Status activiteiten

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

Status activiteiten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Kapitaalgoederen zijn van belang voor de realisatie van provinciale programma’s. Zo speelt een goed onderhouden infrastructuur een belangrijke rol in de economie en het sociaal leven. Een integrale afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van strategisch belang voor de Provincie en voor haar financiële positie.

Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de begroting stellen Provinciale Staten kaders voor onderhoud van infrastructuur, wegbeheer en gebouwen. Met behulp van de jaarstukken kan controle op deze kaders plaatsvinden. Voor nadere informatie over de afschrijvingsmethodieken verwijzen wij naar de grondslagen voor de waardering en resultaatbepalingen.

Infrastructuur

Terug naar navigatie - Infrastructuur

Infrastructuurvoorzieningen hebben effect op diverse uitvoeringsprogramma’s. Ze zijn van essentieel belang voor de Limburgse economie en de verbinding tussen mensen. Wij faciliteren onze bereikbaarheid maximaal en houden onze infrastructuurvoorzieningen vanwege de veiligheid in optimale conditie. 

Het beleid voor het onderhouden van infrastructuur is opgenomen in de door Provinciale Staten op 14 februari 2020 vastgestelde ‘Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Provincie Limburg 2020’.  Dit kader handhaaft het voorzieningenniveau van de provinciale wegen met kwaliteitsniveau ‘BASIS’. Met dit kwaliteitsniveau is een goed functionerend provinciaal (wegen)netwerk geborgd en is het risico op het ontstaan van achterstallig onderhoud beheersbaar.

Binnen dit kader heeft de Provincie zorg gedragen voor het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur en een gedeelte van de railinfrastructuur nodig voor de exploitatie van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). De Provincie is eigenaar van infrastructuur bestaande uit globaal 450 km weg  (inclusief naastgelegen voorzieningen) en de railinfrastructuur ZLSM en is wettelijk verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en rehabiliteren hiervan.

Daarnaast is het beheer en onderhoud daar waar mogelijk gecombineerd met andere provinciale programma's en heeft dit geleid tot aanpassingen aan de provinciale infrastructuur, de reconstructies.  Het beheer en onderhoud en de reconstructies zijn opgenomen in het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg 2023 – 2027 (IPML).

Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur

Terug naar navigatie - Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur

Daar waar nieuwe infrastructuur is gerealiseerd of infrastructuur is aangepast, markeert de ingebruikname het punt waarbij overdracht aan de beheerder aan de orde is. De kosten voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur worden op het moment van ingebruikname ten laste gebracht van de provinciale begroting. In onderstaande tabel zijn deze projecten opgenomen, met jaar van oplevering.  

Tabel 3.1 Oplevering projecten
Nr. IPML Wegnummer Naam Project Periode
B5 N270 Eindhoven-Well N270 Koninginnebrug 2027
B25 N280 Weert-Roermond N280 rehabilitatie versterken wegvak (11.9 t/m 16,27) wegvak Horn 2024
B31 N293 Roermond-Posterholt N293 Vervangen kunstwerk Roerbrug 2023
B48 N281 Nijswiller-Hoensbroek N281 Rehabilitatie 4-baans gedeelte gem. Heerlen (fundering en verharding, km 22- 32) 2024/2025
B58 N278 Maastricht-Vaals N278 Vervangen kunstwerk Fommestraat 2024
W1 N271 Venlo-Nijmegen N271 Rehabilitatie Fietspad onderhoud Plasmolen-Mook 2024
W4 N271 Venlo-Nijmegen N271 Aanleg rotonde Well (Wezerweg) incl. tijdelijke VRI 2024
W7 N270 Eindhoven-Well N270 VIA Venray projecten (incl. afrit Deurnseweg) fase 1a 2025
W19 N266-N275 Nederweert-Helmond N266-N275 Nederweert 2026
W20 N273 Ittervoort-Venlo N273 kom Neer 2027
W24 N280 Weert-Roermond N280 Deelproject West-Leudal (incl. reconstructie aansluiting N280/N279 rotonde en carpoolplaats Kelpen) 2027
W37 N297 N276 Born - Millen Brunssum - St Joost Gebiedsontwikkeling Randweg VDL Nedcar on hold
W59 N595 Valkenburg-Wittem N595 fietspaden Wittemer Allee 2025
W60 N598 De Hut-De Plank N598 P 246 De Hut - De Plank - fietspad fase 1 2025

Financiële consequenties voor de begroting

Terug naar navigatie - Financiële consequenties voor de begroting

Financiële consequenties van beheerplannen en de planning uit het IPML zijn vertaald in de begroting. Onderstaande tabellen (3.2 en 3.3) geven inzicht in de gerealiseerde exploitatiekosten en investeringen van het beheer- en onderhoud aan het provinciale wegennet  2023. De financiële gevolgen van de investeringen komen terug in de exploitatie in de vorm van kapitaallasten (afschrijvingen).  

Tabel 3.2 Exploitatiebudget (bedragen € x 1.000)
Omschrijving Begroting 2023 Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Exploitatielasten * 20.851 21.283 21.373 21.191 21.191
* Incl. steunpunten wegen.

Investeringen in weginfra

Terug naar navigatie - Investeringen in weginfra

Onderstaande tabel geeft inzicht in  de stand van zaken ultimo 2023.

Tabel 3.3 Rehabilitatie projecten en vervangingsinvestering wegmeubilair (bedragen € x 1.000)
Omschrijving Realisatie Realisatie Beschikbaar restantkrediet
2022 2023
Rehabilitatie projecten 14.099 18.918 185.328
Kunstwerken 1771 2.263 10.812
Vervangingsinvesteringen (incl. OMOP verhardingen) 7.879 13.683 3.048
Totaal 23.749 34.864 199.189

Investeringen in weginfra

Terug naar navigatie - Investeringen in weginfra

De verschillen in investeringskredieten (zie tabel 3.3) worden veroorzaakt door verschuivingen in de uitvoering. De investeringskredieten in de begroting 2023 en bijhorende meerjarenraming zijn gebaseerd op een vast bedrag dat geen rekening houdt met verschuivingen. De projecten zijn gefinancierd uit reguliere wegensectormiddelen van 2023, maar ook uit voorliggende dienstjaren. Genoemde bruto bedragen in tabel 3.4 hebben hierop betrekking.

Tabel 3.4. Overzicht realisatie rehabilitatie projecten 2023 (bedragen € x 1.000)
Nr. IPML Wegnummer Naam Werkzaamheden Bruto bedrag investering Resterend beschikbaar krediet
B5 N270 Eindhoven-Well N270 Koninginnebrug 129 5.064
B25 N280 Weert-Roermond N280 rehabilitatie versterken wegvak (11.9 t/m 16,27) wegvak Horn 1.426 410
B31 N293 Roermond-Posterholt N293 Vervangen kunstwerk Roerbrug 1.226 452
B48 N281 Nijswiller-Hoensbroek N281 Rehabilitatie 4-baans gedeelte gem. Heerlen (fundering en verharding, km 22- 32) 5.153 17.063
B58 N278 Maastricht-Vaals N278 Vervangen kunstwerk Fommestraat 874 3.728
W1 N271 Venlo-Nijmegen N271 Rehabilitatie Fietspad onderhoud Plasmolen-Mook 8.089 1.704
W4 N271 Venlo-Nijmegen N271 Aanleg rotonde Well (Wezerweg) incl. tijdelijke VRI 830 843
W7 N270 Eindhoven-Well N270 VIA Venray projecten (incl. afrit Deurnseweg) 741 20.329
W19 N266-N275 Nederweert-Helmond N266-N275 Nederweert 611 16.582
W20 N273 Ittervoort-Venlo N273 kom Neer 0 9.570
W24 N280 Weert-Roermond N280 Deelproject West-Leudal (incl. reconstructie aansluiting N280/N279 rotonde en carpoolplaats Kelpen) 1.482 85.159
W37 N297 N276 Born - Millen Brunssum - St Joost Gebiedsontwikkeling Randweg VDL Nedcar 1.702 72.132
W45 Ntb Nieuw wegvak Randweg Abdissenbosch 19 6.636
W59 N595 Valkenburg-Wittem N595 Wittemer Allee 60 18.360
W60 N598 De Hut-De Plank N598 De Hut - De Plank 34 18.497
Totaal 22.376 276.529

Gebouwen

Terug naar navigatie - Gebouwen

De provincie Limburg heeft 13 gebouwen of opstallen in eigendom. Dit zijn:

  • het Gouvernement aan de Maas;
  • drie steunpunten voor provinciale wegen (Hulsberg,  Sittard en Nederweert);
  • drie provinciale musea (Bonnefantenmuseum Maastricht, Limburgs Museum Venlo en het Discovery museum Kerkrade);
  • kasteel Groot Buggenum te Grathem; 
  • cargoloods Oost Maastricht-Airport;
  • stationsgebouw met loods, werkplaats, watertoren en seinhuisjes van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Simpelveld.

Het Gouvernement en de steunpunten worden gebruikt voor de huisvesting van (provinciale) medewerkers, de overige  gebouwen worden verhuurd aan de betreffende stichtingen die het gebouw gebruiken. 

Beleid

Kwalitatief goed onderhoud is belangrijk voor de representativiteit, maar ook voor de functionaliteit en dus ook voor de uitvoering van de provinciale programma’s. Het doel is het waarborgen van het vastgestelde onderhoudsniveau (representativiteit en functionaliteit) van alle provinciale gebouwen. Van alle gebouwen zijn Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld die als basis dienen voor de inrichting van de voorziening groot onderhoud provinciale gebouwen

Op basis van deze plannen wordt de representativiteit en functionaliteit van de gebouwen geborgd en duurzaam gefinancierd. Tevens wordt voldaan aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) van het Ministerie Binnenlandse Zaken en de voorwaarden van de accountant.

Verduurzaming gebouwen

De gebouwen zijn in de afgelopen jaren op diverse gebieden verduurzaamd en hebben nagenoeg allen het energielabel A, voor de kantoorruimten is de minimale eis energielabel C. Voor de monumentale gebouwen zal maatwerk worden toegepast. Bij natuurlijke vervangingsmomenten van installaties worden energiezuinige alternatieven toegepast. Het vervangen van de TL-verlichting door Led-verlichting is in alle gebouwen gestart.

In het kader van de Provinciale energiestrategie (PES) is onderzocht of het mogelijk is om op de beschikbare gebouwde omgeving PV-panelen aan te brengen. In het kader van de voorbeeldfunctie, wordt alleen duurzaam opgewekte energie ingekocht en is onze bedrijfsvoering duurzaam en circulair.

Uitgevoerde plannen in 2023

  • De herinspectie van de (bouw)elementen hebben in Q3 en Q4 2023 plaatsgevonden en zijn de grondslag voor de herziening van het MJOP en de re-allokering van gelden binnen de voorziening groot onderhoud provinciale gebouwen. Deze plannen worden ter besluitvorming in 2024 voorgelegd;
  • Aan de hand van de routekaart verduurzaming provinciaal maatschappelijk vastgoed van het IPO zijn plannen voor  de verdere verduurzaming per gebouw uitgezet. Opdrachten voor het opstellen van de rapporten zijn gegeven en de gebouwen en installaties zijn fysiek onderzocht. Deze rapporten worden ter besluitvorming voorgelegd en maken onderdeel uit van het Duurzaamheidsplan;
  • Aanbrengen van PV-panelen op gebouwde omgeving, waar de capaciteit van het openbare elektranet dit toelaat, is gestart. Bij alle voorgenomen locaties is op grond van netcongestie geen of beperkte teruglevering toegestaan. De plannen zijn hierop aangepast.
  • Er is uitvoering gegeven aan de activiteiten in het MJOP.