62.937 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

1. Regionale economie

1. Regionale economie

62.937 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Regionale economie

Terug naar navigatie - Regionale economie

Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor regionaal economisch beleid. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincie Limburg ontwikkelt daartoe doorlopend eigen beleid en neemt deel aan het LIOF als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Het economisch beleid was in de periode 2019-2023 met name gericht op het stimuleren van innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en sterke sectoren in Limburg zoals agri, logistiek en toerisme. Met behulp van Europese structuurfondsen investeerde en investeert de Provincie in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen. In Limburg zijn er de Brightlands campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo. Ondernemers, onderzoekers en overheden werken hier samen aan de producten en diensten van morgen. De Provincie Limburg is als investeerder, lobbyist en verbinder betrokken bij de Brightlands Campussen. Onze missiegedreven economische agenda en onze regionale innovatiestrategie (RIS3) hebben het perspectief geboden om vanuit de toenemende innovatiekracht van onze Brightlands Campussen te bewegen naar duurzame economische groei. De weerbaarheid en wendbaarheid van de regionale economie versterken door vanuit onze innovatiekracht in te spelen op de transities in de samenleving. Onze missies  ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’ zijn de drivers geweest achter ons beleid in de afgelopen periode.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

Terug naar navigatie - 1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

Limburg heeft in de periode 2019-2023 gestreefd naar een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie. Een economie, die bestendig is geëquipeerd voor de vestiging en groei van nieuwe en bestaande ondernemingen. In het Missiegedreven Economisch Beleidskader hebben wij een visie voor een gezonde Limburgse economie op de middellange termijn gepresenteerd. In de kern beoogt het kader om het aanpassingsvermogen van de regionale economie te versterken op veranderingen die steeds sneller op ons afkomen (transities). Kortom: we hebben ingezet op de vergroting van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze economie. En dat hebben we gedaan met twee maatschappelijke missies als stip op de horizon. Onze missies: ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’ bepaalden onze koers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

Terug naar navigatie - 1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

In 2023 hebben we gestreefd naar een sterke Limburgse kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is. Wij hebben ingezet op innovatie, de verbinding tussen de Brightlands campussen en actoren in de sociaaleconomische structuur van Limburg zoals het MKB en onderwijs en tussen de Brightlands campussen onderling gericht op de maatschappelijke opgaven van de landbouw-, gezondheids- en energietransitie. Via de LIOF programma's en communities hebben we de ondernemers bereikt en ondersteunden we hen bij het maken van bedrijfskeuzes.

De belangrijkste prestatie-indicatoren:

Indicator

Startwaarde

01-01-2023

Eindwaarde 

31-12-2023

Streefwaarde Jaar

Toerisme en recreatie: aantal bedrijven dat ondersteund is bij het maken van een plan van aanpak om de vitaliteit van hun bedrijf te vergroten:

0 0 15 2023
Landbouw: Aantal ondersteunde / gecoachte ondernemers agrifoodondernemers in maken van bedrijfskeuzes en vraagarticulatie 672 850 800 2023

Toelichting indicatoren

Toerisme en recreatie: in de afgelopen beleidsperiode is door een onafhankelijke vitaliteitsmanager, ingehuurd door de gemeenten in Limburg (gesubsidieerd door de Provincie Limburg), contact opgenomen met bedrijven in de toeristische sector in Noord-  en Zuid-Limburg.  Aangeboden is een gesprek over het vergroten van de vitaliteit van hun bedrijf aan de hand van een aantal instrumenten.  In 2022 is de streefwaarde van 15 bedrijven, die na afloop van het gesprek gestart zijn met een plan van aanpak, reeds gehaald.  Resultaten daarvan zijn reeds in eerdere jaren gerapporteerd. Halverwege 2023 is het vitaliteitsproject ook in gemeenten in Midden-Limburg opgestart. Hiervan worden resultaten in 2024 verwacht. 

Landbouw: 2023 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de uitvoering van LPLG. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de keukentafelgesprekken die gevoerd worden in het kader van het toekomstperspectief van de boer. Vanwege de vele onzekerheden die er nog zijn rondom de uitvoering én de beschikbaarheid van middelen is deze uitvoering nog niet op gang gekomen. De eerste pilots zullen in 2024 van start gaan.

Via de subsidie aan stichting NIL is in 2023 gestart met het uitrollen van het actieplan Natuurinclusieve landbouw Limburg.

In 2023 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd t.b.v. het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarbij ondernemers zijn meegenomen in de opzet en uitvoering van het GLB-NSP (Nationaal Strategisch Plan).

Via het LIOF zijn in 2023 agrarisch ondernemers en agrarische periferie ondersteund middels het programma Limburg Toekomstbestendig. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

Terug naar navigatie - 1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat is noodzakelijk voor de sterke economische regio die Limburg wil zijn. En het is belangrijk om de grote economische en maatschappelijke transitieopgaven te kunnen realiseren. Dat zijn circulaire economie, energie, voeding, gezondheid en digitalisering. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers hebben te maken gekregen en nog steeds met steeds snellere veranderingen die deze transitieopgaven teweeg brengen. Er veranderen of verdwijnen bestaande banen, maar er ontstaan ook nieuwe banen.  We hebben gestreefd naar het te gelde maken van kennis. Hiervoor hebben wij een goede wisselwerking tussen het wetenschappelijk en het (hoger) beroepsonderwijs en het bedrijfsleven (MKB) in Limburg gestimuleerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma Regionale economie van € 20,33 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 48,16 mln. en dit is € 44,69 mln. lager dan de bijgestelde begroting. 

De achterblijvende realisatie van de lasten houdt verband met € 25,76 mln. lagere baten, respectievelijk minder onttrekking uit de reserves van € 3,81 mln.

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

De kapitaallasten zijn € 4,63 mln. hoger dan begroot. Deze hebben betrekking op duurzame waardeverminderingen van financieel vaste activa en worden volledig gedekt uit de daarvoor bestemde risicoreserve Financieel Instrumentarium Sturing in Samenwerking. In  de provinciale jaarrekening is dit toegelicht.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 5.997 8.670 5.736 2.933
112 MKB, logistiek en industrie 4.116 29.106 8.051 21.055
113 Brightlands Kennis/As 870 8.001 3.479 4.522
114 Maastricht Aachen Airport 15.107 5.995 5.878 116
121 Toerisme en recreatie 2.099 3.243 1.316 1.927
122 Innovatieve landbouw 805 8.689 7.113 1.577
123 Regiodeal Noord-Limburg 8.701 21.110 4.384 16.726
131 Arbeidsmarkt 1.081 1.210 1.118 91
132 Onderwijs 785 967 813 154
190 Personele lasten programma regionale economie 5.299 5.299 5.082 218
191 Kapitaallasten programma regionale economie 315 565 5.192 -4.626
Totaal 1 Regionale economie 45.176 92.854 48.162 44.693
Totaal Lasten 45.176 92.854 48.162 44.693
Baten
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 0 23.552 5.000 18.551
113 Brightlands Kennis/As 0 1.435 3.473 -2.038
114 Maastricht Aachen Airport 955 555 3.849 -3.294
121 Toerisme en recreatie 0 12 12 0
122 Innovatieve landbouw 0 40 60 -20
123 Regiodeal Noord-Limburg 6.606 15.909 3.350 12.559
131 Arbeidsmarkt 372 372 372 0
Totaal 1 Regionale economie 7.932 41.873 16.115 25.758
Totaal Baten 7.932 41.873 16.115 25.758
Saldo van baten en lasten -37.244 -50.981 -32.047 -18.934
Stortingen
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 0 0 939 -939
113 Brightlands Kennis/As 2.765 7.001 7.160 -160
114 Maastricht Aachen Airport 4.598 5.360 6.676 -1.316
131 Arbeidsmarkt 0 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 7.363 12.361 14.776 -2.415
Totaal Stortingen 7.363 12.361 14.776 -2.415
Onttrekkingen
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 0 37 37 0
112 MKB, logistiek en industrie 1.560 1.560 740 820
113 Brightlands Kennis/As 0 2.026 6.652 -4.626
114 Maastricht Aachen Airport 3.648 3.925 3.925 0
Totaal 1 Regionale economie 5.208 7.548 11.354 -3.806
Totaal Onttrekkingen 5.208 7.548 11.354 -3.806
Saldo mutatie reserves -2.155 -4.813 -3.422 -1.392

Verbonden partijen inzake regionale economie

Terug naar navigatie - Verbonden partijen inzake regionale economie

LIOF, MKB-L en LBDF vervullen gezamenlijk de financieringsfunctie gericht op stimulering van bedrijfsinvesteringen, start-ups en doorontwikkeling van het MKB. Elk van deze verbonden partijen is gericht op een specifieke doelgroep. 

De drie venture fondsen CV, BVP fonds IV en BAF dienen als financieringsinstrument voor start-ups en scale-ups op de Brightlands campussen.

LHB B.V. draagt bij aan de opwaardering van de Limburgse bedrijventerreinen.

LDAVM C.V. en de daaraan gelieerde entiteiten richten zich specifiek op de ontwikkeling van het bedrijventerrein aangrenzend aan Maastricht Aachen Airport. HBLM en N.V. ALTMAA dragen bij aan de beoogde groei van het exportvolume in Limburg middels de exploitatie van de luchthaven Maastricht Aachen Airport.

De Brightlands Chemelot Campus en entiteiten beogen een versterking van de sector Chemie en materialen door de investeringen in vastgoed en innovatie ontwikkelingen op de campus. De Brightlands Maastricht Health Campus zet in op de doorontwikkeling van de sector life sciences. De Brightlands Campus Greenport Venlo in samenhang met het plan van aanpak GPV versterken de sector Tuinbouw en Agrofood. De Brightlands Smart Services Campus en entiteiten CMD en CHV focussen gezamenlijk met het instituut BISS op de sector Smart Services.