Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag & Strategisch kader
    1. Blz. 5 Rekening in één oogopslag
     1. Blz. 6 Rekening 2023 in één oogopslag
     2. Blz. 7 Rekening 2023 in één oogopslag
     3. Blz. 8 Rekening 2023 in één oogopslag
    2. Blz. 9 Strategisch perspectief
     1. Blz. 10 Jaarstukken 2023: afronding bestaand beleid en nieuwe koers
     2. Blz. 11 Het resultaat
     3. Blz. 12 Beleidskaders, doelenbomen, indicatoren en sturen op Kwaliteit, Tijd en Geld
     4. Blz. 13 Doelen en resultaten: meeste kwalitatieve resultaten zijn behaald
     5. Blz. 14 Veel oranje Geld-indicatoren door onderbesteding
    3. Blz. 15 Financieel kader en resultaat 2023
     1. Blz. 16 Inleiding
     2. Blz. 17 Resultaat 2023 en bestemming: de taakstelling heeft prioriteit
     3. Blz. 18 Taakstelling op koers: van € 50 mln. naar ruim € 15,96 mln.
     4. Blz. 19 Meerjarig perspectief: financieel gezond maar druk op meerjarige exploitatieruimte en een toename van risico's
     5. Blz. 20 Structurele exploitatieruimte daalt op termijn
     6. Blz. 21 Eigen vermogen: daling van '23 naar '24 door overboekingen
     7. Blz. 22 Solvabiliteit en schulden: gunstige positie loopt geleidelijk terug
     8. Blz. 23 Nieuwe regels rondom rechtmatigheid: een moeizaam proces
     9. Blz. 24 Aanvullende financiële sturingsmaatregelen zijn nodig
   2. Blz. 25 1. Regionale economie
    1. Blz. 26 Regionale economie
    2. Blz. 27 Onze beleidskaders 2019-2023
    3. Blz. 28 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 29 1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie
      1. Blz. 30 1.1.1. Economische samenwerking, acquisitie en LIOF: netwerken, financiering en groei van bedrijvigheid
      2. Blz. 31 1.1.2. MKB, Logistiek en Industrie: blijvend innoveren, ontwikkelen verdienmodellen en verduurzaming
      3. Blz. 32 1.1.3. Brightlands Kennis/As: versterking economische structuur en vestigingsklimaat
      4. Blz. 33 1.1.4. Maastricht Aachen Airport: duurzame luchthaven met minder ernstig gehinderden
     2. Blz. 34 1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is
      1. Blz. 35 1.2.1. Toerisme en recreatie: innovatieondersteuning
      2. Blz. 36 1.2.2. Innovatieve landbouw: circulair, versterking marktpositie en grensoverschrijdend verbinden
      3. Blz. 37 1.2.3. Regiodeal en investeringsagenda Noord-Limburg: impuls brede welvaart
     3. Blz. 38 1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers
      1. Blz. 39 1.3.1. Arbeidsmarkt: Loopbaanontwikkeling en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling
      2. Blz. 40 1.3.2. Onderwijs: kwalitatief goed, breed, toekomstbestendig en Euregionaal
    4. Blz. 41 Wat heeft het ons gekost?
    5. Blz. 42 Verbonden partijen inzake regionale economie
   3. Blz. 43 2. Cultuur en maatschappij
    1. Blz. 44 Cultuur en maatschappij
    2. Blz. 45 Onze beleidskaders
    3. Blz. 46 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 47 2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren
      1. Blz. 48 2.1.1. Sociale agenda en Zorg: inlopen van de gezondheidsachterstanden
      2. Blz. 49 2.1.2. Veiligheid: Georganiseerde aanpak tegen ondermijning, preventie en veilige wijken, veilig buitengebied
     2. Blz. 50 2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving
      1. Blz. 51 2.2.1. Cultuur: basisinfrastructuur behouden en versterken
      2. Blz. 52 2.2.2. Erfgoed, Monumenten en Archeologie: instandhouding
     3. Blz. 53 2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen
      1. Blz. 54 2.3.1. Sport: bevordering van sporten en bewegen
    4. Blz. 55 Wat heeft het ons gekost?
   4. Blz. 56 3. Regionale bereikbaarheid en OV
    1. Blz. 57 Regionale bereikbaarheid en OV
    2. Blz. 58 Onze beleidskaders
    3. Blz. 59 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 60 3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen
      1. Blz. 61 3.1.1. Openbaar vervoer en concessiemanagement: de reiziger centraal
      2. Blz. 62 3.1.2. Railagenda: versterken positie spoor als drager van OV
     2. Blz. 63 3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen
      1. Blz. 64 3.2.1. Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen: mensen en goederen veilig en tijdig op hun plek
      2. Blz. 65 3.2.2. Fiets: stijging van het aantal fietskilometers
      3. Blz. 66 3.2.3. Verkeersveiligheid: daling aantal ernstige slachtoffers
      4. Blz. 67 3.2.4. Weginfra: kwaliteit op orde
    4. Blz. 68 Wat heeft het ons gekost?
    5. Blz. 69 Verbonden partijen regionale bereikbaarheid en OV
   5. Blz. 70 4. Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 71 Ruimtelijke ontwikkeling
    2. Blz. 72 Onze beleidskaders
    3. Blz. 73 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 74 4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat
      1. Blz. 75 4.1.1. Stedelijke ontwikkeling: versterking van het vestigings- en leefklimaat
      2. Blz. 76 4.1.2. Kwaliteitsimpuls Limburgse centra: doorstroming en bereikbaarheid van de woningmarkt
      3. Blz. 77 4.1.3. Regiodeal transformatie Parkstad: sociaal-economische structuurversterking
     2. Blz. 78 4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen
      1. Blz. 79 4.2.1. Wonen in Limburg: fundament, versterken en versnellen
     3. Blz. 80 4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied
      1. Blz. 81 4.3.1. Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid: hernieuwde afspraken met gemeenten
     4. Blz. 82 4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei
      1. Blz. 83 4.4.1. Waterveiligheid Maas: versterken van de ruimtelijke kwaliteit en deelname projecten
    4. Blz. 84 Wat heeft het ons gekost?
    5. Blz. 85 Verbonden partijen ruimtelijke ontwikkeling
   6. Blz. 86 5. Milieu, energie en klimaat
    1. Blz. 87 Milieu, energie en klimaat
    2. Blz. 88 Onze beleidskaders
    3. Blz. 89 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 90 5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot
      1. Blz. 91 5.1.1 Energie: een passende mix
      2. Blz. 92 5.1.2 Duurzaamheid en Circulaire economie: bewustwording en innovatie
      3. Blz. 93 5.1.3. Milieu: een veilige en gezonde leefomgeving
      4. Blz. 94 5.1.4. Bodem en ondergrond: duurzaam gebruik
      5. Blz. 95 5.1.5. Vergunningen, toezicht en handhaving: bevoegd gezag en coördinatie RUD
    4. Blz. 96 Wat heeft het ons gekost?
    5. Blz. 97 Verbonden partijen milieu, energie en klimaat
   7. Blz. 98 6. Landelijk gebied
    1. Blz. 99 Landelijk gebied
    2. Blz. 100 Onze beleidskaders
    3. Blz. 101 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 102 6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven
      1. Blz. 103 6.1.1. Natuur: beheer, ontwikkeling, bescherming en een nieuw natuurprogramma 2023-2030
      2. Blz. 104 6.1.2. Stikstof: herstel balans natuur en economie
     2. Blz. 105 6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap
      1. Blz. 106 6.2.1 Landschap: versterking integrale gebiedsontwikkeling
     3. Blz. 107 6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit
      1. Blz. 108 6.3.1. Watersysteem: klimaatbestendig
    4. Blz. 109 Wat heeft het ons gekost?
    5. Blz. 110 Verbonden partijen landelijk gebied
   8. Blz. 111 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 112 Kwaliteit openbaar bestuur
    2. Blz. 113 Wat hebben we bereikt?
     1. Blz. 114 7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.
      1. Blz. 115 7.1.1. Rijks- en veiligheidstaken CdK
      2. Blz. 116 7.1.2. Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie: als partner en als toezichthouder
      3. Blz. 117 7.1.3. Internationalisering en Public Affairs: vernieuwend verbinden over grenzen heen
    3. Blz. 118 Wat heeft het ons gekost?
    4. Blz. 119 Verbonden partijen kwaliteit openbaar bestuur
   9. Blz. 120 8. Financiën en overhead
    1. Blz. 121 Financiën en overhead
    2. Blz. 122 Onze beleidskaders en verordeningen
    3. Blz. 123 Wat heeft het ons gekost?
    4. Blz. 124 Toelichting op de belangrijkste posten
    5. Blz. 125 Verbonden partijen financiën en overhead
  3. Blz. 126 Doorwerking naar 2024-2027
   1. Blz. 127 Overboekingen naar 2024 e.v.
    1. Blz. 128 Kader overboekingsvoorstellen
    2. Blz. 129 Samenvatting voorstellen
    3. Blz. 130 Toelichting per programma
   2. Blz. 131 Begrotingswijziging 2024
    1. Blz. 132 3e begrotingswijziging 2024
  4. Blz. 133 Verplichte paragrafen
   1. Blz. 134 1. § Lokale heffingen
    1. Blz. 135 Inleiding
    2. Blz. 136 Inkomsten uit lokale heffingen
    3. Blz. 137 Beleid ten aanzien van de diverse provinciale heffingen
    4. Blz. 138 Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
    5. Blz. 139 Lokale lastendruk
    6. Blz. 140 Leges in het kader van de Omgevingswet
    7. Blz. 141 Grondwaterheffing
    8. Blz. 142 Ontgrondingenheffing
    9. Blz. 143 Kwijtscheldingsbeleid
    10. Blz. 144 Leges en kostendekkendheid
    11. Blz. 145 Leges in het kader van de Ontgrondingenwet
    12. Blz. 146 Leges in het kader van de Waterwet
    13. Blz. 147 Leges in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
    14. Blz. 148 Leges in het kader van de Wet Natuurbescherming
    15. Blz. 149 Heffing op grond van de Waterwet (belasting krachtens artikel 7.7 Waterwet), de zogenoemde Grondwaterheffing
    16. Blz. 150 Regels en heffingsmaatstaven provinciale heffingen
   2. Blz. 151 2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 152 Inleiding
    2. Blz. 153 Beleid inzake weerstandscapaciteit en risico's
    3. Blz. 154 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
    4. Blz. 155 Risico-inventarisatie
    5. Blz. 156 Risicoprofiel
    6. Blz. 157 Top 4 grootste risico's
    7. Blz. 158 Kengetallen BBV inzake financiële positie
    8. Blz. 159 Netto schuldquote
    9. Blz. 160 Solvabiliteit
    10. Blz. 161 Grondexploitatie
    11. Blz. 162 Structureel exploitatiesaldo
    12. Blz. 163 Opcenten motorrijtuigenbelasting
   3. Blz. 164 3. § Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 165 Inleiding
    2. Blz. 166 Infrastructuur
    3. Blz. 167 Beheer en onderhoud van nieuwe of aangepaste infrastructuur
    4. Blz. 168 Financiële consequenties voor de begroting
    5. Blz. 169 Investeringen in weginfra
    6. Blz. 170 Investeringen in weginfra
    7. Blz. 171 Gebouwen
   4. Blz. 172 4. § Financiering
    1. Blz. 173 Inleiding
    2. Blz. 174 Algemene ontwikkelingen
    3. Blz. 175 Financiering integraal
    4. Blz. 176 Portefeuilleontwikkeling tijdelijk overtollige middelen
    5. Blz. 177 Uitzettingen uit hoofde van het publiek belang
    6. Blz. 178 Opgenomen geldleningen
    7. Blz. 179 Verantwoording wettelijke normen: vlottende schuldpositie
    8. Blz. 180 Verantwoording wettelijke normen - vaste schuldpositie
    9. Blz. 181 Drempelbedrag schatkistbankieren
    10. Blz. 182 EMU-saldo
    11. Blz. 183 Beleidsplan 2023
   5. Blz. 184 5. § Bedrijfsvoering
    1. Blz. 185 Inleiding
    2. Blz. 186 Organisatievisie
    3. Blz. 187 Human resources
    4. Blz. 188 Communicatie en informatievoorziening
    5. Blz. 189 Juridische zaken, inkoop en aanbesteding
    6. Blz. 190 Financiën en subsidies
    7. Blz. 191 Huisvesting en facilitaire zaken
    8. Blz. 192 Rechtmatigheid
   6. Blz. 193 6. § Verbonden partijen
    1. Blz. 194 Inleiding
    2. Blz. 195 Belangrijkste ontwikkelingen in het boekjaar
    3. Blz. 196 Visie en beleidsvoornemen deelnemingen
    4. Blz. 197 Interpretatie
    5. Blz. 198 Regeling Grote Projecten
    6. Blz. 199 Verloopoverzicht boekwaarde per Verbonden Partij
   7. Blz. 200 7. § Grondbeleid
    1. Blz. 201 Inleiding
    2. Blz. 202 Beleid in relatie tot de in de begroting opgenomen programma’s
    3. Blz. 203 Uitvoering van het beleid
    4. Blz. 204 Boekwaarden en verwachte resultaten
    5. Blz. 205 Toelichting op deze projecten
    6. Blz. 206 Risico’s en risicoreserve
   8. Blz. 207 8. § Openbaarheid
    1. Blz. 208 Wet open overheid (Woo)
   9. Blz. 209 9. § Portfoliomanagement
    1. Blz. 210 Portfoliomanagement
    2. Blz. 211 Investeringsportefeuille
    3. Blz. 212 Risicoprofiel
    4. Blz. 213 Risicoreserve
    5. Blz. 214 Portfolio samenstelling
    6. Blz. 215 Rendement
   10. Blz. 216 BBV-indicatoren
    1. Blz. 217 BBV-indicatoren
    2. Blz. 218 Kwaliteit oppervlaktewater
    3. Blz. 219 CO2-emissie (bekende uitstoot gas, elektra, warmte, voertuigbrandstoffen)
    4. Blz. 220 Energieneutraliteit
    5. Blz. 221 Verworven en ingerichte nieuwe natuur
    6. Blz. 222 Beheerde natuur
    7. Blz. 223 Waardering OV
    8. Blz. 224 Bruto regionaal product
    9. Blz. 225 Werkgelegenheid
    10. Blz. 226 Restauratievolume
    11. Blz. 227 Preventief toezicht gemeenten
    12. Blz. 228 Opkomst Provinciale verkiezingen
  5. Blz. 229 Jaarrekening 2023
   1. Blz. 230 Balans per 31-12-2023
    1. Blz. 231 De provinciale balans
    2. Blz. 232 Balans - Activa
    3. Blz. 233 Balans - Passiva
   2. Blz. 234 Toelichting op balans per 31-12-2023
    1. Blz. 235 Vaste activa
     1. Blz. 236 Vaste activa
     2. Blz. 237 Immateriële vaste activa - totaaloverzicht
     3. Blz. 238 Immateriële vaste activa - verloopoverzicht
     4. Blz. 239 Bijdrage Tram Maastricht Hasselt
     5. Blz. 240 Immateriële vaste activa - belangrijkste investeringen in bijdragen aan activa van derden
     6. Blz. 241 Materiële vaste activa - totaaloverzicht
     7. Blz. 242 Materiële vaste activa - investeringen met economisch nut
     8. Blz. 243 Materiële vaste activa - verloopoverzicht investeringen met economisch nut
     9. Blz. 244 Materiële vaste activa - investeringen met maatschappelijk nut
     10. Blz. 245 Materiële vaste activa - verloopoverzicht investeringen met maatschappelijk nut
     11. Blz. 246 Materiële vaste activa - belangrijkste investeringen met maatschappelijk nut
     12. Blz. 247 Materiële vaste activa - in erfpacht uitgegeven gronden
     13. Blz. 248 Financiële vaste activa - verloopoverzicht
     14. Blz. 249 Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in 2023
     15. Blz. 250 Financiële vaste activa - Leningen u/g aan deelnemingen in 2023
     16. Blz. 251 Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen u/g in 2023
    2. Blz. 252 Vlottende activa
     1. Blz. 253 Vlottende activa
     2. Blz. 254 Voorraden - totaaloverzicht
     3. Blz. 255 Voorraden - overige grondvoorraden
     4. Blz. 256 Voorraden - in exploitatie genomen bouwgronden
     5. Blz. 257 Voorraden - onderhanden werk ontwikkelopgave natuur
     6. Blz. 258 Uitzettingen met looptijd < 1 jaar
     7. Blz. 259 Liquide middelen - totaaloverzicht
     8. Blz. 260 Liquide middelen - specificatie
     9. Blz. 261 Overlopende activa - totaaloverzicht
     10. Blz. 262 Overlopende activa - specificatie EU en Nederlandse overheidslichamen
     11. Blz. 263 Overlopende activa - specificatie overig
    3. Blz. 264 Vaste passiva
     1. Blz. 265 Vaste passiva
     2. Blz. 266 Eigen vermogen en jaarresultaat - totaaloverzicht
     3. Blz. 267 Verloopoverzicht - reserves
     4. Blz. 268 Toelichting reserves
     5. Blz. 269 Mutaties voorzieningen
     6. Blz. 270 Toelichting voorzieningen
     7. Blz. 271 Vaste schulden
     8. Blz. 272 Vaste schulden - specificatie
    4. Blz. 273 Vlottende passiva
     1. Blz. 274 Vlottende passiva - totaaloverzicht
     2. Blz. 275 Vlottende passiva - netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
     3. Blz. 276 Vlottende passiva - overlopende passiva
     4. Blz. 277 Vlottende passiva - verplichtingen opgebouwd in begrotingsjaar
     5. Blz. 278 Vlottende passiva - voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
     6. Blz. 279 Vlottende passiva - overige vooruitontvangen bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren
    5. Blz. 280 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     1. Blz. 281 Inleiding
     2. Blz. 282 Meerjarige contracten natuurbeheer
     3. Blz. 283 Verstrekte borgstellingen bij (bancaire) geldleningen
     4. Blz. 284 Overige langlopende inkoopcontracten
     5. Blz. 285 Meerjarige projectsubsidies >= 1,265 mln.
     6. Blz. 286 Strategische verwerving percelen Groeve Mourik te Brunssum
     7. Blz. 287 Programmaplan Waterveiligheid en ruimte Limburg (WRL)
     8. Blz. 288 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     9. Blz. 289 Vordering op B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
     10. Blz. 290 Inkomsten in behandeling zijnde vergunningen Natuurbeschermingswet
   3. Blz. 291 Baten en lasten 2023
    1. Blz. 292 Overzicht baten en lasten 2023
     1. Blz. 293 Interactieve programmarekening 2023
     2. Blz. 294 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023
     3. Blz. 295 Voor- en nadelige verschillen in baten en lasten per programma: top 5
     4. Blz. 296 Overzicht van baten en lasten 2023 in vergelijking met 2022
    2. Blz. 297 Categorische verschillenanalyse
     1. Blz. 298 Verschillenanalyse op basis van categorieën
     2. Blz. 299 Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van het begrote resultaat 2023
     3. Blz. 300 Resultaateffecten per programma
     4. Blz. 301 Resultaateffect reguliere middelen
     5. Blz. 302 Personele lasten in begrotingsprogramma's
     6. Blz. 303 Kapitaallasten
     7. Blz. 304 Resultaat voorgaande dienstjaren
     8. Blz. 305 Taakstelling coalitieakkoord
     9. Blz. 306 Toevoeging reserves
     10. Blz. 307 Aanwending reserves
    3. Blz. 308 Structureel evenwicht
     1. Blz. 309 Structureel evenwicht van de jaarrekening
     2. Blz. 310 Specificatie van incidentele baten en lasten
     3. Blz. 311 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
    4. Blz. 312 Rechtmatigheidsverantwoording
     1. Blz. 313 Verklaring college
   4. Blz. 314 Overige verplichte rapportages
    1. Blz. 315 Wet normering topinkomens
     1. Blz. 316 Wet normering topinkomens
    2. Blz. 317 Gebeurtenissen na balansdatum
     1. Blz. 318 Geen relevante gebeurtenissen na balansdatum
    3. Blz. 319 Verantwoording Specifieke uitkeringen 2023 (Single information - Single audit)
     1. Blz. 320 Betekenis Single information Single audit (SiSa)
     2. Blz. 321 SiSa - Bijlage
    4. Blz. 322 Uitvoeringsinformatie 2023
     1. Blz. 323 Uitvoeringinformatie voor derden (IV3)
   5. Blz. 324 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 325 Algemene grondslagen voor het opstellen van de Jaarrekening
    2. Blz. 326 Balansgrondslagen
    3. Blz. 327 Rechtmatigheid
    4. Blz. 328 Bestuurlijke intenties vastgoed in verband met waardering op de provinciale balans
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap