60.875 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

2. Cultuur en maatschappij

2. Cultuur en maatschappij

60.875 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Cultuur en maatschappij

Terug naar navigatie - Cultuur en maatschappij

De Provincie zorgt voor cultuur en erfgoed. Cultuur verbindt, verrijkt de geest, prikkelt bestaande conventies en debat en stimuleert talent en creativiteit. Culturele organisaties zijn ondersteund via onze subsidieregelingen en hebben, ook in 2023, bijgedragen aan beter onderwijs door cultureel aanbod op scholen, aan sociale cohesie en participatie en een actieve deelname van burgers aan de samenleving door vele culturele evenementen en aanbod van culturele producties. Culturele voorzieningen, cultureel erfgoed en culturele makers hebben bijgedragen aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. De Provincie heeft met andere overheden, maatschappelijke organisaties en andere instellingen samengewerkt aan de versterking van de betekenis van cultuur, cultureel erfgoed en de toegankelijkheid daarvan, zoals van monumenten. De lobby voor kloosterdorp Steyl en abdij Rolduc zijn voorbeelden daarvan. Bijzonder voor Limburg was en is dat ook meerjarig geïnvesteerd wordt in beleid dat gericht is op het verbeteren van bewegen en sport, gezondheid en participatie. In Limburg was en is dat extra van belang gezien de achterstanden op deze onderwerpen ten opzichte van het nationale beeld. Daartoe is via de Sociale Agenda de zelfredzaamheid en samenredzaamheid en de participatie van met name Limburgers in een kwetsbare positie vergroot. Via de Sociale Agenda is bijgedragen aan het realiseren van een trendbreuk, doordat ingezet werd op het inlopen van gezondheidsachterstanden (o.a. via Kansrijke start en Gezonde Basisschool van de Toekomst) en het bevorderen van een inclusieve, open en participatieve samenleving. Hierbij hebben we speciale aandacht gehad voor kwesties als armoede, gelijke kansen, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Dit hebben we samen gedaan met onze mede-overheden, partners in het veld en burgers. 

In 2023 is er gewerkt aan de opstelling van de nieuwe beleidskaders 'Cultuur en Erfgoed voor iedereen' en 'Samen leven en Bestaanszekerheid'. Tevens is de nieuwe subsidieregeling Culturele infrastructuur 2025-2028 vast- en opengesteld. De aanvragen in deze regeling worden beoordeeld door de Cultuurtank Limburg.

Met de Veiligheidsagenda is aan de wettelijke taken van de Provincie een extra impuls gegeven. De Provincie Limburg heeft bijgedragen aan een effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied van veiligheid. Binnen het kader van de Veiligheidsagenda Limburg is ingezet op een gecoördineerde bestuurlijke aanpak tegen ondermijning, preventie en veilige wijken en een veilig buitengebied. Inmiddels is per 31-12-2023 de Veiligheidsagenda gerealiseerd en afgerond. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren

Terug naar navigatie - 2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren

De Sociale Agenda zet in op het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. 

De Veiligheidsagenda Limburg zet in op samenwerking met onze partners gericht op veilige en leefbare wijken en buurten in de stad en dorpen in het buitengebied. Inmiddels is per 31-12-2023 de Veiligheidsagenda gerealiseerd en afgerond. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving

Terug naar navigatie - 2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving

Cultuur is van en voor alle Limburgers, vormt mede onze identiteit en draagt bij aan de sociale cohesie en participatie. Cultuur biedt ook kansen voor economie en toerisme en kan de aantrekkingskracht van onze provincie vergroten.  De inwoners en bezoekers van Limburg hebben de waarde van cultuur leren kennen, ervaren en zich ook erin kunnen herkennen door actieve en passieve cultuurparticipatie, bijvoorbeeld via de vele culturele evenementen of via cultuureducatie op scholen.  De culturele basisinfrastructuur, bestaande uit ruim 40 culturele organisaties die een divers cultureel aanbod hebben gemaakt, is door onze subsidies versterkt en ondersteund, samen met het Rijk en gemeenten.  

Het Limburgs cultureel erfgoed is in stand gehouden mede door onze ondersteuning. Dit is het erfgoed onder de grond (archeologie), boven de grond (monumenten) alsook de Limburgse gewoonten en gebruiken (immaterieel erfgoed). Cultureel erfgoed is nog steeds overal in de samenleving terug te vinden. Het vertelt onze geschiedenis en verbindt mensen en plekken met elkaar.  Toekomstige generaties kunnen zo genieten van ons cultureel erfgoed. Daarnaast is cultureel erfgoed een onderdeel van maatschappelijke opgaves zoals klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkelingen en kan het ons perspectieven bieden voor de toekomst.  

De belangrijkste prestatie-indicatoren:

Indicator

Startwaarde

01-01-2023

Eindwaarde

31-12-023 

Streefwaarde Jaar
Ondersteunen van initiatieven gericht op behoud en versterking cultuur 0 160 150 2023
Ondersteunen initiatieven gericht op behoud en toegankelijk maken van erfgoed 0 114 79 2023

Toelichting indicatoren

Cultuur: wij hebben in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuur 28 culturele festivals/evenementen en 7 projecten in het kader van grensoverschrijdende culturele samenwerking ondersteund. In het kader van de Nadere subsidieregels Participatie zijn 8 projecten met een relatie met cultuur ondersteund en op basis van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen zijn dat er 88 (hiervan 30% in de steden en 70% op het platteland). Wij hebben de samenwerking met crowdfundingsplatform voordekunst gecontinueerd en op basis daarvan zijn in 2023 24 projecten gerealiseerd. Door middel van een incidenteel subsidie zijn nog eens 5 culturele projecten ondersteund.

Erfgoed: er zijn het afgelopen jaar veel initiatieven ondersteund die gericht zijn op het behoud en toegankelijk maken van erfgoed. Dit aan de hand van verschillende subsidieregelingen gericht op: urgente restauratieopgaven bij rijks- en gemeentelijke monumenten, kerkgebouwen, klein Limburgs erfgoed, archeologische publieksprojecten, erfgoedverhalen, Limburgse taal, digitalisering en lokale- en regionale musea. Daarnaast zijn er ook projecten ondersteund op het gebied van duurzaamheid- en toegankelijkheid, zijn bruikleenovereenkomsten afgesloten met musea voor archeologische vondsten en zijn een aantal werkplannen van erfgoedinstellingen goedgekeurd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen

Terug naar navigatie - 2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen

Het jaar 2023 was het laatste uitvoeringsjaar van het beleidskader Sport 2020-2023 'Limburg, Sport!'. In 2023 hebben wij uitvoering gegeven aan de acties die genoemd staan in het uitvoeringsprogramma Sport 2022-2023. Dit gebeurde binnen de financiële kaders die zijn vastgelegd in bovengenoemd beleidskader.  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma  Cultuur en maatschappij van € 20,26 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 60,88 mln. en dit is € 20,05 mln. lager dan de bijgestelde begroting 2023. 

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 10.566 15.649 12.320 3.329
212 Veiligheid 871 2.048 1.185 863
221 Cultuur 29.955 31.370 30.446 925
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 8.453 20.968 8.373 12.594
231 Sport 4.073 5.575 3.402 2.172
290 Personele lasten programma cultuur en maatschappij 3.935 3.935 3.773 162
291 Kapitaallasten programma cultuur en maatschappij 1.378 1.377 1.377 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 59.232 80.921 60.875 20.046
Totaal Lasten 59.232 80.921 60.875 20.046
Baten
2 Cultuur en maatschappij
212 Veiligheid 176 176 216 -40
221 Cultuur 4.066 4.066 4.066 0
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 2.117 -178
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 6.182 6.182 6.400 -218
Totaal Baten 6.182 6.182 6.400 -218
Saldo van baten en lasten -53.050 -74.740 -54.475 -20.264
Stortingen
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 0 0 0 0
221 Cultuur 0 0 0 0
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 0 0 0 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Onttrekkingen
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 488 488 488 0
212 Veiligheid 20 20 20 0
221 Cultuur 976 976 976 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 1.483 1.483 1.483 0
Totaal Onttrekkingen 1.483 1.483 1.483 0
Saldo mutatie reserves 1.483 1.483 1.483 0