Status activiteiten

9. § Portfoliomanagement

9. § Portfoliomanagement

Status activiteiten

Portfoliomanagement

Terug naar navigatie - Portfoliomanagement

Met de vaststelling van het kader Sturing in Samenwerking 2.0 (SIS 2.0) in februari 2017 en aanvullend het beleid omtrent risicoreserveringen bij de begroting 2018 (Memorie van Toelichting Begroting 2018), heeft de professionalisering van het beheer van onze financieel vaste activa verder gestalte gekregen onder de noemer van portfoliomanagement. Om Provinciale Staten te informeren over het portfolio wordt in deze paragraaf (SIS 3.0) gerapporteerd over de ontwikkelingen op het vlak van risico’s, samenstelling van de portefeuille, rendement en de positie van het Eigen Vermogen. 

Investeringsportefeuille

Terug naar navigatie - Investeringsportefeuille

Ten behoeve van deze analyse wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen in leningen en in deelnemingen uit hoofde van de publieke taak. Hieronder is het portfolio gedefinieerd:

Risicoprofiel

Terug naar navigatie - Risicoprofiel

Het risicoprofiel van het portfolio wordt conform SIS 3.0 jaarlijks bepaald. Dit betekent dat de vraag beantwoord moet worden in hoeverre de boekwaarde van de verschillende instrumenten die wordt ingezet uit hoofde van de publieke taak waardevast is. Hiertoe worden continu de risico’s gemonitord en aan de hand van de revisiedocumenten een inschatting gemaakt van de risico’s. Hierna is het risicoprofiel van het portfolio nader weergegeven:

Risicoreserve

Terug naar navigatie - Risicoreserve

Conform SIS 3.0 wordt voor investeringen uit hoofde van de publieke taak, jaarlijkse één integrale risicoreserve voor de gehele portefeuille uitgevoerd. Onderstaand is de analyse van de integrale risicoreserve voor 2023 vormgegeven:

* Binnen de begroting en op de jaarrekening komt de term dotatie aan de reserve voor. Een ander woord voor dotatie is in deze: toevoeging aan de reserve.
** Dit betreft het verschil tussen de berekening van de risicoreserve 2023 vs. de stand risicoreserve 2022 incl. dotaties 2023, afwaarderingen- en voorzieningen 2033.

Resultante van bovenstaande analyse in 2023 is dat er een netto dotatie van €4,683 mln. van de risicoreserve plaatsvindt ten laste van het resultaat. Deze dotatie is het resultaat van diverse effecten zoals mutaties in de activa, nieuwe uitzettingen en daadwerkelijke toename van risico’s. De grootste post hierin is toename van risico in het Limburgs Energie Fonds, waar dit jaar een verlies gerealiseerd is. De portefeuille wordt voor € 4,876 mln. afgewaardeerd voor de leningen en aandelenkapitaal. De afwaarderingen betreffen het afwaarderen van agiostortingen bij deelnemingen die reeds bij besluitvorming aangemerkt waren als niet revolverend of volledig in de risicoreserve zijn opgenomen.

Portfolio samenstelling

Terug naar navigatie - Portfolio samenstelling

Om de risico’s die voortvloeien uit de offensieve investeringsstrategie te spreiden zijn er in SIS 3.0 limieten gesteld voor sectoren (niet meer dan 30% per sector) én streefwaarden per sturingskwadrant (c.q. risicoprofiel). De huidige investeringsportefeuille voldoet aan deze normen. Hieronder is de analyse met betrekking tot de portfoliosamenstelling weergegeven:

Rendement

Terug naar navigatie - Rendement

Investeringen met een laag risico hebben vaak een laag, maar relatief zeker rendement (bijvoorbeeld een verstrekte financiering met hypothecaire zekerheid). Investeringen met een hoog risico hebben vaak een hoog, maar relatief onzeker rendement (zoals verbonden partijen in onzekere markten). Provincie Limburg neemt bewust risico’s (SIS 3.0) om rendement te kunnen halen, zowel financieel als maatschappelijk rendement. Hierna zijn de behaalde financiële rendementen per instrument weergegeven: