81.647 Uitgaven (x1000)
2.  Cultuur en maatschappij

2. Cultuur en maatschappij

81.647 Uitgaven (x1000)

Cultuur en maatschappij

Terug naar navigatie - Cultuur en maatschappij

We streven naar een Limburg, waarin ieder mens leeft, beweegt, creëert en zich ontplooit vanuit verbinding met anderen. De randvoorwaarde hiervoor is een veilige, gezonde en toegankelijke leefomgeving, waarin mensen meer participeren en op basis van gelijke kansen gestimuleerd worden zich te ontplooien. Om deze randvoorwaarde te creëren is het noodzakelijk om maatschappelijke urgente opgaven in Limburg integraal aan te pakken. Voorbeelden van deze opgaves zijn: het verminderen van gezondheidsachterstanden, het creëren van mogelijkheden voor mensen om te participeren in de samenleving en het duurzaam en herkenbaar houden van cultuur en erfgoed.

We signaleren, dat deze grote opgaves met elkaar samenhangen en een directe invloed hebben op de bestaanszekerheid van onze inwoners. Het is juist daarom, dat we binnen het onderdeel Cultuur en Maatschappij kiezen om langs vier perspectieven in samenhang interventies uit te voeren. Deze perspectieven bestaan uit de fysieke leefomgeving, de werkende/participerende mens en de sociale mens en wordt aangevuld met het perspectief van de spelende en creërende mens. Deels zijn dit al (bewezen) interventies die met kracht worden doorgezet. De combinatie van de vier perspectieven bieden een kans om nieuwe, integrale oplossingen te vinden voor de urgente, maatschappelijke opgaven.  

De komende bestuursperiode vraagt om een andere inzet van zowel de provinciale rol als de beschikbare middelen. In plaats van het optuigen van diverse, losstaande subsidieregelingen vraagt het om een duurzame investering; vandaar dat de Limburgse lobby in het kader van het rapport Elke regio telt! zo belangrijk is. Provinciale besluitvorming in de komende periode is nodig rond herijkingen, toezeggingen en moties zoals in relatie tot sport (2de gewijzigde motie 2932) en musea (T9182 doorkijk drie provinciale musea), maar ook besluitvorming over de continuering van Maastricht Working on Europe (met daarin onder andere het door de provincie nagestreefde Erfgoedlabel).

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij geven uitvoering aan het bestaand beleid voor Cultuur: het behouden, versterken en vernieuwen van de Provinciale Culturele Infrastructuur.  Hiervoor zijn middelen geprogrammeerd. De uitvoering blijft binnen het vastgestelde financieel kader van het programma. Er zijn in deze Voorjaarsnota geen begrotingswijzingen voor 2023 aan de orde, die programmaoverstijgend zijn en nieuw budget van uw Staten vragen.  Wat er wijzigt is dat het College van GS de nadere subsidieregels Culturele Infrastructuur 2025-2028  heeft vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan onze kerntaak op het gebied van Cultuur.  De omvang van het beschikbare budget, de inhoudelijke structuur van de regeling en het garanderen van middelen voor aanvragers uit Noord- en Midden-Limburg, leidt  ertoe dat de beschikbare middelen kleiner worden. In het Addendum op de Uitgangspunten is in dit verband opgenomen, dat het veiligstellen van een bedrag voor Noord- en Midden-Limburg ten koste zal gaan van Zuid-Limburg. Het college heeft besloten  de negatieve financiële gevolgen van dit besluit voor de Philharmonie Zuidnederland voor het eerste jaar (2025) te beperken door incidenteel een bedrag van € 0,30 mln. ter beschikking te stellen in 2025, bij wijze van ‘overgangsregeling’.  Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het budget Reservering voor onvoorziene uitgaven. Provinciale Staten zijn via mededeling portefeuillehouder  d.d. 4 april 2023 hierover geïnformeerd. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten
2 Cultuur en maatschappij
211 Sociale agenda en zorg 0
221 Cultuur 23
222 Erfgoed, monumenten en archeologie -23
231 Sport 0
Totaal 2 Cultuur en maatschappij 0
Totaal Lasten 0
Saldo van baten en lasten 0