96.526 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

6. Landelijk gebied

6. Landelijk gebied

96.526 Uitgaven (x1000)

Status activiteiten

Landelijk gebied

Terug naar navigatie - Landelijk gebied

In het landelijke gebied komen veel functies samen. Niet alles kan overal. De stikstofproblematiek is urgent en vraagt om een aanpak op zowel korte als lange termijn. Dat geldt ook voor de aanpak van onze watersystemen na de overstromingen in 2021. De Provincie werkt hierin nauw samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers van het landelijke gebied. In december 2020 hebben Provincies met het Rijk afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur. Voor het robuuster maken van de watersystemen heeft zowel de Provincie als de regering ook extra financiële middelen gereserveerd. Deze extra investeringen zijn nodig om de biodiversiteit te herstellen en te zorgen dat de watersystemen voorzien in kwalitatief goed water en klimaatbestendig worden. Er is een balans nodig tussen wat de natuur en de watersystemen kunnen dragen en wat de samenleving vraagt. De landbouw zet verdere stappen om te verduurzamen. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. Vanaf 2023 is een nieuw GLB in werking getreden en geeft de Provincie Limburg uitvoering aan haar aandeel in het nationale plan. De Provincie Limburg zorgt voor de verlening van vergunningen c.q. ontheffingen Wet natuurbescherming, is ook toezichthouder in het buitengebied en zorgt voor de handhaving bij milieudelicten.  

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

Terug naar navigatie - 6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

Behoud en – waar nodig – het herstel van de biodiversiteit is het oogmerk van een natuurinclusieve samenleving en een transitie van het landelijk gebied. De biodiversiteit wordt opgevolgd met natuurmonitoring, waarbij populaties van dieren en planten in kaart worden gebracht. Het is op dit moment niet mogelijk om daarmee jaarlijks te rapporteren over de ontwikkelingen, omdat hier een fijnmaziger monitoring voor nodig zou zijn. Daarom wordt gerapporteerd met twee belangrijke parameters: het aantal hectares dat is ingericht en toegevoegd aan het Natuurnetwerk Limburg (NNL) en het aantal hectares waar gesubsidieerd natuurbeheer plaatsvindt in het Natuurnetwerk Limburg, om een beeld te hebben van de hectares natuur van het NNL die kwalitatief op orde zijn en goed worden beheerd. Omdat de opgave zich niet beperkt tot het NNL is ook ingezet op de aanpak van drukfactoren in de omgeving van natuurgebieden en hebben investeringen plaatsgevonden in het agrarisch cultuurlandschap met het oog op de bedreigde soorten die daar hun leefgebied vinden. Daarnaast hebben gerichte investeringen plaatsgevonden om populaties van bedreigde soorten in stand te houden. 

Indicator

Startwaarde

01-01-2023

Eindwaarde

31-12-2023

Streefwaarde Jaar
Aantal hectares ingericht voor natuur 2.162 ha
(31-12-2021)

2.166 ha

(31-12-2023)

3.400 ha 2027
Oppervlakte natuurgebiedenbeheer 33.482 ha
(31-12-2021)

33.596 ha

( 31 december 2022)

35.000 ha 2027

Toelichting: 

De realisatie van de ontwikkelopgave is de afgelopen jaren gestagneerd. De complexiteit en de ontwikkelingen op de grondmarkt, de onzekerheid voor ondernemers in het stikstofdossier en het ontbreken van courante ruilgronden maakt dat realisatie lastig is. Dit hangt ook samen met de landelijke politieke ontwikkelingen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

Terug naar navigatie - 6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

We werken in Limburg aan het behouden en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap in samenhang met urgente ruimtelijke opgaven en transities.

Indicator

Startwaarde

01-01-2023

Eindwaarde

31-12-2023

Streefwaarde Jaar
Oppervlakte agrarisch natuur- en landschapsbeheer  2.645 ha
(per 31-12-2021)
3.127 ha 3.020 ha 2023

Toelichting indicatoren

Het betreft hectaren op basis van verleende subsidiebeschikkingen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).
Medio 2022 is een inschatting gemaakt voor het streefbeheer voor het beheerjaar 2023. Per 2023 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van water- en klimaatmaatregelingen. In verband met het intreden van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) en de onzekerheden daaromtrent, was het streefbeheer lager ingeschat dan de ANLb beschikking kon bieden. Het agrarisch collectief Natuurrijk Limburg heeft met zijn 1.232 deelnemers in 2023 meer hectare weten te realiseren dan was verwacht in 2022. Alle beheerde hectare vallen binnen de afgegeven beschikking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

Terug naar navigatie - 6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

We realiseren in Limburg een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit. In 2023 zijn onderzoeken en projecten uitgevoerd die aan het bereiken van deze doelstelling hebben bijgedragen. De opgave is echter groot en zal nog vele jaren vergen. Tegelijkertijd zorgt het veranderende weer, met langere droge perioden en heviger regenbuien voor een vergroting van de opgaven.

 

Indicator

Startwaarde

01-01-2023

Eindwaarde

31-12-2023

Streefwaarde Jaar
Aantal kilometers beekherstel ( uitgevoerd door waterschap Limburg) 81 km
(2022)
85 km (2023) 153 km 2027
Aantal te ondersteunen klimaatadaptieve projecten  van de waterregio's   7
(2022)
7 11 projecten 2023

Toelichting indicatoren

Gemeenten is gevraagd om klimaatadaptieve projecten aan te melden voor ondersteuning. Gemeenten waren in 2023  druk met het indienen van projecten in het kader van het nationaal Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie  (DPRA). Deze projecten zijn nu ingediend en we verwachten dat aanvragen voor ondersteuning door de Provincie in 2024 zullen binnenkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het ons gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het ons gekost?

Wij hebben een voordelig verschil in het resultaat van programma Landelijk gebied van € 7,00 mln. 

De gerealiseerde lasten bedragen € 94,94 mln. dit is € 43,62  mln. lager dan de bijgestelde begroting. 

De achterblijvende realisatie van de lasten houdt verband met € 15,66 mln. lagere baten vooral specifieke uitkeringen van het Rijk, respectievelijk minder onttrekking uit de reserves van € 20,96 mln., met name reserve N2000.

De budgetafwijkingen tussen de begroting en de realisatie bij de verschillende producten zijn toegelicht bij "Wat gaan we daarvoor doen?", onderdeel Geld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Realisatie 2023 Verschil tussen begroting en realisatie 2023
Lasten
6 Landelijk gebied
611 Natuur 26.249 34.075 30.919 3.155
612 Stikstof 51.111 79.665 50.898 28.767
621 Landschap 487 11.919 2.459 9.461
631 Watersysteem 6.179 4.419 3.165 1.254
690 Personele lasten programma landelijk gebied 5.857 8.482 7.496 986
Totaal 6 Landelijk gebied 89.881 138.560 94.937 43.623
Totaal Lasten 89.881 138.560 94.937 43.623
Baten
6 Landelijk gebied
611 Natuur 0 1.828 851 977
612 Stikstof 25.175 52.437 40.867 11.570
621 Landschap 0 5.052 1.624 3.428
631 Watersysteem 1.052 1.252 1.565 -313
Totaal 6 Landelijk gebied 26.226 60.568 44.907 15.662
Totaal Baten 26.226 60.568 44.907 15.662
Saldo van baten en lasten -63.655 -77.992 -50.030 -27.962
Stortingen
6 Landelijk gebied
611 Natuur 0 1.589 1.589 0
621 Landschap 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 0 1.589 1.589 0
Totaal Stortingen 0 1.589 1.589 0
Onttrekkingen
6 Landelijk gebied
611 Natuur 3.021 3.182 3.406 -224
612 Stikstof 10.426 21.358 2.668 18.689
621 Landschap 0 2.380 0 2.380
631 Watersysteem 25 892 779 113
Totaal 6 Landelijk gebied 13.472 27.811 6.853 20.958
Totaal Onttrekkingen 13.472 27.811 6.853 20.958
Saldo mutatie reserves 13.472 26.222 5.264 20.958

Verbonden partijen landelijk gebied

Terug naar navigatie - Verbonden partijen landelijk gebied

Door de uitvoering van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) en de regeling Ruimte voor Ruimte (RvR) via de verbonden partijen PLC B.V., RVR C.V. en RVR Beheer B.V., is een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het Limburgse landelijk gebied gerealiseerd.  

WML beheert het leidingennetwerk en de drinkwatervoorziening in Limburg.