168.916 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

8. Financiën en overhead

8. Financiën en overhead

168.916 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Financiën en overhead

Terug naar navigatie - Financiën en overhead

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. 

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma Financiën en overhead van € 11,48 mln. 

Enerzijds bedragen de gerealiseerde lasten € 43,29 mln. en dit is € 8,18 mln. lager dan de bijgestelde begroting. De gerealiseerde baten zijn € 8,33 mln. hoger dan de begroting 2023. Deze afwijkingen zijn voordelig t.o.v. het jaarresultaat.

Anderzijds is er een nadelig verschil van € 4,95 mln. door extra storting in de risicoreserve Financieel instrumentarium SiS.

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende posten zijn toegelicht onder de tabel.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20.019 20.502 19.797 705
824 Reservering nieuw beleid 12.634 0 0 0
825 Rente 1.083 1.369 1.101 268
826 Stelposten en overige financiën 7.974 -9.937 -12.328 2.391
827 Onvoorziene uitgaven 2.500 691 0 691
890 Personele lasten programma financiën en overhead 34.045 36.166 32.041 4.125
891 Kapitaallasten programma financiën en overhead 2.691 2.676 2.676 0
Totaal 8 Financiën en overhead 80.946 51.467 43.288 8.179
Totaal Lasten 80.946 51.467 43.288 8.179
Baten
8 Financiën en overhead
811 Overhead 285 285 1.372 -1.087
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.686 115.457 115.365 92
822 Provinciefonds 220.958 228.666 228.593 72
823 Dividenden 5.800 31.587 31.589 -1
824 Reservering nieuw beleid 0 0 0 0
825 Rente 21.477 27.018 34.066 -7.048
826 Stelposten en overige financiën 0 0 362 -362
Totaal 8 Financiën en overhead 364.206 403.014 411.348 -8.334
Totaal Baten 364.206 403.014 411.348 -8.334
Saldo van baten en lasten 283.260 351.547 368.060 -16.513
Stortingen
8 Financiën en overhead
811 Overhead 0 89 360 -271
824 Reservering nieuw beleid 1.525 1.525 1.525 0
826 Stelposten en overige financiën 31.794 119.061 123.744 -4.683
827 Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 33.319 120.675 125.629 -4.954
Totaal Stortingen 33.319 120.675 125.629 -4.954
Onttrekkingen
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20 989 913 75
824 Reservering nieuw beleid 21.500 21.500 21.500 0
826 Stelposten en overige financiën 52.375 153.124 153.124 0
Totaal 8 Financiën en overhead 73.895 175.613 175.537 75
Totaal Onttrekkingen 73.895 175.613 175.537 75
Saldo mutatie reserves 40.576 54.938 49.908 5.029

Toelichting op de belangrijkste posten

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste posten

Overhead

Op het product overhead is een voordelig verschil ontstaan in het resultaat van € 1,79 mln. Dit voordeel betreft het verschil tussen de ingeschatte begroting van de kosten en de daadwerkelijke uitgaven van diverse posten met betrekking tot huisvesting, communicatie, facilitaire diensten, financiën, etc. Hiervan wordt € 0,93 mln. overgeboekt naar 2024.  Het restant van € 0,86 mln. valt vrij ten gunste van het resultaat. 

Provinciefonds

Ten opzichte van de begroting is een klein nadelig verschil ontstaan. Dit is het gevolg van de decembercirculaire 2023 waarin een correctie heeft plaatsgevonden.  Provinciale Staten zijn hier op 23 januari 2024 middels een informerend stuk over geïnformeerd. De gevolgen van deze circulaire zijn in verband met de late verschijningsdatum niet in de begroting 2023 verwerkt. 

Opcenten MRB

De Belastingdienst verstrekt jaarlijks een gewichtsuitdraai van het Limburgse wagenpark bestaande uit overzichten met de aantallen personenauto's en motoren, onderverdeeld naar gewichtsklasse en soort brandstof. Aan de hand van de gewichtsuitdraai opgesteld naar de situatie van 1 juli 2023 zijn de begrote opbrengsten aan provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting 2023 bij de Najaarsnota 2023 bijgesteld. Het uitgangspunt voor de Provincie is immers dat de begrotingen zo realistisch mogelijk zijn. Uiteindelijk is op realisatiebasis € 0,09 mln. minder ontvangen dan begroot.

Rente

Op deze post resteert een voordelig verschil van € 7,32 mln. Dit verschil is o.a. te verklaren door de sterke stijging van de rente op de diverse uitstaande posities.   

Stelposten en overige financiën

Op deze post  resteert per saldo € 2,74 mln. Dit heeft een voordelig resultaateffect. Dit bedrag is opgebouwd uit:

  • afrekening voorgaande dienstjaren € 12,2 mln.;
  • GLB/SNP voorjaarsnota 2022 € 2,37 mln.;
  • verbeurde dwangsommen € 0,01 mln.;
  • taakstelling coalitieakkoord - € 10 mln.;
  • onderuitputting algemeen - € 1,4 mln.;
  • dotatie vrijval voorziening dubieuze debiteuren - € 0,43 mln.

Onvoorziene uitgaven

Op de post onvoorziene uitgaven resteert een voordelig verschil van € 0,69 mln.

Verbonden partijen financiën en overhead

Terug naar navigatie - Verbonden partijen financiën en overhead

De deelnemingen voortvloeiend uit de verkoop van Essent worden aangehouden ter afronding van dit proces, met uitzondering van Enexis. Middels het aandeelhouderschap in Enexis wordt gestuurd op duurzaam beleid en stabiele dividendinkomsten.

De NWB en BNG zijn van belang in relatie tot de gemeentelijke financiering. Het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen is ingericht ter financiering van de eeuwigdurende nazorg van voormalige stortplaatsen.