Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)
1. Regionale economie

1. Regionale economie

Status activiteiten

15.599 Uitgaven (x1000)

Regionale economie

Terug naar navigatie - Regionale economie

Provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor regionaal economisch beleid. Provincies dragen eraan bij dat Nederland een van de meest innovatieve en concurrerende economieën ter wereld is. Provincie Limburg ontwikkelt daartoe eigen beleid en neemt deel aan het LIOF als Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Het economisch beleid is met name gericht op het stimuleren van innovaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en sterke sectoren in Limburg zoals agri, chemie & materialen/maakindustrie, logistiek en toerisme. Met behulp van Europese structuurfondsen investeert de Provincie in de verbinding en kruisbestuiving tussen sectoren, clusters, regio’s en technologiedomeinen. In Limburg zijn er de Brightlands campussen in Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en Venlo. Ondernemers, onderzoekers en overheden werken hier samen aan de producten en diensten van morgen. De Provincie Limburg is als investeerder, lobbyist en verbinder betrokken bij de Brightlands Campussen. Onze missiegedreven economische agenda en onze regionale innovatiestrategie (RIS3) bieden het perspectief om vanuit de toenemende innovatiekracht vanuit de ecosystemen van de Brightlands Campussen (bedrijfsleven, kennis en onderwijspartijen) te bewegen naar duurzame economische groei. De weerbaarheid en wendbaarheid van de regionale economie versterken door vanuit onze innovatiekracht in te spelen op de transities in de samenleving. Onze missies zijn ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

Terug naar navigatie - 1.1. Een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie

Limburg streeft naar een attractieve, duurzame en innovatieve kennis- en diensteneconomie. Een economie, die bestendig is geëquipeerd voor de vestiging en groei van nieuwe en bestaande ondernemingen. In het Missiegedreven Economisch Beleidskader presenteren wij een visie voor een gezonde Limburgse economie op de middellange termijn. In de kern beoogt het kader om het aanpassingsvermogen van de regionale economie te versterken op veranderingen die steeds sneller op ons afkomen (transities). Kortom we zetten in op de vergroting van de wendbaarheid en weerbaarheid van onze economie. En dat doen we met twee maatschappelijke missies als stip op de horizon. Onze missies: ‘Limburg maakt gezond!’ en ‘Limburg maakt energiek!’ bepalen onze koers. 

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

Terug naar navigatie - 1.2. Een sterke kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is

We streven naar een sterke Limburgse kenniseconomie die gezond, vernieuwend en duurzaam is. Wij zetten in op innovatie, de verbinding tussen de Brightlands campussen en actoren in de sociaaleconomische structuur van Limburg zoals het MKB en onderwijs en tussen de Brightlands campussen onderling gericht op de maatschappelijke opgaven van de landbouw-, gezondheids- en energietransitie. Via de LIOF programma's en communities bereiken we de ondernemers en ondersteunen hen bij het maken van bedrijfskeuzes.

De belangrijkste prestatie-indicatoren:

Indicator Huidige waarde Streefwaarde Jaar

Toerisme en recreatie: aantal bedrijven dat ondersteund is bij het maken van een plan van aanpak om de vitaliteit van hun bedrijf te vergroten:

15 15 2023
Landbouw: aantal ondersteunde / gecoachte ondernemers agrifoodondernemers in maken van bedrijfskeuzes en vraagarticulatie

672

(1-1-2023)

800 2023

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

Terug naar navigatie - 1.3. De beschikbaarheid van voldoende, juist geschoolde en wendbare werknemers

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat is noodzakelijk voor de sterke economische regio die Limburg wil zijn. En het is belangrijk om de grote economische en maatschappelijke transitieopgaven te kunnen realiseren. Dat zijn circulaire economie, energie, voeding, gezondheid en digitalisering. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers krijgen te maken met steeds snellere veranderingen die deze transitieopgaven teweeg brengen. Er veranderen of verdwijnen bestaande banen, maar er ontstaan ook nieuwe banen. Tegelijkertijd staat een te grote groep Limburgers nog langs de kant. We willen dat iedereen ertoe doet en zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Daarbij houden wij rekening met de effecten van de COVID-19-crisis en de krapte op de arbeidsmarkt. Verder streven wij naar het te gelde maken van kennis. Hiervoor stimuleren wij een goede wisselwerking tussen het wetenschappelijk en het (hoger) beroepsonderwijs en het bedrijfsleven (MKB) in Limburg.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);
 • Html.RenderPartial("_QuestionMemoButtons", Model.Taskgroup);

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In deze Najaarsnota 2023 wordt het programma Regionale Economie bijgesteld. Dit resulteert in een voordelig resultaat binnen dit programma van € 0,66 mln., dat via de algemene dekkingsmiddelen wordt verrekend. Daarmee wordt het totale begrotingsresultaat 2023 en verder niet beïnvloed., op € 0,15 mln. vrijval na.

De totale lasten van dit programma dalen met € 4,94 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door de fasering van diverse budgetten:

 • Regiodealproject Noord-Limburg 'Brightlands Next Generation Farming - Shared Facilities' € 1,62 mln.;
 • Kennis-as project University College € 1,00 mln.;
 • Omgevingsfonds MAA € 1,75 mln. en Gemeentelijke bijdragen MAA € 2,80 mln., samen € 4,55 mln.
 • Daarnaast valt € 0,15 mln. vrij als gevolg van doorlichting van budgetten op nut en noodzaak.

Daarnaast worden er middelen toegevoegd onder andere voor de uitvoeringskosten Nationaal Strategisch Plan (NSP) van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) € 1,40 mln. en diverse projecten ten laste van de stelpost Brightlands € 0,80 mln.  

De totale baten van dit programma dalen met € 4,01 mln. Dit verschil wordt veroorzaakt door de fasering van de regiodealprojecten Noord-Limburg 'Brightlands Next Generation Farming - Shared Facilities' € 1,21 mln. (bijdragen Rijk en Regio Venlo) en gemeentelijke bijdragen MAA € 2,80 mln.

Voor nadere details wordt verwezen naar de toelichtingen op productniveau bij 'Wat gaan we daarvoor doen? (Variabele Geld)'.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Najaarsnota
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 37
113 Brightlands Kennis/As -464
114 Maastricht Aachen Airport -4.550
121 Toerisme en recreatie 132
122 Innovatieve landbouw 1.272
123 Regiodeal Noord-Limburg -1.615
132 Onderwijs 3
191 Kapitaallasten programma regionale economie 250
Totaal 1 Regionale economie -4.935
Totaal Lasten -4.935
Baten
1 Regionale economie
114 Maastricht Aachen Airport -2.800
123 Regiodeal Noord-Limburg -1.211
Totaal 1 Regionale economie -4.011
Totaal Baten -4.011
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 923
Stortingen
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 0
113 Brightlands Kennis/As 300
131 Arbeidsmarkt 0
Totaal 1 Regionale economie 300
Totaal Stortingen 300
Onttrekkingen
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 37
113 Brightlands Kennis/As 0
Totaal 1 Regionale economie 37
Totaal Onttrekkingen 37
Mutaties reserves -263