Gedetailleerde besluitvorming

Gedetailleerde besluitvorming

Begrotingsmutaties navolgbaar tot in detail

Terug naar navigatie - Begrotingsmutaties navolgbaar tot in detail

In de inleiding van deze Voorjaarsnota is aangegeven dat in de toelichtingen op de begrotingsprogramma's niet meer elk afzonderlijk besluit wordt toegelicht. Dit om hoofdzaken en bijzaken beter te scheiden. In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke besluiten nader gespecificeerd die hebben geleid tot de 3e begrotingswijziging. De begrotingswijziging is opgebouwd uit afzonderlijke deelwijzigingen, gebaseerd op het GS-besluitvormingsproces, autonome ontwikkelingen en financieel-technische aanpassingen. In deze Voorjaarsnota is verder een correctie aangebracht in de verdeling van de personele lasten in de Programmabegroting 2023. Dit in navolging van de beantwoording van schriftelijke vragen. Deze correctie heeft geen verdere invloed op het begrotingsresultaat.

Volledigheidshalve merken wij op dat binnen deze operationele informatie bedragen gesaldeerd zijn met o.a. de mutaties reserves. Dit kan leiden tot nulregels in de specificatie. Ook verschuivingen binnen programma's (plussen en minnen) kunnen leiden tot nulregels.  Per saldo blijven de resultaateffecten zichtbaar.  Veeleal betreft het verschuivingen tussen programma's die leiden tot voor of nadelen. De mutaties met effecten op het begrotingsresultaat zijn uitgelicht in de inleiding (financieel kader).

Programma Omschrijving programma Nummer wijziging Omschrijving wijziging Indicatie structureel Saldo 2023 Saldo 2024 Saldo 2025 Saldo 2026
1 Regionale economie 6 GS 6-12-2022 Subsidieplafond GLB Paragraaf 2a N 0 0 0 0
7 GS 6-12-2022 Interreg Duitsland - Nederland IV-A (Reeks 2) N -35 0 0 0
9 PS 15-12-2022 Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo (G-22-039) N -3.748 -577 -747 -676
12 GS 20-12-2022 Realisatie Brightlands Office N -150 0 0 0
14 GS 13-12-2022 Kapitaalstorting Maastricht Health Campus BV J -150 -150 -150 0
15 PS 16-12-2022 Transitie Maastricht Aachen Airport N -3.602 -8.938 -9.124 -8.217
17 GS 12-7-2022 Fasering beheerskosten Kennisregistratie Dierverblijven (KRD) N 30 0 0 -30
20 PS 15-12-2022 Groeifinanciering Brightlands Chemelot Campus Vastgoed CV 2023-2033 N 1.275 1.275 1.538 2.123
25 GS 31-1-2023 Technische bijstand Just Transition Fund J -360 -180 -180 -180
32 GS 7-3-2023 Subsidieplafond 2a Fysieke investeringen innovatie en modernisering agr. ondernemingen N -339 0 0 0
38 GS 7-2-2023 Crossroads Interreg Vlaanderen-Nederland N -72 0 0 0
45 Correctie lastneming LIOF Toerisme N 266 -147 -119 0
59 PS 10-2-2022 Campus Vastgoed Greenport Venlo J 0 0 0 0
59 PS 10-2-2022 Campus Vastgoed Greenport Venlo N -800 -800 -800 -800
61 GS 21-3-2023 Interreg Vlaanderen - Nederland VI project Circulaire Teelt & Chemie N 134 0 0 0
76 GS 11-4-2023 Projectsubsidies Future Farming Regiodeal Noord-Limburg (2e tranche) N 0 0 0 0
80 GS 11-4-2023 Provinciale cofinanciering voor het Interreg Vlaanderen - Nederland VI project ENERGLIK N -56 0 0 0
82 GS 20-12-2022 AvA Campus Vastgoed Greenport Venlo en Brightlands Campus Greenport Venlo N -800 -800 -600 0
84 GS 16-5-2023 Afwikkeling Maastricht Aachen Airport N 10.281 -10.100 800 800
Regionale economie - Totaal 1.875 -20.417 -9.383 -6.981
2 Cultuur en maatschappij 1 GS 15-11-2022 Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties N 0 0 0 0
63 GS 7-2-2023 Samenwerkingsovereenkomst gemeente Venlo i.z. Kloosterdorp Steyl N 0 0 0 0
81 GS 14-3-2023 Vaststelling Nadere subsidieregels Culturele Infrastructuur 2025-2028 J 0 0 0 0
81 GS 14-3-2023 Vaststelling Nadere subsidieregels Culturele Infrastructuur 2025-2028 N 0 0 -300 0
85 GS 17-5-2023 Subsidie 2022 Huis voor de Kunsten Limburg J 0 0 0 0
86 GS 29-11-2022 Subsidieverlening Huis voor de Kunsten 2023 J 0 0 0 0
Cultuur en maatschappij - Totaal 0 0 -300 0
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 22 Wijziging doorberekende personele lasten J 1.052 1.036 1.032 1.029
33 GS 13-9-2022 Ondertekening Grant Agreement door CvK CEF2 Binnenhavens N 0 0 0 0
47 GS 31-1-2023 Voortgang versnellingsmaatregelen OV Limburg N 0 0 0 0
50 GS 7-2-2023 Voortgang fietsprogrammering N 0 0 0 0
68 Verhoging personeelsbudget i.v.m. uitbreiding 2 fte wegbeheer J 128 170 170 170
Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer - Totaal 1.179 1.206 1.202 1.199
4 Ruimtelijke ontwikkeling 8 GS 13-12-2022 Provinciale bijdrage systeemmaatregel Thorn-Wessem N 0 0 0 0
10 GS 31-5-2022 Regeling specifieke uitkering Woondeals N 0 0 0 0
16 GS 4-10-2022 2e Samenwerkingsagenda gemeente Landgraaf N -125 0 0 0
18 GS 17-1-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Weert N -230 0 0 0
19 GS 8-11-2023 Regeling specifieke uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw 2e tranche N 0 0 0 0
22 Wijziging doorberekende personele lasten J -1.052 -1.036 -1.032 -1.029
28 GS 7-2-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Peel en Maas N -750 0 0 0
29 GS 7-2-2023 Samenwerkingsagenda gemeente Heerlen N -1.000 0 0 0
35 GS 14-2-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Maastricht N -1.600 0 0 0
36 GS 14-2-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Horst aan de Maas N -800 0 0 0
37 GS 14-2-2023 Samenwerkingsagenda gemeente Voerendaal N -400 0 0 0
40 GS 14-2-2023 Aanvulling Koploper Oeffelt N -450 0 0 0
41 GS 31-1-2023 ENCI- wijzigingsovereenkomst PvT 2021 N 0 0 0 0
43 GS 28-2-2023 Samenwerkingsagenda gemeente Stein N -328 0 0 0
44 GS 31-1-2023 Bestuurlijke afspraken i.v.m. beëindigen Regio Deal Parkstad N 0 0 0 0
54 GS 14-3-2022 Samenwerkingsagenda gemeente Maasgouw N -250 0 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling - Totaal -6.984 -1.036 -1.032 -1.029
5 Milieu, energie en klimaat 4 GS 29-11-2022 Interreg Duitsland - Nederland IV-A (Reeks 1) N -6 0 0 0
5 GS 27-9-2022 Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed 2e tranche N 0 0 0 0
7 GS 6-12-2022 Interreg Duitsland - Nederland IV-A (Reeks 2) N 19 0 0 0
11 GS 17-3-2023 Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord N 0 0 0 0
25 GS 31-1-2023 Technische bijstand Just Transition Fund J 200 0 0 0
27 Interreg VI project Circular hubs in Europa N 0 0 0 0
61 GS 21-3-2023 Interreg Vlaanderen - Nederland VI project Circulaire Teelt & Chemie N -317 0 0 0
62 GS 17-3-2023 Verlaging subsidieplafond nadere subsidieregels warmtenetten N 0 0 0 0
72 GS 29-11-2022 Beleid inzake verbetering van de Leefomgeving J 90 0 0 0
72 GS 29-11-2022 Beleid inzake verbetering van de Leefomgeving N -150 0 0 0
80 GS 11-4-2023 Provinciale cofinanciering voor het Interreg Vlaanderen - Nederland VI project ENERGLIK N 30 0 0 0
83 PS 16-12-2022 Motie 5897 ophoging Duurzaam Thuis N 128 0 0 0
87 GS 11-4-2023 Uitvoeringsmodaliteiten voor het Strategisch Integraal Action Plan Circulaire Economie. N -120 0 0 0
88 GS 25-4-2023 Actieprogramma bodem en ondergrond 2023 N 0 0 0 0
Milieu, energie en klimaat - Totaal -126 0 0 0
6 Landelijk gebied 22 Wijziging doorberekende personele lasten J -2.626 -2.586 -2.575 -2.569
31 GS 28-2-2023 Ophogen subsidieplafond SILG 2.5 preventieve maatregelen faunaschade N 0 0 0 0
32 GS 7-3-2023 Subsidieplafond 2a Fysieke investeringen innovatie en modernisering agr. ondernemingen N 305 0 0 0
34 GS 28-2-2023 Nadere subsidieregels preventie faunaschade 2023 N 0 0 0 0
39 GS 28-2-2023 SPUK provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied N 0 0 0 0
51 GS 13-9-2022 Beheer Ooijen Wanssum N 0 0 0 0
58 GS 19-1-2023 2e Wijziging subsidieregels maatregelen Natura 2000 gebieden N 0 0 0 0
60 GS 28-3-2023 Prestatieovereenkomst RVO POP3+ 2023-2025 N 690 -720 30 0
72 GS 29-11-2022 Beleid inzake verbetering van de Leefomgeving J 60 0 0 0
Landelijk gebied - Totaal -1.571 -3.306 -2.545 -2.569
7 Kwaliteit openbaar bestuur 4 GS 29-11-2022 Interreg Duitsland - Nederland IV-A (Reeks 1) N 6 0 0 0
7 GS 6-12-2022 Interreg Duitsland - Nederland IV-A (Reeks 2) N 16 0 0 0
22 Wijziging doorberekende personele lasten J 2.626 2.586 2.575 2.569
24 Rijksbijdrage Provinciale Regietafels N 0 0 0 0
25 GS 31-1-2023 Technische bijstand Just Transition Fund J 880 0 0 0
32 GS 7-3-2023 Subsidieplafond 2a Fysieke investeringen innovatie en modernisering agr. ondernemingen N 33 0 0 0
38 GS 7-2-2023 Crossroads Interreg Vlaanderen-Nederland N 72 0 0 0
52 Oplossing 'Zeelandproblematiek' J -754 -754 -754 -754
61 GS 21-3-2023 Interreg Vlaanderen - Nederland VI project Circulaire Teelt & Chemie N 183 0 0 0
66 Verhoging vergoeding Statenlidmaatschap J -240 -320 -320 -320
70 Informatie- en communicatievoorzieningen Statenperiode 2023-2027 J 0 0 0 0
74 Werkbudget coalitievorming J -50 0 0 0
78 PS 10-2-2023 Motie 2958 Hulp aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië N -559 0 0 0
80 GS 11-4-2023 Provinciale cofinanciering voor het Interreg Vlaanderen - Nederland VI project ENERGLIK N 26 0 0 0
87 GS 11-4-2023 Uitvoeringsmodaliteiten voor het Strategisch Integraal Action Plan Circulaire Economie. N 120 0 0 0
Kwaliteit openbaar bestuur - Totaal 2.359 1.512 1.501 1.495
8 Financiën en overhead 9 PS 15-12-2022 Statenvoorstel Brightlands Campus Greenport Venlo (G-22-039) N 3.748 577 747 676
12 GS 20-12-2022 Realisatie Brightlands Office N 150 0 0 0
14 GS 13-12-2022 Kapitaalstorting Maastricht Health Campus BV J 150 150 150 0
15 PS 16-12-2022 Transitie Maastricht Aachen Airport N 1.236 1.212 1.187 1.161
16 GS 4-10-2022 2e Samenwerkingsagenda gemeente Landgraaf N 125 0 0 0
17 GS 12-7-2022 Fasering beheerskosten Kennisregistratie Dierverblijven (KRD) N -30 0 0 30
18 GS 17-1-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Weert N 230 0 0 0
25 GS 31-1-2023 Technische bijstand Just Transition Fund J -720 180 180 180
28 GS 7-2-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Peel en Maas N 750 0 0 0
29 GS 7-2-2023 Samenwerkingsagenda gemeente Heerlen N 1.000 0 0 0
30 Inzet reserve POB i.v.m. hogere kosten opleidingen 2022 N 0 0 0 0
35 GS 14-2-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Maastricht N 1.600 0 0 0
36 GS 14-2-2023 2e Samenwerkingsagenda gemeente Horst aan de Maas N 800 0 0 0
37 GS 14-2-2023 Samenwerkingsagenda gemeente Voerendaal N 400 0 0 0
40 GS 14-2-2023 Aanvulling Koploper Oeffelt N 450 0 0 0
43 GS 28-2-2023 Samenwerkingsagenda gemeente Stein N 328 0 0 0
45 Correctie lastneming LIOF Toerisme N -266 147 119 0
54 GS 14-3-2022 Samenwerkingsagenda gemeente Maasgouw N 250 0 0 0
59 PS 10-2-2022 Campus Vastgoed Greenport Venlo N 800 800 800 800
60 GS 28-3-2023 Prestatieovereenkomst RVO POP3+ 2023-2025 N -690 720 -30 0
68 Verhoging personeelsbudget i.v.m. uitbreiding 2 fte wegbeheer J -128 -170 -170 -170
69 Bijstelling dividenduitkering BNG en NWB J 121 0 0 0
73 Aanvullende cao-afspraken 2022-2023 J -750 0 0 0
75 Bijstelling dividend Enexis J 0 -2.200 -1.900 800
75 Bijstelling dividend Enexis N 25.667 0 0 0
77 Bijstelling renteopbrengsten J 4.305 8.405 7.583 5.133
78 PS 10-2-2023 Motie 2958 Hulp aan slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië N 559 0 0 0
79 Vrijval restanten intensiveringsmiddelen N 248 0 0 0
81 GS 14-3-2023 Vaststelling Nadere subsidieregels Culturele Infrastructuur 2025-2028 N 0 0 300 0
82 GS 20-12-2022 AvA Campus Vastgoed Greenport Venlo en Brightlands Campus Greenport Venlo N 800 800 600 0
83 PS 16-12-2022 Motie 5897 ophoging Duurzaam Thuis N -128 0 0 0
84 GS 16-5-2023 Afwikkeling Maastricht Aachen Airport N -10.138 10.138 0 0
Financiën en overhead - Totaal 30.867 20.759 9.566 8.610
Geheel - Totaal 27.598 -1.282 -991 725