Op weg naar de nieuwe begroting 2024

Op weg naar de nieuwe begroting 2024

Financiële uitgangspunten Voorjaarsnota 2023 en vooruitblik Programmabegroting 2024: ongewijzigd beleid als fundament

Terug naar navigatie - Financiële uitgangspunten Voorjaarsnota 2023 en vooruitblik Programmabegroting 2024: ongewijzigd beleid als fundament

De grondslagen voor de Voorjaarsnota zijn in lijn met de Programmabegroting 2023. In de totalen zijn alle wijzigingen verwerkt tot en met het voorstel 3e begrotingswijzing 2023. Wij merken hierbij op dat bij publicatie van deze Voorjaarsnota de 2e begrotingswijziging 2023 met overboekingsvoorstellen bij de Jaarstukken 2022 nog niet is vastgesteld. 

Voor de Programmabegroting 2024 geldt dat deze wordt opgebouwd op basis van deze Voorjaarsnota. Na de voorstellen uit deze nota ontstaat het volgende financiële kader als uitgangspunt voor de begroting 2024:

Na besluitvorming van de Voorjaarsnota 2023 geldt dit als bestaand beleid. Verder wordt de begroting aangevuld met:

  • de verwachte uitwerking van het coalitieakkoord of collegeprogramma en indien rijp voor besluitvorming de financiële vertaling van genoemde financiële risico's uit de inleiding;
  • indexering van budgetten m.b.t. loon- en prijsstijging; 
  • effecten van de Meicirculaire Provinciefonds 2023 (niet bekend bij het opstellen van de Voorjaarsnota);
  • nieuwe faseringen van de investeringsplanning en de herberekening van de kapitaallasten. Hierin worden de voordelige effecten van de gewijzigde afschrijvingsmethodiek (PS-besluit Financiële verordening 2023, d.d. 9-2-2023) verwerkt;
  • meerjarige effecten van de Najaarsnota 2023;
  • instellen van programmareserves;
  • voor instandhouding van ons eigen vermogen ligt het accent naar sturing op begrotingsresultaat, dat indien structureel positief evenzeer tot instandhouding of groei van het vermogen leidt.