Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
5. Milieu, energie en klimaat

5. Milieu, energie en klimaat

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Milieu, energie en klimaat

Terug naar navigatie - Milieu, energie en klimaat

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. We willen af van fossiele brandstoffen en bereiden ons voor op de gevolgen van de klimaatverandering. Ook de provincies nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Provincies spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. Wij kunnen op regionaal niveau de betrokken partijen met elkaar verbinden door een goede samenkomst van de provinciale energiestrategie en de regionale energiestrategieën. Onze ambitie is het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst. De Provincie Limburg zet in op een toekomstbestendige energie-infrastructuur en een energietransitie ingebed in de leefomgeving. Daarbij worden duurzame investeringen mogelijk gemaakt, onder meer via het Limburgs Energiefonds (LEF) en de Duurzaam Thuis regeling. We investeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het hergebruik van grondstoffen. Met het ruimtelijk instrumentarium geeft de Provincie Limburg mede richting aan de plekken waar duurzame energie opgewekt kan worden en hoe ruimte te geven aan de gevolgen van klimaatverandering.

Alle overheden hebben in het Deltaprogramma afgesproken ernaar te streven Nederland in 2050 klimaat-adaptief te laten zijn. In het Provinciaal Waterprogramma wordt uitwerking gegeven aan het provinciaal beleid op het gebied van hoogwaterbescherming, watertekort/droogte en verbetering van de waterkwaliteit. De klimaatverandering zet door en we houden daarom rekening met extremer weer, hogere temperaturen met meer verdamping, langere perioden van droogte en meer hevige buien.

Provincies houden toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de Provincie verontreiniging tegen, onder meer door bodemsanering.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

Terug naar navigatie - 5.1. Het realiseren van een voor Limburg passende energiemix voor de toekomst en een vermindering van de CO2 uitstoot

Binnen de contouren van bovenstaande doelen zijn de volgende subdoelen opgenomen:

Circulaire Economie:  Provincie Limburg wil de nationale doelstellingen halen: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die efficiënt worden ingezet en optimaal worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, burgers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. 

Provinciale Energie Strategie: de Provincie Limburg werkt samen met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven aan een innovatieve en structuurversterkende energietransitie en passende energiemix voor Limburg op weg naar 2030, waarbij we ons richten op besparen, vergroenen en duurzaam opwekken van energie. Hiervoor zullen wij onze rol pakken bij de uitvoering van wetten en wettelijk geborgde afspraken, zoals het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën (RES).

Bodem en ondergrond: wij zetten in op duurzaam en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond om zodoende optimaal bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Dit vereist dat rekening wordt gehouden met het functioneren van bodem en ondergrond als natuurlijk systeem (driedimensionale ordening staat centraal).

VTH: het uitvoeren van de bevoegd gezag rol van de verschillende provinciale wettelijke VTH taken binnen de daarvoor geldende termijnen, zoals weergegeven in het VTH uitvoeringsprogramma 2023.  Voor een deel van deze taken zorgdragen voor goede coördinatie en opdrachtgeverschap naar de RUD. 

Milieu: ons doel is een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van nu maar ook voor de inwoners van de toekomst. We investeren daarvoor in een leefmilieu dat in de basis op orde is. Vandaaruit  werken we aan een voortdurende verbetering van het leefmilieu.  Wij voorkomen afwenteling van negatieve milieueffecten op toekomstige generaties door het belang van een gezond leefmilieu integraal en volwaardig te betrekken bij het realiseren van andere maatschappelijke opgaven. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Milieu, energie en klimaat bijgesteld. Dit leidt tot een nadelig  resultaat binnen dit programma van € 1,08 mln. De belangrijkste oorzaak is de intensivering op VTH, in lijn met het nieuwe coalitieakkoord. 

De totale lasten van dit programma stijgen met € 5,89 mln. als gevolg van inzet van € 1,59 mln. uit de ontvangen specifieke uitkering van het Rijk met betrekking tot klimaat- en energiebeleid. Daarnaast wordt de toename vooral verklaard door de extra middelen ad € 1,00 mln., die vanuit het coalitieakkoord 2023-2027 aan VTH-taken worden toegekend. De afvoer grondsanering van project De Straat zorgt voor een stijging van € 3,21 mln.  Een bedrag van € 0,1 mln. valt vrij ten gunste van het resultaat als gevolg van doorlichting budgetten op nut en noodzaak.

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen op productniveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 1.704
512 Duurzaamheid en circulaire economie 53
513 Milieu 0
514 Bodem en ondergrond 3.112
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.021
591 Kapitaallasten programma milieu, energie en klimaat 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 5.889
Totaal Lasten 5.889
Baten
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 1.574
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 21
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 1.595
Totaal Baten 1.595
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.295
Stortingen
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 0
514 Bodem en ondergrond 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 0
Totaal Stortingen 0
Onttrekkingen
5 Milieu, energie en klimaat
514 Bodem en ondergrond 3.212
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 3.212
Totaal Onttrekkingen 3.212
Mutaties reserves 3.212