Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
3. Regionale bereikbaarheid en OV

3. Regionale bereikbaarheid en OV

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Regionale bereikbaarheid en OV

Terug naar navigatie - Regionale bereikbaarheid en OV

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor een Nederland van krachtige regio's. Regionale bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor een goede economie, maar brengt mensen ook in beweging en verbinding met elkaar. De Provincie speelt binnen mobiliteit een bijzondere rol. Veel vraagstukken op mobiliteit spelen zich namelijk af op het regionale of provinciale niveau. Reizigers moeten zich nu en in de toekomst makkelijk, snel, veilig, betaalbaar en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen binnen en tussen regio's. Provincies werken daarom samen met de Rijksoverheid, gemeenten en vervoerders aan mobiliteit. Samen bieden wij reizigers zekerheid en voorspelbaarheid en maken we het mobiliteitssysteem duurzaam en toekomstbestendig. Zo is de Provincie Limburg de opdrachtgever (concessieverlener) van het openbaar vervoer. Provincie Limburg zorgt ook voor de aanleg en het onderhoud van 450 kilometer aan provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Verder werkt de Provincie Limburg aan slimmer en duurzamer vervoer, onder meer door smart mobility, smart logistics en het stimuleren van fietsgebruik. Voor Limburg in het bijzonder zijn goede internationale verbindingen van belang.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

Terug naar navigatie - 3.1. Een openbaar vervoersysteem in Limburg waarin de reiziger centraal staat en dat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities en doelen

Als concessieverlener voor het regionale openbaar vervoer (OV) stellen wij de reiziger centraal en in staat om te kiezen voor een duurzame, veilige en betrouwbare verplaatsing. Zoals het toekomstbeeld OV 2040 laat zien, wordt de rol van OV groter. In 2023 blijven wij daarom streven naar een kwalitatief goed aanbod. 

Vanwege onze ligging is het cruciaal dat Limburg (en daarmee ook Nederland) via frequente treinverbindingen verbonden wordt met het duurzame hogesnelheidsnet van Europa via de hogesnelheidsstations: Düsseldorf, Aken, Luik, Antwerpen en Brussel. Samen met onze partners en in afstemming met alle gebruikers van het spoor helpen wij mee aan de verbetering van de railinfrastructuur. 

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

Terug naar navigatie - 3.2. Een vlot, veilig, betrouwbaar, duurzaam, leefbaar en efficiënt vervoer van mensen en goederen

Uitgangspunten hierbij zijn een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en  een gebiedsgerichte aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Regionale bereikbaarheid en OV bijgesteld. Dit leidt tot een voordelig resultaat binnen dit programma van € 6,42 mln. 
De totale lasten van dit programma dalen per saldo met € 10,55 mln. Enerzijds zijn de programmamiddelen opgehoogd en dit heeft vooral betrekking op verhoging van de kosten rondom de OV concessie ad € 7,06 mln. Dit is deels het gevolg van het nieuwe coalitieakkoord, waarin extra middelen zijn vrijgemaakt. Anderzijds dalen de lasten in dit programma door de actuele berekening van de kapitaallasten met ruim € 14,57 mln. Daarnaast dalen de lasten tijdelijk als gevolg van fasering van middelen naar 2024. 

Het scherpe effect van de daling kapitaallasten is het gevolg van:
•    aanpassing van de afschrijvingsduur van rehabilitaties (Financiële verordening 2023);
•    onderuitputting in 2022 op de investeringen in rail- en weginfra en een correctie van de afschrijvingsduur van de BPL;
•    vrijval van de stelpost kapitaallasten risicocomponent ten gunste van het resultaat. 

Een deel van dit effect wordt overigens teniet gedaan, doordat een deel van de kapitaallasten wordt gedekt uit bruteringsreserves. Deze zijn in de totale herberekening ook op de juiste hoogte gebracht, zodat alle kapitaallasten naar de toekomst ook uit deze reserve gedekt kunnen worden. Dat was voor de N280 als gevolg van een omissie niet het geval.  

De totale vrijval van middelen ten gunste van het resultaat uit dit programma bedraagt € 2,78 mln. 

E.e.a. heeft ook gevolgen voor het dekkingsplan van dit programma. Zowel de baten als de dekking uit de reserves worden bijgesteld als gevolg van bovenstaande mutaties.

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen bij de producten onder 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 7.060
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen -3.043
322 Fiets -100
323 Verkeersveiligheid 100
324 Weginfra 18
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV -14.583
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer -10.547
Totaal Lasten -10.547
Baten
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 390
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen -1.543
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer -1.153
Totaal Baten -1.153
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 9.395
Stortingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 0
324 Weginfra 3.167
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 3.167
Totaal Stortingen 3.167
Onttrekkingen
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 1.261
312 Railagenda 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen -1.500
322 Fiets -100
323 Verkeersveiligheid 100
324 Weginfra 432
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 193
Totaal Onttrekkingen 193
Mutaties reserves -2.974