Status activiteiten

Overboekingen naar 2024 e.v.

Overboekingen naar 2024 e.v.

Status activiteiten

Kader overboekingsvoorstellen

Terug naar navigatie - Kader overboekingsvoorstellen

De middelen die worden overgeboekt naar de begroting 2024 e.v.  voldoen aan één of meerdere van de volgende criteria:
•    een goede onderbouwing inclusief eventueel reeds genomen GS/ PS – besluiten. Het betreft dan financieel-technische aanpassingen van de fasering van uitgaven waarbij de verwachte uitgaven onderbouwd moeten worden. Het is niet de bedoeling om ruimte over te boeken, waarvan de bestedingen niet concreet zijn;
•    begrotingsposten met een aantoonbare wettelijke c.q. contractuele verplichting dan wel projecten met een meerjarige looptijd;
•    structurele budgetten waarbij er aantoonbare/ onvermijdbare lasten zijn als gevolg van een onderliggend GS-besluit/contract/ geplaatste order;
•    doorlopende subsidieregelingen.

Aanvullend op bovenstaande zitten ook procesmiddelen van bestaand beleid rondom bijvoorbeeld de campussen in de overboekingsvoorstellen. Dit in lijn met voorgaande jaren en om te voorkomen dat er dan opnieuw besluitvorming over aanvraag van dergelijke middelen moet plaatsvinden. 

Samenvatting voorstellen

Terug naar navigatie - Samenvatting voorstellen

Het totaal van de overboekingsvoorstellen en de verwerking van de bestemming van het resultaat 2023 bedraagt € 245,55 mln., waarvan € 24,04 mln. bijdrage aan de taakstelling.

Het totaal van de overboekingen van de programmamiddelen  bedraagt € 212,59 mln. De meeste overboekingsvoorstellen betreffen financieel-technische aanpassingen van de fasering van de uitgaven, met name meerjarige projecten, subsidieregelingen en beleidskaders. Bijna 64% van de doorgeschoven programmalasten wordt gedekt door programmabaten of bestemmingsreserves. 
Van het totaalbedrag van de overboekingen wordt € 77,17 mln. via het resultaat overgeboekt naar begroting 2024 en verder. Het genoemde bedrag wordt als ‘bestemming resultaat 2023’ voor het jaar 2024 e.v. aan de egaliserende algemene reserve toegevoegd. Dit is grafisch samengevat:

 

Toelichting per programma

Terug naar navigatie - Toelichting per programma

In lijn met de vigerende Financiële verordening en het budgetrecht van PS zijn de overboekingsvoorstellen per programma, conform de begrotingsstructuur 2024  gepresenteerd en toegelicht. De begrotingsstructuur 2024 wijkt af ten opzichten van de begrotingsstructuur 2023, zoals in dit jaarverslag is gepresenteerd. De toelichting is in miljoenen vanwege het leesgemak. Er kan hierbij sprake zijn van kleine afrondingsverschillen.

 

Programma 1: Perspectief voor het landelijk gebied

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 75,96 mln. aan lasten over te boeken naar 2024. Dit heeft betrekking op:  

Natuur, biodiversiteit en fauna
•    Restant budget ANLb door openbreken beschikking 2020-2025, wordt ingezet ter dekking van 6 jarige beschikking 2023-2028 € 2,17 mln.;
•    SPUK natuur Boscompensatie € 1,81 mln.;  
•    Restant subsidieplafond soorten, regeling staat open tot 31-12-2024 € 0,45 mln.;
•    Restant ter afwikkeling liggende subsidieaanvragen invasieve exoten € 0,29 mln.;
•    Diversen € 0,21 mln.

Limburgs programma Landelijk Gebied 
•    Nog te betalen subsidies aan TBO's inzake N2000 beheerplan maatregelen € 16,44 mln.;
•    Nog te betalen subsidies aan TBO's inzake SPUK Natuur maatregelen € 13,23 mln.;
•    Nog te beschikken subsidies inzake SPUK Natuur overig € 8,59 mln.;
•    Nog uit te zetten onderzoeken SPUK Natuur € 2,75 mln.;
•    Nog te beschikken subsidies SPUK Versnellingsvoorstellen € 12,02 mln.; 
•    SPUK propositie Heuvelland € 6,75 mln.;
•    Overige uitvoeringskosten € 0,14 mln.

Landschap 
•    Nota landschap verbindt Limburg € 0,39 mln.;
•    Doorloop subsidieregelingen landschapselementen € 1,47 mln.;
•    SOK Maasgaard afronding werkzaamheden € 1,08 mln.
•    SPUK Quick wins bv voedselbossen € 0,78 mln.

Waterbeheer en waterkwaliteit regionaal systeem
•    Restant budget DHZ voor afwikkeling subsidies Natte Natuurparels € 0,65 mln.;
•    Restant DU Grondwaterbeschermingsgebieden € 0,30 mln.;
•    Restant Waterprogramma 2022-2027 € 0,14 mln.

Waterveiligheid Maas
•    MP Voorfinanciering hoogwatermaatregelen € 1,50 mln.;
•    Koploper Oeffelt (MIRT) € 0,45 mln.;
•    Systeemmaatregel Well € 4,00 mln.;
•    Procesmiddelen € 0,36 mln.

 

Programma 2: Samen leven en bestaanszekerheid

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 4,07 mln. aan lasten over te boeken naar 2024. Dit heeft betrekking op:             

 • Fasering diverse meerjarige projectsubsidies € 1,86 mln.;
 • De uitvoering van amendement 50 inzake Behoud middelen voor Limburg Regenboogprovincie, amendement 52  Nederlandse taal en armoede en motie 2697 Toegankelijkheid zorg: € 0,79 mln.;
 • Nog te verlenen subsidies van diverse projecten uitvoeringskader Sociale Agenda 2020-2023 in 2024: € 0,39 mln.;
 • Nog te verlenen subsidies van diverse projecten beleidsbrief integratie in 2024: € 0,25 mln.;
 • Nog te verlenen subsidies van diverse projecten ten behoeve van Sport in 2024: € 0,35 mln.;
 • Participatieregeling € 0,35 mln.;
 • Overig: € 0,08 mln.


Programma 3: Werken aan een toekomstbestendige economie

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 33,66 mln. aan lasten inclusief bijbehorende dekking over te boeken naar 2024. Dit heeft betrekking op:    

 • Procesmiddelen Einstein Telescoop: € 1,92 mln.;
 • Fasering meerjarige projectsubsidies: € 3,73 mln. (inclusief dekking reserve aandelentransitie LIOF € 1,07 mln.);
 • Gebiedsontwikkeling Chemelot: € 0,21 mln.;
 • SPUK omzetderving watersnood 2021: € 18,52 mln. (inclusief dekking rijksbijdrage € 18,52 mln.);
 • Doorlopende opdrachten inzake Brightlandsoffice en branding: € 0,17 mln.;
 • University College: € 2,70 mln.;
 • MAA: Vortex schade: € 0,13 mln.;
 • Nog te verlenen subsidies in 2024 inzake Circulaire economie: € 0,96 mln.;
 • Nog te verlenen subsidies in 2024 inzake Brightlandsprojecten: € 0,60 mln.;
 • Nog af te verlenen subsidies in 2024 inzake Toerisme en Recreatie € 0,26 mln.;
 • Europese cofinanciering en procesmiddelen voor proposities aanvragen Flagships € 1,92 mln.;
 • Land- en tuinbouw € 2,15 mln.;
 • Overig: € 0,40 mln.


Programma 4: Nieuwe energie en leefmilieu

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 7,66 mln. aan lasten inclusief bijbehorende dekking over te boeken naar 2024. Dit heeft betrekking op:    

 • Provinciale Energie Strategie deel 2: € 0,73 mln.;
 • Afronden aanvragen subsidieregelingen “Energie”: € 0,52 mln.;
 • Diverse SPUKs (incl.  de baten): € 4,02 mln.;
 • OPZuid  energieopslag en –omzetting: € 1,63 mln.;
 • Uitvoering Klimaatakkoord: € 0,43 mln.;
 • Verbetering leefomgeving: € 0,11 mln.;
 • Overige: € 0,22 mln.

 

Programma 5: Leefbare steden en dorpen

Binnen dit programma wordt voorgesteld om € 12,95 mln. aan lasten inclusief bijbehorende dekking over te boeken naar 2024. Dit heeft betrekking op:

 • Subsidieregels stimulering wonen 2020-2023: € 0,50 mln.;
 • Samenwerkingsagenda KLC Vaals: € 0,27 mln.;
 • Samenwerkingsagenda KLC Landgraaf: € 0,54 mln.;
 • Samenwerkingsagenda KLC Beekdalen: € 1,90 mln.;
 • Samenwerkingsagenda KLC Venlo: € 3,00 mln.;
 • Samenwerkingsagenda KLC Heerlen: € 1,00 mln.;
 • Middelen NOVI-gebieden incl. SPUKs: € 0,57 mln.
 • Subsidie ondersteuning woningbouwprojecten: € 0,17 mln.
 • Motie 2786 aanvalsplan Limburgse woningmarkt: € 0,10 mln.;
 • Rijksmiddelen Woondeals (SPUK): € 0,24 mln.;
 • Rijksmiddelen flex inzet ondersteuning woondeals (SPUK): € 0,69 mln.;
 • Cofinanciering SPUK flex woningbouw: € 0,33 mln.;
 • Afvoer grondsanering de Straat Roermond: € 3,21 mln.;
 • Diverse procesmiddelen € 0,43 mln.

 

Programma 6: Cultuur en erfgoed voor iedereen

Binnen het programma Cultuur en erfgoed voor iedereen wordt voorgesteld om € 15,36 mln. aan lasten inclusief bijbehorende dekking over te boeken naar 2024. Dit heeft betrekking op: 

 • Motie 2997 Continuïteit in beleid van Absil c.s., betreft verlengen van subsidieregelingen: € 1,42 mln. ;
 • Afhandeling van subsidieaanvragen, voor diverse andere subsidieregelingen, waarvan de administratieve afhandeling in 2024 plaatsvindt: € 11,10 mln.;
 • Archeologische onderzoeken Maaspark Well (gefaseerd): € 0,90 mln.; 
 • Ontvangen Rijksmiddelen: € 0,19 mln.;
 • Europees Erfgoedlabel: € 1,75 mln.  incl. jongerendebatten  MEP (Model European Parliament) en Euriade (programma 7 in 2023).  Dit betreft het voormalige budget Maastricht Working on Europe fase 3).

 

Programma 7: Een bereikbaar en toegankelijk Limburg

Binnen het programma 7. Een bereikbaar en toegankelijk Limburg wordt voorgesteld om € 36,05 mln. aan lasten, inclusief bijbehorende dekking over te boeken naar 2024 e.v.. Dit heeft betrekking op:    

 • BO MIRT: € 2,01 mln.;
 • Nationale Agenda Laadinfrastructuur: € 0,52 mln.;
 • SmartwayZ: € 7,22 mln. gefaseerd;
 • Bestuursovereenkomst A67-A73 Zaarderheiken: € 2,00 mln. naar 2025;
 • Verkeerseducatiebeleid  € 0,46 mln.;
 • Afhandeling subsidieaanvragen: € 11,00 mln.;
 • Verdere uitrol iVRI- en verkeersveiligheid: € 0,26 mln.;
 • Procesmiddelen verlenging concessie: € 0,35 mln.;
 • Inframaatregelen Weert Hamont: € 4,00 mln. (naar 2027);
 • Europese subsidies Rhombus: € 8,23 mln.


Programma 8: Provincie midden in de samenleving

Voor de uitvoering van programma 8. Provincie midden in de samenleving wordt € 19,58 mln. uitgaven overgeboekt  naar 2024. Dit heeft betrekking op: 

 • Afhandeling regiodeals Noord-Limburg en Parkstad vorige coalitieperiode € 16,73 mln.;
 • Subsidie Center Court voor Gezondheid € 1,36 mln.;
 • Branding € 0,80 mln.;
 • Project Nachtegaal € 0,30 mln.;
 • Gemeentelijke uitvoeringskracht € 0,28 mln.; 
 • DU aanpak weerbaar bestuur € 0,08 mln.;
 • Bevrijdingsdag € 0,02 mln.;
 • Scholing PS € 0,01 mln.

 

Programma 9: Financiën en overhead

Voor de uitvoering van programma 9. Financiën en overhead wordt € 7,29 mln. overgeboekt naar 2024. Dit heeft betrekking op:

 • Personeelskosten € 6,32 mln.;
 • Uitvoeringskosten € 0,97 mln.