Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming

Voorstel Begrotingswijziging 3 - 2023

Terug naar navigatie - Voorstel Begrotingswijziging 3 - 2023

De voorstellen van deze Voorjaarsnota leiden tot bijstelling van de begroting 2023-2026 middels onderstaande begrotingswijziging. Een mutatie van de lasten  betekent meer of juist minder budget ter uitvoering. Deze activiteiten worden gedekt uit baten of uit aanwendingen van de reserves. Toevoegingen aan de reserves kunnen een spaarfunctie hebben, een reserve op de juiste hoogte brengen of dienen ter fasering van middelen. In de inleiding van het hoofdstuk Programma's zijn de mutaties van de programmabegroting voor 2023 reeds op hoofdlijnen toegelicht. 

€ x 1.000
Begrotingsprogramma Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Regionale economie -3.112 1.435 4.547 16.304 1.435 -14.869 5.246 1.697 -3.549 5.086 2.282 -2.804
2 Cultuur en maatschappij 0 0 0 0 0 0 300 0 -300 0 0 0
3 Regionale bereikbaarheid en OV -734 2.104 2.838 3.502 4.708 1.206 -1.202 0 1.202 -1.199 0 1.199
4 Ruimtelijke ontwikkeling 10.437 1.200 -9.236 1.036 0 -1.036 1.032 0 -1.032 1.029 0 -1.029
5 Milieu, energie en klimaat 1.110 1.865 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Landelijk gebied 19.241 12.420 -6.821 3.466 0 -3.466 2.706 0 -2.706 2.730 0 -2.730
7 Kwaliteit openbaar bestuur -2.112 247 2.359 -1.512 0 1.512 -1.501 0 1.501 -1.495 0 1.495
8 Financiën en overhead -11.768 31.328 43.097 -2.023 7.417 9.440 -1.680 6.870 8.550 -930 7.094 8.024
Totaal baten lasten en saldo 13.062 50.599 37.537 20.774 13.560 -7.214 4.901 8.567 3.667 5.221 9.377 4.156
Mutatie reserves
Algemene reserve (egalisatie) 14.306 1.205 -13.101 1.205 12.524 11.319 30 1.046 1.016 0 586 586
Risicoreserve Financieel instrumentarium SiS 5.812 0 -5.812 5.548 0 -5.548 5.834 0 -5.834 4.177 0 -4.177
Reserve Bereikbaarheidsmiddelen -1.358 -1.358 0 0 0 0 0 0
Bruteringsreserve VDL Nedcar 300 -300 0 0 0 0 0 0
Reserve Campusorganisatie Chemelot 2.026 2.026 0 0 0 0 0 0
Reserve DU gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 661 661 161 161 161 161 161 161
Reserve Stikstof & Natura 2000 5.090 5.090 0 0 0 0 0 0
Reserve POB 871 871 0 0 0 0 0 0
Reserve DU Regiodeal Parkstad 1.752 1.752 0 0 0 0 0 0
Reserve DU Bodemsanering 234 234 0 0 0
Totaal mutatie reserves 20.418 10.480 -9.938 6.753 12.684 5.931 5.864 1.207 -4.657 4.177 747 -3.431
Totaal en resultaat 33.480 61.078 27.598 27.527 26.244 -1.282 10.764 9.774 -991 9.398 10.123 725

Sluitende begrotingswijziging

Terug naar navigatie - Sluitende begrotingswijziging

In 2023 nemen de lasten in de begroting met € 33,48 mln. toe. Zoals ook in de inleiding van de Voorjaarsnota staat vermeld, betreffen dit vooral wijzigingen als gevolg van besluiten in de vorige Statenperiode en herschikking van budgetten. Verder zijn projecten gefaseerd, bestedingsritme van middelen geactualiseerd  en financieel-technische aanpassingen uitgevoerd.

De toename van de begrote programmalasten ad € 13,06 mln. wordt gedekt uit € 61,08 mln. aan baten in programma's en reserves:

  • voor € 50,60 mln. aan baten, waaronder diverse bijdragen van het Rijk, Europese middelen en dividenden, met name het extra dividend van Enexis.
  •  voor € 10,48 mln. uit inzet van (grotendeels) bestemmingsreserves.

Daarnaast wordt € 20,42 mln. gereserveerd, waarvan € 14,31 mln. betrekking heeft op fasering van middelen over de jaren via de algemene reserve.

Per saldo blijft in 2023 een voordelig resultaat bij deze begrotingswijziging van € 27,60 mln. over. 

Bijgewerkte begroting 2023-2027 blijft structureel sluitend

Terug naar navigatie - Bijgewerkte begroting 2023-2027 blijft structureel sluitend

De Programmabegroting 2023 en bijhorende meerjarenraming is structureel sluitend. In onderstaande tabel zien wij een negatief bedrag in 2023  van ruim € 155,25 mln. in het saldo van baten en lasten. Dit wordt veroorzaakt door incidentele hoge lasten, vooral door overboekingen uit eerdere jaren. Dit negatieve saldo wordt  gedekt uit met name de algemene reserve, via het jaarrekeningresultaat 2022 waarin de dekking van deze overboekingen is opgenomen. 

Na verrekening baten en lasten met daarvoor ingestelde reserves is het jaarlijkse begrotingsresultaat rond € 38 mln. per jaar tot 2026. Daarna neemt het begrotingsresultaat af als gevolg van de daling van inkomsten provinciefonds. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2023 B2024 B2025 B2026 B2027
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 8.633 5.227 5.227 5.227 5.227
112 MKB, logistiek en industrie 29.106 3.423 76 76 76
113 Brightlands Kennis/As 8.464 1.635 455 376 0
114 Maastricht Aachen Airport 10.545 18.709 7.809 7.409 7.409
121 Toerisme en recreatie 3.111 305 136 0 0
122 Innovatieve landbouw 7.417 590 30 30 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 22.725 2.219 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 1.210 631 631 631 631
132 Onderwijs 964 500 500 500 500
190 Personele lasten programma regionale economie 5.299 5.218 5.197 5.185 5.167
191 Kapitaallasten programma regionale economie 315 315 269 269 269
Totaal 1 Regionale economie 97.789 38.773 20.329 19.703 19.279
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 15.799 8.343 7.963 7.493 7.493
212 Veiligheid 2.448 176 0 0 0
221 Cultuur 31.545 27.483 25.979 25.679 25.679
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 20.968 6.445 6.334 6.325 6.173
231 Sport 5.575 1.342 1.342 1.342 1.342
290 Personele lasten programma cultuur en maatschappij 3.935 3.875 3.859 3.850 3.837
291 Kapitaallasten programma cultuur en maatschappij 1.378 1.342 1.342 1.332 1.332
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 81.647 49.006 46.819 46.021 45.856
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 69.450 66.222 66.484 66.501 66.519
312 Railagenda 4.414 249 249 249 249
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 32.126 8.739 2.654 2.354 1.654
322 Fiets 12.676 2.342 602 0 0
323 Verkeersveiligheid 1.992 1.903 1.463 970 970
324 Weginfra 20.739 20.041 20.088 20.395 20.395
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV 14.328 14.109 14.052 14.018 13.971
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 27.630 29.870 32.616 33.224 30.114
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 183.355 143.475 138.207 137.712 133.872
4 Ruimtelijke ontwikkeling
411 Stedelijke ontwikkeling 9 0 0 0 0
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 18.938 0 0 0 0
413 Regiodeal transformatie Parkstad 4.322 0 0 0 0
421 Wonen in Limburg 4.337 13 113 13 13
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.651 903 903 903 903
441 Waterveiligheid Maas 9.854 0 0 0 0
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 6.780 6.676 6.649 6.633 6.611
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 45.891 7.592 7.665 7.549 7.526
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 10.722 0 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie 3.666 450 0 0 0
513 Milieu 969 203 153 153 153
514 Bodem en ondergrond 1.668 656 656 656 656
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.057 9.087 9.087 9.087 9.087
590 Personele lasten programma milieu, energie en klimaat 9.910 9.758 9.719 9.696 9.663
591 Kapitaallasten programma milieu, energie en klimaat 7 7 7 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 35.998 20.162 19.623 19.593 19.560
6 Landelijk gebied
611 Natuur 31.358 24.879 26.045 25.303 25.689
612 Stikstof 79.970 42.110 18.910 15.510 15.510
621 Landschap 11.094 127 127 127 7
631 Watersysteem 10.843 1.562 1.462 1.462 1.462
690 Personele lasten programma landelijk gebied 8.482 8.353 8.319 8.299 8.271
Totaal 6 Landelijk gebied 141.748 77.032 54.864 50.702 50.940
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 1.266 880 680 680 680
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 6.551 5.917 5.931 5.970 5.983
713 Internationalisering en Public Affairs 10.202 2.396 2.120 1.010 955
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur 11.513 11.478 11.448 11.431 11.406
791 Kapitaallasten programma kwaliteit openbaar bestuur 68 78 44 18 18
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 29.601 20.748 20.223 19.109 19.041
8 Financiën en overhead
811 Overhead 21.617 20.504 21.109 21.239 21.218
824 Reservering nieuw beleid 100 0 0 0 0
825 Rente 1.369 935 857 780 710
826 Stelposten en overige financiën 5.119 14.398 22.520 30.614 38.063
827 Onvoorziene uitgaven 1.191 2.500 2.500 2.500 2.500
890 Personele lasten programma financiën en overhead 36.115 33.702 33.569 33.490 33.378
891 Kapitaallasten programma financiën en overhead 2.756 2.336 2.079 1.601 1.323
Totaal 8 Financiën en overhead 68.268 74.374 82.633 90.225 97.192
Totaal Lasten 684.298 431.163 390.364 390.614 393.265
Baten
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 23.552 0 0 0 0
113 Brightlands Kennis/As 1.435 1.435 1.697 2.282 2.762
114 Maastricht Aachen Airport 3.355 955 955 555 555
121 Toerisme en recreatie 12 0 0 0 0
122 Innovatieve landbouw 40 0 0 0 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 17.120 1.665 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 372 372 372 372 372
Totaal 1 Regionale economie 45.884 4.426 3.023 3.208 3.688
2 Cultuur en maatschappij
212 Veiligheid 176 176 0 0 0
221 Cultuur 4.066 4.066 3.733 3.733 3.733
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 6.182 6.182 5.672 5.672 5.672
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093
312 Railagenda 284 284 284 284 284
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 12.675 6.283 61 61 61
322 Fiets 326 0 0 0 0
323 Verkeersveiligheid 490 490 0 0 0
324 Weginfra 515 515 515 515 515
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 22.383 15.665 8.953 8.953 8.953
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 1.278 0 0 0 0
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 2.878 1.600 1.600 1.600 1.600
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 2.983 0 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie 61 0 0 0 0
513 Milieu 675 50 0 0 0
514 Bodem en ondergrond 647 647 647 647 647
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.055 1.055 1.124 1.124 1.124
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 5.421 1.752 1.771 1.771 1.771
6 Landelijk gebied
611 Natuur 58 0 0 0 0
612 Stikstof 44.692 18.000 3.400 0 0
621 Landschap 4.052 0 0 0 0
631 Watersysteem 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052
Totaal 6 Landelijk gebied 49.854 19.052 4.452 1.052 1.052
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 252 5 5 5 5
713 Internationalisering en Public Affairs 663 492 223 248 188
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 915 497 228 253 193
8 Financiën en overhead
811 Overhead 285 285 285 285 285
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.686 117.884 120.124 122.406 124.732
822 Provinciefonds 220.958 233.390 241.683 234.085 233.775
823 Dividenden 31.587 5.800 8.000 9.900 9.100
825 Rente 27.018 27.221 22.543 17.451 15.018
826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 395.535 384.580 392.635 384.127 382.910
Totaal Baten 529.050 433.753 418.336 406.637 405.840
Saldo van baten en lasten -155.248 2.590 27.972 16.023 12.574
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 6.701 3.175 2.975 2.060 2.060
114 Maastricht Aachen Airport 5.360 5.228 5.414 4.507 3.681
Totaal 1 Regionale economie 12.061 8.403 8.389 6.567 5.741
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 34 34 34 34 34
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 417 172 0 0 0
324 Weginfra 300 0 0 0 0
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 0 0 0 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 751 206 34 34 34
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 1.115 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 1.115 0 0 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 1.589 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 1.589 0 0 0 0
8 Financiën en overhead
824 Reservering nieuw beleid 1.525 0 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 46.600 2.258 1.465 136 301
Totaal 8 Financiën en overhead 48.125 2.258 1.465 136 301
Totaal Stortingen 63.641 10.867 9.888 6.737 6.076
Onttrekkingen
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 1.560 1.460 0 0 0
113 Brightlands Kennis/As 2.026 0 0 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 3.925 0 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 7.511 1.460 0 0 0
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 488 518 470 0 0
212 Veiligheid 20 0 0 0 0
221 Cultuur 976 976 976 976 976
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 1.483 1.493 1.446 976 976
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 2.473 218 11 11 11
312 Railagenda 4.000 0 0 0 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 17.590 1.125 1.090 790 90
322 Fiets 12.350 2.342 602 0 0
323 Verkeersveiligheid 980 647 493 0 0
324 Weginfra 4.443 2.711 4.413 4.603 4.603
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 41.836 7.043 6.608 5.403 4.703
4 Ruimtelijke ontwikkeling
413 Regiodeal transformatie Parkstad 1.752 0 0 0 0
421 Wonen in Limburg 0 0 100 0 0
441 Waterveiligheid Maas 500 0 0 0 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 2.252 0 100 0 0
5 Milieu, energie en klimaat
514 Bodem en ondergrond 234 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 234 0 0 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 3.182 645 4.652 161 161
612 Stikstof 21.358 11.137 0 0 0
621 Landschap 2.380 0 0 0 0
631 Watersysteem 692 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 27.611 11.782 4.652 161 161
8 Financiën en overhead
811 Overhead 891 20 20 20 20
824 Reservering nieuw beleid 21.500 0 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 152.814 25.227 5.758 4.848 2.276
Totaal 8 Financiën en overhead 175.205 25.247 5.778 4.868 2.296
Totaal Onttrekkingen 256.131 47.024 18.583 11.408 8.136
Saldo mutatie reserves 192.490 36.158 8.695 4.670 2.060

Structureel deel begroting en meerjarenraming 2023-2027

Terug naar navigatie - Structureel deel begroting en meerjarenraming 2023-2027

Het structurele deel van de begroting en meerjarenraming is weergegeven in onderstaande tabel en grafiek. De grafiek geeft het beeld zonder de inzet van de reserves. Uit deze gegevens blijkt dat de structurele lasten uit de begroting gedekt worden met structurele baten. Dit structurele saldo wordt verder aangevuld met structurele dekking uit bestemmingsreserves, waaronder de bruteringsreserves die over de hele levensduur van betreffende activa de afschrijvingslasten dekken.  

Het structurele resultaat is hoger dan het totale begrotingsresultaat. Dat is gunstig.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2023s B2024s B2025s B2026s B2027s
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 5.875 5.227 5.227 5.227 5.227
112 MKB, logistiek en industrie 76 76 76 76 76
114 Maastricht Aachen Airport 4.084 2.909 2.909 2.909 2.909
122 Innovatieve landbouw 0 0 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 631 631 631 631 631
132 Onderwijs 500 500 500 500 500
190 Personele lasten programma regionale economie 5.299 5.218 5.197 5.185 5.167
191 Kapitaallasten programma regionale economie 315 315 269 269 269
Totaal 1 Regionale economie 16.780 14.877 14.809 14.797 14.779
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 7.889 7.825 7.493 7.493 7.493
221 Cultuur 25.788 25.679 25.679 25.679 25.679
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 4.361 5.966 5.966 5.966 5.966
231 Sport 175 175 175 175 175
290 Personele lasten programma cultuur en maatschappij 3.935 3.875 3.859 3.850 3.837
291 Kapitaallasten programma cultuur en maatschappij 1.378 1.342 1.342 1.332 1.332
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 43.526 44.861 44.514 44.495 44.482
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 66.006 66.004 66.473 66.490 66.508
312 Railagenda 249 249 249 249 249
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 1.503 1.503 1.503 1.503 1.503
323 Verkeersveiligheid 523 766 970 970 970
324 Weginfra 20.573 19.841 20.088 20.395 20.395
390 Personele lasten programma regionale bereikbaarheid en OV 14.328 14.109 14.052 14.018 13.971
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 27.630 29.870 32.616 33.224 30.114
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 130.811 132.343 135.951 136.850 133.710
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 13 13 13 13 13
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 903 903 903 903 903
490 Personele lasten programma ruimtelijke ontwikkeling 6.780 6.676 6.649 6.633 6.611
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 7.695 7.592 7.565 7.549 7.526
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie -100 0 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie -100 0 0 0 0
513 Milieu 145 153 153 153 153
514 Bodem en ondergrond 1.264 656 656 656 656
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 9.057 9.087 9.087 9.087 9.087
590 Personele lasten programma milieu, energie en klimaat 9.910 9.758 9.719 9.696 9.663
591 Kapitaallasten programma milieu, energie en klimaat 7 7 7 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 20.183 19.662 19.623 19.593 19.560
6 Landelijk gebied
611 Natuur 25.315 24.037 24.445 25.143 25.528
612 Stikstof 15.510 15.510 15.510 15.510 15.510
621 Landschap -28 7 7 7 7
631 Watersysteem 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379
690 Personele lasten programma landelijk gebied 8.482 8.353 8.319 8.299 8.271
Totaal 6 Landelijk gebied 50.659 49.287 49.660 50.338 50.696
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 680 680 680 680 680
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 5.992 5.917 5.931 5.970 5.983
713 Internationalisering en Public Affairs 232 952 980 1.010 955
790 Personele lasten programma kwaliteit openbaar bestuur 11.513 11.478 11.448 11.431 11.406
791 Kapitaallasten programma kwaliteit openbaar bestuur 42 52 18 18 18
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 18.460 19.078 19.057 19.109 19.041
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20.079 20.504 21.109 21.239 21.218
825 Rente 1.083 935 857 780 710
826 Stelposten en overige financiën 7.573 16.408 24.220 31.714 39.163
827 Onvoorziene uitgaven 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
890 Personele lasten programma financiën en overhead 36.115 33.702 33.569 33.490 33.378
891 Kapitaallasten programma financiën en overhead 2.756 2.336 2.079 1.601 1.323
Totaal 8 Financiën en overhead 70.106 76.384 84.333 91.325 98.292
Totaal Lasten 358.219 364.083 375.512 384.055 388.085
Baten
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 160 160 160 160 160
114 Maastricht Aachen Airport 555 555 555 555 555
131 Arbeidsmarkt 372 372 372 372 372
Totaal 1 Regionale economie 1.086 1.086 1.086 1.086 1.086
2 Cultuur en maatschappij
221 Cultuur 3.733 3.733 3.733 3.733 3.733
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 1.939 1.939 1.939 1.939 1.939
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 5.672 5.672 5.672 5.672 5.672
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 8.093 8.093 8.093 8.093 8.093
312 Railagenda 284 284 284 284 284
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 0 0
324 Weginfra 515 515 515 515 515
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 8.892 8.892 8.892 8.892 8.892
4 Ruimtelijke ontwikkeling
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
5 Milieu, energie en klimaat
514 Bodem en ondergrond 647 647 647 647 647
515 Vergunningen, toezicht en handhaving 1.055 1.055 1.124 1.124 1.124
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 1.702 1.702 1.771 1.771 1.771
6 Landelijk gebied
631 Watersysteem 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052
Totaal 6 Landelijk gebied 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 5 5 5 5 5
713 Internationalisering en Public Affairs 371 200 223 248 188
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 377 206 228 253 193
8 Financiën en overhead
811 Overhead 285 285 285 285 285
821 Opcenten motorrijtuigenbelasting 115.686 117.884 120.124 122.406 124.732
822 Provinciefonds 220.958 233.390 241.683 234.085 233.775
823 Dividenden 5.921 5.800 8.000 9.900 9.100
825 Rente 25.783 26.009 21.357 16.289 13.883
826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 368.632 383.369 391.449 382.966 381.775
Totaal Baten 389.013 403.578 411.750 403.292 402.041
Saldo van baten en lasten 30.793 39.494 36.239 19.237 13.956
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 1.110 1.110 1.110 960 960
114 Maastricht Aachen Airport 950 1.590 1.590 1.590 1.590
Totaal 1 Regionale economie 2.060 2.700 2.700 2.550 2.550
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
312 Railagenda 34 34 34 34 34
391 Kapitaallasten programma regionale bereikbaarheid en OV 0 0 0 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 34 34 34 34 34
8 Financiën en overhead
826 Stelposten en overige financiën 720 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 720 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.814 2.734 2.734 2.584 2.584
Onttrekkingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 0 0 0 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 276 0 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 276 0 0 0 0
2 Cultuur en maatschappij
221 Cultuur 976 976 976 976 976
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 976 976 976 976 976
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 0 0 0 0 0
324 Weginfra 2.012 2.511 4.413 4.603 4.603
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 2.012 2.511 4.413 4.603 4.603
6 Landelijk gebied
611 Natuur 3.021 3.021 4.491 0 0
612 Stikstof 0 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 3.021 3.021 4.491 0 0
8 Financiën en overhead
811 Overhead 20 20 20 20 20
826 Stelposten en overige financiën 5.275 180 180 180 180
Totaal 8 Financiën en overhead 5.295 200 200 200 200
Totaal Onttrekkingen 11.580 6.708 10.080 5.778 5.778
Saldo mutatie reserves 8.767 3.974 7.346 3.195 3.195

Incidenteel deel begroting en meerjarenraming 2023-2027: klein deel voorzien van structurele dekking

Terug naar navigatie - Incidenteel deel begroting en meerjarenraming 2023-2027: klein deel voorzien van structurele dekking

Het incidentele deel van de begroting en meerjarenraming is weergegeven in onderstaande tabel en grafiek. De grafiek geeft het beeld zonder de inzet van de reserves na aftrek van diverse bestemmingsreserves. Uit de analyse van het structureel evenwicht blijkt dat het structurele resultaat hoger is dan het reguliere begrotingsresultaat. Het rekenkundige verschil zien we terug in het resultaat van de incidentele begroting en meerjarenraming, in de vorm van een min post. De financiële betekenis is dat wij per saldo een deel van onze incidentele lasten dekken met structurele inkomsten. En het tekort in het incidentele resultaat geeft de omvang hiervan aan. Dat is een goed teken en geeft een indicatie van de financiële gezondheid. Structurele lasten moeten immers gedekt worden met structurele inkomsten. Incidentele lasten mogen gedekt worden met structurele inkomsten. Het is daarom van belang dit financiële beeld te blijven monitoren, zeker met het oog op duurzaam financieel evenwicht.

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2023i B2024i B2025i B2026i B2027i
Lasten
1 Regionale economie
111 Economische samenwerking, acquisitie en LIOF 2.758 0 0 0 0
112 MKB, logistiek en industrie 29.030 3.347 0 0 0
113 Brightlands Kennis/As 8.464 1.635 455 376 0
114 Maastricht Aachen Airport 6.461 15.800 4.900 4.500 4.500
121 Toerisme en recreatie 3.111 305 136 0 0
122 Innovatieve landbouw 7.417 590 30 30 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 22.725 2.219 0 0 0
131 Arbeidsmarkt 579 0 0 0 0
132 Onderwijs 464 0 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 81.009 23.897 5.520 4.906 4.500
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 7.910 518 470 0 0
212 Veiligheid 2.448 176 0 0 0
221 Cultuur 5.757 1.804 300 0 0
222 Erfgoed, monumenten en archeologie 16.607 480 368 359 207
231 Sport 5.400 1.167 1.167 1.167 1.167
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 38.122 4.145 2.305 1.526 1.374
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 3.445 218 11 11 11
312 Railagenda 4.165 0 0 0 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 30.623 7.236 1.151 851 151
322 Fiets 12.676 2.342 602 0 0
323 Verkeersveiligheid 1.469 1.137 493 0 0
324 Weginfra 167 200 0 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 52.544 11.132 2.257 862 162
4 Ruimtelijke ontwikkeling
411 Stedelijke ontwikkeling 9 0 0 0 0
412 Kwaliteitsimpuls Limburgse centra 18.938 0 0 0 0
413 Regiodeal transformatie Parkstad 4.322 0 0 0 0
421 Wonen in Limburg 4.324 0 100 0 0
431 Omgevingsvisie en ruimtelijk beleid 748 0 0 0 0
441 Waterveiligheid Maas 9.854 0 0 0 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 38.196 0 100 0 0
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 10.822 0 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie 3.766 450 0 0 0
513 Milieu 825 50 0 0 0
514 Bodem en ondergrond 403 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 15.815 500 0 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 6.043 842 1.601 161 161
612 Stikstof 64.460 26.600 3.400 0 0
621 Landschap 11.122 120 120 120 0
631 Watersysteem 9.464 184 84 84 84
Totaal 6 Landelijk gebied 91.089 27.745 5.204 364 244
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 586 200 0 0 0
712 Bestuurskracht en bestuurlijke organisatie 559 0 0 0 0
713 Internationalisering en Public Affairs 9.970 1.444 1.140 0 0
791 Kapitaallasten programma kwaliteit openbaar bestuur 26 26 26 0 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 11.141 1.670 1.166 0 0
8 Financiën en overhead
811 Overhead 1.538 0 0 0 0
824 Reservering nieuw beleid 100 0 0 0 0
825 Rente 286 0 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën -2.453 -2.010 -1.700 -1.100 -1.100
827 Onvoorziene uitgaven -1.309 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead -1.838 -2.010 -1.700 -1.100 -1.100
Totaal Lasten 326.079 67.080 14.852 6.558 5.180
Baten
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 23.552 0 0 0 0
113 Brightlands Kennis/As 1.275 1.275 1.538 2.123 2.603
114 Maastricht Aachen Airport 2.800 400 400 0 0
121 Toerisme en recreatie 12 0 0 0 0
122 Innovatieve landbouw 40 0 0 0 0
123 Regiodeal Noord-Limburg 17.120 1.665 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 44.798 3.340 1.938 2.123 2.603
2 Cultuur en maatschappij
212 Veiligheid 176 176 0 0 0
221 Cultuur 333 333 0 0 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 510 510 0 0 0
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 12.675 6.283 61 61 61
322 Fiets 326 0 0 0 0
323 Verkeersveiligheid 490 490 0 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 13.491 6.773 61 61 61
4 Ruimtelijke ontwikkeling
421 Wonen in Limburg 1.278 0 0 0 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 1.278 0 0 0 0
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 2.983 0 0 0 0
512 Duurzaamheid en circulaire economie 61 0 0 0 0
513 Milieu 675 50 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 3.719 50 0 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 58 0 0 0 0
612 Stikstof 44.692 18.000 3.400 0 0
621 Landschap 4.052 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 48.802 18.000 3.400 0 0
7 Kwaliteit openbaar bestuur
711 Rijks- en veiligheidstaken CdK 247 0 0 0 0
713 Internationalisering en Public Affairs 291 291 0 0 0
Totaal 7 Kwaliteit openbaar bestuur 538 291 0 0 0
8 Financiën en overhead
823 Dividenden 25.667 0 0 0 0
825 Rente 1.236 1.212 1.187 1.161 1.135
826 Stelposten en overige financiën 0 0 0 0 0
Totaal 8 Financiën en overhead 26.902 1.212 1.187 1.161 1.135
Totaal Baten 140.038 30.175 6.586 3.345 3.799
Saldo van baten en lasten -186.041 -36.905 -8.266 -3.213 -1.382
Stortingen
1 Regionale economie
113 Brightlands Kennis/As 5.591 2.065 1.865 1.100 1.100
114 Maastricht Aachen Airport 4.410 3.638 3.824 2.917 2.091
Totaal 1 Regionale economie 10.002 5.703 5.689 4.017 3.191
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 417 172 0 0 0
324 Weginfra 300 0 0 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 717 172 0 0 0
5 Milieu, energie en klimaat
511 Energie 1.115 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 1.115 0 0 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 1.589 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 1.589 0 0 0 0
8 Financiën en overhead
824 Reservering nieuw beleid 1.525 0 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 45.880 2.258 1.465 136 301
Totaal 8 Financiën en overhead 47.405 2.258 1.465 136 301
Totaal Stortingen 60.828 8.133 7.154 4.154 3.492
Onttrekkingen
1 Regionale economie
112 MKB, logistiek en industrie 1.560 1.460 0 0 0
113 Brightlands Kennis/As 2.026 0 0 0 0
114 Maastricht Aachen Airport 3.648 0 0 0 0
Totaal 1 Regionale economie 7.234 1.460 0 0 0
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 488 518 470 0 0
212 Veiligheid 20 0 0 0 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 508 518 470 0 0
3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
311 Openbaar vervoer en concessiemanagement 2.473 218 11 11 11
312 Railagenda 4.000 0 0 0 0
321 Voorbereiding en uitvoering mobiliteitsmaatregelen 17.590 1.125 1.090 790 90
322 Fiets 12.350 2.342 602 0 0
323 Verkeersveiligheid 980 647 493 0 0
324 Weginfra 2.432 200 0 0 0
Totaal 3 Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer 39.824 4.532 2.195 801 101
4 Ruimtelijke ontwikkeling
413 Regiodeal transformatie Parkstad 1.752 0 0 0 0
421 Wonen in Limburg 0 0 100 0 0
441 Waterveiligheid Maas 500 0 0 0 0
Totaal 4 Ruimtelijke ontwikkeling 2.252 0 100 0 0
5 Milieu, energie en klimaat
514 Bodem en ondergrond 234 0 0 0 0
Totaal 5 Milieu, energie en klimaat 234 0 0 0 0
6 Landelijk gebied
611 Natuur 161 -2.376 161 161 161
612 Stikstof 21.358 11.137 0 0 0
621 Landschap 2.380 0 0 0 0
631 Watersysteem 692 0 0 0 0
Totaal 6 Landelijk gebied 24.590 8.761 161 161 161
8 Financiën en overhead
811 Overhead 871 0 0 0 0
824 Reservering nieuw beleid 21.500 0 0 0 0
826 Stelposten en overige financiën 147.538 25.047 5.578 4.668 2.096
Totaal 8 Financiën en overhead 169.909 25.047 5.578 4.668 2.096
Totaal Onttrekkingen 244.551 40.317 8.503 5.629 2.357
Saldo mutatie reserves 183.723 32.184 1.349 1.476 -1.135