Status activiteiten

Gedetailleerde besluitvorming

Gedetailleerde besluitvorming

Status activiteiten

Begrotingsmutaties navolgbaar tot in detail

Terug naar navigatie - Begrotingsmutaties navolgbaar tot in detail

Net zoals bij de Voorjaarsnota 2023 worden de toelichtingen op de begrotingsprogramma's niet meer tot elk afzonderlijk besluit toegelicht. Dit om hoofdzaken en bijzaken beter te scheiden. In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke besluiten nader gespecificeerd die hebben geleid tot de 4e begrotingswijziging 2023. Hierin zijn de financiële mutaties voor het lopende begrotingsjaar 2023 verwerkt. Voor zover de besluiten uit deze nota een financiële doorwerking naar 2024 en volgende jaren hebben, zijn deze mutaties verwerkt in het voorstel van de Programmabegroting 2024, welke tegelijk met de najaarsnota behandeld wordt door PS op 10 november 2023.

De begrotingswijziging is opgebouwd uit afzonderlijke deelwijzigingen, gebaseerd op:

  • GS- of PS-besluitvorming;
  • autonome ontwikkelingen;
  • fasering van budgetten en financieel-technische aanpassingen.

Volledigheidshalve merken wij op dat binnen deze operationele informatie bedragen gesaldeerd zijn met o.a. de mutaties reserves. Dit kan leiden tot nulregels in de specificatie. Ook verschuivingen binnen programma's (plussen en minnen) kunnen leiden tot nulregels. Per saldo blijven de resultaateffecten zichtbaar. Veelal betreft het verschuivingen tussen programma's die leiden tot voor- of nadelen. De mutaties met effecten op het begrotingsresultaat en ruimtevragende voorstellen zijn uitgelicht in de inleiding (financieel kader). 

Programma Begrotingswijziging Indicatie structureel Begroting (incl.mutaties reserves) 2023
Lasten Baten Resultaat
1 Regionale economie 1 PS 11-11-2022 Uitvoeringskosten GLB / NSP J 1.400 1.400
11 GS 6-6-2023 Verhoging subsidieplafond groene schoolpleinen N -8 -8
13 GS 30-5-2023 Regiodeal Noord-Limburg Thema 1 project Next Generation Farming - Shared Facilities N -1.615 -1.211 -404
18 GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten N 79 79
21 GS 8-12-2022 Extra agiostorting BSSC N 300 300
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -150 -150
31 GS 16-5-2023 Exploitatiebijdrage LHB 2023 N 37 37 0
32 GS 11-7-2023 BCGV – project ‘Greenport Innovation and Learning Labs’ N 265 265
33 GS 11-7-2023 Projecten ‘Versterking kennisinfrastructuur BSSC’ en ‘Smart Health Alliantie N 0 0 0
34 GS 4-7-2023 Provinciale cofinanciering project HITEX i.h.k.v. OPZuid programma 2021-2027 N 9 9
36 GS 11-7-2023 BrightStart subsidieaanvraag 2024-2026 N 0 0
37 GS 11-7-2023 BMHC - RegMed XB subsidieaanvraag 2024-2026 N 235 235
39 Fasering subsidie voor de laatste tranche UCV N -1.000 -1.000
48 Fasering middelen MAA Gemeentelijke bijdragen ivm toekomst MAA N -4.550 -2.800 -1.750
54 GS 5-9-2023 Promotiecampagne regio Limburg N 100 100
59 GS 15-8-2023 Interreg Vlaanderen – Nederland VI project Smart Farming and Foodprocessing N 13 13
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J 250 250
Regionale economie - Totaal -4.635 -3.974 -660
2 Cultuur en maatschappij 3 Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 J 0 0
12 GS 24-5-2023 Procedurebesluit werving 2 leden Cultuurtank en financiële borging Cultuurtank 2024 N -130 -130
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -445 -445
38 Fasering taalproject Gemeente Horst aan de Maas N -150 -150
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J -1 -1
Cultuur en maatschappij - Totaal -726 0 -726
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 3 Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 J 1.588 1.588
8 GS 7-2-2023 Voortgang fietsprogrammering N 0 0 0
24 Bijstelling exploitatiebijdrage 2023 OV-concessie N 321 321
25 GS 16-5-2023 Aanvullend advies verlengen concessie Arriva N 500 500
26 GS 20-6-2023 Financiering voorschot reserveonderdelen dieseltreinen Arriva Maaslijn N 1.261 1.261 0
27 GS 18-10-2022 Aanvraag en verlening BVOV 2022 ten gunste van Arriva N 390 390 0
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak J 381 -381
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -2.399 -2.399
42 GS 8-11-2022 Fasering middelen BO MIRT N -1.500 -1.500 0
43 Lease wagenpark provinciale wegen J 18 18
60 Splitsing budgetten CEF Binnenhavens N -1.543 -1.543 0
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J -6.017 51 -6.068
Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer - Totaal -7.381 -960 -6.421
4 Ruimtelijke ontwikkeling 3 Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 N 0 0
6 GS 25-4-2023 Bijdrage stallingskosten Velocity E-bikesysteem N 0 0
28 GS 19-9-2023 Fasering middelen KLC N -5.875 -5.875
29 GS 20-6-2023 Nadere subsidieregels flexibele inzet ondersteuning woningbouw tweede tranche N -30 -30 0
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -200 -200
46 SPUK Novex de Peel N 207 207 0
47 SPUK Novex Zuid-Limburg N 83 83 0
52 Correctie voorfinanciering werkbudget wateroverlast en hoogwater N -34 -34
56 Fasering systeemmaatregelen Baarlo en Thorn-Wessem N -1.500 -1.500
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J 307 307
62 GS 29-8-2023 Continuering Startersleningen N 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling - Totaal -7.042 260 -7.302
5 Milieu, energie en klimaat 3 Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 J 1.000 0 1.000
10 GS 25-4-2023 SPUK CDOKE regeling N 1.574 1.574 0
18 GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten N 53 53
19 Verwerking effecten meicirculaire provinciefonds 2023 voor begroting 2023 N 21 21 0
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -100 -100
35 GS 11-7-2023 Interreg VL-NL MAI Home N 56 56
49 GS 11-7-2023 OPZuid cofinanciering energie Gulpener en Kervo N 74 74
57 GS 5-9-2023 Afvoer grondsanering de Straat Roermond N 3.212 3.212 0
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J 0 0
Milieu, energie en klimaat - Totaal 5.889 4.807 1.083
6 Landelijk gebied 2 Subsidieplafond Par.6 niet-productieve investeringen water N 0 0
5 GS 16-5-2023 Subsidie project Duurzaam Schoon Drinkwater N 400 400 0
9 SPUK Natuur boscompensatie L16 N 1.815 1.815 0
11 GS 6-6-2023 Verhoging subsidieplafond groene schoolpleinen N 8 8
15 GS 20-6-2023 Financiering Drielandenpark 2024-2027 N -160 -160
16 GS juni 2023 Subsidieplafond landschapselementen en voedselbossen N 1.000 1.000 0
17 GS 13-6-2023 Ophoging subsidieplafond en verlenging subsidieregeling soorten N 0 0
18 GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten N 20 20
22 Herprioritering en fasering budgetten N2000 en fauna N 264 7.744 -7.481
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -39 -39
41 Fasering uitgaven N2000 beheerplannen N -7.500 -7.500
50 Voltooiïng project Interreg Europe Wildlife Economy N -95 -45 -51
52 Correctie voorfinanciering werkbudget wateroverlast en hoogwater N 34 34
58 Uitruil met project N278 Kunstwerk Fommestraat N -110 -110
64 Ecoduct Ulingsheide N 910 910
65 GS 11-07-2023 Ophoging subsidieplafond nadere subsidieregeling Preventie Faunaschade 2023 N 0 0
Landelijk gebied - Totaal -3.453 10.915 -14.368
7 Kwaliteit openbaar bestuur 3 Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 J 0 0
18 GS 20-6-2023 Interreg Duitsland - Nederland IV-A projecten N -152 -152
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -13 -13
34 GS 4-7-2023 Provinciale cofinanciering project HITEX i.h.k.v. OPZuid programma 2021-2027 N -9 -9
35 GS 11-7-2023 Interreg VL-NL MAI Home N -56 -56
45 Indexering toevoeging voorziening APPA cf. berekening APG J 241 241
49 GS 11-7-2023 OPZuid cofinanciering energie Gulpener en Kervo N -74 -74
53 GS 5-9-2023 Nationale viering Bevrijdingsdag 2024 N 45 0 45
59 GS 15-8-2023 Interreg Vlaanderen – Nederland VI project Smart Farming and Foodprocessing N -13 -13
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J -42 -42
Kwaliteit openbaar bestuur - Totaal -74 0 -74
8 Financiën en overhead 1 PS 11-11-2022 Uitvoeringskosten GLB / NSP J -1.400 -1.400
3 Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 N 34.654 0 34.654
12 GS 24-5-2023 Procedurebesluit werving 2 leden Cultuurtank en financiële borging Cultuurtank 2024 N 130 0 130
13 GS 30-5-2023 Regiodeal Noord-Limburg Thema 1 project Next Generation Farming - Shared Facilities N 404 0 404
15 GS 20-6-2023 Financiering Drielandenpark 2024-2027 N 160 0 160
19 Verwerking effecten meicirculaire provinciefonds 2023 voor begroting 2023 J 4.372 -4.372
21 GS 8-12-2022 Extra agiostorting BSSC N -300 -300
22 Herprioritering en fasering budgetten N2000 en fauna N 7.481 0 7.481
25 GS 16-5-2023 Aanvullend advies verlengen concessie Arriva N -500 -500
28 GS 19-9-2023 Fasering middelen KLC N 5.875 0 5.875
30 Bijstelling ivm doorlichting budgetten op nut en noodzaak N -1.229 0 -1.229
32 GS 11-7-2023 BCGV – project ‘Greenport Innovation and Learning Labs’ N 0 265 -265
33 GS 11-7-2023 Projecten ‘Versterking kennisinfrastructuur BSSC’ en ‘Smart Health Alliantie N 0 0 0
36 GS 11-7-2023 BrightStart subsidieaanvraag 2024-2026 N 0 0
37 GS 11-7-2023 BMHC - RegMed XB subsidieaanvraag 2024-2026 N -235 -235
38 Fasering taalproject Gemeente Horst aan de Maas N 150 0 150
39 Fasering subsidie voor de laatste tranche UCV N 1.000 0 1.000
40 Bijstelling heffing opcenten MRB n.a.v. gewichtsuitdraai peil 30-6-2023 J -228 228
41 Fasering uitgaven N2000 beheerplannen N 7.500 0 7.500
43 Lease wagenpark provinciale wegen J -18 -18
44 Uitruil exploitatiebudget i.v.m. verplichte activering ICT-apparatuur J -222 -222
48 Fasering middelen MAA Gemeentelijke bijdragen ivm toekomst MAA N 1.750 0 1.750
50 Voltooiïng project Interreg Europe Wildlife Economy N 51 51
53 GS 5-9-2023 Nationale viering Bevrijdingsdag 2024 N 0 45 -45
54 GS 5-9-2023 Promotiecampagne regio Limburg N -100 -100
56 Fasering systeemmaatregelen Baarlo en Thorn-Wessem N 1.500 0 1.500
61 Herberekening kapitaallasten 2023 J 9 98 -89
64 Ecoduct Ulingsheide N -910 -910
Financiën en overhead - Totaal 55.749 4.552 51.198
Geheel - Totaal 38.329 15.599 22.730