Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
7. Kwaliteit openbaar bestuur

7. Kwaliteit openbaar bestuur

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Kwaliteit openbaar bestuur

Terug naar navigatie - Kwaliteit openbaar bestuur

De Provincies dragen zorg voor een goed openbaar bestuur. Provincies houden op onderdelen toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Met name het financieel toezicht op gemeenten en het wettelijk toezicht in het buitengebied vragen bijzondere aandacht. De Provincie en in het bijzonder ook de Commissaris van de Koning (als rijksorgaan) geven invulling aan het tegengaan van ondermijning, het bevorderen van integriteitsbesef, de zorg voor goede interbestuurlijke verhoudingen en een weerbare overheid. Het provinciebestuur heeft ook aandacht voor de doorontwikkeling van de Limburgse bestuurscultuur. En wij bevorderen een goede aansluiting van Limburgse ondernemers, (kennis)instellingen en inwoners/ gemeenten op de beschikbare Europese en nationale programma’s. Daarbij nemen wij op onderdelen ook zelf het initiatief in het voorbereiden en ondersteunen van voorstellen met grote impact voor Limburg of waar programma’s direct aansluiten op de Limburgse beleidsambities en programma’s.  Wij onderhouden goede contacten in Den Haag, Brussel en de buurlanden om zorg te dragen voor een sterke belangenbehartiging en goede samenwerking op voor Limburg belangrijke onderwerpen en dossiers.  

Eren en gedenken is en blijft belangrijk. De aanloop naar 80 jaar bevrijding start al in 2023. Bovendien vindt de start van de Nationale Viering van de Bevrijding in 2024 plaats in de Provincie Limburg. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

Terug naar navigatie - 7.1. Bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant bereiken vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

We realiseren de bestuurlijke opgaven doelgericht, kostenbewust en transparant vanuit een actieve opstelling van eigen kracht en vanuit een grensoverschrijdend en internationaal perspectief.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Kwaliteit openbaar bestuur bijgesteld. Dit leidt tot een voordelig resultaat binnen dit programma van € 0,07 mln. Dit omdat de lasten per saldo dalen. 

De lasten stijgen enerzijds als gevolg van  projecten, indexering  van de APPA-voorziening. Een belangrijk project is de 1e tranche van € 45.000 ten behoeve van de viering van de nationale bevrijdingsdag (80 jaar). De tweede tranche vindt plaats in 2024 (€ 355.000). De middelen zijn gereserveerd in het Coalitieakkoord 2023-2027. Anderzijds dalen de lasten als gevolg van de inzet van de stelpost cofinanciering Europese middelen. 

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen op productniveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 58
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 241
713 Internationalisering en Public Affairs -330
791 Kapitaallasten programma kwaliteit openbaar bestuur -42
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur -74
Totaal Lasten -74
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 74
Stortingen
7 Kwaliteit openbaar bestuur
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 0
713 Internationalisering en Public Affairs 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 0
Totaal Stortingen 0
Onttrekkingen
7 Kwaliteit openbaar bestuur
713 Internationalisering en Public Affairs 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 0
Totaal Onttrekkingen 0
Mutaties reserves 0