116.393 Uitgaven (x1000)
8. Financiën en overhead

8. Financiën en overhead

116.393 Uitgaven (x1000)

Financiën en overhead

Terug naar navigatie - Financiën en overhead

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De dividendopbrengsten van Enexis, BNG en NWB zijn positief bijgesteld met € 25,79 mln. Daarnaast zijn de renteopbrengsten geactualiseerd en verhoogd met € 4,31 mln. Deze bijstellingen hebben een positief effect op het begrotingsresultaat.

Ter compensatie van de inflatie is, in verband met aanvullende cao-afspraken inzake een eenmalige uitkering voor alle medewerkers, het personeelsbudget 2023 verhoogd met € 0,75 mln.

De overige mutaties hebben een financieel technisch karakter, o.a. dekking uit stelposten bij voorstellen onder andere begrotingsprogramma's.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten
8 Financiën en overhead
811 Overhead 823
824 Reservering nieuw beleid -9.379
825 Rente 128
826 Stelposten en overige financiën -2.957
827 Onvoorziene uitgaven -1.309
890 Personele lasten programma financiën en overhead 878
891 Kapitaallasten programma financiën en overhead 48
Totaal 8 Financiën en overhead -11.768
Totaal Lasten -11.768
Baten
8 Financiën en overhead
823 Dividenden 25.787
825 Rente 5.541
Totaal 8 Financiën en overhead 31.328
Totaal Baten 31.328
Saldo van baten en lasten 43.097
Stortingen
8 Financiën en overhead
826 Stelposten en overige financiën 14.306
Totaal 8 Financiën en overhead 14.306
Totaal Stortingen 14.306
Onttrekkingen
8 Financiën en overhead
811 Overhead 871
826 Stelposten en overige financiën 1.205
Totaal 8 Financiën en overhead 2.076
Totaal Onttrekkingen 2.076
Saldo mutatie reserves -12.230