Status activiteiten

38.329 Uitgaven (x1000)
8. Financiën en overhead

8. Financiën en overhead

Status activiteiten

38.329 Uitgaven (x1000)

Financiën en overhead

Terug naar navigatie - Financiën en overhead

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder de financiële begroting.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Financiën en overhead bijgesteld, als gevolg een een nadelig resultaat binnen dit programma van € 51,20 mln. De belangrijkste oorzaak is de reservering van het begrotingsresultaat ten behoeve van de vorming van programmareserves. 

De lasten dalen met € 16,80 mln. waarvan de belangrijkste worden vermeld. 

 • De lasten voor de Overhead zijn met € 1,11 mln. verlaagd met name door gerealiseerde besparingen van € 0,80 mln. en dooruitruil van exploitatielasten van € 0,22 mln. voor vervangingsinvesteringen.  
 • van de post reservering nieuw beleid Toerisme en recreatie wordt € 0,1 mln.  ingezet als dekking voor een reclamecampagne;
 • De post stelposten en overige financiën daalt € 15,06 mln. als gevolg van:
  • inzet GLB/NSP € 1,4 mln;
  • opvoeren taakstelling € 10,00 mln.
  • extra agiostorting BSSC € 0,30 mln.
  • vrijval stelpost formatie cluster subsidies € 0,35 mln.
  • inzet BMHC - RegMed XB subsidieaanvraag 2024-2026 € 0,24 mln.
  • inzet resultaat voorgaande dienstjaren ten behoeve van ecoduct Ullingsheide € 0,91 mln.
  • instellen programmareserve Brightlands € 1,86 mln. 

De baten van dit programma stijgen met € 4,14 mln. door:

 • bijstelling opcenten motorrijtuigenbelasting met - € 0,23 mln.;
 • bijstelling algemene uitkering Provinciefonds ad € 4,37 mln., conform Meicirculaire 2023 van het Rijk.

De mutaties in de reserves betreffen met name de storting in de algemene reserve ad  € 72,46 mln. Dit betreft  € 27,81 mln. reserveringen voor het faseren van middelen naar 2024. Daarnaast wordt van het lopende begrotingsresultaat € 44,65 mln. gereserveerd ten behoeve van de vorming van programmareserves in 2024. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
8 Financiën en overhead
811 Overhead -1.115
824 Reservering nieuw beleid -100
826 Stelposten en overige financiën -15.056
827 Onvoorziene uitgaven -500
890 Personele lasten programma financiën en overhead 51
891 Kapitaallasten programma financiën en overhead -80
Totaal 8 Financiën en overhead -16.801
Totaal Lasten -16.801
Baten
8 Financiën en overhead
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting -228
822 Provinciefonds 4.372
Totaal 8 Financiën en overhead 4.144
Totaal Baten 4.144
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 20.944
Stortingen
8 Financiën en overhead
811 Overhead 89
826 Stelposten en overige financiën 72.461
827 Onvoorziene uitgaven 0
Totaal 8 Financiën en overhead 72.550
Totaal Stortingen 72.550
Onttrekkingen
8 Financiën en overhead
811 Overhead 98
826 Stelposten en overige financiën 310
Totaal 8 Financiën en overhead 408
Totaal Onttrekkingen 408
Mutaties reserves -72.142