Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
2. Cultuur en maatschappij

2. Cultuur en maatschappij

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Cultuur en maatschappij

Terug naar navigatie - Cultuur en maatschappij

De Provincie zorgt voor cultuur en erfgoed. Cultuur verbindt, verrijkt de geest, prikkelt bestaande conventies en debat en stimuleert talent en creativiteit. Culturele voorzieningen dragen ook bij aan beter onderwijs, kunnen positieve effecten hebben op de gezondheid en een actieve deelname van burgers aan de samenleving stimuleren. Culturele voorzieningen, cultureel erfgoed en culturele makers dragen bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. De provincies werken samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en andere instellingen aan de versterking van de betekenis van cultuur, cultureel erfgoed en de toegankelijkheid daarvan. Bijzonder voor Limburg is dat ook meerjarig geïnvesteerd wordt in beleid dat gericht is op het verbeteren van bewegen en sport, gezondheid en participatie. In Limburg is dat extra van belang gezien de achterstanden op deze onderwerpen ten opzichte van het nationale beeld. Daartoe vergroten we via de Sociale Agenda de zelfredzaamheid en samenredzaamheid en de participatie van met name Limburgers in een kwetsbare positie. Via de Sociale Agenda dragen we bij aan het realiseren van een trendbreuk, doordat ingezet wordt op het inlopen van gezondheidsachterstanden (o.a. via Kansrijke start en Gezonde Basisschool van de Toekomst) en het bevorderen van een inclusieve, open en participatieve samenleving. Waarbij we speciale aandacht hebben voor kwesties als armoede, gelijke kansen, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Dit doen we samen met onze mede-overheden, partners in het veld en burgers. 
Met de Veiligheidsagenda wordt aan de wettelijke taken van de Provincie een extra impuls gegeven. De Provincie Limburg wil bijdragen aan een effectieve overheidsaanpak in Limburg op het gebied van veiligheid. Binnen het kader van de Veiligheidsagenda Limburg zetten wij in op een gecoördineerde bestuurlijke aanpak tegen ondermijning, preventie en veilige wijken en een veilig buitengebied. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren

Terug naar navigatie - 2.1. Een vitaler en veiliger Limburg waarin iedereen kan participeren

De Sociale Agenda zet in op het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. 

De Veiligheidsagenda Limburg zet in op samenwerking met onze partners gericht op veilige en leefbare wijken en buurten in de stad en dorpen in het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving

Terug naar navigatie - 2.2. Behoud en versterking van de intrinsieke en maatschappelijke waarde van de cultuur- en erfgoedsector in heel Limburg voor een breed publiek en de samenleving

Cultuur is van en voor alle Limburgers, vormt mede onze identiteit en draagt bij aan de sociale cohesie en participatie. Cultuur biedt ook kansen voor economie en toerisme en kan de aantrekkingskracht van onze provincie vergroten.  Wij dragen eraan bij dat inwoners en bezoekers van Limburg deze waarde van cultuur leren kennen, kunnen ervaren en zich ook erin herkennen.  We ondersteunen daarom het behoud en de versterking van de culturele basisinfrastructuur, samen met het Rijk en gemeenten.  

We ondersteunen de instandhouding van ons Limburgs cultureel erfgoed. Dit is het erfgoed onder de grond (archeologie), boven de grond (monumenten) alsook de Limburgse gewoonten en gebruiken (immaterieel erfgoed). Cultureel erfgoed is nog steeds overal in de samenleving terug te vinden. Het vertelt onze geschiedenis en verbindt mensen en plekken met elkaar. Het is dan ook belangrijk om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. Daarnaast is cultureel erfgoed een onderdeel van maatschappelijke opgaves zoals klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkelingen en kan het ons perspectieven bieden voor de toekomst.  

De belangrijkste prestatie-indicatoren:

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar
Ondersteunen van initiatieven gericht op behoud en versterking cultuur 41 150 2023
Ondersteunen initiatieven gericht op behoud en toegankelijk maken van erfgoed 27 79 2023

 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen

Terug naar navigatie - 2.3. Alle Limburgers blijven door sport en bewegen mentaal en fysiek gezond en kunnen zich positief ontwikkelen

Het jaar 2023 is het laatste uitvoeringsjaar van het beleidskader Sport 2020-2023 'Limburg, Sport!'. In 2023 geven wij uitvoering aan de acties die genoemd staan in het uitvoeringsprogramma Sport 2022-2023. Dit gebeurt binnen de financiële kaders die zijn vastgelegd in bovengenoemd beleidskader. 

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Cultuur en Maatschappij  bijgesteld. Dit leidt tot een voordelig resultaat binnen dit programma van € 0,73 mln., dat via de algemene dekkingsmiddelen wordt verrekend. Daarmee wordt het totale begrotingsresultaat 2023 en verder niet beïnvloed, op € 0,45 mln. na (vrijval). 

De totale lasten van dit programma dalen met € 0,73 mln. Dit wordt veroorzaakt door:

  • fasering van het taalprogramma gemeente Horst aan de Maas ad € 0,15 mln.;
  • financiële borging werkzaamheden door de Cultuurtank 2024 ad € 0,13 mln.;
  • een vrijval ten gunste van het resultaat ad €  0,45 mln. ald gevolg van doorlichting van budgetten op nut en noodzaak.

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen op productniveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg -150
212 Veiligheid -400
221 Cultuur -175
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 0
231 Sport 0
291 Kapitaallasten programma cultuur en maatschappij -1
Totaal 2 Cultuur en maatschappij -726
Totaal Lasten -726
Saldo van baten en lasten 726
Stortingen
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 0
221 Cultuur 0
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 0
Totaal Stortingen 0
Mutaties reserves 0