45.891 Uitgaven (x1000)
4. Ruimtelijke ontwikkeling

4. Ruimtelijke ontwikkeling

45.891 Uitgaven (x1000)

Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke opgaven in Limburg zijn groot en divers, terwijl de beschikbare ruimte schaars is. De urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de energievoorziening vragen allemaal veel ruimte. Deze fysieke opgaven zijn onlosmakelijk verbonden met de sociaaleconomische-, veiligheids- en gezondheidssituatie van de inwoners van Limburg. We moeten keuzes maken, slim clusteren en creatief met onze ruimte omgaan. Inpassen alleen is niet genoeg. We willen namelijk dat Limburg een gezonde, schone en veilige woon- en leefomgeving blijft. Aantrekkelijke steden en landschappen zijn belangrijk voor onze identiteit, het vestigingsklimaat en draagvlak voor veranderingen. 

Een goede ruimtelijke ordening is aandacht hebben voor kwaliteit. Het gaat om een goede balans tussen belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Om de regie op de ruimte te versterken werken we in opdracht van Provinciale Staten aan de uitwerking van de Provinciale Omgevingsvisie via zogenaamde ontwerpende onderzoeken. In dit traject werken we nauw samen met de Limburgse gemeenten. Het Rijk wil met onze Provincie in december 2023 een zogenaamde Ruimtelijk Arrangement afsluiten. Wij bereiden dat voor in de vorm van een Ruimtelijk Voorstel. De wijze waarop we in de veelheid van lopende processen regie voeren op alle ruimteclaims hebben we u per mededeling portefeuillehouder (24-04-2023) toegelicht. Wij zullen Provinciale Staten in de vorm van sonderende notities meenemen in het proces op weg naar dat Ruimtelijk Arrangement.

De provincies hebben woningbouwafspraken gesloten met het Rijk. Op 9 maart 2023 is de Limburgse bijdrage van minimaal 26.550 woningen bekrachtigd in de Woondeal Limburg, door ondertekening door alle Limburgse gemeenten, waterschap, corporaties, ministerie van BZK en de provincie Limburg. In 2023-2024 dienen alle gemeenten zorgvisies te maken, waarin aangegeven moet worden hoe in de huisvesting van uiteenlopende doelgroepen en aandachtsgroepen moet worden voorzien. De brede provinciale doelen op het gebied van energie, circulariteit, natuur, water,  leefbaarheid en veiligheid zouden – om effectief te zijn – ook door moeten werken in de bestaande woningvoorraad. 

Via normering, zonering en beschermingsmaatregelen draagt het milieubeleid bij aan een sterke verbetering van de leefomgevingskwaliteit en de veiligheid en hiermee de gezondheid. Met de komst van de Omgevingswet worden de Provincie als bevoegd gezag geacht om niet meer louter te toetsen aan de normen voor gezondheidsbescherming, maar ook in te zetten op gezondheidsbevordering (zijnde het verbeteren ten opzichte van de wettelijke norm). Een goed functionerend stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is hiervoor essentieel.

Passend grond- en vastgoedbeleid dat ruimte biedt om per project en/of maatschappelijk vraagstuk de juiste rol te pakken en een goede afweging te maken over de in te zetten instrumenten is nodig om
wettelijke, maatschappelijke en of financiële doelstellingen en opgaven te realiseren. Het komen tot een Grondbank waarin overheden binnen Limburg samenwerken om grondposities te verwerven en effectief in te zetten is hier onderdeel van.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

 Voor de uitvoering van bestaand beleid en/of kaders zijn bij dit programma de volgende financiële wijzigingen aan de orde: 

Begin 2023 zijn in het kader van de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra (KLC) een groot aantal samenwerkingsagenda's met gemeentes afgesloten en bijbehorende bedragen van € 5,48 mln. begroot voor dit jaar.  Ook vanuit  de Regiodeal Parkstad zijn de laatste GS-besluiten afgerond (€ 1,75 mln.). 

Verder zijn in het kader van Wonen in Limburg ten behoeve van flexibele woonvormen rijksmiddelen en provinciale cofinanciering begroot. Vanuit het Rijk hebben we  een Specifieke Uitkering ontvangen voor de flexibele inzet ondersteuning woningbouw 2e tranche. In totaal wordt € 1,2 mln. toegevoegd zowel aan de lasten, als aan de baten in de begroting 2023.

Ten slotte zijn voor Waterveiligheid Maas aanvullende bedragen begroot van € 0,95 mln. ten behoeve van 2 systeemmaatregelen (Oeffelt in nauw overleg met Noord-Brabant) en Thorn-Wessem (in samenwerking met Waterschap Limburg).  Deze zijn ook benoemd in het strategisch perspectief   Het betreft besluiten waar nieuw budget wordt gevraagd. . Tenslotte zijn er verschuivingen binnen de begroting, zoals personele kosten die zijn verschoven uit programma 3.  Het nadelige resultaat ad € 6,98 mln. wordt vooral gedekt door het overhevelen van budget uit de beleidsintensiveringsmiddelen.  Deze wijziging heeft daarmee geen effect op het totale begrotingsresultaat.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 5.483
413 Regiodeal transformatie Parkstad 1.752
421 Wonen in Limburg 1.200
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 0
441 Waterveiligheid Maas 950
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 1.052
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 10.437
Saldo van baten en lasten 10.437
Totaal Lasten 10.437
Baten
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 1.200
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.200
Saldo van baten en lasten 1.200
Totaal Baten 1.200
Onttrekkingen
4 Ruimtelijke ontwikkeling
413 Regiodeal transformatie Parkstad 1.752
441 Waterveiligheid Maas 500
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 2.252
Saldo mutatie reserves 2.252
Totaal Onttrekkingen 2.252