Status activiteiten

Balansinformatie

Balansinformatie

Status activiteiten

Solide vermogenspositie

Terug naar navigatie - Solide vermogenspositie

Voor het inzicht in de financiële positie is ook onze vermogenspositie van belang. Uit onderstaande specificatie en het betrekken van ons weerstandvermogen blijkt dat er sprake is van een solide vermogenspositie.

Vanaf 2023 nemen de algemene reserves tot 2025 af, als gevolg van het inzetten van € 100 mln. uit de toenmalige Immunisatiereserve, het egaliseren van het begrotingsresultaat ter dekking van het coalitieakkoord en het dekken van eerder genomen overboekingsvoorstellen. 

De programmareserves worden hoger dan € 206,9 mln., Dit is het gevolg van het omzetten van stelposten voor Brightlands  naar een afzonderlijke nieuwe programmareserve.

In de programmareserves zijn de intensiveringsmiddelen voor het realiseren van de ambities van het Coalitieakkoord 2023-2027 opgenomen. De gereserveerde programmamiddelen zullen op basis van nog door PS vast te stellen beleidskaders en daaraan verbonden doelen ingezet worden in deze periode. Omdat de begroting nu nog beleidsarm is, is nog geen daling waarneembaar van de programmareserves.

Meerjarig gespecificeerd overzicht van reserves: gebonden aan doelen en kaders

Terug naar navigatie - Meerjarig gespecificeerd overzicht van reserves: gebonden aan doelen en kaders

Onderstaande tabel geeft een gespecificeerd meerjarig inzicht in het verloop van de reserves. Uit bovenstaande grafiek en onderstaande tabel blijkt dat het provinciaal vermogen daalt. Wij merken daarbij het volgende op:

  • zoals in het financieel kader van de programmabegroting is vermeld, wordt voorgesteld om de Immunisatiereserve op te laten gaan in de Algemene reserve. Na vaststelling van de Jaarstukken 2023 wordt dit geëffectueerd op de beginbalans 2024. In het verloopoverzicht van de reserves is hier rekening mee gehouden;
  • bruteringsreserves dienen ter dekking van toekomstige afschrijvingslasten en de hoogte van de reserve is afgestemd op de toekomstige afschrijvingen. Deze dalen dus langzaam maar zeker;
  • overige bestemmingsreserves worden ter egalisatie conform instellingsbesluiten ingezet;
  • de programmareserves zullen in de komende vier jaar uitgeput raken door inzet voor de programmadoelen uit het Coalitieakkoord 2023-2027. De programmareserves worden ingezet op basis van de nog vast te stellen beleidskaders.
€ x 1.000
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Balans ultimo 2022 Bestem. resultaat Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind Vermeer Vermin Eind
dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand dering dering stand
Algemene reserve 73.118 67.045 119.061 153.124 106.100 2.568 230.442 835.635 29.186 6.068 858.753 11.385 4.888 865.250 301 8.142 857.409
Immunisatiereserve* 976.635 2.274 0 21.500 957.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS 95.915 9.723 11.494 0 117.132 8.703 0 125.835 8.689 0 134.524 6.567 0 141.091 5.741 0 146.832
Reserve Campusorganisatie Chemelot 2.054 0 0 2.026 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28
Reserve aandeeltransacties LIOF 3.584 0 0 1.560 2.024 0 1.460 564 0 0 564 0 0 564 0 0 564
Reserve knelpunten Economisch beleid 2.911 0 0 0 2.911 0 0 2.911 0 0 2.911 0 0 2.911 0 0 2.911
Bestemmingsreserve DU bedrijventerreinen 424 0 0 37 387 0 0 387 0 0 387 0 0 387 0 0 387
Reserve NEDAB Luchthaven MAA 276 0 3.648 3.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Overdracht Napoleonsweg 1.967 0 0 1.965 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Egalisatiereserve Gladheidsbestrijding 381 0 0 0 381 0 0 381 0 0 381 0 0 381 0 0 381
Bestemmingsreserve realisatie N280 115.120 0 3.584 1.054 117.650 3.339 1.022 119.966 0 2.324 117.643 0 3.134 114.509 0 3.134 111.375
Bestemmingsreserve ZLSM 41 0 34 0 75 34 0 109 34 0 143 34 0 177 34 0 211
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen 46.645 0 0 37.620 9.025 0 5.832 3.194 0 2.195 998 0 801 198 0 101 97
Bruteringreserve VDL Nedcar 50.753 0 300 76 50.976 0 570 50.407 0 1.150 49.257 0 1.275 47.983 0 1.275 46.708
Reserve DU Regiodeal Parkstad 1.774 0 0 1.752 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22
Risicoreserve Grondexploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve grondwaterbeheer 873 0 0 226 647 0 0 647 0 0 647 0 0 647 0 0 647
Reserve DU Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 38.568 0 0 661 37.907 0 161 37.747 0 161 37.586 0 161 37.425 0 161 37.265
Reserve DU Zoetwatermaatregelen 643 0 0 641 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Reserve DU-uitkering bodemsanering 5.509 0 0 3.638 1.871 0 200 1.671 0 0 1.671 0 0 1.671 0 0 1.671
Reserve DU Naijl-effecten mijnbouw 1.520 0 0 0 1.520 0 0 1.520 0 0 1.520 0 0 1.520 0 0 1.520
Reserve Transitiefonds 3.233 0 0 488 2.745 0 518 2.227 0 570 1.657 0 0 1.657 0 0 1.657
Reserve Stikstof & Natura 2000 37.603 0 1.589 23.590 15.602 0 8.600 7.002 0 0 7.002 0 0 7.002 0 0 7.002
Reserve Natuur 10.631 0 0 3.021 7.610 0 3.021 4.589 0 4.491 98 0 0 98 0 0 98
Bruteringsreserve duurzaamheid gebouwen 904 0 89 200 793 0 200 593 0 200 394 0 200 194 0 200 -6
Bruteringsreserve Limburgsmuseum Venlo 1.659 0 0 187 1.472 0 187 1.284 0 187 1.097 0 187 909 0 187 722
Bruteringsreserve Creative City 9.181 0 0 706 8.475 0 706 7.769 0 706 7.063 0 706 6.356 0 706 5.650
Reserve POB cao provincie 3.001 0 0 871 2.130 0 0 2.130 0 0 2.130 0 0 2.130 0 0 2.130
Bruteringsreserve N270 Ooijen-Wanssum 39.512 0 0 933 38.579 0 933 37.646 0 933 36.713 0 933 35.780 0 933 34.848
Reserve Waterveiligheid 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960 0 0 49.960
Programmareserve LPLG 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Programmareserve Water en bodem 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000 0 0 4.000
Programmareserve Sociale Agenda 0 0 0 0 0 27.000 0 27.000 0 0 27.000 0 0 27.000 0 0 27.000
Programmareserve Economie 0 0 0 0 0 35.000 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 35.000
Programmareserve Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Programmareserve Energie 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Programmareserve Leefbaarheid 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000
Programmareserve Wonen 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000
Programmareserve Cultuur 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000
Programmareserve Monumenten, erfgoed, archeologie 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000
Programmareserve Bereikbaarheid 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Programmareserve Regiodeals 5e en 6e tranche 0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000 0 0 15.000
Programmareserve Bestuurlijke vernieuwing 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000
Programmareserve 80 jaar bevrijding 2024 0 0 0 0 0 900 400 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500
Programmareserve Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 19.000 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000 0 0 19.000
Programmareserve Brightlands 0 0 0 0 0 4.749 2.150 2.599 3.800 1.050 5.349 4.550 750 9.148 4.550 0 13.698
Totaal 1.524.435 129.002 139.800 259.800 1.533.437 226.293 256.402 1.503.328 41.709 20.034 1.525.003 22.536 13.034 1.534.504 10.626 14.838 1.530.292
* Bij de besluitvorming van de Jaarstukken 2023 wordt de Immunisatiereserve samengevoegd met de Algemene reserve.

Investeringskredieten najaarsnota

Terug naar navigatie - Investeringskredieten najaarsnota

In onderstaande tabel zijn de investeringen opgenomen in Weginfra en Overhead (bedragen x €. 1.000). Deze worden op de provinciale balans verantwoord onder de post Materiële vaste activa. Voor al deze investeringen geldt dat de kapitaallasten binnen de bestaande begroting worden opgevangen. Zo is voor provinciale weginfrastructuur bij de begroting rekening gehouden met een stelpost kapitaallasten voor reguliere vervangingsinvesteringen en mogelijke risico's. 

 

Najaarsnota 20023
Investeringsbesluit Afschrijvingstermijn Kredietbedrag Looptijd Fasering 2023 Fasering 2024
3. Regionale bereikbaarheid en OV
N564 Brug Nyrstar (vervangen) 80 1.000 2024 1.000
Stationsomgeving Beek-Elsloo 40 3.097 2023 3.097
SPUK N300 Stikstofscherm 15 51 2023 51
N281 Rehabilitatie + Viaduct Terworm 40 2.201 2024 2.201
N280 Leudal 40 5.850 2024 5.850
N595 Wittemer Allee 40 920 2024 920
N598 Reconstructie De Hut - De Plank 40 1.250 2024 1.250
N278 Kunstwerk Fommestraat 80 2.793 2023 2.793
N280 Rehabilitatie wegvak Horn (11.9 t/m 16.27) 40 -731 2023 -731
N273 Kunstwerk over de Neerbeek 15 -49 2023 -49
Wateroverlast 15 -50 2023 -50
N298 Wateroverlast Aalbeek 15 -150 2023 -150
Bewegwijzering 2019 15 -26 2023 -26
Vervanging wegmeubilair afschermvoorzieningen 2019 15 -118 2023 -118
Vervanging wegmeubilair afschermvoorzieningen 2020 15 -98 2023 -98
Vervanging wegmeubilair RVV borden 2018 15 -114 2023 -114
Vervanging wegmeubilair RVV borden 2019 15 -72 2023 -72
Vervanging wegmeubilair RVV borden 2020 15 -116 2023 -116
Vervanging wegmeubilair 2021 15 -119 2023 -119
Openbare wegverlichting 2018 15 -36 2023 -36
Openbare wegverlichting 2019 15 -10 2023 -10
Vervangingsinvesteringen algemeen 2021 15 -6 2023 -6
Vervanging geleiderails 2021 15 -194 2023 -194
Incidentele investeringen 2020 15 -29 2023 -29
Groencompensatie 15 -665 2023 -665
Studieprojecten 2021 15 -28 2023 -28
Aanschaf Beheer management Systeem 15 -70 2023 -70
Incidentele investeringen 2023 15 517 2023 517
N273 Kunstwerk over de Neerbeek 15 -517 2023 -517
N273 Kom Baarlo 40 -1.775 2023 -1.775
8. Financiën en overhead 0
Vervanging hardware / storage 5 1.000 2024 1.000
Migratie software EnableU 5 111 2023 111
13.814 2.593 11.221
Omschrijving bijdrage Afschr. Krediet- Looptijd 2023 2024
termijn bedrag
Stationsomgeving Beek-Elsloo 40 1.804 2023 1.804
SPUK N300 Stikstofscherm 15 51 2023 51
1.855 1.855 0