Status activiteiten

4e wijziging Begroting 2023

4e wijziging Begroting 2023

Status activiteiten

Begrotingswijziging laat het resultaat dalen, maar blijft voordelig

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging laat het resultaat dalen, maar blijft voordelig

De begrotingswijziging 4-2023 laat een nadelig resultaat zien. Het resultaat na de Voorjaarsnota 2023 was € 37,24 mln. Deze wijziging leidt tot een daling van het resultaat met € 22,73 mln. tot € 14,51 mln. De belangrijkste oorzaak is de inzet van het begrotingsresultaat voor de uitwerking van het coalitieakkoord. De begroting blijft daarmee structureel sluitend. Voor de meerjarenraming van de Programmabegroting 2023 verwijzen wij naar het voorstel van de Programmabegroting 2024.

In algemene zin merken wij het volgende op:

  • Onderstaande begrotingswijziging is de financiële vertaling van de 3-W vragen in de programma's van deze najaarsnota. Voor de inhoudelijke toelichtingen verwijzen wij aldus naar deze programma's.
  • Het betreft voornamelijk uitvoering van bestaand beleid, het begroten van specifieke uitkeringen in lijn met onze doelen en het faseren van budget.
  • Wij zetten geld apart dat we in 2023 niet uitgeven voor volgend jaar.  Financieel-technisch heet dat faseren. Faseringen van 2023 naar 2024 of verder (zonder dat er baten of reserves tegenover staan) leveren binnen een programma een voordelig resultaat in 2023. Dat resultaat wordt echter gereserveerd in de algemene reserve in 2023. Hierdoor hebben deze faseringen geen effect op het resultaat. In 2024 of verder worden de lasten opnieuw opgevoerd en gedekt uit deze algemene reserve. Ook hier dus geen effect op het resultaat.
  • De toevoeging aan de algemene reserve bedraagt € 72,46 mln. Deze bestaat uit:
    • € 27,81 mln. aan reserveringen voor de genoemde faseringen;
    • € 44,65 mln. aan reserveringen van het resultaat 2023 om de programmareserves in 2024 te kunnen voeden.
€ x 1.000
Begrotingsprogramma Begroting 2023
Lasten Baten Saldo
1 Regionale economie -4.935 -4.011 923
2 Cultuur en maatschappij -726 0 726
3 Regionale bereikbaarheid en OV -10.547 -772 9.775
4 Ruimtelijke ontwikkeling -7.183 260 7.443
5 Milieu, energie en klimaat 5.889 1.595 -4.295
6 Landelijk gebied -3.453 10.715 14.168
7 Kwaliteit openbaar bestuur -74 0 74
8 Financiën en overhead -16.801 4.144 20.944
Totaal baten lasten en saldo -37.830 11.930 49.759
Mutatie reserves
1 1 Risicoreserve financiël instrumentarium SIS 300 -300
2 Eegalisatiereserve DU Topperbedrijventerrijnen 37 37
3 3 bestemmingsreserve realisatie N280 3.167 549 -2.618
4 Reserve Bereikbaarheidsmiddelen -239 -239
5 Bruteringreserve VDL Nedcar -498 -498
6 4 Risicoreserve financiël instrumentarium SIS 142 -142
7 5 Reserve DU bodemsanering 3.212 3.212
8 6 Reserve grondwaterbeheer 200 200
9 8 Algemene reserve 72.461 408 -72.053
10 Programmareserve onvoorziene uitgaven 0 0
11 Bruteringsreserve provinciale gebouwen 89 -89
Totaal mutatie reserves 76.158 3.669 -72.489
Totaal en resultaat 38.329 15.599 -22.730