Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
4. Ruimtelijke ontwikkeling

4. Ruimtelijke ontwikkeling

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ontwikkeling

Provincies bepalen samen met gemeenten hoe de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven wordt gebruikt. Ruimte in Nederland is schaars en de ruimtebehoefte verandert, ook als gevolg van een veranderende samenleving en maatschappelijke opgaven die ruimtelijk hun beslag dienen te krijgen. In ons omgevingsbeleid moet volop aandacht zijn voor een goede balans tussen wonen, werken en ontspannen. De kwaliteit van de leefomgeving en een gezond leefmilieu zijn belangrijke factoren voor het Limburgse vestigingsklimaat en kenniseconomie. Grote transities in onze samenleving leiden tot grote ruimteclaims; dit vraagt om ruimtelijke afwegingen en keuzes door Provincies, in het bijzonder op het gebied van:

  • landbouw, natuur en stikstof;
  • klimaat, water en energie;
  • wonen en bereikbaarheid.
  • economie

Op nationaal niveau verstevigt het Rijk haar rol in de ruimtelijke ordening. Bij de uitwerking krijgen de provincies een centrale rol; dit geldt onder andere voor De Peel en Zuid-Limburg die vanwege de complexe stapeling van opgaven zijn aangewezen als NOVEX-gebieden.

De provinciale ruimtelijke keuzes worden onder meer vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Hiermee wordt ruimtelijk richting gegeven aan de ambities en doelen voor de Limburgse fysieke leefomgeving. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

Terug naar navigatie - 4.1. Aantrekkelijke vitale kleine kernen, wijken, buurten en dorpen in regionaal verband ter versterking van de leefomgeving en het vestigingsklimaat

Met het versterken van de leefomgeving en het vestigingsklimaat willen we bereiken dat stedelijke centra kleine kernen, wijken, buurten en dorpen aantrekkelijk en vitaal blijven. Dit met aandacht voor complementariteit tussen gemeenten onderling en in  samenwerking met  Limburgse gemeenten, ofwel regio Parkstad.

Centraal in de aanpak staat daarbij de woonopgave: doorstroming, transformatie, betaalbaarheid, koop en huur, doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten, statushouders, beschermd wonen), versnellen, afstemmen vraag/aanbod en preventief sturen op kwaliteit. Onvoldoende doorstroming is een belangrijke bottleneck in de huisvesting. Het versneld beschikbaar komen van de juiste woonruimte op de juiste plaats draagt bij aan een oplossing. Dat veronderstelt maatwerk en dus kennis van vraag en aanbod op verschillende niveaus. Maar ook verkennen van en inspelen op nieuwe woonvarianten (flexwonen, tiny houses, hofjeswoningen, tijdelijke woonruimte, kluswoningen), technische innovaties (digitale ondersteuning in zorgvragen/domotica) en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen (nabijheid van voorzieningen c.q. faciliteiten op gebied van welzijn en leefbaarheid). 

Naast de woonopgave is er in de regio Parkstad maar ook in andere delen van (Zuid) Limburg aandacht voor bredere investeringsprogramma’s die bewoners perspectief op werk en inkomen geven en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de regio om in te wonen, werken en leven. In Zuid-Limburg is een van de beoogde doorbraken het wegwerken van achterstanden op sociaal en gezondheidsgebied (aandachtspunt NOVEX-gebied Zuid-Limburg).

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

Terug naar navigatie - 4.2. Een voortreffelijke woon- en leefomgeving, waar mensen zich prettig voelen

Met de Limburgse Agenda Wonen willen we bereiken dat we ‘de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar’ krijgen. Samen met onze partners werken we de komende jaren toe naar een voortreffelijke woon- en leefomgeving waar mensen zich prettig voelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

Terug naar navigatie - 4.3. Een ruimtelijke kwaliteitsimpuls zowel in stedelijk als landelijk gebied

Onze ambities voor de fysieke omgeving in 2023 zijn verwoord in de Provinciale omgevingsvisie  (POVI): een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving (in stedelijke omgeving én landelijk gebied, boven- en  ondergronds) die ruimte biedt aan een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame economie, energietransitie en klimaatadaptatie. We koppelen dit aan de uitnodiging van het Rijk aan de Provincie om  gebiedsgericht te werken aan de realisatie van de grote nationale opgaven. Indicatoren voor doelbereik komen voort uit de POVI-monitor.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

Terug naar navigatie - 4.4. Hoogwaterveiligheid in balans met een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie en leefgebied van de Maasvallei

We brengen de opgave voor waterveiligheid langs de Maas in Limburg in balans met een toekomstbestendig, vitaal en aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en leefgebied op de korte, middellange en lange termijn. Onze inzet richt zich op het versterken van ruimtelijke kwaliteit in hoogwaterprojecten, het versterken van de toepassing van maatwerk en innovatieve oplossingen bij dijkversterkingen, het bijdragen aan de ontwikkeling van het programma Integraal Riviermanagement en het Deltaprogramma Maas én het voldoen aan onze wettelijke taken (goedkeuren dijkverbeteringsplannen).

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Ruimtelijke ontwikkeling bijgesteld. Dit resulteert in een voordelig resultaat binnen dit programma van € 7,30 mln., dat via de algemene dekkingsmiddelen wordt verrekend. Daarmee wordt het totale begrotingsresultaat 2023 en verder niet beïnvloed, omdat het vooral over het faseren van middelen gaat van 2023 naar 2024. Dit resultaat wordt daarom grotendeels gereserveerd om het volgend jaar opnieuw te kunnen inzetten.  

De totale lasten van dit programma dalen met € 7,18 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door fasering van budgetten rondom Kwaliteit Limburgse centra naar 2024 (€ 5,88 mln.). Daarnaast worden de bijdragen voor 2 andere Maasprojecten binnen Waterveiligheid Maas (€1,50 mln.) gefaseerd naar 2024. Een bedrag van € 0,2 mln. valt vrij ten gunste van het resultaat als gevolg van 
doorlichting op nut en noodzaak.

Tegelijk zien we ook de lasten toenemen als gevolg van ophoging van begrote lasten  rondom NOVEX De Peel en Zuid-Limburg (€ 0,29 mln.) gedekt uit specifieke uitkeringen. 

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen op productniveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra -6.075
413 Regiodeal transformatie Parkstad 0
421 Wonen in Limburg -171
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 289
441 Waterveiligheid Maas -1.534
491 Kapitaallasten programma ruimtelijke ontwikkeling 307
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling -7.183
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.183
Totaal Lasten -7.183
Baten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg -30
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 289
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 260
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 260
Totaal Baten 260
Stortingen
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 0
413 Regiodeal transformatie Parkstad 0
421 Wonen in Limburg 142
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 142
Mutaties reserves 142
Totaal Stortingen 142