Status activiteiten

Financieel perspectief

Financieel perspectief

Status activiteiten

Financiële positie: gezond maar onzekerheden blijven

Terug naar navigatie - Financiële positie: gezond maar onzekerheden blijven

Een gezonde financiële positie komt tot uitdrukking in een sluitende begroting met een structureel evenwicht en voldoende weerstandsvermogen. Op deze begroting is het volgende van toepassing:

  • de Najaarsnota 2023, Programmabegroting 2024 en bijhorende meerjarenraming 2025-2027 zijn structureel sluitend;
  • de generieke taakstelling ad € 50 mln. zien wij als haalbaar;
  • er is voldoende weerstandsvermogen om de financiële risico’s te dekken (surplus weerstandsvermogen € 898 mln.;
  • de onbenutte belastingcapaciteit, als onderdeel van het surplus in het weerstandsvermogen, bedraagt bijna € 79 mln. per jaar;
  • er is € 206,9 mln. gereserveerd voor nieuw beleid (intensiveringen);
  • solide eigen vermogenspositie van € 1.533 mln. per 1-1-2024, dit beeld vertoont meerjarig een lichte daling, maar dat ligt in lijn met eerdere prognoses;
  • een solide financieringspositie, waardoor de behoefte aan Vreemd Vermogen beperkt is;
  • de financiële kengetallen (zie paragraaf Weerstandsvermogen in de programmabegroting 2024) vertonen een zelfde beeld. 

Daarmee concluderen wij dat puur vanuit financieel perspectief de financiële positie gezond is. Dit blijft altijd een momentopname. Zoals ook in het financieel kader, onderdeel van het strategisch perspectief, is verwoord, blijft de meerjarenraming een punt van zorg. Dit vanwege de mogelijke effecten van herijking van het provinciefonds, betalen naar gebruik en de gevolgen voor het beleid door de landelijke verkiezingen. De meerjarenraming blijft daarom voor wat betreft de inkomsten en het begrotingsresultaat boterzacht. 

Een andere relevante factor blijft  de loon- en prijsontwikkeling. Wij gaan uit van 5% in 2024 en 3,50 % in 2025 en dat is hoger dan de prognoses een jaar geleden aangaven.  Naweeën van de coronacrisis en tegelijkertijd geopolitieke ontwikkelingen rondom Oekraïne en Taiwan kunnen van grote invloed zijn op deze prognoses. De lijn is dat de circulaires van het provinciefonds, die ook specifiek zijn voor overheidsuitgaven, het uitgangspunt blijven. Daarmee zijn de budgetten die in de begroting zijn opgenomen taakstellend en wordt er geen extra begrotingsruimte gereserveerd. De verwachting van zowel de Europese als de Nederlandse bank is dat de inflatie gaat dalen als gevolg van zowel het rentebeleid  als de dalende energieprijzen.

Ontwikkeling van het begrotingsresultaat

Terug naar navigatie - Ontwikkeling van het begrotingsresultaat

Onderstaand het verloopoverzicht van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2023-2027 vanaf de Voorjaarsnota 2023. Voor een uitgebreide toelichting op het meerjarenperspectief verwijzen wij naar de Programmabegroting 2024.

Vrijval van budgetten 2023-2027

Terug naar navigatie - Vrijval van budgetten 2023-2027

In deze najaarsnota is een bijdrage ten gunste van het resultaat ad € 5,23 mln. gerealiseerd. € 0,24 mln. heeft hiervan een structureel karakter. Dit is het gevolg van periodieke doorlichting van budgetten op nut en noodzaak. Hiermee wordt voorgesorteerd op de generieke taakstelling. Bij de jaarrekening zal de definitieve bijdrage worden bepaald.

x €.1000
Programma Budget Incidenteel / Structureel 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal
1. Regionale economie LLA-1a: Transitie GLB-POP naar GLB-NSP Incidenteel -150 0 0 0 0 -150
2. Cultuur en maatschappij Beleidsontwikkeling welzijn en (jeugd)zorg Structureel 0 -56 -56 -56 -56 -225
Tegengaan van ondermijning Incidenteel -400 0 0 0 0 -400
Beleidsontwikkeling cultuur Incidenteel -25 0 0 0 0 -25
Partnerschap Stichting voordekunst Incidenteel -10 0 0 0 0 -10
Subsidie Specifieke Projecten Cultuur Incidenteel -10 0 0 0 0 -10
3. Regionale bereikbaarheid en OV Stelpost kapitaallasten Risicocomponent(K) Incidenteel -2.399 0 0 0 0 -2.399
vrijval reserve gladheidsbestrijding Incidenteel -381 -381
4. Ruimtelijke ontwikkeling Samenwerkingsagenda Mook en Middelaar Incidenteel -200 0 0 0 0 -200
5. Milieu, energie en klimaat Plan van aanpak 2.0 bodemsanering Chemelot Incidenteel -100 0 0 0 0 -100
6. Landelijk gebied Consulentschap NME/IVN Structureel -1 -1 -1 -1 -1 -5
Natuur en Milieufederatie Limburg Structureel 0 -2 -2 -2 -2 -9
Rente en aflossing convenantlening Incidenteel -1 0 0 0 0 -1
Uitv. Motie 2399 Noodhulp en vervoer dieren Incidenteel -30 0 0 0 0 -30
POP3-water Incidenteel -7 0 0 0 0 -7
7. Kwaliteit openbaar bestuur Euregio Maas-Rijn Incidenteel -13 0 0 0 0 -13
8. Financiën en overhead Kunst Gouvernement Incidenteel -75 0 0 0 0 -75
Overhead Incidenteel -800 0 0 0 0 -800
Stelpost 6 fte formatie cluster subsidies Incidenteel -354 -33 0 0 0 -387
Totaal -4.955 -93 -60 -60 -60 -5.226