Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
6. Landelijk gebied

6. Landelijk gebied

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Landelijk gebied

Terug naar navigatie - Landelijk gebied

In het landelijke gebied komen veel functies samen. Niet alles kan overal. De stikstofproblematiek is urgent en vraagt om een aanpak op zowel korte als lange termijn. Dat geldt ook voor de aanpak van onze watersystemen na de overstromingen in 2021. De Provincie werkt hierin nauw samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en gebruikers van het landelijke gebied. In december 2020 hebben provincies met het rijk afspraken gemaakt over extra investeringen in natuur. Voor het robuuster maken van de watersystemen heeft de regering ook extra  financiële middelen gereserveerd. Deze extra investeringen zijn nodig  om de biodiversiteit te herstellen en te zorgen dat de watersystemen voorzien in kwalitatief goed water en klimaatbestendig worden. Er is een balans nodig tussen wat de natuur en de watersystemen kunnen dragen en wat de samenleving vraagt.  De landbouw zet verdere stappen om te verduurzamen. De Provincie zorgt ervoor dat dit alles in samenhang gebeurt met andere veranderingen in het landelijk gebied, zoals de aanpassingen in de energievoorziening en de bouw van nieuwe woningen. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is hiervoor een belangrijk instrument. Vanaf 2023 zal een nieuw GLB in werking treden en geeft de Provincie Limburg uitvoering aan haar aandeel in het nationale plan. De Provincie Limburg zorgt voor de verlening van vergunningen c.q. ontheffingen Wet natuurbescherming en is ook toezichthouder in het buitengebied en zorgt voor de handhaving bij milieudelicten.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

Terug naar navigatie - 6.1. Een hoge mate van biologische diversiteit waarbij populaties van soorten duurzaam in stand blijven

Behoud en versterking van de biodiversiteit door een natuurinclusieve samenleving en een transitie van het landelijk gebied.

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Aantal hectares ingericht voor natuur 2.162 ha
(31-12-2021)
3.400 ha 2027
Oppervlakte natuurgebiedenbeheer 33.482 ha
(31-12-2021)
35.000 ha 2027

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

Terug naar navigatie - 6.2. Behoud en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap

We werken in Limburg aan het behouden en versterken van de kenmerkende kwaliteiten en afwisseling van het Limburgse landschap in samenhang met urgente ruimtelijke opgaven en transities.

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Oppervlakte agrarisch natuur- en landschapsbeheer  2.645 ha
(per 31-12-2021)
3.020 ha 2023

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

Terug naar navigatie - 6.3. Een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit

We realiseren in Limburg een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem dat kan omgaan met wateroverlast en droogte en dat voorziet in voldoende water van goede kwaliteit.

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Aantal kilometers beekherstel ( uitgevoerd door waterschap Limburg) 81 km
(2022)
153 km 2027
Aantal te ondersteunen klimaatadaptieve projecten  van de waterregio's   7
(2022)
11 projecten 2023

 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt de begroting van het programma Landelijk gebied bijgesteld. Dit resulteert in een voordelig resultaat van € 14,37 mln., dat via de algemene dekkingsmiddelen wordt verrekend. Daarmee wordt het totale begrotingsresultaat 2023 en verder niet beïnvloed omdat het vooral over het faseren van middelen gaat van 2023 naar 2024. Dit resultaat wordt daarom grotendeels gereserveerd om het volgend jaar opnieuw te kunnen inzetten. 

De totale lasten van dit programma dalen per saldo met € 3,45 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • de fasering van diverse budgetten rondom Natura 2000 in het product Stikstof ad € 8,05 mln.; 
  • de fasering van het budget van het Waterprogramma 2022-2027 ad € 6,85 mln. in het product Water.

En daarmee is het voordelige effect op het resultaat in dit programma zichtbaar. Daarnaast is er sprake van:

  • stijgende lasten als gevolg van de uitkoop van productierechten specifieke uitkering regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden € 7,53 mln., de specifieke uitkering programma Natuur voor het onderdeel boscompensatie € 1,81 mln., de specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied voor de voedselbossen (Landschap) € 1,00 mln., de specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders. De baten stijgen hier in mee. 
  • ecoduct Ullingsheide 0,91 mln.;
  • nitraatuitstoot schoon drinkwater € 0,22 mln.

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen op productniveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
6 Landelijk gebied
611 Natuur 2.451
612 Stikstof -306
621 Landschap 825
631 Watersysteem -6.424
Totaal 6 Landelijk gebied -3.453
Totaal Lasten -3.453
Baten
6 Landelijk gebied
611 Natuur 1.770
612 Stikstof 7.744
621 Landschap 1.000
631 Watersysteem 200
Totaal 6 Landelijk gebied 10.715
Totaal Baten 10.715
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 14.168
Stortingen
6 Landelijk gebied
621 Landschap 0
Totaal 6 Landelijk gebied 0
Totaal Stortingen 0
Onttrekkingen
6 Landelijk gebied
631 Watersysteem 200
Totaal 6 Landelijk gebied 200
Totaal Onttrekkingen 200
Mutaties reserves 200