukt zal worden.

Visie en beleidsvoornemen deelnemingen

Terug naar navigatie - Visie en beleidsvoornemen deelnemingen

Het aangaan van een deelneming, alsmede het behouden daarvan dient voort te vloeien uit tenminste de navolgende randvoorwaarden:

•    er is sprake van een strategisch Provinciaal belang;
•    een permanente rol en betrokkenheid wordt wenselijk of noodzakelijk geacht;
•    de Provincie wil actief kunnen sturen;
•    een samenwerking op basis van een juridische entiteit is wenselijk of noodzakelijk;
•    de specialistische toets van het businessplan is positief.

De aansluiting bij deze principes verschilt per deelneming en wordt toegelicht in de factsheets per verbonden partij. Alle overwegingen ten aanzien van het aangaan en beheer van verbonden partijen zijn opgenomen in Sturing in Samenwerking 3.0. Ten aanzien van de bemensing van de verbonden partijen kunt u https://www.limburg.nl/bestuur/benoemingenregister/ raadplegen.

Interpretatie

Terug naar navigatie - Interpretatie

Voor de interpretatie van deze paragraaf zijn de volgende zaken van belang. De opgenomen subsidie betreft enkel de structurele subsidies dan wel subsidie bij oprichting. Volledigheid van de financiële gegevens is afhankelijk van het moment van vaststelling van de jaarrekening van de externe partij. Het belang zoals vermeld in het organogram is het belang van de bovenliggende entiteit. Dochtervennootschappen worden enkel separaat opgenomen als deze niet worden meegeconsolideerd in de directe deelneming van de Provincie. Uitzondering hierop zijn de beide dochtervennootschappen van Chemelot Participaties BV (6. Chemelot Campus BV en 7. Chemelot Research Facilities BV). De kredieten van Provinciale Staten zijn namelijk verstrekt aan deze vennootschappen, welke vennootschappen op een later moment dochtervennootschap van Chemelot Participaties BV zijn geworden. De boekwaarde zoals vermeld in de Factsheet betreft de boekwaarde per 31 december 2023 (na afwaarderingen). De grafiek provinciale investeringen in de Factsheet geeft de bruto investering weer voor het betreffende boekjaar.  

Regeling Grote Projecten

Terug naar navigatie - Regeling Grote Projecten

Diverse verbonden partijen vallen onder de Regeling Grote Projecten. Conform deze Regeling worden periodiek gedetailleerde voortgangsrapportages opgesteld en met uw Staten gedeeld. In deze voortgangsrapportage wordt onder meer gerapporteerd over doelbereik, GS/PS-besluiten, financiën en risico’s.

Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij

In onderstaande tabel het totaal verloopoverzicht van alle verbonden partijen. De factsheets met onderliggende informatie zijn opgenomen in de bijlage van deze jaarstukken.

Verbonden Partij 31-12-2022 Mutatie boekjaar 31-12-2023
1 Enexis Holding N.V. (VP) € 6.202.544 € - € 6.202.544 Essent
2 CSV Amsterdam B.V. (VP) € 3.220 € - € 3.220
3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (VP) € 1 € - € 1
4 Chemelot Campus Vastgoed C.V. (VP) € 62.745.266 € 1.021.484 € 63.766.750 Brightlands Chemelot
5 Chemelot Participaties B.V. (VP) € 29.194.800 € - € 29.194.800
6 Chemelot Campus B.V. (VP) € - € - € -
7 Chemelot Research Facilities B.V. (VP) € - € - € -
8 Chemelot Scientific Participations B.V (VP) € 1 € - € 1
9 Maastricht Health Campus B.V. (VP) € 2.913.717 € - € 2.913.717 MHC
10 Campus Heerlen Huisvesting B.V. (VP) € - € - € - SSC
11 Campus Heerlen Management & Development B.V. (VP) € - € - € -
12 Campus Vastgoed Greenport Venlo B.V. (VP) € 15.666.307 € - € 15.666.307 GPV
13 Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. (VP) € 8.096.693 € - € 8.096.693
14 Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo B.V. (VP) € 11.897.511 € - € 11.897.511
15 Brightlands Campus Greenport Venlo B.V. (VP) € - € - € -
16 Holding Businesspark Luchthaven Maastricht N.V. (VP) € 23.781.348 € - € 23.781.348 MAA
17 Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht-Aachen Airport N.V. (VP) € 1 € - € 1
18 Provincie Limburg AviationValley Commandiet B.V. (VP) € 1.668.000 € 1.315.541 € 2.983.541
19 Land Development AviationValley Maastricht C.V. (VP) € - € - € -
20 Land Development AviationValley Maastricht N.V. (VP) € 18.000 € - € 18.000
21 Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Liof) N.V. (VP) € 51.577.738 € - € 51.577.738 Fondsen
22 MKB-Leningenfonds (MKB-L) B.V. (VP) € 10.325.616 € -1.792.084 € 8.533.532
23 Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. (VP) € 13.727.380 € 72.797 € 13.800.177
24 Chemelot Ventures B.V. (VP) € 8.679.739 € 929.380 € 9.609.119
25 Brightlands Ventures Partners Fund IV B.V. (VP) € 1.489.234 € 759.936 € 2.249.170
26 Brightlands Agrifood Fonds B.V. (VP) € 2.075.289 € 643.671 € 2.718.960
27 Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. (VP) € 60.000.000 € 708.698 € 60.708.698
28 Provincie Limburg Commandiet B.V. (VP) € - € - € - RvR
29 RvR Limburg Beheer B.V. (VP) € - € - € -
30 RvR Limburg C.V. (VP) € - € - € -
31 BNG Bank N.V. (VP) € 22.689 € - € 22.689 Overig
32 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (VP) € 3.063 € - € 3.063
33 Waterleiding Maatschappij Limburg N.V. (VP) € 132.458 € - € 132.458
34 Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. (VP) € 66.000 € - € 66.000
35 IBA Parkstad BV (VP) € - € - € -
36 Stichting Euregio Maas-Rijn (VP) € - € - € -
37 Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (VP) € - € - € -
38 RUD Zuid-Limburg (VP) € - € - € -
39 Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (VP) € - € - € -
40 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Limburg (VP) € - € - € -
41 Het Interprovinciaal Overleg (VP) € - € - € -
42 Zuidelijke Rekenkamer (VP) € - € - € -
43 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (VP) € 0 € - € 0
Totaal € 310.286.615 € 3.659.423 € 313.946.038