Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2023
  1. Blz. 2 Najaarsnota 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Strategisch perspectief: inleiding
    1. Blz. 5 Strategisch perspectief
     1. Blz. 6 De Najaarsnota 2023: voortgang bestaand beleid en voorbereiding nieuwe koers
     2. Blz. 7 Najaarsnota als nieuw P&C product
     3. Blz. 8 Grotendeels op koers om de gewenste kwaliteit van onze beoogde resultaten te halen
     4. Blz. 9 Bijgestelde tijdsplanning
     5. Blz. 10 Budgetindicator
     6. Blz. 11 Detaillistische Indicatoren versus holistische kwaliteit
    2. Blz. 12 Financieel kader
     1. Blz. 13 Financiële positie in de politieke context: vertaling van het nieuwe coalitieakkoord
     2. Blz. 14 Ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2023-2027: bijstelling geld
   2. Blz. 15 1. Regionale economie
    1. Blz. 16 Regionale economie
    2. Blz. 17 Onze beleidskaders
    3. Blz. 18 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 19 1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie
      1. Blz. 20 1.1.1. Economische samenwerking, acquisitie en LIOF: netwerken, financiering en groei van bedrijvigheid
      2. Blz. 21 1.1.2. MKB, Logistiek en Industrie: blijvend innoveren, ontwikkelen verdienmodellen en verduurzaming
      3. Blz. 22 1.1.3. Brightlands Kennis/As: versterking economische structuur en vestigingsklimaat
      4. Blz. 23 1.1.4. Maastricht Aachen Airport: duurzame luchthaven met minder ernstig gehinderden
     2. Blz. 24 1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is
      1. Blz. 25 1.2.1. Toerisme en recreatie: innovatieondersteuning
      2. Blz. 26 1.2.2. Innovatieve landbouw: circulair, versterking marktpositie en grensoverschrijdend verbinden
      3. Blz. 27 1.2.3. Regiodeal en investeringsagenda Noord-Limburg: impuls brede welvaart
     3. Blz. 28 1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers
      1. Blz. 29 1.3.1. Arbeidsmarkt: Loopbaanontwikkeling en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling
      2. Blz. 30 1.3.2. Onderwijs: kwalitatief goed, breed, toekomstbestendig en Euregionaal
    4. Blz. 31 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 32 2. Cultuur en maatschappij
    1. Blz. 33 Cultuur en maatschappij
    2. Blz. 34 Onze beleidskaders
    3. Blz. 35 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 36 2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren
      1. Blz. 37 2.1.1. Sociale agenda en Zorg: inlopen van de gezondheidsachterstanden
      2. Blz. 38 2.1.2. Veiligheid: Georganiseerde aanpak tegen ondermijning, preventie en veilige wijken, veilig buitengebied
     2. Blz. 39 2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving
      1. Blz. 40 2.2.1. Cultuur: basisinfrastructuur behouden en versterken
      2. Blz. 41 2.2.2. Erfgoed, Monumenten en Archeologie: instandhouding
     3. Blz. 42 2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen
      1. Blz. 43 2.3.1. Sport: bevordering van sporten en bewegen
    4. Blz. 44 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 45 3. Regionale bereikbaarheid en OV
    1. Blz. 46 Regionale bereikbaarheid en OV
    2. Blz. 47 Onze beleidskaders
    3. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 49 3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen
      1. Blz. 50 3.1.1. Openbaar vervoer en concessiemanagement: de reiziger centraal
      2. Blz. 51 3.1.2. Railagenda: versterken positie spoor als drager van OV
     2. Blz. 52 3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen
      1. Blz. 53 3.2.1. Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen: mensen en goederen veilig en tijdig op hun plek
      2. Blz. 54 3.2.2. Fiets: stijging van het aantal fietskilometers
      3. Blz. 55 3.2.3. Verkeersveiligheid: daling aantal ernstige slachtoffers
      4. Blz. 56 3.2.4. Weginfra: kwaliteit op orde
    4. Blz. 57 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 58 4. Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 59 Ruimtelijke ontwikkeling
    2. Blz. 60 Onze beleidskaders
    3. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 62 4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat
      1. Blz. 63 4.1.1. Stedelijke ontwikkeling: versterking van het vestigings- en leefklimaat
      2. Blz. 64 4.1.2. Kwaliteitsimpuls Limburgse centra: doorstroming en bereikbaarheid van de woningmarkt
      3. Blz. 65 4.1.3. Regiodeal transformatie Parkstad: sociaal-economische structuurversterking
     2. Blz. 66 4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen
      1. Blz. 67 4.2.1. Wonen in Limburg: fundament, versterken en versnellen
     3. Blz. 68 4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied
      1. Blz. 69 4.3.1. Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid: hernieuwde afspraken met gemeenten
     4. Blz. 70 4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei
      1. Blz. 71 4.4.1. Waterveiligheid Maas: versterken van de ruimtelijke kwaliteit en deelname projecten
    4. Blz. 72 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 73 5. Milieu, energie en klimaat
    1. Blz. 74 Milieu, energie en klimaat
    2. Blz. 75 Onze beleidskaders
    3. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 77 5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot
      1. Blz. 78 5.1.1 Energie: een passende mix
      2. Blz. 79 5.1.2 Duurzaamheid en Circulaire economie: bewustwording en innovatie
      3. Blz. 80 5.1.3. Milieu: een veilige en gezonde leefomgeving
      4. Blz. 81 5.1.4. Bodem en ondergrond: duurzaam gebruik
      5. Blz. 82 5.1.5. Vergunningen, toezicht en handhaving: bevoegd gezag en coördinatie RUD
    4. Blz. 83 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 84 6. Landelijk gebied
    1. Blz. 85 Landelijk gebied
    2. Blz. 86 Onze beleidskaders
    3. Blz. 87 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 88 6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven
      1. Blz. 89 6.1.1. Natuur: beheer, ontwikkeling, bescherming en een nieuw natuurprogramma 2023-2030
      2. Blz. 90 6.1.2. Stikstof: herstel balans natuur en economie
     2. Blz. 91 6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap
      1. Blz. 92 6.2.1 Landschap: versterking integrale gebiedsontwikkeling
     3. Blz. 93 6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit
      1. Blz. 94 6.3.1. Watersysteem: klimaatbestendig
    4. Blz. 95 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 96 7. Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 97 Kwaliteit openbaar bestuur
    2. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 99 7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.
      1. Blz. 100 7.1.1. Rijks- en veiligheidstaken CdK
      2. Blz. 101 7.1.2. Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie: als partner en als toezichthouder
      3. Blz. 102 7.1.3. Internationalisering en Public Affairs: vernieuwend verbinden over grenzen heen
    3. Blz. 103 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 104 8. Financiën en overhead
    1. Blz. 105 Financiën en overhead
    2. Blz. 106 Onze beleidskaders en verordeningen
    3. Blz. 107 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 108 Financiële begroting
   1. Blz. 109 Financieel perspectief
    1. Blz. 110 Financiële positie: gezond maar onzekerheden blijven
    2. Blz. 111 Ontwikkeling van het begrotingsresultaat
    3. Blz. 112 Vrijval van budgetten 2023-2027
   2. Blz. 113 4e wijziging Begroting 2023
    1. Blz. 114 Begrotingswijziging laat het resultaat dalen, maar blijft voordelig
   3. Blz. 115 Gedetailleerde besluitvorming
    1. Blz. 116 Begrotingsmutaties navolgbaar tot in detail
   4. Blz. 117 Balansinformatie
    1. Blz. 118 Solide vermogenspositie
    2. Blz. 119 Meerjarig gespecificeerd overzicht van reserves: gebonden aan doelen en kaders
    3. Blz. 120 Investeringskredieten najaarsnota
  4. Activiteiten
  5. Overzicht
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap