Status activiteiten

Begrotingswijziging 2024

Begrotingswijziging 2024

Status activiteiten

3e begrotingswijziging 2024

Terug naar navigatie - 3e begrotingswijziging 2024

In deze begrotingswijziging zijn alle overboekingsvoorstellen van de Jaarstukken 2023 opgenomen. Ook de bestemming van het resultaat 2023 is hierin verwerkt.
De overboekingsvoorstellen hebben een generieke grondslag. De resterende middelen 2023 zijn nodig om bestaand beleid te continueren en om lopende verplichtingen te kunnen voldoen in 2024 en verder. Inhoudelijk zijn deze toegelicht in de vorige paragraaf.

Het totaal aan overboekingsvoorstellen 2024-2027 incl. resultaatbestemming bedraagt € 245,55 mln., waarvan € 24,04 mln. bijdragen aan de taakstelling.  Daarnaast is ook de dekking uit programmabaten € 88,22 mln.,  bestemmingsreserves  € 47,19 mln.  en algemene reserve jaarresultaat 2023 € 110,14 mln. in deze wijziging meegenomen. Het begrotingsresultaat 2024 en verder wordt hiermee niet beïnvloed.  

Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1 Perspectief voor het landelijk gebied 78.464 0 0 0
2 Samen leven en bestaanszekerheid 4.070 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie 33.661 0 0 0
4 Nieuwe energie en leefmilieu 7.659 0 0 0
5 Leefbare steden en dorpen 12.950 0 0 0
6 Cultuur en erfgoed voor iedereen 14.718 265 149 226
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 27.047 2.500 0 6.500
8 Provincie midden in de samenleving 21.326 0 0 0
9 Financiën en overhead 17.298 10.000 4.036 0
Totaal Lasten 217.195 12.765 4.185 6.726
Baten
1 Perspectief voor het landelijk gebied 42.845 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie 18.530 0 0 0
4 Nieuwe energie en leefmilieu 4.046 0 0 0
5 Leefbare steden en dorpen 1.134 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 9.103 0 0 0
8 Provincie midden in de samenleving 12.559 0 0 0
Totaal Baten 88.217 0 0 0
Saldo van baten en lasten -128.978 -12.765 -4.185 -6.726
Stortingen
8 Provincie midden in de samenleving 1.083 0 0 0
9 Financiën en overhead 3.600 0 0 0
Totaal Stortingen 4.683 0 0 0
Onttrekkingen
1 Perspectief voor het landelijk gebied 23.083 0 0 0
3 Werken aan de toekomstige economie 1.070 0 0 0
7 Een bereikbaar en toegankelijk Limburg 16.542 2.500 0 6.500
8 Provincie midden in de samenleving 2.833 0 0 0
9 Financiën en overhead 90.133 10.265 4.185 226
Totaal Onttrekkingen 133.660 12.765 4.185 6.726
Saldo mutatie reserves 128.978 12.765 4.185 6.726